Historický ústav SAV
 
PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. English version
PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: jaroslava.rogulova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

novšie slovenské dejiny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1999
PhD., Historický ústav SAV, 2005
PhDr. rok: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2012

Ocenenia:

Cena Slovenskej akadémie vied (2013) pod vedením PhDr. Bohumily Ferenčuhovej, DrSc., a PhDr. Milana Zemka, CSc., za monografickú syntézu Slovensko v 20. storočí, 3. zväzok pod názvom V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Ďalší členovia autorského kolektívu: PhDr. Alena Bartlová, CSc., PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., Natália Krajčovičová, CSc., PhDr. Katarína Popelková, CSc., Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD., PhDr. Xénia Šuchová, CSc.

Členstvo v redakčných radách:

Členstvo v komisiách: Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov (2013 – 2015)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula [Biography and Historiography. Slovak, Czech and French Perspective]. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - 239 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. - ISBN 978-80-971247-2-4

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula [Glory to the Big-hearted II Evangelical Church a. c. and politics during the 20th century]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - 159 s. - ISBN 978-80-7140-393-7

AAB04 Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

AAB05 Slováci pri budovaní základov Československej republiky : prvé desaťročie Československej republiky / Autorský kolektív Róbert Letz, Martin Vašš, Jaroslava Roguľová, Ondrej Podolec ; Vedecký redaktor Róbert Letz, editor Pavel Dvořák [Slovaks at the Construction of the Foundations of the Czechoslovak Republic : the 1st Decade of the Czechoslovak Republic]. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2013. - 479 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; zväzok XII a). - Vega 1/0707/13 Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia. - ISBN 978-80-8119-072-8

AAB06 Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. XII b / Róbert Letz, vedúci autorského kolektívu, Ondrej Podolec, Jaroslava Roguľová, Martin Vašš [Slovaks during the Turbulent 30s : the 2nd Decade of the Czechoslovak Republic]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - 330 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XII b). - Vega 1/0707/13 Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia. - ISBN 978-80-8119-080-3

AAB07 Slovenská národná strana 1918-1938 / Jaroslava Roguľová [The Slovak national party 1918-1938]. - 1. vydanie. - Bratislava : Kalligram, 2013. - 348 s. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, riešené v Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-8101-662-2

AAB08 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

AAB09 Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. [The Century of Trials : Tribunals, Politics and Society in the Modern History of Slovakia]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - 272 s. : il. - (Edícia Svet Vedy ; č. 28). - ISBN 978-80-224-1258-2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Düsseldorfský krvák : najsledovanejší kriminálny proces medzivojnového obdobia / Jaroslava Roguľová [Bloodshed in Dusseldorf : the Most Observed Criminal Lawsuit of the Inter-war Period]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 93-104.

ABD02 Jablonové - sonda do života obce v rokoch 1939-1945 / Jaroslava Roguľová [Jablonové: insight into village life during the years 1939 – 1945]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 345-356.

ABD03 K biografii Martina Rázusa / Jaroslava Roguľová [Considering the Biography of Martin Rázus].
In Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - ISBN 978-80-971247-2-4. - S. 175-188.

ABD04 Nacionálno-konzervatívne východiská Slovenskej národnej strany v medzivojnovom období / Jaroslava Roguľová [Nationalist and Conservative Aspects in the Politics of the Slovak National Party during the Inter-war Period]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 101-118.

ABD05 Salónny fašizmus Slovenskej národnej strany v prvej medzivojnovej dekáde / Jaroslava Roguľová ["Arm-chair" Fascism of the Slovak National Party during the 1st Interwar Decade]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 69-86.

ABD06 Slovenskí úradníci a slovenské úrady v rokoch 1939-1945 : (na príklade agendy Obvodného notárskeho úradu v Lozorne) / Jaroslava Roguľová [Slowakische Beamte und slowakische Ämter 1939 – 1945 (am Beispiel der Agenda des Bezirksnotaramts in Lozorno)]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 175-182.

ABD07 Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období. 3. kapitola / Jaroslava Roguľová, Anna Falisová, Katarína Popelková [Society and its Metamorphoses during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD08 Zvolenský manifest v politickej činnosti Maritna Rázusa / Jaroslava Roguľová [The Place Zvolen Manifesto in the Political Activities of Martin Rázus]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Jaroslava Roguľová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - ISBN 978-80-7140-393-7. - S. 68-81.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v modernej spoločnosti / Editori: Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová [The Century of Trials: Tribunals, Politics and Society in the Modern History of Slovakia]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2013. - 272 s. - ISBN 978-80-224-1258-2

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvod [Introduction].
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 7-9.

GII02 Úvod / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová [Introduction].
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 9-12.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4085&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 44
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 10
Súčet   70

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 13
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 78
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 15
Súčet   132

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia