Historický ústav SAV
 
József Demmel, PhD. English version
József Demmel, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail:

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

dejiny 19. storočia, slovenské zemianstvo, viacnásobná identita, dolnozemské Slováci a koždodenné dejiny slovensko-maďarské vzťahy

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Študijné pobyty:

Ocenenia:

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

DEMMEL, József. Családi konfliktusok egy dél-alföldi mezőváros evangélikus egyházközségében a 19. század közepén [Family conflicts in the Lutheran church of the city on the Lowland in the middle of the 19th century]. Szakmai lektorok: Anna István, Botond Kertész. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2020. 124 s. Bibliotheca Ludovici Haan. ISBN 978-615-6014-01-6. ISSN 2732-1428

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DEMMEL, József. "Ľudožrút" v Hornom Uhorsku : príbeh Bélu Grünwalda ["Cannibal" in Upper Hungary : story of Béla Grünwald]. Recenzenti: Peter Zajac, Eva Kowalská, László Matus, Peter Šoltés. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 285 s. Vyšlo aj v maďarskej jazykovej mutácii: DEMMEL, József: Szörnyeteg Felső-Magyarországon? Grünwald Béla és a szlovák-magyar kapcsolatok története. Ráció Kiadó, Budapest 2021. 284 s. ISBN 978-615-56-7545-4. ISBN 978-80-224-1860-7 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

DEMMEL, József. Maďarizácia v štúrovčine? Slovenskojazyčné elity a prvý slovensko-maďarský slovník [Magyarization in Štúr´s language standard? Slovak speaking elites and the first Slovak-Hungarian dictionary]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 427-452. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

DEMMEL, József. Szlovák nemesekből magyar írók : (a Vachott család turóci származása). In Irodalom ismeret, 2019, szám 1, s. 4-14. ISSN 0865-6886. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

DEMMEL, József. Utváranie miestnych mocenských centier a slovensko-maďarské vzťahy v roku 1848. Prípad Turčianskej stolice [The Transformation of Local Power Structures and the Slovak-Hungarian Relationship in 1848; The Case of Turóc County]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 31-43. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/utvaranie-miestnych-mocenskych-centier-a-slovensko-madarske-vztahy-v-roku-1848-pripad-turcianskej-stolice?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F01-2018-elity-na-slovensku-v-19.-a-20.-storoci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DdGl3ThmxDLK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3> (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DEMMEL, József. Dolnozemské mestečko, ktoré začalo strácať dedinský charakter : Ľudovít Haan a prvé dejiny Békešskej Čaby [A "lowland city starting to unrobe from its village character". Lajos Haan and the first city history of Békéscsaba]. In Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 105-112. ISBN 978-615-5330-11-7.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DEMMEL, József. Ján Nepomuk Bobula : "dobrá duša hnaná egoizmom a náruživosťami" [Ján Nepomuk Bobula: "good soul driven by egoism and passions"]. In (ne)obyčajné príbehy novinárov. - Ružomberok : Society for Human Studies, 2020, s. 51-69. ISBN 978-80-972913-7-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

DEMMEL, József. Karol Kubányi : "nezdvorilý, netaktný a málo vážený luteránsky rektor. In (ne)obyčajné príbehy novinárov. - Ružomberok : Society for Human Studies, 2020, s. 107-123. ISBN 978-80-972913-7-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

DEMMEL, József. Ľudovít Štúr - človek alebo abstrakcia [Ľudovít Štúr - Man or Abstraction]. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 112-120. ISBN 978-80-224-1837-9. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

DEMMEL, József. Spisovateľ politikom, politik spisovateľom? : Viliam Paulíni -Tóth, Béla Grünwald a slovensko-maďarské vzťahy v roku 1874. In VEGA 2/0052/16. Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej objednávke. Spisovateľ ako sociálna rola. - Bratislava : Veda, 2018, s. 17-43. ISBN 978-80-224-1682-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0052/16 : Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej objednávke)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

DEMMEL, József. Kto horí za pravdu? Karol Kuzmány a maďarská a slovenská elita Zvolenskej stolice pred rokom 1848 [Who burns for Truth? Karol Kuzmány and Hungarian & Slovak Elite of Zvolen County before 1848]. In Karol Kuzmány : zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavili: Alica Kurhajcová, Peter Račko ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2020, s. 108- 119. ISBN 978-80-973867-0-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

DEMMEL, József. Štefan Moyzes na poslednom stavovskom sneme [Štefan Moyzes at the last feudal parliamentary assemble]. In Štefan Moyzes : za života a v historickej pamäti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Štefan Moyzes - za života a v historickej pamäti, ktorá sa konala 24. 10. 2017 v Stredoslovenskom múzeu Banská Bystrica. Zostavili Ján Golian, Alica Kurhajcová, Erika Maliniaková, Rastislav Molda ; recenzenti Ľuboš Kačírek, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2018, s. 36-45. ISBN 978-80-969866-6-8. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

DEMMEL, József. Identitás a rubrikákban : Nemzetiség és anyanyelv kérdese a tardosi iskolai anyakönyvekben (1929-1962). In Barátság, 2018, évf. 25, sz. 4, s. 9382-9386. ISSN 1218-0149.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

DEMMEL, József. Eugen Gerometta : slovenský kandidát do prvého krajinského snemu v roku 1848. In Historická revue. - Bratislava : FORNAX (do r. 2012) : Slovenský archeologický a historický inštitút (od. r. 2012), 2018, roč. 29, č. 3, s. 43-45. ISSN 1335-6550.

DEMMEL, József. Suchá ratolesť ? : hornouhorské župy a slovenská šľachta v roku 1848. In Historická revue. - Bratislava : FORNAX (do r. 2012) : Slovenský archeologický a historický inštitút (od. r. 2012), 2018, roč. 29, č. 3, s. 57-59. ISSN 1335-6550.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DEMMEL, József. "Az nemzetiségi törvény megzavarta az elméket" az 1868: XLIV. törveny visszhangja a Felső-Magyarországi regionalis politikai elitek körében. In Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. - Budapest : Országház könyvkiadó, 2019, s. 223-239. ISBN 978-615-5948-24-4. ISSN 2046-4876. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

DEMMEL, József. "Slovenský kňaz, ale maďarský spisovateľ" : o identite Ľudovíta Haana. In Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017, s. 184-198. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727.

DEMMEL, József. Szlovák lelkész, magyar történész, békéscsabai polgár Haan Lajos naplója és levelezése. In "aki tót pap létére is magyar író". Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. - Békéscsaba ; Budapest : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku : Magyar tudományos Akademia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017, s. 371-384. ISBN 978-615-5615-69-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

DEMMEL, József. Milan Rastislav Štefánik: The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia. By Michal Kšiňan. London-New York: Routledge, 2021. pp. 300. In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2021, vol. 10, no. 4, p. 819-822. ISSN 2063-8647. Recenzia na: Milan Rastislav Štefánik: The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia / Michal Kšiňan. - London ; New York : Routledge, 2021. - ISBN 9780367550059. Dostupné na: https://doi.org/10.38145/2021.4.819

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

"aki tót pap létére is magyar író". Haan Lajos levelei és visszaemlékezései [A Slovak Priest Yet a Hungarian Writer. The Letters and Memoirs of Lajos Haan]. Szerkesztette: Demmel József, Katona Csaba. Békéscsaba ; Budapest : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku : Magyar tudományos Akademia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. 419 s. ISBN 978-615-5615-69-6

Neznámy Ľudovít Štúr : maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi. Zostavil József Demmel. Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. 96 s. ISBN 978-615-5615-23-8

Hív az anyaföld? : a Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 1946-1948. Szerkesztette: Mária Zsilák, József Demmel ; lektorálta: Štefan Šutaj, Attila Simon. Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2020. 356 pp. ISBN 978-615-5330-14-8. ISSN 2631-1275

Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí [Confession and Nation. Contexts of the Confessional and National Identity of the Slovak Society in the 19th and 20th Century]. Eds. Mária Žiláková, Krisztína Eszter Szudová a József Demmel. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017. 253 s. Kor/ridor Knihy, 11. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DEMMEL, József. Bojisko v údolí Hrona – zápas medzi maďarskou a slovenskou stranou v Brezne bol veľmi vyrovnaný. In Denník N, 2021, 07. 09. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2527588/bojisko-v-udoli-hrona-zapas-medzi-madarskou-a-slovenskou-stranou-v-brezne-bol-velmi-vyrovnany/?ref=list>

DEMMEL, József. Családban marad? Szlovákok és magyarok egy fedél alatt – Komáromban és másutt. In Denník N, 2021, 07. 10. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2563270/csaladban-marad-szlovakok-es-magyarok-egy-fedel-alatt-komaromban-es-masutt/?ref=list>

DEMMEL, József. Čo Kalinčiak zámerne vynechal z Reštavrácie. Turčianska stolica v 19. storočí. In Denník N, 2021, 09. 06. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2422050/co-kalinciak-zamerne-vynechal-z-restavracie-turcianska-stolica-v-19-storoci/?ref=list>

DEMMEL, József. Príchod Lajosa Zsigmonda Szeberényiho do Békešskej Čaby. In Čabiansky kalendár na rok 2020. - Békešská Čaba : Čabianska organizácia Slovákov, 2019, s. 123-124. ISSN 0866-1219.

DEMMEL, József. Tajomstvá národnostného zákona - Regionálne politické elity v roku 1868. In Lúč : príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku, 2018, roč. 3, č. 1, s. 6-7.

DEMMEL, József. Vianoce posledného slovenského biskupa. In Denník N, 2021, 22. 12. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2656991/vianoce-posledneho-slovenskeho-biskupa/?ref=list>

DEMMEL, József. Začiatky demokracie v Prievidzi: Ako chcelo 88 voličov lynčovať farára Slotu. In Denník N, 2021, 09. 08. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2497413/zaciatky-demokracie-v-prievidzi-ako-chcelo-88-volicov-lyncovat-farara-slotu/?ref=list>

DEMMEL, József. Zápasy v mierových časoch. Slovenské voľby v Uhorsku. In Denník N, 2021, 08. 12. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2641189/zapasy-v-mierovych-casoch-slovenske-volby-v-uhorsku/?ref=list>

ZSILÁK, Mária - DEMMEL, József. Előszó. In Hív az anyaföld? : a Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 1946-1948. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2020, pp. 7-8. ISBN 978-615-5330-14-8. ISSN 2631-1275.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10996&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia