Historický ústav SAV
 
Oddelenie najnovších dejín English version

Vykonáva základný výskum slovenských dejín po roku 1945 a vybraných problémov všeobecných dejín od druhej svetovej vojny po súčasnosť. Spracováva problematiku politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín. Výsledky vedeckého výskumu prezentuje formou monografií, kolektívnych prác a vedeckých štúdií.

Vedúci oddelenia:

Mgr. Dušan Segeš, PhD. Dušan Segeš, PhD.
Venuje sa: dejiny 20. storočia - dejiny národov a štátov v stredovýchodnej Európe, dejiny diplomacie, poľsko-československé politické a spoločenské vzťahy
E-mail: dusan.seges@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

Pracovníci:

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Venuje sa: československo-americkým hospodárskym a politickým vzťahom v druhej polovici 20. storočia, osobnostiam československej zahraničnej politiky z radov Slovákov, vzniku a histórii OSN
E-mail: slavomir.michalek@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 12

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

Venuje sa: ekonomicko-politický vývoj na Slovensku a v Československu po skončení 2. svetovej vojny
E-mail: miroslav.londak@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 25

PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.
Venuje sa: slovenské kultúrne dejiny 20. storočia
E-mail: vlasta.jaksicsova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

PhDr. Elena Londáková, CSc.
Venuje sa: kultúrny vývoj na Slovensku po 2. svetovej vojne, vzdelávacia a kultúrna problematika, kultúrne a sociálne súvislosti postavenia žien v slovenskej spoločnosti
E-mail: elena.londakova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

Mgr. Marína Zavacká, PhD. Marína Zavacká, PhD.
Venuje sa: dejinám propagandy v 20. storočí, historickej analýze verejného diskurzu, vysokoškolskej didaktike histórie a prekladu odbornej literatúry z angličtiny
E-mail: marina.zavacka@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

Agáta Šústová Drelová, PhD.

Venuje sa: kultúrne a intelektuálne dejiny Československa po roku 1945
E-mail: histdrel@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.

PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.

Venuje sa: zahraničnej politike Československa po roku 1968, ľudskoprávnej a menšinovej problematike v druhej polovici 20 storočia
E-mail: zuzana.polackova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

Petra Švardová, PhD.

Petra Hudek, PhD.

Venuje sa: kultúrno-politické dejiny neskorého socializmu a post-socializmu.
E-mail: petra.hudek@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

Barbora Buzássyová, PhD.

Barbora Buzássyová, PhD.

Venuje sa: univerzity na Slovensku v 20. storočí v (stredo)európskom kontexte
E-mail: barbora.buzassyova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

Milena Sokolová, PhD.

Venuje sa: politickému a cirkevnému vývoju Slovenska v 20 storočí
E-mail: milena.sokolova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

Doktorandi:

Mgr. Júlia Čížová
Téma: Kontinuity a diskontinuity sociálnych praxí v 70. až 90. rokoch 20. storočia
E-mail: julia.cizova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia