Historický ústav SAV
 
Marína Zavacká, PhD. English version
Mgr. Marína Zavacká, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: marina.zavacka@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít v 20. storočí, historickej analýze verejného diskurzu, vysokoškolskej didaktike histórie a prekladu odbornej literatúry z angličtiny. Svoj výskum orientuje najmä na obdobie nedemokratických režimov na území Slovenska. K príbuzným témam vedie výberové semináre pre katedry histórie, rusistiky a východoeurópskych štúdií FFUK.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

FFUK Bratislava, história a filozofia (Mgr. 1996)
CEU Budapest, modern history (M.A. 1995)
HÚ SAV, všeobecné dejiny (PhD. 2001)

Študijné pobyty:

Warwick University, Coventry, 1994
Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien, 1998
Corpus Christi College, Cambridge, 2003
Open Society Archives Visegrad Fellowship, Budapest, 2011

Ocenenia:

Prémia Literárneho fondu za odborný preklad 2002
Cena Predsedníctva SAV v Súťaži mladých ved. pracovníkov 2006

Členstvo v redakčných radách:

ForumHistoriae, časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, HÚ SAV
Human Affairs, časopis pre humanitné a spoločenské vedy, SAV

Členstvo v komisiách a pod.:

Členka Snemu SAV od 2006
Členka komisií Slovenskej historickej spoločnosti pre najnovšie dejiny, všeobecné dejiny a vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Nástupcovia a nevďačníci : mládež v materiáloch okresných konferencií KSS v 50. rokoch / Marína Zavacká [Successors and Ingrates : Youth in the Materials of the Communist Party of Slovakia County Conferences in the 1950s]. In Děti, mládež a socialismus : v Československu v 50. a 60. letech / Jiří Knapík a kol. - Opava : Slezská universita v Opavě : Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě : Ústav historických věd, 2014. - ISBN 978-80-7510-057-3. - S. 97-120.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Premaľovať ! : režimový obraz Bratislavy na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia / Marína Zavacká [Repaint. Regime images of Bratislava at the turn of the 40s and 50s]. In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 190-205.

ABD02 Propagandistická rezignácia: rok 1968 a jeho režimový výklad pre mládež / Marína Zavacká [Propagandist Resignation: the Year 1968 and the Lecture about it for Youth According to the Regime]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. In Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického / Norbert Kmeť, Marek Syrný a kolektív. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-21-2. - S. 302-318.

ABD03 Identity and conflict. Communist activist in local envoronment (1945-1956) / Marína Zavacká. In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 155-165.

ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01 Crossing sisters: patterns of protest in the journal of the Catholic Union of Slovak Women during the Second World War [elektronický zdroj] / Marína Zavacká. In Social History [elektronický zdroj]. - ISSN 1470-1200 online. - Vol.37 no. 4 (2012), p. 425-451.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Kto je náš a kto je Nemec ? Lojálny československý občan a "nemeckosť" v rokoch 1948-1956 / Marína Zavacká [Who is our and Who is a German? A Loyal Czechoslovak Citizen and the "German-ness" from 1948 till 1956]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. In Acta Universitatis Carolinae [seriál] : studia territorialia. - ISSN 1213-4449. - Roč.13, č. 1-2 (2013 ), s. 237-260.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K činnosti sovietskej vojenskej propagandy v období stalingradského obratu / Marína Zavacká [To the Activities of the Soviet Military Propaganda in the Times of the Stalingrad Turning Point]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty, stereotypy - historická pamäť. In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. 4., č. 2 (2015), s. 40-52.

ADFB02 Vo vrstvách pamäti. K československej stope sovietskeho diplomata Alexandra Jakovleviča Aroseva [elektronický zdroj] / Marína Zavacká [In the Layers of Memory. On the Czechoslovak Traces Left by Soviet Diplomat Alexandr Jakovlevich Arosev]. - VEGA 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia 1918-1939. In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 166-188.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Sluchi, spletni, paničeskije izvestija: neoficiaľnaja informacija v gody vtoroj mirovoj i xolodnoj vojin / Marína Zavacká [Rumors, Gossip and the Spread of Panic: Unofficial Information during WWII and the Cold War]. In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s. 230-242.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 "...And All Delegates Understood him". To the Post-War Return of Hungarian Language to the Public Space / Marína Zavacká. In Historisation of Central Europe / Ed. Karla Vymětalová, Zdeněk Jirásek. - Opava : Slezská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7510-098-6. - S. 335-347.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Oslobodenie Bratislavy. 70 rokov od príchodu Červenej armády / Marína Zavacká. In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26, č. 3 , (2015), s. 61-65.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV [elektronický zdroj] / Marína Zavacká, László Vörös. - Príspevok bol vypracovaný v rámci ústavnej úlohy HÚ SAV History Updated. Centrum kurikulárnej podpory výučby dejepisu na vysokých školách. In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2013), s. 52-62.

BDFB02 Letec v mníšskom habite : Július Šofránko (1919-1944) / Marína Zavacká. In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13 č. 1-2 (2013 ), s. 67-68.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Teaching Young Readers Old Tricks / Marína Zavacká. In Teaching the History of Communism in Eastern Europe Compendium of Good Practices / Edited by Raluca Grosescu. - Bucharest, 2013. - ISBN 978-973-0-15540-2. - S.91-92.

BEE02 Travelling in Time / Marína Zavacká. In Teaching the History of Communism in Eastern Europe Compendium of Good Practices / Edited by Raluca Grosescu. - Bucharest, 2013. - ISBN 978-973-0-15540-2. - S. 95-96.

BEE03 Peer Perspective on Everyday Life / Marína Zavacká. In Teaching the History of Communism in Eastern Europe Compendium of Good Practices / Edited by Raluca Grosescu. - Bucharest, 2013. - ISBN 978-973-0-15540-2. - S. 99-100.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Koruderlieva- Stojanova, Kaťa. Magijata Burgaz: Burgas 2010, 204 s. / Marína Zavacká. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s.552-555.

GII02 The World of the Printed Word Introductory [elektronický zdroj] / Marína Zavacká. In Human Affairs [serial] [elektronický zdroj] : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. - ISSN 1337-401X. - Vol.23 , no. 3(2013 ), p. 341-343.

GII03 Gosudarstvoé i cerkov v XX veke: evoljucija vzaimootnošenij, političeskij i sociokulturnyj aspekty. Opyt Rossiji i Evropy. Ed. A.I. Filimonova. Moskva: Librokom, 2011, 464 s. ISBN 9785397019576 / Marína Zavacká. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 572-574.

GII04 Za PhDr. Dagmar Čiernou-Lantayovou, DrSc. / Marína Zavacká. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 719-720.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2343&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 8
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 25
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   67

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 30
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 57
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 10
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   134

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia