Historický ústav SAV
 

Stanovisko HU SAV, SHS pri SAV a SNKH k Prohlášení Sdružení historiků ČR

Vážení kolegovia,

so znepokojením sme si prečítali Prehlásenie historikov ČR k ohrozeniu výučby dejepisu na základných a stredných školách. Snahy o zrušenie dejepisu ako samostatného predmetu a jeho nahradenie učebným programom pod názvom Človek a spoločnosť chápeme ako prejav deštruktívneho myslenia, ktoré bude mať v konečnom dôsledku výrazný vplyv na úpadok historického vedomia nielen súčasných študentov rôznych stupňov škôl, ale aj nastupujúcej generácie.

Pripravovaná koncepcia, tak ako sa o nej zmieňujete vo vašom Prehlásení, podriaďuje výučbu dejepisu, ako aj samotný dejepis, politicko-výchovným zámerom a náukovú zložku potláča do úzadia, čím by sa vytvoril priestor pre neodbornú výučbu tohto predmetu (aj vďaka pedagógom bez historického vzdelania). Spolu s Vami zdieľame názor, že takáto koncepcia by viedla k faktickej zbytočnosti katedier histórie na českých univerzitách.

Vážení kolegovia,
vo vašej snahe zabrániť prenikaniu politických foriem nátlaku do výchovného procesu, vzdelávania, pestovania a prehlbovania historického vedomia vám vyjadrujeme našu podporu a spolu s vami veríme, že Združenie historikov ČR i celá česká historická obec docieli, že kultivácia historického vedomia sa bude aj naďalej prehlbovať bez nežiadúcich politických zásahov.

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
za Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
za Historický ústav SAV

PhDr. Edita Ivaničková, CSc.
za Slovenský národný komitét historikov


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia