Historický ústav SAV
 
PhDr. Ivan Kamenec, CSc. English version
PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: ivan.kamenec@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí; Slovenská republika (1939 – 1945)

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

FF UK Bratislava, 1961
PhD., CSc. - Historický ústav SAV, 1971
PhDr. - 1981

Ocenenia:

Zlatá a strieborná medaila SAV, Cena E. E. Kischa, Cena SAV za popularizáciu

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis, Dějiny a současnost, Zborník Slovenského národného múzea - história

Členstvo v komisiách:

Česko-slovenská komisia historikov

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB02 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - 480 s. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

AAB03 The Burden of the Past : Catholic Bishop Ján Vojtaššák and the Regime in Slovakia (1938-1945) / Ján Hlavinka, Ivan Kamenec. - First updated, English edition published. - Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014. - 123 s. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-96857-7-7

AAB04 Tragédia politika, kňaza a človeka : (Dr. Jozef Tiso 1887-1947) / Ivan Kamenec [The Tragedy of a Politician, Priest and a Man : (Dr. Jozef Tiso 1887-1947)]. - Druhé, doplnené vydanie (prvé vydanie: Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947), Bratislava, Archa vydavateľstvo, 1998, 148 s.). - Bratislava : Vydala Premedia Group s.r.o., 2013. - 196 s. - ISBN 978-80-89594-61-0

AAB05 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Fenomén korupcie v procese tzv. riešenia "židovskej otázky" na Slovensku v rokoch 1938-1945 / Ivan Kamenec [The Phenomenon of Corruption in the Process of the So-Called Solution of the "Jewish Question" in Slovakia during 1938 – 1945].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 342-373.

ABD02 Jozef Tiso - kľúčová postava štátu a jeho režimu / Ivan Kamenec [Jozef Tiso – Schlüsselfigur des Staates und seines Regimes].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 153-163.

ABD03 Novohlasistická skupina a Robotnícka akadémia na Slovensku v rokoch 1933-1937 / Ivan Kamenec [The "Novohlasizmus" Movement and the Labour College in Slovakia during the years]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 211-222.

ABD04 Obyvateľstvo, štát a režim na Slovensku v čase druhej svetovej vojny 1939-1945 / Ivan Kamenec [Population, State and the Regime in Slovakia in the Times of World War II 1939-1945].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.209-230.

ABD05 Oslavy vzniku samostatnej Slovenskej republiky v rokoch 1940-1945 / Ivan Kamenec [Celebrations of the Formation of the Slovak Republic from 1940 till 1945].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 208-223.

ABD06 Proces, ktorý sa vlastne dodnes neskončil... : Jozef Tiso pred Národným súdom / Ivan Kamenec [A Trial that Has Virtually Never Ended].
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 130-144.

ABD07 Slovenská spoločnosť v rokoch 1939-1945. 5. kapitola / Ivan Kamenec, Katarína Hradská [Slovak Society from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 183-238.

ABD08 Vnútropolitický vývoj Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. 4. kapitola / Ivan Kamenec [Domestic Political Affairs in the Slovak Republic from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 153-182.

ABD09 Výskum protifašistickej rezistencie na Slovensku po roku 1989 a jeho spoločenská reflexia / Ivan Kamenec [The research of anti-fascist resistance in Slovakia after 1989 and the view of the society].
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 671-678.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Niektoré problémy interpretácie dejín vojnového slovenského štátu po roku 1989 / Ivan Kamenec [Some problems with the interpretation of the history of the wartime Slovak State after 1989].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 155-162.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Niekoľko poznámok ku kresťansko-židovským vzťahom v období holokaustu na Slovensku / Ivan Kamenec [Several Remarks to Relations between Christians and Jews in the Times of Holocaust in Slovakia].
In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru / Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-844-2. - S. 153-165.

AED02 Niekoľko poznámok k reflexii slovenských dejín z rokov 1938-1945 v historiografii a v spoločnosti / Ivan Kamenec [Several notes to the reflection of Slovak history from the years 1938 - 1945 in historiography and society].
In V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislav a, Csc. / Stanislav Mičev a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-06-9. - S. 19-33.

AED03 V siločiarach trojuholníka dejiny - historiografia - umelecká literatúra (s historickou tematikou) / Ivan Kamenec [In the Magnetic Field of the Triangle between History, Historiography and Fiction Writing (with Historical Topics)].
In Slovenská literatúra - jej špecifiká a kontexty : vedecký zborník / Editorky Mária Bátorová, Eva Faithová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3359-7. - S. 34-42.

AED04 Vnútropolitický vývoj a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945 / Ivan Kamenec [Domestic Development and the Regime of the Slovak Republic from 1939 till 1945].
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S. 9-16.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Prínosy a problémy česko-slovenského kultúrneho kontextu v období 1. ČSR / Ivan Kamenec [Assets and Problems of the Czecho-Slovak Cultural Context during the Period of the 1st Czechoslovak Republic].
In Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme / Zostavili Roman Jančiga, Tomáš Jahelka ; Recenzenti: Peter Zajac, Marcel Martinkovič. - Bratislava : Vydavateľstvo FABER, 2015. - ISBN 978-80-89019-27-4. - S. 121-127.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Dejepis 9 : pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Pátrame po minulosti / Dušan Kováč, Viliam Kratochvíl, Ivan Kamenec, Herta Tkadlečková. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. - 127 s. - ISBN 978-80-8120-189-9

BCB02 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Pod dohľadom nemeckej orlice. Bratislava vo funkcii hlavného mesta vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) / Ivan Kamenec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 3 , (2015), s. 54-60.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Autoritatívny štát / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 22-27.

BDFB02 Boj o moc / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 46-51.

BDFB03 Hektické mesiace slovenských dejín / Ivan Kamenec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 3 (2012), s. 6-13.

BDFB04 Koniec štátu / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 88-92.

BDFB05 Krátky život inštitúcie : Vznik a pôsobenie Kultúrnej rady / Ivan Kamenec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.13 č.1-2 (2013), s. 38-44.

BDFB06 Lomnický manifest z augusta 1940 / Ivan Kamenec.
In Romboid [seriál] : literatúra / umelecká komunikácia. - ISSN 0231-6714. - Roč. 47, č. 2 (2012), s.32-37.

BDFB07 Múzy odolávali : ako vyzeral počas slovenského štátu každodenný život / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.52-57.

BDFB08 Vojna za záujmy Hitlera / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.44-45.

BDFB09 Vojnový rozkvet ? / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013).

BDFB10 Vzorný satelit / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 40-41.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 A commentary on the controversial debate regarding János Esterházy (J.E.) / Editor Monika Vrzgulová.
In János Esterházy : 1938-1945 / Editor Monika Vrzgulová. - Bratislava : Holocaust Documentation Center, 2012. - S. 5-7.

BEF02 Holokaust a jeho poznávanie / Ivan Kamenec.
In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - ISBN 978-80-969857-5-3. - S. 11-17.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dudeková, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene. kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (On the road to the modern woman. Chapters from the History of Gender Relations in Slovakia). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 773 p.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 60, Supplement (2012), pp. 124-127.

EDI02 Dudeková, Gabriela a kol. NA CESTE K MODERNEJ ŽENE. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 773 s. ISBN 9788022411899.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č.1 (2013), s.170-173.
Recenzia na: Na ceste k modernej žene / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011

EDI03 Ferenčuhová, Bohumila - Zemko, Milan a kol. V medzivojnovom Československu 1918-1939. Bratislava: Veda, 2012, 543 s. ISBN 9788022411998.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 142-144.
Recenzia na: V medzivojnovom Československu 1918-1939. - Bratislava : Veda, 2012

EDI04 Michálek, Slavomír - Londák, Miroslav et al. Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci (Gustáv Husák. The power of politics. A politician of power). Bratislava: vydavateľstvo Veda, 2013, 1067 pages. ISBN 9788022413121.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 152-155.
Recenzia na: Gustáv Husák / Slavomír M ichálek, Miroslav Londák et al. - Bratislava : Vydavateľstvo Veda, 2013

EDI05 Michálek, Slavomír- Londák, Miroslav a kol. Gustav Husák. Moc politiky. Politik moci. Bratislava: Vydavateľstvo Veda, 2013, s. 1067. ISBN 9788022413121.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 564-567.
Recenzia na: Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo veda, 2013

EDI06 Schvarc, Michal - Hallon, Ľudovít. Kauza Karvaš. Štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, 222 s. ISBN 9788089396306.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 543-544.
Recenzia na: Kauza Karvaš / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014

EDI07 Vlasta Jaksicsová: Kultúra v dejinách. Dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v spoločnosti prvej polovice 20. storočia. Bratislava: Vydavateľstvo Veda, 2012, 360 s. ISBN 978-80-224-1238-4.
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2013), s. 303-305.
Recenzia na: Kultúra v dejinách / Vlasta Jaksicsová. - Skalica ; Bratislava : Veda, 2014

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-8101-674-5

FAI02 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / editori: Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 480 s. - APVV 51-017-105 Slovensko v 20. storočí, VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Anton Vašek (1905-1946) / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č.3 (september 2013), s.71.

GII02 Augustín Morávek (1901 - ?) / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 71.

GII03 Hacker, Paul. Slovensko 1990-1993. Spomienky amerického diplomata. Bratislava: Artfórum, 2014, 292 s. ISBN 9788081500428 / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 731-732.

GII04 Hruboň, Anton. "Blaho vlasti - zákon najvyšší!". Národná obec fašistická a Slovensko (1926-1938). Ružomberok: Historia nostra, 2015. 205 s. ISBN 9788097008062 / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 706-708.

GII05 Kováč, Michal. Pamäti. Môj príbeh občana a prezidenta. Bratislava: Milanium, 2010, 415 s. / I.K.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60 č. 1 (2012), s. 171-172.

GII06 Malý, Karel - Soukup, Ladislav (eds.) Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 1 a 2. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2010, 1173 s. / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 354-355.

GII07 Mladoľudáci / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), 92.

GII08 Odišiel Milan Zemko (1944-2013) / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č.4 (2013), s. 727-728.

GII09 Príhovor k slovenskému vydaniu / Ivan Kamenec.
In Nemôžem odpustiť : utiekol som z Osvienčimu / Rudolf Vrba, Alan Bestic. - Citadella, 2015. - ISBN 978-80-89628-83-4. - S. 25-28.

GII10 Předmluva / Ivan Kamenec.
In Nepokradeš / Hana Kubátová. - Praha, 2013. - ISBN 978-80-200-2230-1. - S. 7-8.

GII11 Syrný, Marek. Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944. Náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a povstaní. Múzeum SNP, Belianum, 2013. 335 s. ISBN 9788055706733 / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s.178-179.

GII12 Úvod / Ivan Kamenec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 3, (2012), s. 3.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2298&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 34
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 36
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 116
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 201
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   390

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 45
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 92
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 396
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 130
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 859
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 29
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 5
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   1564

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia