Historický ústav SAV
 
PhDr. Miroslav Londák, DrSc. English version

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 25
E-mail: miroslav.londak@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

ekonomicko-politický vývoj na Slovensku a v Československu po skončení 2. svetovej vojny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1984
CSc. 1995 - Slovenská akadémia vied
PhDr. 1985 - Univerzita Komenského
DrSc. 2011 - Vedecká rada Slovenskej akadémie vied

Ocenenia:

Mezinárodní cena Egona Ervína Kische – Slavomíru Michálkovi, Miroslavu Londákovi za knihu Gustáv Husák – moc politiky, politik moci (Veda, Bratislava, 2013).

Cena SAV udelená PhDr. Miroslavovi Londákovi, DrSc. A PhDr. Slavomírovi Michálkovi z Historického ústavu SAV za kolektívnu monografiu Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja.

Cena Literárneho fondu – Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy – Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii spoločenské vedy – PhDr. Miroslavovi Londákovi, DrSc., PhDr. Slavomírovi Michálkovi, DrSc., a kol. za dielo Gustív Husák : moc politiky – politik moci.

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika / Miroslav Londák [Economic Reforms in Czechoslovakia in 1950s and 1960s and Slovak Economics]. - 2. doplnené vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset, spol. s.r.o., 2012. - 288 s. - Vega 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992), Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku : cesta k moci, monopol moci (1945-1968), APVV- 0628/11, Centrum excelentnosti SAV:CE SDDE. - ISBN 978-80-89396-22-1

AAB02 Gustáv Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív [Gustáv Husák The power of Politics - the Politician of Power]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - 1067 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDDE), výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. - ISBN 978-80-224-1312-1

AAB03 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB04 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. [Twenty years of independent Slovak Republic. Uniqueness and disconituity of historical development]. - Bratislava : Veda, 2013. - 679 s. - Centrum excelentnosti CESDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy, Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. - ISBN 978-80-224-1313-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ekonomika na Slovensku po štyridsiatich rokoch komunizmu / Miroslav Londák [Slovak economy after forty years of communism]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 196-212.

ABD02 Hlavné tendencie ekonomického vývoja na Slovensku po roku 1945 / Miroslav Londák [Prevailing trends of economic developments in Slovakia after 1945]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 161-174.

ABD03 Husákov tieň nad slovenskými ekonómami 50. rokov / Miroslav Londák [Husák’s Shadow over the Slovak Economists in 50s]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 370-383.

ABD04 K modernizácii slovenskej ekonomiky v 50. a 60. rokoch 20. storočia / Miroslav Londák [To the Modernization of the Slovak Economy in 1950s and 1960s].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.283-303.

ABD05 Rok 1968 a Slovensko / Miroslav Londák [1968 and Slovakia]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť / Ivan Laluha...[et al]. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1414-2. - S. 73-93.

ABD06 Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí / Ľudovít Hallon, Miroslav Londák [The Worldwide economic crises and Slovakia during 20th century]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 540-563.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 1968 és Szlovákia / Miroslav Londak [The 1968 and Slovakia]. - Vega 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992).
In Politikatörténeti Folyóirat múltunk [seriál] : A Politikatörténeti Intézet folyóirata. - ISSN 0864-960X. - Év. 58, 3. sz. (2013), s. 104-125.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Príčiny peňažnej (menovej) reformy z jari 1953 v Československu so zreteľom na vojenské súvislosti / Miroslav Londák [Causes of the 1953 Spring Monetary (Currency) Reform in Czechoslovakia with regard to the military context]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 73-82.

ADFB02 Rok 1968 Snaha o ekonomickú reformu a Slovensko / Miroslav Londák [The Year 1968. The efforts for economic reform and Slovakia].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.47 (2013 ), s. 229-244.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Ku vzťahu KSČ a KSS na príklade ekonomických reforiem v 50. a 60. rokoch 20. storočia / Miroslav Londák [On the Relation between the Czechoslovak Communist Party and the Communist Party of Slovakia, using the Economic Reforms of the 1950s and 1960s as an Example]. - Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968).
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S.145-155.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Slovensko: Prebudenie do rokov veľkých nádejí / Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 10-59.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 Na konci našeho úsilí je člověk [elektronický zdroj] / Miroslav Londák.
In Pravý prostor [elektronický zdroj] : politika, zábava, komentáře. - Publikováno v 31 (Květen 2013).

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Gustáv Husák : moc politiky - politik moci / Editori Slavomír Michálek, Miroslav Londák [Gustáv Husák The power of Politics - the Politician of Power]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2013. - 1067 s. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDDE), výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. - ISBN 978-80-224-1312-1

FAI02 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Editori Miroslav Londák, Slavomír Michálek [Twenty years of independent Slovak Republic. Uniqueness and disconituity of historical development]. - Bratislava : VEDA, 2013. - 679 s. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). VEGA 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. - ISBN 978-80-224-1313-8

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2314&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 25
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 62
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   127

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 40
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 98
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 129
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   296

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia