Historický ústav SAV
 
Svorad Zavarský, PhD. English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: svorad.zavarsky@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Venuje sa výskumu v oblasti intelektuálnych dejín raného novoveku na Slovensku, najmä dejinám vedy a poznania (scientia) v európskych súvislostiach, s osobitným zreteľom na misceláneové a polemickoteologické dielo Martina Sentivániho (1633–1705). Vykonáva historicko-filologický výskum v oblasti novolatinskej literárnej produkcie v jednotlivých oblastiach poznania (artes et scientiae) na Slovensku v 16.-19. storočí. Skúma tiež recepciu európskych intelektuálnych prúdov raného novoveku na Slovensku.

Publikačná činnosť

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=13231&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia