Historický ústav SAV
 
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. English version
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: Ludovit.Hallon@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- dejiny hospodárstva a techniky na Slovensku a v strednej Európe v 20. storočí

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1978 -1983
PhDr. 1984
Historický ústav SAV od roku 1986
CSc. Historický ústav SAV 1992
DrSc. Historický ústav SAV 2016
ďalšie úväzky – Historický ústav Slovenského národného múzea 1983-1986

Ocenenia:

Cena Literárneho fondu za prácu mladých vedeckých pracovníkov (1993)
Cena SAV členom autorského kolektívu za dielo Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 (2013)
Cena Akademie věd České republiky za vědecký výsledek
Československo. Dějiny státu (2019)
Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (2020)

Členstvo v redakčných radách:

Redakčný kruh časopisu: Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Praha (člen od r. 2010)
Vedecké kolégium časopisu Hospodářské dějiny – Economic History, Praha (člen od r. 2014)
Redakčná rada časopisu Prameny a studie- Národní zemědělské muzeum Praha – (člen od roku 2019)
Redakčná rada Zborníka Kysuckého múzea – (člen od roku 2019)
Redakčná rada Historického časopisu – (člen od roku 2021)

Členstvo vo vedeckých radách a komisiách:

Vedecká rada Historického ústavu SAV – (člen 2015-2018, predseda 2018 – 2022)
Spoločná odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore Dejiny vedy a techniky- (člen od roku 1999)
Spoločná odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore Hospodárske dejiny
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity (člen od r. 2004)
Komisia VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia)- (člen od roku 2015)
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti – (člen od roku 2021)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít. Die Slowakei und NS-Deutschland : über die Rolle des Satellitenstaates für die "deutsche Großraumwirtschaft". Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 304 pp. ISBN 978-3-8382-1392-7 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BOSÁK, Martin - HALLON, Ľudovít - BOSÁK, Rudolf. Americko-slovenská banka [American-Slovak Bank]. Recenzenti: Roman Holec, František Chudják. Košice : OZ Gamajun, 2020. 253 s. ISBN 978-80-973219-6-3

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - HALLON, Ľudovít - JAKSICSOVÁ, Vlasta - LETZ, Róbert - SABOL, Miroslav - SYRNÝ, Marek - DVOŘÁK, Pavel. Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko [Slovaks and the Regime of People’s Democracy : Struggle for Slovakia]. Vedúca redaktorka zväzku XIIIb Jaroslava Roguľová,recenzenti: Valerián Bystrický, Martin Pekár. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. 231 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIIIb. ISBN 978-80-8119-101-5 (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - FABRICIUS, Miroslav. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy a vojnové škody na prelome rokov 1944-1945 [Slovak-Germany Economic Relations and War Damages at the Turn of 1944-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 473-542. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít - HLAVINKA, Ján. Úloha ústredného hospodárskeho úradu v procese arizácie [The Role of the Central Economic Office in the Aryanization Process]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 259-312. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Zmeny hospodárskych elít na Slovensku po roku 1918 na príklade bankovníctva [Changes among the economic elites in Slovakia after 1918 on the example of the banking sector]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 215-261. ISBN 978-80-224-1778-5. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Der Eintritt der Slowakei in internationale Wirtschaftsstrukturen nach dem Jahr 1993 [Slovak Accession to International Economic Structures after 1993]. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 343-364. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav - HUDEK, Adam. Economic Developments in Slovakia Since 1993. In The Czech and Slovak Republics : Twenty Years of Independence, 1993-2013. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2016, s. 177-196. ISBN 978-963-386-153-0. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

HALLON, Ľudovít - JIRÁSEK, Zdeněk. Interhelpo. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 57-78. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. La formation dans le domaine de l´électrotechnique en Slovaquie des origines a 1990 [Development of the electrical engineering in Slovakia from its beginnings up to 1990]. In Des ingénieurs pour un monde nouveau : Histoire des enseinements électrotechniques (Europe, Amériques) XIX - XX e siecle. - Bruxelles : P.I.E. PETER LANG, 2016, s. 169-193. ISBN 978-2-87574-246-9. ISSN 2033-7469.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Proces globalizace a vstup Slovenska do mezinárodních hospodářských struktur po roce 1993 [The Process of Globalization and the Slovak Accesion to International Economic Structures after 1993]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 299-318. ISBN 978-80-200-2882-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Prútené košikárstvo v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska v prvej polovici 20. storočia [Wicker basket production and its place in economic and social life of Slovakia in first half of 20th century]. In "Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!" : proutěná kultura v kontextu času a prostoru. - Praha ; Mělník : Státní oblastní archiv : Státní okresní archiv, 2019, s. 152-167. ISBN 978-80-88148-39-5. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Role Německa při modernizaci zemědělského venkova na Slovensku v letech 1939-1945 [The Role of Germany in the Modernization of the Agricultural Countryside in Slovakia in the Years 1939-1945]. In Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. - Praha : Národní zemědělské muzeum, 2017, s. 287-299. ISBN 978-80-86874-87-6. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Slovakia´s economic and political development in the communist regime of post-1948 Czechoslovakia and its environmental context. In Environmentalism under authoritarian regimes : Myth, Propaganda, Reality. - London ; New York : Routledge Taylor Francis Group, 2019, p. 145-161. ISBN 978-1-138-54328-7.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Téma automobilizmu v tvorbe Kremnickej mincovne v medzivojnovom období [The Theme of Motoring in the Production of the Kremnica Mint in the Interwar Period]. In České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. - Praha : Univerzita Karlova, 2019, s. 75-91. ISBN 978-80-246-4507-0.

HALLON, Ľudovít. Výstavba státu [State building]. In Republika Československá 1918-1939. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 596-617. ISBN 978-80-7422-643-4.

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Zápas o vodné cesty. Prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období existencie ČSR 1938-1939 na podklade projektu Dunaj - Odra - Labe [Fighting for Waterways. The Penetration of Influences of Germany into the Navigation and Water Economy in Slovakia in the Last Years of the Czechoslovak Republic (1938-1939) as Based on the Danube-Oder-Elbe Project]. In Labe v proměnách věků. - Praha : Národní technické muzeum, 2018, s. 159-178. ISBN 978-80-7037-293-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít. Banky, bankári, kapitál a politika [Banks, Bankers, Capital and Politics]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 111-129. ISBN 978-80-224-1625-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HALLON, Ľudovít. Dejiny výroby papiera a celulózy na Slovensku [History of cellulose and paper making in Slovakia]. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : celulózový a papierenský priemysel na Slovensku. 5. zväzok. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, s. 7-28. ISBN 978-80-227-4762-2. (Vega 2/0042/16 : Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

HALLON, Ľudovít. Hlavné fázy a hlavné smery vývoja arizácie [Main Phases and Main Directions of Aryanization Development]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 244-258. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít. Hospodársky rozmer slovensko-českých vzťahov v roku 1946 [Economic issue of Slovak-Czech relations in 1946]. In Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2017, s. 230-245. ISBN 978-80-89514-44-1. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

HALLON, Ľudovít. Idea Sedliackej banky a cesta k jej vzniku 1939-1942 [The Idea of a Farmers´Bank and the Path to Its Creation in 1939-1942]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 259-274. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Jozef Lettrich a vývoj slovensko-českého hospodárskeho vzťahu v rokoch 1945-1948 [Jozef Lettrich and the development of Slovak-Czech economic relationship in 1945-1948]. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 79-93. ISBN 978-80-972561-5-9. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HALLON, Ľudovít. Nasadenie civilného obyvateľstva na opevňovacie práce 1944-1945 [Deployment of Civilians on Fortification Works 1944-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 365-396. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít. Ovládnutie komerčného bankovníctva komunistickým režimom v roku 1948 [Seize of the commercial banking by the communist regime in 1948]. In Slovensko a Európa v roku 1948. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2018, s. 160-175. ISBN 978-80-89514-56-4. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

HALLON, Ľudovít - JIRÁSEK, Zdeněk. Rodina Dubčekovcov v Sovietskom zväze (1925-1938) [The Dubček family in the Soviet Union (1925-1938)]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 49-66. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

HALLON, Ľudovít. Rozklad hospodárskeho veľkopriestoru Nemeckej ríše 1942-1945 a úloha Slovenska v tomto priestore [Disintegration of the German "Grosswirtschaftsraum" 1942-1945 and the Role of Slovakia in this Process]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 17-32. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít. Rudolf Kubiš, zabudnutá osobnosť slovenského bankovníctva [Rudolf Kubiš, a Forgotten Personality of the Slovak Banking System]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 231-252. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovenské pracovné sily v Nemeckej ríši 1943-1945 [Slovak Labor Force in the German Reich 1943-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 340-364. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1941-1944 [Slovak-German Economic Relations 1941-1944]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 33-58. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít. Stavebníctvo a staviteľskí podnikatelia na Slovensku v rokoch 1939-1945 [Construction and construction entrepreneurs in Slovakia in the years 1939-1945]. In Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný. - Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016, s. 145-158. ISBN 978-80-224-1504-0. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. The Process of Globalization and the Slovak Accession to International Economic Structures after 1993. In Slovakia : A European Story. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 308-328. ISBN 978-80-224-1522-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HALLON, Ľudovít. Úloha bánk v rozvoji priemyslu na Slovensku 1867-1938 v stredoeurópskom kontexte [The Role of Banks in the Development of Industry in Slovakia from 1867 till 1938 in East Central European Context]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 129-148. ISBN 978-80-224-1564-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter - SABOL, Miroslav. Úloha Nemecka v drevárskom priemysle Slovenska 1939-1945. Inštitucionálny vývoj a obchod s drevom [The role of Germany in the Slovak timber industry, 1939-1945. The institutional development of the timber trade]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 289-310. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter - SABOL, Miroslav. Úloha Nemecka v drevárskom priemysle Slovenska 1939-1945. Kapitálové vzťahy [The role of Germany in the Slovak timber industry, 1939-1945. Capital relationships]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 521-539. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/hiscaso.2019.67.3.7 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

HALLON, Ľudovít. Stav historiografickej produkcie na poli business history na Slovensku po roku 1990 [State of historiographic production in the field of business history in Slovakia after 1990]. In Hospodářské dějiny : dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století, 2020, roč. 35, č. 1, s. 31-46. ISSN 0231-7540.

HALLON, Ľudovít. Vzťah koncernu Baťa k režimu Slovenskej republiky 1939-1945 na stránkach časopisu Budovateľ [Bata Corporation's relationship to the Slovak Republic from 1938 to 1945 as seen through the Budovateľ magazine]. In Česko-slovenská historická ročenka : recenzovaný vědecký časopis. - Praha ; Brno ; Banská Bystrica : Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021, roč. 23, č. 2, s. 27-56. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2021.23.2.2 (VEGA č. 1/0184/20 : Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HALLON, Ľudovít. František Skyčák a jeho miesto v peňažníctve Slovenska = František Skyčák and Banking in Slovakia. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2018, roč. III/IXX, č. 1-2, s. 292-302. ISSN 2453-9252. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HALLON, Ľudovít. Charakter environmentálneho myslenia a opatrení v priemysle Slovenska 1918-1938 (Celkový stav a názorné príklady) [The Nature of Environmental Thinking and Measures in Slovak Industry from 1918 to 1938 (General Condition and illustrative Examples)]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 1, s.112-127. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/09-ludovit-hallon-charakter-environmentalneho-myslenia-a-opatreni-v-priemysle-slovenska-1918-1938.pdf> (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0042/16 : Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ĎURČO, Michal - HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Technika a technológia výstavby ciest v prvej ČSR. In České století motorismu III. : technická stránka motorismu. - Praha : Národní technické muzeum, 2021, s. 5-18. ISBN 978-80-7037-340-8.

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Automobilizmus a voľnočasové aktivity : v medzivojnových rokoch na Slovensku [Motoring and Leisure Activities in Interwar Slovakia]. In České století motorismu II : motorismus jako prostředek volného času. - Brno : Technické múzeum v Brně, 2020, s. 203-220. ISBN 978-80-87896-85-3.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DUCHOŇOVÁ, Diana - HALLON, Ľudovít. „Od denára k euru“. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska [From Denarius to Euro” The Money Phenomenon in the History of Slovakia]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 9-20. ISBN 978-80-224-1922-2.

HALLON, Ľudovít. Dopad financovania vojnového hospodárstva na vývoj ekonomiky Slovenska po roku 1945 na príklade Tatra banky [Impact of the Military Financing on the Development of Slovak Economy after 1945 on the Tatra banka Example]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 337-356. ISBN 978-80--89523-66-5. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Dopravný problém v slovensko-českých vzťahoch 1918-1938 [The problem of transport in Czech-Slovak relations 1918-1938]. In Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2018, s. 233-249. ISBN 978-80-224-1712-9. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor. Nasadenie civilného obyvateľstva na Slovensku na opevňovacie práce okupačným režimom 1944-1945 vo svetle nemeckých prameňov [Deployment of Slovak Civilians on Fortification Works by the Occupation Regime 1944-1945 according to the German Archival Resources]. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 261-287. ISBN 978-80-89514-91-5. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HALLON, Ľudovít. "Nastavená ruka podnikateľov aj politikov." Segmenty a formy korupcie v hospodárstve medzivojnového Slovenska ["The outstretched hands of business-people and politicians.” The segments and forms of corruption in the economy of the interwar period Slovakia]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 219-246. ISBN 978-80-224-1865-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HALLON, Ľudovít. Podiel Tatra banky na financovaní priemyslu Slovenska 1939 – 1945 [The Share of Tatra Banka in the Financing of Industry in Slovakia: 1939–1945]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 245-287. ISBN 978-80-224-1922-2.

HALLON, Ľudovít - HOLLÝ, Karol. Slovensko-nemecké programy intenzifikácie poľnohospodárstva [Slovak-German projects focused on agricultural intensification]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 176-187. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít. Transformácia Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave po roku 1918 a jej národnopolitické súvislosti [Transformation of the Commerce and Industry Chamber in Bratislava after 1918 and its Nationalist and Political Consequences]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 227-251. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

HALLON, Ľudovít. Úloha medzištátnych výborov v slovensko-nemeckých hopodárskych vzťahoch 1939-1945 [The Role of Inter-state Committees in Slovak-German Economic Relationship 1939-1945]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 269-285. ISBN 978-80-224-1503-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HALLON, Ľudovít. Úloha Michala Bosáka v bankovníctve na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia [The role of Michal Bosák in banking in Slovakia in the 1920s]. In V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. - Košice : Gamajun, 2020, s. 135-156. ISBN 978-80-973219-4-9. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - FALISOVÁ, Anna. Vojnové škody v priemysle, infraštruktúre a v zdravotných pomeroch Slovenska [War damage in industry, infrastructure and health conditions in Slovakia]. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 176-199. ISBN 978-80-89514-94-6. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Aktivity bánk národne slovenského kapitálu na východnom Slovensku po roku 1918 na príklade Tatra banky. In V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. - Košice : Gamajun, 2020, s. 157-176. ISBN 978-80-973219-4-9. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Mobilizácia pracovných síl v ČSR po druhej svetovej vojne a ich presuny medzi Slovenskom a českými krajinami [Mobilization of the labour force in Czechoslovakia after World War II and its relocation between Slovakia and the Czech lands]. In Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2018, s. 181-200. ISBN 978-80-224-1712-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0042/16 : Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

HALLON, Ľudovít - HRUBOŇ, Anton. Hospodárske a politické koncepcie strednej a juhovýchodnej Európy po roku 1918 a Slovensko = Concepțiile economice și politice ale Europei Centrale și de Sud-Est după anul 1918 și Slovacia. Viziunile cooperării economice [Economic and Political Views of Central and South-Eastern Europe after 1918 and Slovakia]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 143-161. ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Podiel Nemecka na prestavbe infraštruktúry Slovenskej republiky 1939-1945 vo svetle dokumentov [Share of Germany on infrastructure rebuilding of the Slovak republic 1939-1945 in documents]. In Obchodování v srdci Evropy : o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918-1992). Editor: Pavel Dufek ; recenzenti: Klára Fabiánková, Kristýna Kaucká. - Praha : Národní archiv, 2019, s. 38-53. ISBN 978-80-7469-087-7. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

HALLON, Ľudovít. Slovensko-nemecký program výstavby cestnej siete na Považí z roka 1939 [Slovak-German agenda of construction a road network in Považie region in 1939]. In Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II : Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. Peter Šimko (zostavovateľ) ; zuzana Lopatková, Miloš Marek, Andrea Slaná, Dušan Lichner (recenzenti). - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 181-200. ISBN 978-80-88877-78-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HALLON, Ľudovít. Úspechy a pády rodiny Jesenských v bankovníctve [Successes and failures of the Jesenský family in banking]. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene - dimenzie - reflexie. Daniel Hupko (ed.) ; recenzenti Ladislav Čúzy, Roman Holec, Lukáš Krajčír. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 197-214. ISBN 978-80-89636-44-0. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - ĎURČO, Michal. Industrialization of Slovakia and its Impact on the Environment during the Period of Socialism. In Technological Drive from Past to Future? 50 Years of ICONTEC : The 45th ICONTEC Symposium 17-21 July 2018. Jean Monnet University Saint- Étienne, France. Editors: Robert Belot, Aurélie Brayet, Timo Myllyntaus, Luc Rojas. - Saint-Étienne : ICONTEC and Jean Monnet University, 2018, s. 140-141. ISBN 979-10-699-2591-5.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Tourism in the Slovak republic in the Shadow of the War 1939-1945. In Geotour 2018 : Book of abstracts. International Conference on Geotourism, Mining Tourism, Sustainable Development and Environmental Protection. - Hodruša-Hámre : Technical University of Košice, 2018, s. 30. ISBN 978-80-553-2763-1.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1939-1941. Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2019. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HALLON, Ľudovít. Hospodársky zázrak : fakty a legendy o Slovenskom štáte. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 3, s. 43-45. ISSN 1335-8316.

HALLON, Ľudovít. Skok do priepasti : Tatra banka. Vlajková loď slovenského peňažníctva [A leap into the abyss. The Tatra bank, flagship of Slovak finance]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 18-24. ISSN 1335-8316.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované

HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Die Formen der Expansion des deutschen Kapitals in der Slowakei 1939-1945. In Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 199-230. ISBN 978-3837-519433. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HALLON, Ľudovít. Eigentum und Verstaatlichung : Die Besitzverhältnisse in der Tschechoslowakei nach 1945: ein Vergleich mit anderen Volksdemokratien. In Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 253-304. ISBN 978-3837-519433. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Hospodársky a technický vývoj pivovarníctva na Slovensku v podmienkach medzivojnového Československa. In Orosené dějiny. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019, s. 289-308. ISBN 978-80-7561-168-0. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HALLON, Ľudovít. Hospodářský vývoj Slovenska v letech 1945-1948. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 441-447. ISBN 978-80-7277-572-9.

HALLON, Ľudovít. Transformace slovenské ekonomiky v letech 1989-1993. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 820-825. ISBN 978-80-7277-572-9.

HALLON, Ľudovít. Vývoj Slovenské republiky 1939-1945. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 352-374. ISBN 978-80-7277-572-9.

JANČÍK, Drahomír - HALLON, Ľudovít. Hospodářský a sociální vývoj meziválečného Československa. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 196-235. ISBN 978-80-7277-572-9.

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Ringhofferovi následovníci na Slovensku po roku 1948 (Tatra-Ringhoffer a Slovensko) [Ringhoffer´s Successors in Slovakia after 1948 (Tatra-Ringhoffer and Slovakia)]. In Fenomén Ringhoffer : rodina, podnikání, politika. - Praha : Národní technické muzeum, 2019, s. 172-177. ISBN 978-80-7037-303-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HALLON, Ľudovít. Márny boj s alkoholom : slasti a strasti hostinskej živnosti na medzivojnovom Slovensku. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 204-212. ISBN 978-80-8159-680-3.

HALLON, Ľudovít. Smiech cez slzy v slovenskom bankovníctve (v Slovenskej republike 1939 – 1945). In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 367-374. ISBN 978-80-8159-892-0.

HALLON, Ľudovít. Úvod [Introduction]. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história výrob organických zlúčenín na Slovensku. 9. zv. Zostavovatelia Michal Uher, Viktor Milata ; recenzenti: Miroslav Sabol, Dušan Bakoš. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019, s. 9-29. ISBN 979-80-227-4902-2. (VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

HALLON, Ľudovít. „...hniloba a sviňoba, straty sú každodenné...“ : netušené pomery v medzivojnovom slovenskom bankovníctve. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 257-265. ISBN 978-80-8159-999-6.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

ĎURČO, Michal - HALLON, Ľudovít. Vývoj cestnej siete ako predpoklad sociálno-ekonomického rozvoja regiónov Slovenska v rokoch 1918-1938 : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) [Road network development as a prerequisite for the development of the regions in Slovakia during 1918-1938, dissertation thesis]. Školitelia: Ľudovít Hallon (2015-2018), Miroslav Sabol. Bratislava : Univerzita Komenského Filozofická fakulta, 2019. 209 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

HALLON, Ľudovít. Jana Pohaničová - Peter Buday: Storočie Feiglerovcov. Príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov. Bratislava, Trio Publishing, 2016, 160 s. ISBN 978-80-81700-248. In Architektonické listy FA, 2016, roč., č. 2, s. 42-46. ISSN 1135-2679. Recenzia na: Storočie Feiglerovcov / Jana Pohaničová, Peter Buday. - Bratislava : Trio Publishing, 2016.

HALLON, Ľudovít. Jančík, Drahomír - Štolleová, barbora (Eds.). Pivo, zbrane, tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa,ve víru konjuktur a krizí. Praha: Maxdorf, 2014, 368 s. ISBN 9788073454227. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 151-155. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Pivo, zbrane, tvarůžky / Drahomír Jančík, Barbora Štolleová. - Praha : Maxdorf, 2014.

HALLON, Ľudovít. K monografii Harminc. In Alfa : Architektonické listy FA STU. Stredoeurópský vedecký a odborný časopis FA STU. Central European Journal of Architecture and Planning FA STU, 2019, č. 1, s. 36-40. ISSN 1135-2679. Recenzia na: Harminc / Jana Pohaničová, Peter Vodrážka. - Bratislava : Trio Publishing, 2018. - ISBN 978-80-81700-62-0.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska [From Denarius to Euro: The Money Phenomenon in the History of Slovakia]. Zostavili: Ľudovít Hallon, Diana Duchoňová ; recenzenti: Peter Mičko, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. 371 s. ISBN 978-80-224-1922-2 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945 [Rise and fall of economic development in Slovakia 1939 – 1945]. Zostavovatelia: Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; recenzenti: Ivan Jakubec, Mikuláš Jančura. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 592 s. ISBN 978-80-224-1779-2 (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

Women and World War II. Editors: Eduard Nižňanský, Denisa Nešťáková ; reviewer: Roman Holec, Ľudovít Hallon. Bratislava : Faculty of Arts COmenius University in Bratislava Department of General History : Polish Institute in Bratislava : ATID, civil association : Visegrad Fund, 2016. Acta Historica Posoniensia. ISBN 978-80-8127-170-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HALLON, Ľudovít. Monotematické číslo na tému Úloha peňazí v hospodárstve Európy od stredoveku po súčasnosť. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 385-386. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - ĎURČO, Michal. The Great Depression and its Impact on Infrastructure Development in 1930s Slovakia. In ICOHTEC 2020 Digital : 15-17 July 2020 Sessions. Book of Abstracts. - ICOHTEC International Committee for the History of Technology, 2020, s. 46.

HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter. Úvod [Introduction]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 11-15. ISBN 978-80-224-1779-2.

HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história sklárskeho priemyslu a smaltov na Slovensku. 2/1. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019, s. 11-12. ISBN 978-80-227-4842-1. (VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história anorganických technológií na Slovensku. 1.zv. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019, s. 9-24. ISBN 978-80-227-4975-6. (VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história keramického priemyslu a výroba žiaruvzdorných materiálov na Slovensku. 2/2. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2021, s. 7-26. ISBN 978-80-227-5060-8.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - 299 s. - ISBN 978-80-8043-202-7

Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska : priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy / Ľudovít Hallon [Pittel and Brausewetter company in the history of Slovakia. Pioneers of concrete building from Bratislava]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v spoločnosti Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. - 229 s. : il. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. - ISBN 978-80-971540-5-9

Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon [Karvaš’s Case : Studies and Documents leading to Arrest, Introduction and Internment of the Governor of National Bank of Slovakia in the Territory of German Reich 1944/1945]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 222 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, Vega 2/0101/13 "Akcia erweiterte Kinderlandverschickung". Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 1941-1944. - ISBN 978-80-89396-30-6

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - 335 s. - ISBN 978-80-970780-2-7

Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva" : dokumenty k náboru a nasedeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko [Forms of German-Slovak “Protective Friendship” : Documents to Recruitment and Deployment of Slovak Workfolks in German Reich from 1939 till 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - 406 s. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945 riešený v Historickom ústave SAV, Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený v Historickom ústave SAV, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v dokumentoch. - ISBN 978-80-970302-6-1

Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka [They Worked in the Third Reich : Studies and Documents to Labour Recruitment and Deployment from Slovakia in Nazi Germany 1938 - 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 463 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. - ISBN 978-80-224-1451-7

Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 : (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie) / Ľudovít Hallon ; recenzenti: Valerián Bystrický, Peter Mičko [Die Wirtschaft der Slowakei und ihre Position im deutschen Wirtschaftsraum 1939 - 1945]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 323 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. - ISBN 978-80224-1465-4

Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Formovanie veľkopriestorovej ekonomiky nacistického Nemecka v strednej Európe 1939-1945na príklade Slovenska / Ľudovít Hallon [Formation of Large Area Economy of Nazi Germany in Central Europe 1939-1945 – the Case of Slovakia]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti / Antonie Doležalová a kol. ; recenzenti: Jiří Kořalka, Roman Holec. - Praha : Centrum středoevropských studií : CEVRO Institut : Masarykův ústav a Archív AV ČR, 2014. - S. 240-265.

Visions and Reality of the Welfare State in the First Slovak Republic (1939-1945) / Ľudovít Hallon.
In Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century / Zlatica Zudová -Lešková, Emil Voráček et al. - Praha : Historický ústav, 2014. - ISBN 978-80-7286-216-0. - S. 375-410.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Deštrukcia komerčného bankovníctva na Slovensku 1945-1950 / Ľudovít Hallon [Destruction of the Commercial Bank Industry in Slovakia 1945-1950].
In Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948 / Peter Sokolovič a kolektív ; recenzenti: Ivan Mrva, Anton Hrnko. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8105-643-7. - S. 697-722.

Hospodársky vývin po vzniku ČSR a v 20. rokoch. 5. kapitola / Ľudovít Hallon [Economic Development after the Formation of Czechoslovakia in the 1920s].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8. - S. 213-240.

Hospodársky vývoj Slovenska na pozadí štátoprávnych a národno-politických zmien v rokoch 1918-1945 / Ľudovít Hallon [Economic development of Slovakia amid constitutional and political changes between 1918 and 1945].
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 54-64.

Hospodárstvo Slovenska a jeho miesto v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 / Ľudovít Hallon [Economy of Slovakia and its Place in Economic Space of Germany 1939-1945]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 197-212.

Hospodárstvo Slovenska v rokoch 1939-1945. 6. kapitola / Ľudovít Hallon [Economy of Slovakia from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 239-304.

Hospodárstvo v 30. rokoch. 9. kapitola / Ľudovít Hallon [Economy in the 1930s].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8. - s. 359-388.

Michal Bosák v zápasoch o národné a kapitálové záujmy bankovníctva medzivojnovej ČSR / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Michal Bosák and his Role in the Struggle for National and Capital Interests of Banking Industry during the Interwar Czechoslovakia]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 137-155.

Podoby korupcie v hospodárstve medzivojnového Slovenska na príklade peňažníctva / Ľudovít Hallon [Forms of Corruption in the Economy of Interwar Slovakia: Banking as a Case Study].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 302-341.

Prechod k vojnovému hospodárstvu na Slovensku roku 1942 / Ľudovít Hallon [The Transformation to the War Economy in Slovakia in 1942].
In Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť / Marian Uhrin a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-24-3. - S. 170-189.

Proces globalizácie a vstup Slovenska do medzinárodných hospodárskych štruktúr po r. 1993 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Globalisation process and incorporation of Slovakia in the international economic structures after 1993]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 397-439.

Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v roku 1944 a Slovenské národné povstanie / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Desintegration of the German large-capacity economic system/area in the 1944 and the Slovak National Uprising]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 472-489.

Slovensko v plánoch expanzie nemeckého kapitálu do ropného priemyslu juhovýchodnej Európy po roku 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc [Slovakia in the Plans of Nazi Capital Expansion to the Oil Industry in the Southeastern Europe after 1938]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 155-195.

Staviteľská firma Pittel a Brausewetter v hospodársko-technickom a kultúrnom vývoji na území Slovenska 1867-1918 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Architectural company Pittel and Brauswetter in the economic-technical and cultural development in the Slovak territory (1867 – 1918)].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 173-193.

Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí / Ľudovít Hallon, Miroslav Londák [The Worldwide economic crises and Slovakia during 20th century]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 540-563.

Technická modernizácia na Slovensku 1918-1938 / Ľudovít Hallon [Technical Modernization in Slovakia 1918-1938].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.183-208.

Úloha Husáka v hospodárskom vývoji Slovenska 1945-1948 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The role of Gustáv Husák in the Economic Development of Slovakia 1945-1948].
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 312-337.

Vojnové škody na severozápadnom Slovensku 1944-1945. 4. / Ľudovít Hallon [War Damage in Northwestern Slovakia in 1944-1945].
In Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-970780-2-7. - S.109-132.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 1/0546/13 Lesk a tiene v ekonomickom vývoji Slovenska 1939-1941.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 901-937.

Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939-1945 / Ľudovít Hallon - Michal Schvarc [Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 645-678.

The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of Slovakia 1939-1942 / Ľudovít Hallon. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene ekonomického vývoja Slovenska 1939-1941, APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62 (2014), Supplement, s. 79-107.

Vplyv Nemecka na kapitálové presuny v poisťovníctve Slovenska 1939-1942 / Ľudovít Hallon [The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of Slovakia 1939-1942]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 487-512.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Parallels in the Economic Business Cycles in Slovakia in the Period between WWI and WWII, and after 1989 [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon.
In Remembrance and Solidarity [elektronický zdroj] : Studies in 20th Century European History. - ISSN 2084-3518. - n. 4 (December 2015), s.69-89.

Výroba, predaj a konzumácia liehovín na Slovensku 1918-1938 / Ľudovít Hallon [Production, Selling and Consumption of Liquors in Slovakia from 1918 till 1938]. - Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskumu a odbornom školstve.
In Němci v českých zemích [seriál]. - VII (2013), s. 65-76.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Bilancia škôd po druhej svetovej vojne na Slovensku / Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The Balance Sheet for Damages after the World War II in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. II., č. 1 (2013), s. 3-17.

Doprava a jej úloha v premene krajiny Slovenska v 19. storočí [elektronický zdroj] / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Transport and its role in the transformation of the landscape of Slovakia in the 19th century]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 215-233.

Enviromentálne dejiny vinohradníctva v Ipeľskej kotline na príklade novohradskej obce Veľké Straciny [elektronický zdroj] / Pavel Hronček, Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Environmental history of viticulture in the Ipeľská kotlina basin for example of village Veľké Straciny in Novohrad region]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 171-193.

Mapy druhého vojenského mapovania ako základný historický obrazový zdroj pre výskum enviromentálnych dejín krajiny 19. storočia [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol, Pavel Hronček [Maps of second military mapping, as a basic historical pictorial sources for research on environmental history of the landscape in the 19th century]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 64-76.

Ovládnutie Podbrezovských železiarní nemeckým kapitálom v rokoch 1939-1941 vo svetle nemeckých dokumentov / Ľudovít Hallon [Die Übernahme der Eisenwerke Podbrezová durch deutsches Kapital 1939 - 1941 im Lichte der deutschen Dokumente]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Montánna história [seriál] : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. - ISSN 1338-5984. - č. 5-6 (2012-2013), s. 254-281.

Slovensko - nemecké projekty strategických cestných ťahov na Slovensku v rokoch 1939-1941 / Ľudovít Hallon [Slovak-German Strategic Route Projects in Slovakia between 1939 and 1941]. - VEGA 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 4 (2015), s.37-66.

Stavebníctvo a stavebné podnikanie na Slovensku 1918-1938 [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon [Building Industry and Building Enterprise in Slovakia from 1918 till 1938]. - Spôsob prístupu: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH_2-2015.pdf. - Popis urobený dňa 1. decembra 2015. - Názov z hl. obrazovky.
In Verbum historiae : vedecký internetový časopis / Editori: Róbert Letz, Ľuboš Kačírek (r. 2009), Branislav Krasnovský (r. 2015) ; Recenzenti: Ján Lukačka, Pavol Petruf (r. 2015). - Bratislava : Katedra histórie, Pedagogická fakulta UK. - ISSN 1339-4053. - Roč. č. 2 (2015 ), s. 8-27.

Význam industrializačnej politiky Uhorska pre technický vývoj na Slovensku v období druhej priemyselnej revolúcie 1867-1918 / Ľudovít Hallon [The importance of Hungarian industrial policy in the technical development of Slovakia in the time of the second industrial revolution]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 121-148.

Zápas o vodné cesty (prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období existencie ČSR 1938-1939) [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon [Battle for the waterways (Penetration of Germany’s influence in to water transport and water economy in Slovakia in the last existence period of ČSR 1938 – 1939)]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 283-309.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ČKD a Slovensko / Miroslav Sabol Ľudovít Hallon [The ČKD [Czech-Moravian-Kolben-Daněk] Company and Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Fenomén ČKD : příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská - Kolben - Daněk / Hynek Stříteský (ed.). - Praha : Mladá Fronta : Národní technické muzeum, 2014. - ISBN 978-80-204-3161-5. - S. 266-278.

Durchdringung der Erdölindustrie Südosteuropas durch deutsches Kapital nach 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Bergbau und Krieg : 12. Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing Hall in Tirol - Schwaz 2013 Tagungsband / Wolfgang Ingenhaeff, Johann Bair (Herausgeber). - Berenkamp Buch - und Kunstverlag, 2014. - ISBN 978-3-85093-331-5. - S. 67-94.

Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1939-1945 / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Slovak-German Economic Relations 1939 - 1945]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Období nesvobody / Editori: Jaromír Tauchen, Karel Schelle. - Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-87475-41-6. - S. 333-344.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Paralely konjunkturálneho cyklu na Slovensku v medzivojnovom období a po roku 1989 / Ľudovít Hallon [Parallels between the Economic Boom Cycles in Slovakia during the Inter-war Period and the Period after 1989].
In Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století / Editori: Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša ; recenzenti: Marcela Efmertová, Jana Geršlová. - Praha ; Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2015. - ISBN 978-80-7415-115--6. - S. 493-507.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Obchodné banky v Trnave 1918-1945 / Ľudovít Hallon [Commercial Banks in Trnava 1918-1945]. - APVV - 51-017105 Slovensko v 20. storočí.
In Trnava v rokoch 1939-1989 : zborník z vedeckej konferencie Trnava 25. - 26. apríla 2012 / zostavil Peter Sokolovič. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012. - ISBN 978-80-89335-62-6. - S. 96-126.

"Tiso, Tuka, kde je múka ?" : (kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva).... / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol ["Tiso, Tuka, where is the Flour ?" : (Crisis in Bread Grains Supply in the Summer of 1941 from the View of German Legation)...]. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.
In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-07-6. - S. 165-181.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Modernizácia priemyslu a životné prostredie severozápadného Slovenska v medzivojnovom období na príklade vápenky Varín / Ľudovít Hallon [Industrial modernisation versus the environment in north-western Slovakia during the inter-war period illustrated by an example of a lime kiln in Varín]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 235-260.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

Aktivitäten ausländischen elektrotechnischer Gesellschaften auf dem Gebiet der Slowakei bis 1945 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol.
In Die sukzessiv vernetzte Welt - Elektrotechnische Firmen in der europäischen gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. - [Praha] : Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, [2014]. - ISBN 978-80-01-05609-7.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Úvod / Ľudovít Hallon. - Vega 2/0144/13 Spoločenské úvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve, Kega 069 STU - 4/2012.
In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : potravinársky priemysel na Slovensku 1. 11. zväzok / Michal Uher a kolektív. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. - ISBN 978-80-227-4088-3. - S. 7-20.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)

Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Významné priemyselné odvetvia na Slovensku a ich modernizácia výroby v medzivojnovom období / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami / Jana Kleinová (ed.) ; recenzoval Jiří Pernes. - Praha : Národní technické múzeum, 2014. - ISBN 9788070372456. - S. 65-80.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska. Priekopník betónového staviteľstva zo Slovenska : dizertačné doktorské práce (DrSc.) : autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti doktora historických vied / Ľudovít Hallon. - Bratislava : Slovenská akadémia vied. Vedecké kolégium pre historické vedy, 2015. - 48 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Žiak, Miloš- Snopko, Ladislav - Nižňanský, Eduard - Krajmerová, Eva (eds.). Park ušľachtilých duší. 1-4. Bratislava: Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2007-2010, 225 s., 216 s., 160s., 120s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s.545-549.
Recenzia na: Park ušľachtilých duší / Miloš Žiak, Ladislav Snopko, Eduard Nižňanský, Eva Krajmerová (eds.)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Predslov [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 8.

Tajemství starého myslivce. 19. ústecké kolokvium / Ľudovít Hallon.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s.757-758.

XVI. svetový kongres hospodárskych dejín - Stellenbosch - Juhoafrická republika / Ľudovít Hallon.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s.714-716.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2128&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia