Historický ústav SAV
 
Miroslav Michela, PhD. English version

Mgr. Miroslav Michela, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: miroslav.michela@savba.sk

WWW: https://cuni.academia.edu/MiroslavMichela

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

20 storočie, dejiny Slovenska a strednej Európy

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

(Mgr.) Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Dejepis – Občianska výchova – Etická výchova; 1997 – 2002
vedecký pracovník Historický ústav SAV, od 2002
(Ph.D.) dizertácia v odbore Slovenské dejiny HÚ SAV / FF UK 2007

Ústav českých dějin FF UK; od 2009: odborný asistent

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - 336 s. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum Excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE). - ISBN 978-80-89396-24-5

AAB02 Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Nacionalizmus a vytváření národů. III.13 / Miroslav Michela [Nationalism and the Formation of Nations].
In Základní problémy studia moderních a soudobých dějin / Jana Čechurová, Jan Randák a kol. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. - ISBN 978-807422-309-9. - S. 629-645.

ABC02 Paměťová studia. III.12. / Miroslav Michela [Studies on Memory].
In Základní problémy studia moderních a soudobých dějin / Jana Čechurová, Jan Randák a kol. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. - ISBN 978-807422-309-9. - S. 610-628.

ABC03 Slovenské národné povstanie / Miroslav Michela, Michal Kšiňan [The Slovak National Uprising].
In Komunisti a povstania : ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960) = Communists and Uprisings / Michal Kšiňan (a kol.). - Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku -Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-508-4. - S..

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 "A home should be a home to all its sons": cultural representations of the saint Stephen in Slovakia during the interwar period.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 97-110.

ABD02 Dejiny a kultúrna trauma. Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku / Dagmar Kusá, Miroslav Michela [History and cultural trauma. The Treaty of Trianon and politics of memory in Slovakia and Hungary].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 277-305.

ABD03 Dejiny a kultúrna trauma. Trianon a politiky pamäti na Slovensku a v Maďarsku [elektronický zdroj] / Dagmar Kusá, Miroslav Michela [The History and Cultural Trauma. The treaty of Trianon and Politics of Memory in Slovakia and Hungary]. - Popis urobený dňa 30. 1. 2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 248-271.

ABD04 K aktivizácii maďarskej zahraničnej politiky v rokoch 1926-1927 / Miroslav Michela [The activation of Hungarian foreign policy during the years 1926 – 1927]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 157-168.

ABD05 Maďarsko a mierové rokovania v Paríži / Miroslav Michela [Hungary and the Peace Talks in Paris].
In Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia / Jozef Klimko, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-970913-2-3. - S. 44-57.

ABD06 "Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval." Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity [elektronický zdroj] / József Demmel, Miroslav Michela ["He lived for his home town and worked for the nation." The memorial of János Tuba as a Potential Site of Memory of the Hungarian Community in Komárno]. - Popis urobený dňa 30. 1. 2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 216-234.

ABD07 "Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval". Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity na Slovensku / József Demmel, Miroslav Michela ["For his home town he lived, while for his nation he worked." The memorial of János Tuba as a potential site of memory of the Hungarian community in Komárno].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 245-262.

ABD08 Slovenský štát ako predmet záujmu historiografie po roku 1945 / Adam Hudek, Miroslav Michela [Slovak State as a Theme of Interest of the Post-war Historiography].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 297-308.

ABD09 Život na územiach pripojených k Maďarsku roku 1938. 9. kapitola / Miroslav Michela [Life on the Territories Committed in 1938 to Hungary].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 409-436.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 "A haza legyen minden gyermekének hazája" : A Szent István -kultusz reprezentácioi Szlovákiában a két világháború közötti időszakban / Miroslav Michela ["Let the motherland be the motherland for all of its children": The Cult of St. Stephen and it Representations in Slovakia in the Years between the Two World Wars].
In Történelmi szemle [seriál] : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intézetének értesítője. - ISSN 0040-9634. - Roč. 57, č. 2 (2015), s.333-349.

ADEB02 Az eltűnt idő őrei. Viták a történelemről és a történészek Szlovákiában / Miroslav Michela [The Guardians of Past Time. Discussions about History and the Historians in Slovakia].
In Múltunk [seriál] : politikaitörténeti folyóirat. - ISSN 0864-960X. - 57, 4( 2012), s. 138-169.

ADEB03 Historici a súperenie o podobu nových národných dejín na Slovensku po roku 1989 / Miroslav Michela [Historians Vying for the Shape of the New National History in Slovakia after 1989].
In Česká paměť : národ, dějiny a místa paměti / Radka Šustrová, Luba Hédlová (eds.) ; recenzovali: Pavel Barša, Matěj Spurný. - Praha : Academia, 2014. - ISBN 9788020024114. - S. 131-159.

ADEB04 Korespondence a pozůstalosti slovenských politických emigrantů v archivu Ottawské univerzity / Jan Rychlik, Miroslav Michela [Correspondences and Inheritances of Slovak Political Emigrants in the Archive of the University of Ottawa].
In Archivní časopis [seriál]. - ISSN 0004-0398. - Roč. 65, 2(2015), s. 178-188.

ADEB05 Odtwarzanie i utrwalanie przeszłości. Uwagi na marginesie kilku dyskusji o słowackiej historii = Recreating and preserving the past. Reflections on the margins of several discussions on Slovak history / Miroslav Michela.
In Herito [serial] : dziedzictwo, kultura, wspólczesnosc : heritage, culture & the present. - ISSN 2082-310X. - Vol.4, no. 9 (2012), p. 52-65.

ADEB06 The development of Cultural Cooperation between the Slovak Republic and the Independent State of Croatia, 1941-1945 / Miroslav Michela.
In Slovakia [seriál]. - Vol. 42, n. 78-79 (2015), s. 66-86.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 A holokauszt komáromi történetéhez / Miroslav Michela [History of Holocaust in Komárom].
In Fórum Társadalomtudományi Szemle [serial]. - ISSN 1335-4361. - Roč. XVII, č. 2 (2015), s. 121-132.

ADFB02 Prečo hovoríme o komunizme ? (úvod) [elektronický zdroj] / Miroslav Michela [Why do We Talk about Communism? (Introduction)].
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč.7, č. 1 (2013), s.1-4.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Der Kult des heiligen Stephan als nationaler Mythos in der Slowakei 1918-1938 / Miroslav Michela. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen / herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013. - ISBN 978-3-8375-1008-9. - S. 71-89.

AEC02 Národné ujmy ako naratívna konštanta: k oficiálnym reprezentáciám Trianonu a prvej Viedenskej arbitráže v prvej polovici 20. storočia / Miroslav Michela [National Harms as a Constant of a Narrative].
In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi / K vydání připravil Michal Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-87782-35-4. - S. 272-283.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 "The question of Upper Hungary is mainly a Slovak question:" Project of Slovak Autonomy and Revision of the Czechoslovak-Hungarian Borders in 1918-1920 / Miroslav Michela.
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S. 122-151.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Komárno - mesto na hranici [elektronický zdroj] : sprievodca dejinami miestnej židovskej komunity : stratené mesto - lost City - Verlorene Stadt - elveszett város / Miroslav Michela. - elektronický dokument. - Bratislava : Vydavateľ: Archa, 2014. - 1 CD-ROM. - Vyšlo v printovom vydaní ( v slov. jaz. mutácii): Miroslav Michela: Komárno - mesto na hranici. Sprievodca dejinami miestnej židovskej komunity. Vydavateľ Izraelská obchodná komora n Slovensku, Bratislava 2015, 102s. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-971321-2-5

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 Slovenská historiografia a (re)konštruovanie príbehu národných dejín po roku 1989 / Miroslav Michela, Adam Hudek.
In Babylon [seriál] : studentský list pro seniory. - Roč. 22, č. 4 (2013), s. VII. Literární a výtvarná příloha.

BDEB02 Slovensko - farská republika ? [elektronický zdroj] / Miroslav Michela.
In Nový prostor [elektronický zdroj]. - č. 431 (2014).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Křesťan, Jiří. Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění. Praha, Litomyšl: Paseka, 2013, 570 s. ISBN 97880743225532.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 545-547.
Recenzia na: Zdeněk Nejedlý / Jiŕí Křesťan. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Editori Miroslav Michela, Ladislav Vörös [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2013. - 336 s. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). - ISBN 978-80-89396-24-5

FAI02 Rozpad Uhorska a trianonska zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Editori Miroslav Michela, László Vörös [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD. - Popis urobený dňa 21. 4. 2016. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z predtlače na obale CD. - ISBN 978-80-89396-23-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvod [elektronický zdroj] / László Vörös, Miroslav Michela [Introduction]. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - Názov z pretlače na CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 9-12.

GII02 Úvod / Miroslav Michela, László Vörös [Introduction].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 11-17.

GII03 Záver [elektronický zdroj] / Miroslav Michela, László Vörös [Conclusion]. - Popis urobený dňa 30.1. 2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S.272-275.

GII04 Záver / Miroslav Michela [Conclusion].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 307-308.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4084&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 12
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 56
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 75
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 11
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   161

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 23
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 76
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 113
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 14
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   251

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia