Historický ústav SAV
 
Maroš Hertel, PhD. English version
Mgr. Maroš Hertel, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 15
E-mail: maros.hertel@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký tajomník, vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Česko-slovensko-maďarsko-poľské vzťahy v medzivojnovom období (1918-1939) so zameraním na činnosť politických elít a ich vzájomných vzťahoch. Ďalšou oblasťou výskumu je činnosť iredenty všeobecne, vplyv propagandy a médií na spoločnosť v skúmanom období.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1995
PhD. Historický ústav SAV, 2004
2006 vedecký tajomník HÚ SAV

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HERTEL, Maroš. Ľudáci na ceste k štátostrane [The Slovak People´s Party on the Road to Becoming a sole governing Party]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 31-46. ISBN 978-80-224-1625-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HERTEL, Maroš. Vzostupy a pády Floriána Tománka [Highs and Lows of Florián Tománek]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 23-36. ISBN 978-80-224-1503-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HERTEL, Maroš. Kňaz v politike : vzostupy a pády Floriána Tománka [A priest in politics. The rises and falls of Florián Tománek]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 24-33. ISSN 1335-8316.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HERTEL, Maroš. Priatelia buďme, dlhy si plaťme. : finančné peripetie ľudovej strany. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 278-290. ISBN 978-80-8159-999-6.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického [Candidates for Power and Success. Formation of Elites in Modern History]. Kolektívnu monografiu zostavili Jaroslava Roguľová, Maroš Hertel ; recenzenti: Edita Ivaničková, Igor Baka. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016. 599 s. ISBN 978-80-224-1503-3 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - HERTEL, Maroš. Predhovor [Foreword]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 15. ISBN 978-80-224-1503-3.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938-1939 / Editori: Dušan Segeš (ved. kolektívu), Maroš Hertel, Valerián Bystrický [Slovakia and the Slovak Question in Polish and Hungarian Diplomatic Documents from 1938 and 1939]. - Bratislava : Spoločnosť pro Historia, 2012. - 576 s. - Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE), Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch pri HÚ SAV, APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoerópskom kontexte. - ISBN 978-80-971247-1-7.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Vlastizrada alebo pomsta? : kauza Vojtech Tuka a spol. / Maroš Hertel [A Treason or a Revenge?]. - Centrum excelentnosti SAV CE SDDE a spoločného slovensko-maďarského projektu Československo-maďarské vzťahy v rokoch 1918-1925. Maďarská iredenta na Slovensku.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 66-82.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2130&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia