Historický ústav SAV
 
Štefan Gaučík, PhD., PhD. English version
Mgr. Štefan Gaučík, PhD., PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: stefan.gaucik@savba.sk
WWW: http://independent.academia.edu

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- Hospodárske, bankové a sociálne dejiny Uhorska a Slovenska v 19. storočí
- Hospodárske elity v Uhorsku a na Slovensku v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočí
- Spoločenské a hospodárske dejiny Pressburg / Pozsony / Prešporok (Bratislavy) v 19. a 20. storočí

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1992 - 1997: Mgr. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história – maďarský jazyk a literatúra
2007 - 2012: PhD. - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapešť
2008 - 2012: PhD. - Historický ústav SAV, Bratislava

Študijné pobyty:

Január - Jún 2017 Domus Hungarica (výskumný grant Maďarskej akadémie vied)
September 2013 - August 2016
Výskumný grant Jánosa Bolyaiho Maďarskej akadémie vied
Január - September 2012 Výskumný grant Nemzeti Kulturális Alap, Budapešť

Ocenenia:

2009: Cena mladého historika (ocenenie od Tamása Filepa Gusztáva)
2012: Pamätná medaila Slovenské národné múzeum - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

GAUČÍK, Štefan. Az állameszme kritikusa [A Critic of the State: Ödön Tarjánʼs Selected Speeches and Writings on Minority and Economic Policy]. Tarján Ödön válogatott kisebbség - és gazdaságpolitikai beszédei és írásai. Lektorálta: Filep Tamás Gusztáv, Simon Attila, Vári László. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2017. 328 s. ISBN 978-80-8101-949-4

GAUČÍK, Štefan. Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) : In memoriam József Könyöki [The Pressburg Town Museum in the Context of Time (1868-1918)]. Recenzenti Peter Buday, Daniel Hupko, Elena Mannová. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 212 s. ISBN 978-80-224-1707-5 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GAUČÍK, Štefan. Podnik v osídlach štátu : podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti [Enterprise in state settlements : business elites on the example of the Rimamurány-Salgótarján Iron Works Corporation]. Recenzenti: Ľudovít Hallon, Roman Holec. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2020. 278 s. ISBN 978-80-224-1869-0 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

GAUČÍK, Štefan. A polgari autonómia és mecénásság jelképe: a Pozsonyi Városi Múzeum (1868-1918) [The Symbol of Civil Autonomy and Patronage: The City Museum of Pressburg (1868-1918)]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018, roč. XX, č. 3, s. 13-60. ISSN 1335-4361. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GAUČÍK, Štefan. Múzeum ako symbol autonómie a mecenášstva meštianstva a lojality k Uhorsku (1868-1918) [The Symbol of Civil Autonomy and Patronage: The City Museum of Pressburg (1868- 1918)]. In Vo víre dejín. - Bratislava : Mestské múzeum Bratislavy, 2018, s. 20-66. ISBN 978-80-89636-29-7. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

GAUČÍK, Štefan. Elfelejtett dél-szlovákiai élettörténetek 1956-1957- ből [Forgotten life stories in southern Slovakia 1956-1957]. In Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. - Budapest ; Somorja : Nemzeti Emlékezet Bizottsága : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, s. 139-162. ISBN 978-605-5656-17-0.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

GAUČÍK, Štefan. Kultúrne stratégie elít Prešporskej I. sporiteľne (1883 – 1918) [Cultural strategies of the Elites of the First Prešporok Savings Bank (1883 – 1918)]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 190-214. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GAUČÍK, Štefan. Vojnová ekonomika Uhorska (1914-1918) v dobovej publicistike a v maďarskej historiografii [War Economy in the Kingdom Hungary (1914-1918) in Contemporary Journalism and Hungarian Historiography]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 223-236. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GAUČÍK, Štefan. Zabudnuté životné príbehy z južného Slovenska z rokov 1956-1957 [Forgotten Life Stories from South Slovakia in 1956-1957]. In Revolúcia v susedstve : maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko. - Šamorín ; Bratislava ; Budapest : Fórum inštitút pre výskum menšín : Historický ústav SAV : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017, s. 119-133. ISBN 978-80-89249-97-8. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

GAUČÍK, Štefan. Za hranicami filantropie. Prvé roky Prešporskej sporiteľne (1842 – 1849) [Beyond philantrophy. The first years of the Pressburger Sparkassa (1842–1849)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 439-464. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.3.3 (VEGA č. 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

GAUČÍK, Štefan. A hangya a malomkövek között : Az 1930-as párizsi csehszlovák-magyar szövetkezeti egyezmény és a hozzá vezető út [Ant between the Millstones. The 1930 Paris Treaty on cooperatives between Czechoslovakia and Hungary and its Preliminaries]. In Századok : a magyar történelmi társulat folyóirata, 2017, roč. 151, č. 4, s. 905-918. ISSN 0039-8098.

GAUČÍK, Štefan. Magyar szövetkezeti reintegráció a felvidéki területeken (1938-1943) [Hungarian Cooperative Reintegration after the First Vienna Award (1938-1943)]. In Múltunk : politikaitörténeti folyóirat, 2019, vol. 64, no. 1, p. 151-181. ISSN 0864-960X. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

GAUČÍK, Štefan. A kisebbségi magyar szövetkezeti központok kérdése a két világháború közötti Csehszlovákiában [The Question of the Cooperative Centres of the Hungarian Minority in Czechoslovakia between the Two World Wars]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2017, roč. XIX, č. 3, s. 119-130. ISSN 1335-4361. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GAUČÍK, Štefan. A magyarországi szövetkezeti rendszer a felvidéki (szlovák) régióban (1898-1918) [The Cooperative System in the Upper Hungarian (Slovak) Region (1898-1918)]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2017, roč. XIX, č. 1, s. 3-26. ISSN 1335-4361.

GAUČÍK, Štefan. Az Országos Központi Hitelszövetkezet csehszlovákiai vagyona (1918-1928) [The Assets of the Hungarian National Central Credit Cooperative in Czechoslovakia (1918-1928)]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2017, roč. XIX, č. 4, s. 65-70. ISSN 1335-4361.

GAUČÍK, Štefan. Ortvay Tivadar : A tudósok köztársaságának képviselője [Theodor Ortvay. The Representative of the Scientists' Republic]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2016, roč. 18, č. 3, s. 75-99. ISSN 1335-4361.

GAUČÍK, Štefan. Ortvay Tivadar : A tudósok köztarsaságának képviselője [Theodor Ortvay. The Representative of the Scientists' Republic]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2016, roč. 18, č. 4, s. 111-134. ISSN 1335-4361.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

GAUČÍK, Štefan. Ödön Tarján - politik, podnikateľ a slobodomurár [Ödön Tarján – Politician, Entrepreneur and Freemason]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 84-98. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl.obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/odon-tarjan-politik-podnikatel-a-slobodomurar?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F01-2018-elity-na-slovensku-v-19.-a-20.-storoci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DdGl3ThmxDLK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3> (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

GAUČÍK, Štefan. Pénzügyi szolgáltatók és a hitelezés formái Pozsonyban a 18. század végén és a 19. század elején. Szakirodalmi áttekintés [Financial service providers and forms of lending in Bratislava in the late 18th and early 19th centuries. Literature review]. In Uradalom - Vállalat : Magyar gazdaságtörténeti évkönyv, 2019, s. 175-191. ISSN 2498-8634.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

GAUČÍK, Štefan. Diferenciácia a špecializácia bánk v Prešporku v 60. a 70. rokoch 19. storočia [The Differentiation and Specialisation of Banks in Pressburg in the 1860s and 1870s]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 181-202. ISBN 978-80-224-1922-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

GAUČÍK, Štefan. Ferenc Paupera – hlavná postava najväčšieho korupčného škandálu vo finančníctve v medzivojnovom Maďarsku [Ferenc Paupera – The Main Protagonist of the Biggest Financial Corruption Scandal in Interwar Hungary]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 223-243. ISBN 978-80-224-1897-3. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

GAUČÍK, Štefan. Integrácia mestského finančného trhu v Prešporku (1841-1867). Založenie Prešporskej sporiteľne a jej vývoj [Integration of the City Financial Market in Pressburg (1841-1867). Establishment of the Presburg Savings Bank and its Development]. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy 2019. roč. 31. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 116- 131. ISBN 978-80-89636-42-6. ISSN 2586-0011. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

GAUČÍK, Štefan. Krátke dejiny Sirotinca Márie ochrany v Bratislave [A Brief History of the St. Mary's Protection Orphanage in Bratislava]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 75-84. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

GAUČÍK, Štefan. Majetkové spory Pálffyovcov so Študijnou nadáciou grófa Jána Pálffyho z Erdődu [Pálffys´Ownership Disputes with Study Foundation of Count John Pálffy de Erdőd]. In Res Pálffyana : príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov. - Častá : Občianske združenie Červenokamenské panstvo, 2018, s. 210-225. ISBN 978-80-570-0297-0. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GAUČÍK, Štefan. Orbis Gemeriensis Železiarske spoločnosti v Gemeri (1792 – 1849) [Orbis Gemeriensis Ironworks Companies in Gemer (1792 – 1849)]. In Gemer-Malohont : zborník Gemersko-malohontského múzea. ročník 17. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2021, s. 66-76. ISBN 978-80-85134-65-0. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

GAUČÍK, Štefan. Pálffyovci kontra Andrássyovci. Spor o pozostalosť grófa Jána Pálffyho (1908-1919) [Pálffys contra Andrássys. Conflict over the estate o count Ján Pálffy (1908-1919)]. In Historické štúdie 53 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 133-162. ISBN 978-80-224-1729-7. ISSN 0440-9515. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GAUČÍK, Štefan. Sirotinec Štefánia v Prešporku - vývoj, poslanie, aktéri [The Stefanie Orphanage in Pressburg – Development, Mission, Protagonists]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 255-270. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

GAUČÍK, Štefan. Slovák? Maďar? Profil cirkevného hodnostára a regionálneho historika Pavla Jedlicsku [Slovak? Magyar? The Profile of a Church Dignitary and Regional Historian Pavel Jedlicska]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 23-38. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

GAUČÍK, Štefan. Sporiteľne v Šali v rokoch 1873-1918 = A vágsellyei takarékpénztárak 1873-1918 közötti időszakban. In Hospodárstvo v dejinách regiónu. - Šaľa : Spoločnosť Petra Pázmánya - Pázmány Péter Tudományos Társaság, 2021, s. 51-60. ISBN 978-80-972554-1-1. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

GAUČÍK, Štefan. Zmeny tradičných úverových vzťahov v Prešporku v prvej polovici 19. storočia [Changes in traditional credit relations in Bratislava in the first half of the 19th Century]. In Bratislava : zborník Múzea Bratislavy. Zv. 30. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2018, s. 101-112. ISBN 978-80-89636-34-1. ISSN 2586-0011.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

GAUČÍK, Štefan. Kultúrna politika v Uhorsku a jej "aplikácia" v múzejníctve [The cultural policy in the Kingdom of Hungary and its "Aplication" in Museology]. In Mesto a jeho pamäť : zborník z vedeckej konferencie, Múzeum mesta Bratislavy, 17. — 18. 10. 2018. Editorka: Zuzana Francová ; recenzenti: Elena Mannová, Jana Luková. - Bratislava : Vydalo Múzeum mesta Bratislava, 2020, s. 9-25. ISBN 978-80-89636-40-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

GAUČÍK, Štefan. Míľniky života a vedeckej kariéry Tivadara Ortvaya [Milestones in the life and scientific carrer of Tivadar Ortvay]. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy 2016. roč. 28. Zodpovedný redaktor: Peter Hyross. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2016, s. 7-48. ISBN 978-80-89636-20-4. ISSN 0524-2428.

GAUČÍK, Štefan. Návštevníci Mestského múzea v Prešporku v období 1874-1900 [The Visitors of the Bratislava City Museum between 1874 and 1900]. In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Izabela Danterová (ed.). - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 59-64. ISBN 978-80-9731199-0-8.

GAUČÍK, Štefan. Peripetie múzejníctva v Bratislave v zrkadle spolkového života po 1. svetovej vojne [Museological Rigmaroles in Bratislava as Reflected in the Associational Life after WWI]. In Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. Eds. Daniel Hupko, Luděk Beneš ; recenzentky: Stanislava Gogová, Dana Veselská. - Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 108-125. ISBN 978-80-971748-7-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GAUČÍK, Štefan. Zabúdanie a pamäť : dodatky k pamiatkarskému dielu Jozefa Könyökiho [Forgetting and Memory. Amendments to the work of József Könyöki in the field of monument protection]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 315-324. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GAUČÍK, Štefan. „Aká je to správa majetku?“ Finančné problémy rodu Pálffy po prvej svetovej vojne. In Familia Pálffy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 25. septembra 2019 v SNM múzeu Bojnice. Zostavila: Katarína Malečková ; recenzenti: Diana Duchoňová, Tomáš Janura. - Bojnice : SNM-Múzeum Bojnice, 2020, s. 29-38. ISBN 978-80-8060-488-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

GAUČÍK, Štefan. Folytonosság, újrakezdés, prosperitás? : Csehszlovákia agrártörténete kisebbségi magyar szempontból [Continuity, restart, prosperity? : the agricultural history of Czechoslovakia from the Hungarian minority viewpoint]. In Agrártörténeti szemle, 2020, vol. 61, no. 1-4, pp. 133-148. ISSN 0002-1105. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

GAUČÍK, Štefan. Teodor Ortvay - historik Bratislavy. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2016, roč. 65, č. 4, s. 48-51. ISSN 1335-4353.

GAUČÍK, Štefan. Výnimočná dohoda : záujmové podniky Rimy na Slovensku v rokoch 1919-1924 [An exceptional agreement. The Rima company in Slovakia 1919-1924]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 32-41. ISSN 1335-8316.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

FILEP, Tamás Gusztáv - GAUČÍK, Štefan. Gaucsík István : "A modszer tekintetében is járhato út a visszatérés a forrásokhoz, ahelyett, hogy az általánosító elmeleteknél maradnánk". In Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt : beszélgetések kisebbségkutatókkal. - Kolozsvár : Kriterion, 2019, p. 221-248. ISBN 978-973-26-1217-0.

GAUČÍK, Štefan. A kis jelenségekben is meglátja a nagy folyamatok menetét : Portrévázlat a gazdaságtörténész Sas Andorról. In Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv. - 2021, s. 175-191. ISSN 2498-8634. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

GAUČÍK, Štefan. Állam, polgár, jog : közelítések Csehszlovákia állampolgársági intézményének vizsgálatához. In Úton : menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború utáni. - Budapest : Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020, s. 23-33. ISBN 978-963-416-229-2. ISSN 2063-3742. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

GAUČÍK, Štefan. Folyamatok és csomópontok megközelítések a Pozsonyi varosi múzeum történetéhez (1868-1918). In Történeti muzeológiai szemle 17. - Budapest : Magyar Múzeumi Történész társulat, 2019, s. 297-316. ISSN 1588-8207.

GAUČÍK, Štefan. Háború, összeomlás, jogfosztás. A csehszlovákiai magyarok 1944-1945- ben. In Remény és realitás Magyarország 1945. - Budapest : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017, s. 293-320. ISBN 978-615- 5656-118.

GAUČÍK, Štefan. Válság és újraszervezés Abaúj-Torna vármegye pénzintézeti hálózata és annak átalakulása Csehszlovákiában. In 1918: Vég és kezdet : Régiónk története I.. - Eger : Líceum kiadó, 2019, s. 71-88. ISBN 978-963-496-107-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

GAUČÍK, Štefan. Válság és reintegráció : A Rimamuirány - Salgótarjáni Vásmű helyzete az első világháború után (1918-1924) [Crisis and Reintegration. The Situation of the Rimamurány-Salgótarján Iron Works Ltd. after the World War I (1918-1924)]. In Válság - Kereskedelem : Magyar gazdaságtörténeti évkönyv. - Budapest : MTA Bölcsészenttudományi Kutatóközpont - Hajnal István Alapítvány, 2016, s. 217-234. ISSN 2498-8634.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

GAUČÍK, Štefan. Aristokrat krajností Jozef Pálffy-Daun. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 334-342. ISBN 978-80-8159-999-6.

GAUČÍK, Štefan. Druhé Monte Carlo? : plán rekreačného strediska a "stredoeurópskeho" kasína na Margitinom ostrove (1912 – 1913). In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 272-283. ISBN 978-80-8159-892-0.

GAUČÍK, Štefan. "Kontrarevolučný vplyv" alkoholických nápojov : tragikomické príbehy z juhoslovenského regiónu z roku 1956. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 344-352. ISBN 978-80-8159-680-3.

GAUČÍK, Štefan. Muzeologické aktivity Jozefa Könyökiho [The Museological Activities of József Könyöki]. In Musaeum Hungaricum 8 : zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Ed. Izabela Danterová ; recenzent: Gábor Strešňák. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2021, s. 102-110. ISBN 978-80-973199-2-2. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma

GAUČÍK, Štefan. Polgárosodás és etnicitás. A Hanza szövetkezeti mozgalom története = Vytváranie občianskej spoločnosti a etnicita. História družstevného hnutia Hanza. In Harmadik út : A Hanza hagyatéka. Nagy Csilla kiállitása. - Galántai Honismereti Múzeum/ Vlastivedné múzeum v Galante, 2021, s. 13-18.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

GAUČÍK, Štefan. Adósságtörlesztés és új kihívások : Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku (1886–1899) v kontexte dobovej divadelnej praxe. Pôsobenie riaditel’ov Maxa Kmentta a Emanuela Raula. Bratislava: Ars Musica – Katedra muzikológie FiF UK – Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v Bratislave, 2018 (e- könyv). In Magyar Zene, 2020, roč. 58, č.1, s. 123-128. ISSN 0025-0384. Recenzia na: Mestské divadlo v Prešporku (1886-1899) / Jana Laslavíková. - Bratislava : Katedra muzikológie FF UK : Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, 2018.

GAUČÍK, Štefan. Laslavíková, Jana. Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia : medzi provinciou a metropolou [The Municipal Theater in Pressburg in the Late Nineteenth Century. Between Province and Metropolis]. Bratislava: Music Centre – Institute of History of the Slovak Academy of Sciences. ISBN: 978-80-89427-47-5. In Studia Musicologica, 2021, vol. 62, no., p. ISSN 1788-6244. Recenzia na: Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storocia / Jana Laslavíková. - Bratislava : Hudobné centrum : Historický ústav SAV, 2020. - ISBN 978-80-89427-47-5.

GAUČÍK, Štefan. Leszakadó partszakaszok és azok (részleges) újjáépitése : Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Dunaszerdahely - Pozsony, Kalligram, 2016. In Regio, 2017, 25: 2, s. 235-241. ISSN 0865-557X. Recenzia na: Veronika Szegy - Gayer.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GAUČÍK, Štefan. Kňaz a historik Pavol Jedlicska. In Farské noviny : Mi Újság? / Čo nového?, 2021, roč. 17, č. 70, s. 6. (VEGA č. 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

GAUČÍK, Štefan. Na hranici dvoch svetov. Konferencia k storočnici vzniku Československa a zmenám na lokálnych úrovniach. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 765-767. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

Roky 2012 - 2015

AAB

GAUČÍK, Štefan. A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 1918 – 1938. [By the Power of Law, the Economic Self-Organization of the Hungarians of Slovakia] Bratislava : Kalligram, 2008. 516 s. ISBN 978-80-8101-078-1

DUDEKOVÁ, Gabriela – GAUČÍK, Štefan – FALISOVÁ, Anna – KOVÁČ, Dušan - KURINCOVÁ, Elena – KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid – LIPTÁK, Ľubomír – MANNOVÁ, Elena - MONGU, Blanka – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – TANZER, Jozef – ZAVACKÁ, Marína. Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 264 s. ISBN 978-80-89396-21-4 (Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vega 2/0085/10 : Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí – obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte).

GAUČÍK, Štefan. Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945 – 1948. [The Economic Background of Discrimination against the Hungarian Minority in Czechoslovakia Between 1945 and 1948] Bratislava : Kalligram, 2013. 408 s. ISBN 978-80-8101-621-9

VAJDA, Barnabás – GAUČÍK, Štefan. Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Komárno : Selye J. Egyetem, 2015, 239 s. ISBN 978-80-8122-158-3

GAUČÍK, Štefan. Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai. [A Critic of the State: Ödön Tarjánʼs Selected Speeches and Writings on Minority ans Economic Policy] Lektori: Filep Tamás Gusztáv, Simon Attila, Vári László. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2017. 328 s. ISBN 978-80-81-0194-9-4

ABD

GAUČÍK, Štefan. A nosztrifikáció és a pénzügyi kérdések rendezése a csehszlovák–magyar gazdasági tárgyalások tükrében (1920 – 1930). [The organization of nostrification and financial questions mirrored in the Czechoslovakian-Hungarian economic negotiations (1920 – 1930)] In JOBBÁGY, István (ed.): Válogatott tanulmányok Szlovákia gazdaságtörténetéhez. Komárom : Pont, 2004, s. 41-70. ISSN 1336-135X

GAUČÍK, Štefan. Regionális jellegű kereskedelmi bankok a Mátyusföldön (1867 – 1950). [Regional banking in Matušova zem] In BUKOVSZKY, László (ed.): Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig. Komárom – Dunaszerdahely : Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 2005, s. 221-236. ISBN 80-8062-277-9

GAUČÍK, Štefan. A magyar gazdasági szervezetek csehszlovákiai integrációja. [Integration of hungarian economic organization in Czechoslovakia] In BÁRDI, Nándor – SIMON, Attila (eds.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 2006, s. 219-237. ISBN 80-89249-00-0

GAUČÍK, Štefan. Sociálno-kultúrne a verejnoprospešné stratégie finančných elít 1867 – 1945. Bratislavská prvá sporivá banka verzus Slovenská banka. [The socio-cultural and public-benefit strategies of financial elites between 1867 and 1945: Bratislava First Savings Bank versus Slovak Bank] In DUDEKOVÁ, Gabriela (ed.): Medzi provinciou a metropolou. Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012, s. 161-177. ISBN 978-80-89396-21-4

GAUČÍK, Štefan. Začleňovanie peňažných ústavov na južnom Slovensku do maďarského bankového systému v rokoch 1938 – 1945. [The incorporation of financial institutions based in south Slovakia into the Hungarian banking system between 1938 and 1945] In CHUDJÁK, František – HALLON, Ľudovít – LEKOVÁ, Andrea (eds.): Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore. Central Banking in Central Europe. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014, s. 112-129. ISBN 978-80-8043-202-7

GAUČÍK, Štefan. Vojnová ekonomika Uhorska (1914-1918) v dobovej publicistike a v maďarskej historiografii [War Economy in the Kingdom Hungary (1914-1918) in Contemporary Journalism and Hungarian Historiography]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 223-236. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese).

ADEB

GAUČÍK, Štefan. Az Ipolysági Takarékpénztár alapítása 1868-ban. [The Šahy Savings Bank founded in 1868] In Honismeret.- ISSN0324-7627.- Roč. 31, č. 1 (2003), s. 61-63.

GAUČÍK, Štefan. A csehszlovákiai magyarság gazdasági szervezetei (1918 – 1938). Gazdasági egyesületek, szövetkezetek, ipartársulatok. [The Business Organizations of the Czechoslovakian Hungarians, 1918 – 1938] In Korall.- ISSN 1586-2410.- Roč. 5, č. 18 (2004), s. 48-64.

GAUČÍK, Štefan. A Pozsonyi I. Takarékbank hitelpolitikája és a városok (1919 – 1929). [The Bratislava I. Savings Bankʼs credit policy and citys (1919 – 1929)] In Limes. -ISSN 0238-9266.- Roč. 18, č. 4 (2004), s. 59-82.

GAUČÍK, Štefan. A kisebbségi tudományosság perifériáján. Adalékok a szlovákiai magyar történeti muzeológia kérdéseinek vizsgálatához. In Történeti Muzeológiai Szemle. - ISSN 1558-8207.- Roč. 4 (2004), s. 255-265.

GAUČÍK, Štefan. Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről. In Regio.- ISSN 0865-557X.- Roč. 16, č. 3 (2005), s. 184-190.

GAUČÍK, Štefan. A Nemzeti Emlékezet Intézete. [The Institution of National Memory] In Levéltári Szemle. - ISSN 0457-6047.- Roč. 56, č. 3 (2006), s. 47-49.

GAUČÍK, Štefan. Bankstratégiák a dél-felvidéki területeken (1938 – 1941). In Limes. - ISSN 0238-9266.- Roč. 20, č. 2 (2007), s. 83-97.

GAUČÍK, Štefan. Nemzetiek és kozmopoliták, avagy a szlovák amalgám. Észrevételek az újabb szlovák történetírás Monarchia-képéről. [Adherents to National Identity and Cosmopolitans, or the Monarchy in Slovak Historiography] In Limes.- ISSN 0238-9266.- Roč. 21, č. 1 (2008), s. 21-28.

GAUČÍK, Štefan. Szlovák–magyar pozícióharc és nyelvkérdés a két világháború közötti szlovákiai iparos társadalomban. [Slovak-Hungarian Manoeuvering for Position and Language Debate in the Slovakian Tradesmen's Society in the Interwar Period] In Levéltári Szemle. - ISSN 0457-6047.- Roč. 58, č. 4 (2008), s. 16-23. Dostupné na internete: <https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_58_2008/?pg=365&layout=s>.

GAUČÍK, Štefan. Az iparosítás hatása Vágsellye átalakulására. A szocialista várostervezés egyik példája Dél-Szlovákiában. [The influence of industrialisation on the transformation of Šaľa] In Á. VARGA, László (ed.): Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv V., 2010, s. 227-251. ISSN 1787-6753

GAUČÍK, Štefan. Az elfelejtett hagyomány. A csehszlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom (1918 – 1938). [The Forgotten Tradition. The Czechoslovak Hungarian Networking Movement] In PETERCSÁK, Tivadar (ed.): Acta Academia Agriensis, Sectio Historiae, Nova Series Tom. XXXVIII, Eger, 2011, s. 181-194. ISSN 1785-3117

GAUČÍK, Štefan. Moc hospodárskej reality. „Nostrifikácia“ záujmových podnikov Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej úč. spoločnosti na Slovensku. [Power of economical reality. Nostrification of important branches of Rimamurány-Salgótarján Iron Works Company in Slovakia] In Česko-slovenská historická ročenka : hospodářský nacionalismus ve střední Evropě v 20. století, 2011, s. 267-280.

GAUČÍK, Štefan. Történelem és mítoszteremtés. Karcolat a „legelső” szlovák szövetkezetről. [History and Myth-Making: Sketches about the “Firstˮ Slovakian Co/Operative] In Korall. - ISSN 1586-2410. - Roč. 13, č. 47 (2012), s. 42-60.

GAUČÍK, Štefan. Az eredet csapdája, avagy hangsúlyok és eltolódások. [The Trap of Origin or Emphasis and Shifts] In Korall. - ISSN 1586-2410. - Roč. 14, č. 51 (2013), s. 234-242.

GAUČÍK, Štefan. A cseh szövetkezetek fejlődése (1867 – 1918). [The Development of Czech Associations in the Mirror of the System of Organised Credit (1867 – 1918)] In Századok. - ISSN 0039-8098. - Roč. 147, č. 5 (2013), s. 1255-1267.

GAUČÍK, Štefan. Múzeum és történeti muzeológia, avagy a tudományosítás rögös útjai. In Történeti Muzeológiai Szemle. - ISSN 1588-8207. - Roč. 13 (2014), s. 245-253.

GAUČÍK, Štefan. Rómer Flóris és Pozsony. [Flóris Rómer and Bratislava] In Honismeret. - ISSN 0324-7627 - Roč. 43, č. 6 (2015), s. 14-20.

GAUČÍK, Štefan. Háború, összeomlás, jogfosztás. A csehszlovákiai magyarok 1944-1945-ben. [War, Collapse, Deprivation of Rights. Hungarian in Czechoslovakia 1944 – 1945] In Rubicon. - ISSN 0865-6347. - Roč. 26, č. 5-6 (2015), s. 10-13.

GAUČÍK, Štefan. Válság és reintegráció. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű helyzete az első világháború után (1918 – 1924). [Crisis and Reintegration. The situation of the Rimamurány-Salgótarján Iron Works Ltd. after the World War I (1918–1924)]
In Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv. - ISBN 2050000053610. - Roč. 1, (2016), s. 217-233.

GAUČÍK, Štefan. A Hangya a malomkövek között. Az 1930-as párizsi csehszlovák–magyar szövetkezeti egyezmény és a hozzá vezető út. [Ant between the Millstones. The 1930 Paris Treaty on cooperatives between Czechoslovakia and Hungary and its Preliminaries] In Századok. - ISSN 0039-8098. - Roč. 151, č. 3 (2017), s. 905-918.

ADFB

GAUČÍK, Štefan. A magyar és német pénzintézetek bankegyesületének megalakulása Csehszlovákiában (1918 – 1920). [The creation of Hungarian and German banking associations of financial institutions in Czechoslovakia (1918 – 1920)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 4, č. 1 (2002), s. 83-105.

GAUČÍK, Štefan. Gazdaság és hitelszervezet – a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918 – 1923) 1. časť, [Economic and credit organisation – Hungarian banking situation in Slovakia (1918 – 1923) (I. part)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 4, č. 3 (2002), s. 73-96.

GAUČÍK, Štefan. A szlovákiai magyar gazdasági önszerveződés keretei és lehetőségei 1918–1938 között. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 5, č. 4 (2003), s. 132-144.

GAUČÍK, Štefan. Gazdaság és hitelszervezet – a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918 – 1923) 2. časť, [Economic and credit organisation – Hungarian banking situation in Slovakia (1918 – 1923) (II. part)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 5, č. 1 (2003), s. 65-78.

GAUČÍK, Štefan. Sas Andor gazdaságtörténeti munkái. [Andor Sasʼs Works on Economic History] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 1 (2005), s. 25-38.

GAUČÍK, Štefan. Gazdasági szervezetépítés és érdekvédelem, 1. časť, [Setting economic organisations and protection of interests. Economic organisations of Hungarians living in Czechoslovakia between the two World Wars (1. part)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 2 (2005), s. 27-44.

GAUČÍK, Štefan. Gazdasági szervezetépítés és érdekvédelem, 2. časť, [Setting economic organisations and protection of interests. Economic organisations of Hungarians living in Czechoslovakia between the two World Wars (2. part)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 3 (2005), s. 27-54.

GAUČÍK, Štefan. Magyar ipartársulatok válogatott dokumentumai, 1924 – 1938. In Fórum Társadalomtudományi Szemle.- ISSN 1335-4361.- Roč. 7, č. 1 (2005), s. 149-180.

GAUČÍK, Štefan. Fondok és gyűjtemények feldolgozása, segédletek készítése a vágsellyei levéltárban. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 177-181.

GAUČÍK, Štefan. Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 197-202.

GAUČÍK, Štefan. Helyzetkép a szlovákiai magyar katolikus „levéltárakrólˮ a kulturális intézményépítés tükrében. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 9, č. 2 (2007) s. 153-158.

GAUČÍK, Štefan. A szlovák pártstruktúra 1945–1948 között. [Slovak party structur between 1945 – 1948] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 10, č. 2 (2008), s. 159-166.

GAUČÍK, Štefan. A szlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a hálózatépítés és a központszervezés tükrében (1918–1938). [The Slovak Hungarian Cooperative Movement from the Perspective of the Construction of Networks and Central Nodes (1918–1938)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 10, č. 3 (2008), s. 71-91.

GAUČÍK, Štefan. Kollektivista mezőgazdaság és az 1968-as gazdasági reformkísérlet. [Collectivist Agriculture and the 1968 Economic Reform Attempt] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 11, č. 3 (2009), s. 31-54.

GAUČÍK, Štefan. Gazdaság és politika vonzásában. Adalékok Tarján Ödön pályaképéhez. [In the allurement of economy and policy. Additional materials to the professional career of Tarján Ödön] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 12, č. 1 (2010), s. 49-60.

GAUČÍK, Štefan. A Rimamurány-salgótarjáni Vasmű Rt. a gazdasági elitek példáján. [The Rimamurány-Salgótarján Iron Works PLC on the example of the economic elites] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 13, č. 2 (2011), s. 101-139.

GAUČÍK, Štefan. Szocialista iparosítás és várostervezés Vágsellye példáján. In Eruditio–Educatio : vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. - ISSN 1336-8893. - Roč. 7, č. 4 (2012), s. 56-70.

GAUČÍK, Štefan. A csehszlovákiai magyar szövetkezetek és pénzintézetek átalakítása (1945 – 1950). [The Transformation of the Hungarian cooperatives and financial institutions in Czechoslovakia (1945 – 1950)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 14, č. 4 (2012), s. 23-54.

GAUČÍK, Štefan. A jövő tervezése. Galánta urbanizációja a hatalom, az ideológia és a racionalitás szövevényében (1949 – 1989). [Planning of the Future. Urbanization of Galanta in the tissue of power, ideology and rationality (1949 – 1989)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 14, č. 1 (2012), s. 3-22.

GAUČÍK, Štefan. Múzejný fenomén a selektívna pamäť po desiatich rokoch. In Acta Museologica Hungarica IV. - ISBN 978-80-97-0580-6-7. - Roč. 4, (2012), s. 28-29.

GAUČÍK, Štefan. Muzeális jelenség és szelektált emlékezet – tíz év távlatából. In Acta Museologica Hungarica IV. - ISBN 978-80-97-0580-6-7. - Roč. 4, (2012), s. 26-27.

GAUČÍK, Štefan. Problematika slovenských záujmových podnikov Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti a nové obchodno-politické stratégie (1918 – 1924). In Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. - ISSN 1338-5984. - Roč. 5-6, (2012-2013), s. 162-211.

GAUČÍK, Štefan. Predmet a kontext. Príspevok o interpretáciách dejín Prešporskej sporiteľne. [Paper on the interpretation of the Pressburg Savings Bank History] In Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy. - ISSN 0524-2428 - Roč. 25, (2013), s. 109-138.

GAUČÍK, Štefan. Az „antidemokratikus demokráciától” a kommunista hatalomátvételig. Csehszlovákia politikai rendszere 1945 – 1948. In Eruditio–Educatio vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. - ISSN 1336-8893 - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 99-110.

GAUČÍK, Štefan. Szempontok és adalékok a szenci szövetkezetek történetének vizsgálatához (1905–1948). [Aspects and additional data to the research of the history of cooperatives in Szenc (1905 – 1948)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 15, č. 1 (2013), s. 3-36.

GAUČÍK, Štefan. A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században. [Public benefit and charitible activities of the Pressburg Savings Bank in Pozsony (Bratislava) in the 19th Century] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 16, č. 3 (2014) s. 59-79.

GAUČÍK, Štefan. Uhorská kráľovská hlavná pokladnica v Prešporku (1772 – 1784). [Royal Hungarian Credit Treasury in Pressburg (1772 – 1784)] In Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy. - ISSN 0524-2428. - Roč. 26, (2014), s. 53-64.

GAUČÍK, Štefan. Zabudnutá archívna pozostalosť Flórisa Rómera v Bratislave. [Flóris Rómerʼs forgotten archival legacy in Bratislava] In Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy. - ISSN 0524-2428. – Roč. 27, (2015) s. 139-156.

GAUČÍK, Štefan. Az Öreg Takarék. Az Ipolysági Takarékpénztár rövid története (1868 – 1945). [The Old Takarék. The short history of the Savings Bank in Ipolyság (1868 – 1945)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 17, č. 1 (2015), s. 51-59.

GAUČÍK, Štefan. Hiányzó fejezetek. Adalékok Hegysúr történetéhez. [Missing chapters. Contributions to the medieval history of Hegysúr] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 17, č. 4 (2015), s. 141-155.

GAUČÍK, Štefan. A szövetkezeti autonómia jegyében. A Hangya érdekérvényesítési stratégiái Csehszlovákiában (1919 – 1923). [In terms of cooperative autonomy. Advocacy strategies of the Hangya cooperative in Czechoslovakia (1919 – 1923)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 17, č. 2 (2015), s. 3-25.

GAUČÍK, Štefan. Az értelmiségi közösségteremtés konstrukciói. Jócsik Lajos tárasadalomképe. [Intellectual community creating constructions. View of society by Lajos Jócsik] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 18, č. 1 (2016), s. 27-33.

GAUČÍK, Štefan. Ortvay Tivadar. A tudósok köztársaságának képviselője 2. [Theodor Ortvay. The Representative of the Scientists' Republic] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 111-134.

GAUČÍK, Štefan. Ortvay Tivadar. A tudósok köztársaságának képviselője 1. [Theodor Ortvay. The Representative of the Scientists' Republic] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 18, č. 3 (2016), s. 75-99.

GAUČÍK, Štefan.A magyarországi szövetkezeti rendszer a felvidéki (szlovák) régióban (1898 – 1918). [The Cooperative System in the Upper Hungarian (Slovak) Region (189 – 1918)]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 19, č. 1, (2017), s. 3-26.

GAUČÍK, Štefan. A kisebbségi magyar szövetkezeti központok. [The Question of the Cooperative Centres of the Hungarian Minority in Czechoslovakia between the Two World Wars]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 19, č. 3, s.119-129.

AECA

GAUČÍK, Štefan. Az agrárpolitika metamorfózisai. A földtulajdon nacionalizálása és kollektivizálás a háború utáni Csehszlovákiában (1945 – 1960). In SCHLETT, András (ed.): Földindulások – sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Budapest : Szent István Társulat, 2012, s. 159-182. ISBN 978-963-277-353-7

GAUČÍK, Štefan. Álomjárás és valóság. Adalékok Hantos László értelmiségi habitusához. In FEITL, István – SIPOS, Balázs – VARGA, Zsuzsanna (eds.): Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2013, s. 189-194. ISBN 978-963-284-306-3

GAUČÍK, Štefan. Földreform- és szövetkezetpolitika a szlovák nemzetépítés szolgálatában (1945 –1948). In VARGA, Zsuzsanna – PALLAI, László (eds.): Föld-parasztság-agrárium. Tanulmányok a 20. századi földkérdésről a Kárpát-medencében. Hajdúnánás : Kapitális Kft., 2015, s. 313-344. ISBN 978-963-473-814-5

AEDA

GAUČÍK, Štefan. Príspevok ku skúmaniu otázok maďarskej historickej muzeológie na Slovensku. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 1. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2006, s. 29-36. ISBN 978-80-970009-7-4

GAUČÍK, Štefan. Adalékok a szlovákiai magyar történeti muzeológia kérdéseinek vizsgálatához. In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 1. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2006, s. 29-36. ISBN 978-80-970009-6-7

GAUČÍK, Štefan. Pozostalosť Andora Sasa v Archíve Slovenského národného múzea v Bratislave. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 1. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2006, s. 69-76. ISBN 978-80-970009-7-4

GAUČÍK, Štefan. Sas Andor hagyatéka a Szlovák Nemzeti Múzeum Levéltárában (Gazdaságtörténeti munkáinak pontosítása). In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 1. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2006, s. 71-78. ISBN 978-80-970009-6-7

GAUČÍK, Štefan. Pozostalosť Lászlóa Paxyho. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 1. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2006, s. 77-80. ISBN 978-80-970009-7-4

GAUČÍK, Štefan. Paxy László hagyatéka. In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 1. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2006, s. 79-82. ISBN 978-80-970009-6-7

GAUČÍK, Štefan. Príspevok k výskumu mestského hospodárenia Šamorína. In GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Ročenka III., Šaľa : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, 2007, s. 141-150. ISBN 978-80-969660-5-9

GAUČÍK, Štefan. Adalékok Somorja városi gazdálkodásának vizsgálatához. In GAUCSÍK, István – NOVÁK, Veronika (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv III., Vágsellye – Šaľa : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2007, s. 147-158.

GAUČÍK, Štefan. Archívny fond Okresného živnostenského spoločenstva v Dunajskej Strede (1920 – 1949). In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 2. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2008, s. 67-74. ISBN 978-80-970009-6-7

GAUČÍK, Štefan. A Dunaszerdahelyi Járási Ipartársulat levéltári fondja (1920 – 1949). In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 2. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2008, s. 67-74. ISBN 978-80-970009-6-7

GAUČÍK, Štefan. Dejiny seneckých družstiev (1905 – 1948). In STREŠŇÁK, Gábor (ed.): Senec – Stáročia mesta, Senec : Mesto Senec, 2013, s. 201-217. ISBN 978-80-97-1518-5-0

GAUČÍK, Štefan. A szenci szövetkezetek története (1905 – 1948). In STREŠŇÁK, Gábor (ed.): Szenc – Egy város évszázadai, Senec : Mesto Senec, 2013, s. 195-212. ISBN 978-80-97-1518-6-7

GAUČÍK, Štefan. Múzeum a historická muzeológia na hrboľatých cestách vedeckosti. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 5. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2014, s. 13-20. ISBN 978-80-970009-7-4

GAUČÍK, Štefan. Múzeum és történeti muzeológia avagy a tudományosítás rögös útjai. In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 5. A szlovákiai magyarság tárgi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2014, s. 13-20. ISBN 978-80-970009-6-7

AEE

GAUČÍK, Štefan. A határ mint gazdasági probléma. A Pozsonyi I. Takarékbank helyzete az első bécsi döntés után. In SIMON, Attila (ed.): 1938. Visszacsatolás vagy megszállás? Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat : Nógrád Megyei Levéltár – Selye János Egyetem, 2010, s. 140-150. ISBN 978-963-7243-74-5

GAUČÍK, Štefan. Financial Rationalisation and Interest Coordination: „Hungarian Banks” in Interwar Slovakia. In SZARKA, László (ed.): A Multiethnic Region and nation-State in East-Central Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. /East European Monographs/, New York : Columbia University Press, 2011, s. 327-350. ISBN 978-0-88033-690-1

AFDB

GAUČÍK, Štefan. Vznik a činnosť Jednoty peňažných ústavov Slovenska a Podkarpatskej Rusi v rokoch 1918-1920. In Ľudia, peniaze, banky : zborník z konferencie. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003, s. 261-278. ISBN 80-8043-051-9. (Ľudia, peniaze, banky : konferencia).

AGI

GAUČÍK, Štefan. Verejnoprospešná činnosť Bratislavskej I. sporivej banky vo víre dejín = A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században [Activities for the Public Benefit by the Bratislava´s 1st Scrimpy Bank in the Course of History]. Bratislava : Spolok Agentura Pacis Posonium, 2013. s.1-18. Dostupné na internete: <http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Gaucsik.pdf>.

BBB

GAUČÍK, Štefan.Veľké Úľany v období dualizmu. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Veľké Úľany. Veľké Úľany : Obec Veľké Úľany, 2010, s. 73-104. ISBN 978-80-89198-77-1

GAUČÍK, Štefan. Prvá svetová vojna a jej následky. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Veľké Úľany. Veľké Úľany : Obec Veľké Úľany, 2010, s. 116-118. ISBN 978-80-89198-77-1

GAUČÍK, Štefan. Nagyfödémes a kiegyezés korában. In DANTER, Izabella (ed.): Nagyfödémes. Nagyfödémes : Nagyfödémes Község, 2010, s. 73-104. ISBN 978-80-89198-78-8

GAUČÍK, Štefan. A Nagy Háború és következményei. In DANTER, Izabella (ed.): Nagyfödémes. Nagyfödémes : Nagyfödémes Község, 2010, s. 116-118. ISBN 978-80-89198-78-8

GAUČÍK, Štefan. Az első köztársaságtól a rendszerváltásig. In IZSÁK, Lajos (ed.): Negyed története (1918 – 1989). Negyed, 2011, s. 109-239.

GAUČÍK, Štefan. Egyházak és iskolák a második világháború után. In IZSÁK, Lajos (ed.): Negyed története (1918 – 1989). Negyed, 2011, s. 267-279.

BDF

GAUČÍK, Štefan. Winter Sándor, az „alkotó zseni.” In Gömörország.- ISSN 1335-6410.- Roč. 5, č. 4 (2004), s. 66-67.

GAUČÍK, Štefan. A Honti Sport Club megalakulása 1903-ban. In Gömörország.- ISSN 1335-6410.- Roč. 6, č. 4 (2005), s. 44-46.

GAUČÍK, Štefan. A Fischer-Colbrie Ágoston Intézet létrehozásának terve. In TÓTH, Imre (ed.): A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma 2005. évi Értesítője, Komárom : Nec Arte Kft., 2005, s. 119-137. ISBN 80-968884-6-3

GAUČÍK, Štefan. Források és emlékezés – Ipolyság 1919-ben. In Gömörország.- ISSN 1335-6410.- Roč. 7, č. 4 (2006), s. 47-49.

GAUČÍK, Štefan. Kisebbség és gazdaság a hontalanság éveiben. In Szél-járás. - ISSN 2060-3886. - Roč. 7, č. 1 (2014), s. 43-48.

GAUČÍK, Štefan. Ortvay Tivadar és Pozsony. In Szél-járás. - ISSN 2060-3886. - Roč. 7, č. 3 (2014), s. 24-32.

GAUČÍK, Štefan. „Első közgazdasági szaktekintélyünk” Tarján Ödön életrajza. In Kalligram. - ISSN 1335-1826. - Roč. 23, č. 9 (2014), s. 89-96.

GAUČÍK, Štefan. A csehszlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a két világháború között. In Szél-járás. - ISSN 2060-3886. - Roč. 8, č. 1 (2015), s. 36-44.

GAUČÍK, Štefan. Theodor Ortvay – historik Bratislavy. In Pamiatky a múzeá. - ISSN 1335-4353. - Roč. 65, č. 4 (2016), s. 48-51.

BDFB

GAUČÍK, Štefan. Železiarsky veľkopodnik a jeho elity : zabudnutá kapitola slovenských hospodárskych dejín. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2011, roč. 11, č. 5-6, s. 24-30. ISSN 1335-8316. Článok vyšiel aj v Histórii, roč. 12, č. 3-4 (2012), s. 24-30.

DAI

GAUČÍK, Štefan. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgotarjánskej železiarskej úč. spol. : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Roman Holec. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2012. 218 s. Historický ústav SAV.

GAUČÍK, Štefan. A csehszlovákiai magyarság gazdasági státusvesztése (1945 – 1948) : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Lajos Izsák. Budapešť : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012. 353 s.

EDI

GAUČÍK, Štefan. CSÁKY, Károly: „...Feltűnést nem keresve, csupán használni akarva dolgozott...” (Gyürky Antal élete és munkássága). In TYEKVICSKA, Árpád (ed.): Nagy Iván Történeti Kör Évkönyve 1994. Balassagyarmat : Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Részlege, 1994, s. 119-142. ISSN 1218-1439. In Irodalmi Szemle.- ISSN 1336-5088. - Roč. 42, č. 3-4 (1999), s. 117-118.

GAUČÍK, Štefan. EMBER, Mária – MAYER, Éva (eds.): Különbségek és párhuzamosságok. Németek és zsidók sorsa a nagy Duna mentében, Budapest : Fridrich Ebert Stiftung, 1997. ISBN 963-04-8504-4. In Irodalmi Szemle. - ISSN 1336-5088. - Roč. 43, č. 7-8 (2000), s. 117-122.

GAUČÍK, Štefan. SZÉNÁSSY, Zoltán: A népi élelmiszerelőállítástól az ipari feldolgozásig Komárom megyében 1945-ig. KT Kiadó, Komárom, 1997. ISBN 8080560730. In Honismeret. - ISSN 0324-7627. - Roč. 30, č. 5 (2002), s. 89-90.

GAUČÍK, Štefan. Dokumenty z Archívu Národnej banky Slovenska. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2001. ISBN 80-8043-070-5. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 5, č. 4 (2003), s. 194-197.

GAUČÍK, Štefan. STIEBEROVÁ, Mária (ed.): Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky. Zv. I, Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor archívnictva a spisovej služby, 2000. ISBN 978-809675-537-0. MIŠOVIČ, Milan (ed.): Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky. Zv. II/1-2, III. Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor archívnictva a spisovej služby, 2001. ISBN 978-809675-538-7. In GAUCSÍK, István – GÁL, Margit (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv I., Vágsellye : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2004, s. 241-244. ISBN 80-96235-1-X

GAUČÍK, Štefan. KENYERES, István – SZENTPÉTERY, Imre (eds.): XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére, I – II. zväzok. Budapest : Történettudományi Alapítvány, 2002. In NOVÁKOVÁ, Veronika (ed.): Archivum Sala, Ročenka I., Šaľa : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, 2004, s. 242-245.

GAUČÍK, Štefan. BÁRDI, Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony : Kalligram, 2004. ISBN 80-7149-589-1. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 1 (2005), s. 187-194.

GAUČÍK, Štefan. ORMOS, Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja (1929 –1936). Budapest : Eötvös Kiadó – PolgART Könyvkiadó, 2004. ISBN 963-9306-62-2. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 203-206.

GAUČÍK, Štefan. LAMPL, Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája 1. Szlovákiai és magyar. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. ISBN 978-80-89249-63-3. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 16, č. 4 (2014), s. 168-170.

FAI

GAUČÍK, Štefan – DANTEROVÁ, Izabela (eds.): Muzeológiai Füzetek/Muzeologické zošity 1, Dunaszerdahely – Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2002, 71 s. ISBN 80-8062-111-X

GAUČÍK, Štefan – GÁL, Margit (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv I., Vágsellye : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2004, 247 s. ISBN 80-96235-1-X

GAUČÍK, Štefan. SAS, Andor: A pozsonyi zsidóság 18. és 19. századi jog- és gazdaságtörténetéhez. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 4 (2005), s. 269-284.

GAUČÍK, Štefan. Ismeretlen Sas-kézirat a pozsonyi zsidóság történetéről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 2 (2005), s. 285-286.

GAUČÍK, Štefan. Archivum Sala, Levéltári Évkönyv II., Vágsellye : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2005, 167 s. ISBN 80-969122-4-0

GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Ročenka III., Šaľa : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, 2007, 189 s. ISBN 978-80-969660-5-9

GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv III., Vágsellye : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2007, 183 s. ISBN 978-80-969660-6-6

GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Ročenka IV., Šaľa : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, 2008, 200 strán. ISBN 978-80-969996-0-6

GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv IV., Vágsellye – Šaľa : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2008, 192 s. ISBN 978-80-969996-1-3

GAUČÍK, Štefan. Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy. - ISSN 0524-2428.- Roč. 27, (2015), 164 s.

GAUČÍK, Štefan – VAJDA, Barnabás (eds.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Komárom : Selye J. Egyetem, 2015, 240 s. ISBN 978-80-8122-158-3

GAI

GAUČÍK, Štefan. Történeti források a közösségfejlesztésben és az identitásőrzésben (Kutatási beszámoló). In: DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 3. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2010, s. 67-70. ISBN 978-80-970009-6-7

GAUČÍK, Štefan. Historické pramene v rozvoji spoločenstva a v zachovaní identity (Výskumná správa). In: DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 2. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2010, s. 67-70. ISBN 978-80-970009-6-7

GHG

GAUČÍK, Štefan. A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században. In Agentura Pacis Posonium. - Bratislava, 2011, s. 1-18. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Gaucsik.pdf>.

GII

GAUČÍK, Štefan. Fejezetek a szlovákiai magyarság történetéből (1918 – 1948). In Hagyományok és értékek, Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Clara Design Studio, 2003, s. 15-20.

GAUČÍK, Štefan. Konferencia a szlovák és a cseh levéltárügy időszerű kérdéseiről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 6, č. 3 (2004), s. 169-172.

GAUČÍK, Štefan. Vágsellyei konferencia a mezővárosokról. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 8, č. 1 (2006) s. 183-184.

GAUČÍK, Štefan. Okresné živnostenské spoločenstvo v Dunajskej Strede (1920 – 1949), Šaľa : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, 2006. 135 s.

GAUČÍK, Štefan – BUKOVSZKY, László: Hlavnoslúžňovký úrad v Šamoríne (1938 – 1945), Šaľa : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, 2007. 69 s.

GAUČÍK, Štefan. Notársky úrad v Dunajskej Strede (1851 – 1945) (1957), I – II. zväzok, Šaľa : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, 2008. 378 s.

GAUČÍK, Štefan – KURINCOVÁ, Elena: Vojna z druhej strany. War from the other side. A guide to the exhibition Bratislava City Museum, Bratislava Old Town Hall 13 May 2014 - 12 October 2014, 48 s. ISBN 978-80-89636-02-0

GAUČÍK, Štefan: Bevezető. In VAJDA, Barnabás – GAUCSÍK, István (eds.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Komárom : Selye J. Egyetem, 2015, s. 7-9. ISBN 978-80-8122-158-3

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10573&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia