Historický ústav SAV
 
Oddelenie dejín 19. storočia English version

Vykonáva základný výskum slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte a čiastočne všeobecných dejín od konca 18. storočia do roku 1918 s ťažiskovým zameraním na politické, kultúrne a ekonomicko-sociálne dejiny. Dosiahnuté vedecké výsledky sa prezentujú vo forme monografií, štúdií a kolektívnych prác.

Vedúci oddelenia:

Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. Ingrid Kušniráková, PhD.
Venuje sa: cirkevné a sociálne dejiny Uhorska v ranom novoveku
E-mail: ingrid.kusnirakova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Pracovníci:

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Venuje sa: Dejiny Slovenska a strednej Európy v 19. a v prvej polovici 20. storočia
E-mail: dusan.kovac@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
Venuje sa: dejiny raného novoveku – dejiny cirkvi (konfesionalizácia), školstva a kultúry
E-mail: eva.kowalska@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.
Venuje sa: sociálne, kultúrne dejiny Slovenska (koniec 18. - prvá polovica 20. storočia), dejiny sociálnej starostlivosti, rodových vzťahov
E-mail: gabriela.dudekova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Prof., PhDr. Roman Holec, DrSc. Prof., PhDr. Roman Holec, DrSc.
Venuje sa: slovenské a stredoeurópske dejiny 19. a 20. storočia, hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a environmentálne dejiny
E-mail: roman.holec@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Peter Macho, PhD. Peter Macho, PhD.
Venuje sa: kolektívnej pamäti, identít na lokálnej, regionálnej, konfesionálnej a národnej úrovni, fenoménu národného hrdinu (M. R. Štefánik a i.)
E-mail: peter.macho@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

PhDr. Elena Mannová, CSc. PhDr. Elena Mannová, CSc.
Venuje sa: sociálne dejiny 19. a 20. storočia, spolkový život, historická pamäť
E-mail: elena.mannova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Doc. Peter Šoltés, PhD. Doc. Peter Šoltés, PhD.
Venuje sa: sociálne, kultúrne dejiny Uhorska/Slovenska v 19. st., historický výskum korupcie, etnické a konfesionálne stereotypy
E-mail: peter.soltes@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Mgr. Ladislav Vörös, PhD. Ladislav Vörös, PhD.
Venuje sa: teória dejín, metodológia, metodologický nacionalizmus v dejepisectve, dejiny nacionalizmu v stredoeurópskom priestore
E-mail: ladislav.voros@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.
Venuje sa: kultúrne dejiny 18. a 19. storočia. Dejiny typografického média, vydavateľské aktivity, knižný obchod a cenzúra
E-mail: ivona.kollarova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

PhDr. Daniela Kodajová, PhD.

PhDr. Daniela Kodajová, PhD.

Venuje sa: dejiny 19. storočia, nacionalizmus, národné slávnosti, ženská otázka
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Mgr. Štefan Gaučík, PhD., PhD. Štefan Gaučík, PhD., PhD.
Venuje sa: Hospodárske, bankové a sociálne dejiny Uhorska a Slovenska v 19. storočí a Pressburg / Pozsony / Prešporok (Bratislava) v 19. a 20. storočí
E-mail: stefan.gaucik@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

József Demmel, PhD. József Demmel, PhD.
Venuje sa: dejiny 19. storočia, slovenské zemianstvo, viacnásobná identita, dolnozemské Slováci a koždodenné dejiny slovensko-maďarské vzťahy
E-mail: jozsef.demmel@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Jana Laslavíková, PhD. Jana Laslavíková, PhD.
Venuje sa: kultúrne dejiny 19. storočia s dôrazom na dejiny divadla a hudby
E-mail: jana.laslavikova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Oliver Zajac, PhD.
Venuje sa: Konfrontácia Habsburskej monarchie s fenoménom poľského alebo srbského exilu v 1. polovici 19. storočia
E-mail: oliver.zajac@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Jana Magdaléna Micháleková, PhD. Jana Magdaléna Micháleková, PhD.
Venuje sa: Župné a mestské elity v období dualizmu
E-mail: jana-magdalena.michalekova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Doktorandi:

Mgr. Jana Luková
Téma: Fenomén šľachtického zberateľstva v prvej polovici 19. storočia. Kultúrno-historická analýza počiatkov muzeálnych aktivít na území Uhorska
E-mail: jana.lukova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Mgr. Dorota Tóthová
Téma: Obraz ženy na prelome 19. a 20. storočia v Uhorsku. Vzájomná konceptuálna dynamika feministických a patriarchálnych diskurzov
E-mail: dorota.tothova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia