Historický ústav SAV
 
Oddelenie stredovekých dejín English version

Vykonáva základný výskum v oblasti národných dejín od najstarších čias do začiatku 16. storočia. Systematicky pripravuje vydávanie edície historických a naračných prameňov. Vypracúva monografie a vedecké štúdie z najstarších dejín. Osobitnú pozornosť venuje vývoju osídlenia Slovenska, etnogenéze Slovákov, sociálnej stratifikácii, úlohe cirkvi a miest.

Vedúci oddelenia:

Mgr. Pavol Hudáček, PhD. Pavol Hudáček, PhD.
Venuje sa: obdobie Arpádovcov (1000 – 1301), kráľovské lesy, stredoveké mestá a šľachta na východnom Slovensku
E-mail: pavolhudacek81@gmail.com
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Pracovníci:

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.
Venuje sa: neskorostredoveké Uhorské kráľovstvo, aristokracia, žena v stredovekej spoločnosti, zoohistória, publikovanie stredovekých prameňov
E-mail: daniela.dvorakova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Mgr. Miriam Hlavačková, PhD. PhDr. Miriam Hlavačková, PhD.
Venuje sa: cirkevné dejiny vo vrcholnom stredoveku, dejiny stredovekej kultúry a vzdelanosti
E-mail: histmira@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Mgr. Ján Steinhübel, CSc. Ján Steinhübel, DrSc.
Venuje sa: včasný stredovek. Veľká Morava a počiatky Uhorska
E-mail: jan.steinhubel@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Mgr. Peter Bystrický, PhD. Peter Bystrický, PhD.
Venuje sa: pred- a včasnoslovanské dejiny Slovenska, obdobie sťahovanie národov, Byzantská ríša
E-mail: bystricky.peter@outlook.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

PhDr. Martin Štefánik, PhD. PhDr. Martin Štefánik, PhD.
Venuje sa: stredoveké mestá, stredoveké baníctvo a obchod s kovmi, kontakty s Talianskom
E-mail: martin.stefanik@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Mgr. Žofia Lysá, PhD. Žofia Lysá, PhD.
Venuje sa: dejiny miest v 13. a 14. storočí, sociálna štruktúra stredovekej Bratislavy, mestské právo
E-mail: zofia.lysa@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Tomáš Homoľa, PhD. Tomáš Homoľa, PhD.
Venuje sa: zahraničná politika Uhorska počas vlády Mateja Korvína
E-mail: tomas.homola@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Doc. Dušan Zupka, PhD. Doc. Dušan Zupka, PhD.
Venuje sa: stredná Európa v stredoveku, panovnícka moc a vladárske stratégie, rituály a symbolická komunikácia, vojna a náboženstvo v stredoveku
E-mail: dusan.zupka@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Angelika Herucová, PhD. Angelika Herucová, PhD.
Venuje sa: úrad palatína v Uhorsku do konca 14. storočia
E-mail: angelika.herucova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Marek Druga, PhD.
Venuje sa: fundačný a donačný proces v benediktínskych kláštoroch stredovekého Uhorska (11. – 13. storočie)
E-mail: marek.druga@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia