Historický ústav SAV
 
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. English version
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: histjaks@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- slovenské kultúrne dejiny 20. storočia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (1977)
PhD., Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín (2010)
PhDr. Filozofická fakulta UK, Katedra dejín filozofie (1980)

Ocenenia:

Cenu SHS za rok 2013 v kategórii vedecká práca za knihu Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Čas Herodes alebo šťastný vek? : spor o modernitu v slovenskej spoločnosti a v kultúre [Living in a Happy Age or That from the Čas Herodes Poem? : A Dispute about Modernity in Slovak Society and Culture]. Recenzenti: Ivan Kamenec, Magdalena Bystrzak. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV : Historický ústav SAV, 2020. 351 s. ISBN 978-80-224-1844-7 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - HALLON, Ľudovít - JAKSICSOVÁ, Vlasta - LETZ, Róbert - SABOL, Miroslav - SYRNÝ, Marek - DVOŘÁK, Pavel. Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko [Slovaks and the Regime of People’s Democracy : Struggle for Slovakia]. Vedúca redaktorka zväzku XIIIb Jaroslava Roguľová,recenzenti: Valerián Bystrický, Martin Pekár. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. 231 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIIIb. ISBN 978-80-8119-101-5 (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Moderna a intelektuál v 20. storočí (Úvaha s ručením obmedzeným...) [Modern and Intelectual in the 20th Century - A Limited Liability Reflection ...]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 135-148. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Moderná slovenská kultúra [Modern Culture in Slovakia]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 175-197. ISBN 978-80-224-1625-2. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Vladimír Clementis : nepohodlný intelektuál v politike a diplomacii [Vladimír Clementis. An Unwelcome Intellectual in Politics and Diplomacy]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 473-515. ISBN 978-80-97-2016-54. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Vladimír Clementis : tragické dejstvo životnej drámy jedného komunistu [Vladimír Clementis : the Tragic Life Drama Act of a Communist]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2016, roč. 15, č. 1-2, s. 48-55. ISSN 1335-8316.

JAKSICSOVÁ, Vlasta. "Život človeka sa skladá zo dňa a noci" : životopisný náčrt Vladimíra Reisela ["Man´s life consists of day and night" Biographical Sketsch of Vladimír Reisel]. In Litikon : časopis pre výskum literatúry, 2019, roč. 4, č. 2, s. 40-49. ISSN 2453-8507. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Alexander Dubček, past and present. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 11-27. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Básnik a spisovateľ v tenkej koži novinára : miesto Ladislava Novomeského, Tida J. Gašpara a Mila Urbana v intelektuálnom živote Slovenska prvej polovice 20. storočia [Poet and Writer in a Thin Skin a Journalist : The Place of Ladislav Novomeský, Tido J. Gašpar and MIlo Urban in the Intellectual Life in Slovakia during the 1st half of the 20th Centura]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 273-288. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Hľadanie modernej slovenskej kultúrnej identity [The search for a modern Slovak cultural identity]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 119-130. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Ivan Laluha - jeden z generácie 1968 [Ivan Laluha - One of the Generation of 1968]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 445-467. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Milo Urban medzi románom a spomienkovou fikciou. Od Živého biča po "breh krvavej rieky" [Milo Urban in-between a novel and a retrospective fiction. From "Zivy Bic" to " breh krvavej rieky"]. In Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný. - Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016, s. 99-108. ISBN 978-80-224-1504-0. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Spor o Dubčeka : spory o "obraz" minulosti sú vždy aj spormi o súčasnosť [Dispute about Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Vladimír Reisel: Vidím všetky dni a noci [Vladimír Reisel: I Can See All the Days and Nights]. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 166-178. ISBN 978-80-224-1837-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Život na Slovensku v medzivojnovom čase a priestore - symbióza archaizmu a modernosti [Life in Slovakia in the Inter-War Time and Space - Symbiosis of Anarchism and Modernism]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 111-124. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Bohémska Slovač v povojnovom Paríži. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 410-416. ISBN 978-80-8159-892-0.

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Zo života slovenskej literárnej bohémy. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 537-545. ISBN 978-80-8159-680-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Londáková, Elena. Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, 303 s. ISBN 9788022414609. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s.558-561. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970 / Elena Londáková. - Bratislava : Veda, 2015.

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Slavomír Michálek, Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák, Michal Štefanský, Dušan Segeš "Zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete, Ottovo vydavateľstvo, Bratislava 2016, ss. 256. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2016, roč. 11, nr. 2, s. 287-291. ISSN 2084-1213. Recenzia na: "Zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek et al. - Bratislava : Ottovo vydavateľstvo, 2016.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca [A Historian and History. The Jubilee of Ivan Kamenec]. Kolektívnu monografiu zostavili: Jaroslava Roguľová, Vlasta Jaksicsová ; recenzenti: Edita Ivaničková, Igor Baka. Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018. 583 s. ISBN 978-80-224-1653-5 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JAKSICSOVÁ, Vlasta - ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Predhovor [Preface]. In ROGUĽOVÁ, Jaroslava - JAKSICSOVÁ, Vlasta. Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 13-14. ISBN 978-80-224-1653-5.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kultúra v dejinách dejiny v kultúre : moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia / Vlasta Jaksicsová [Culture in History - the History in Culture]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. - 360 s. - APVV - 51-017105 Slovensko v 20. storočí Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 ( Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy). - ISBN 978-80-224-1238-4

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Fenomén "oravského" časopriestoru v diele Mila Urbana a Jána Johanidesa / Vlasta Jaksicsová [The Phenomenon of "Orava Region" Space and Time in the Works by Milo Urban and Ján Johanides]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 95-107.

ABD02 Hodnotový spor v slovenskej kultúre v rokoch prelomu 1945-1948 / Vlasta Jaksicsová [The Disagreement over Values in the Slovak Culture during the Turning Point years 1945-1948]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948 / Peter Sokolovič a kolektív ; recenzenti: Ivan Mrva, Anton Hrnko. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8105-643-7. - S. 509-530.

ABD03 Občiansky rozmer tvorcov modernej slovenskej kultúry / Vlasta Jaksicsová [ Civic Aspects in the Works of Creators of a Modern Slovak Culture]. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0054/10 Inštitualizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), riešené v HÚ SAV.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 153-174.

ABD04 "Pokolenie v útoku". Kultúrny život v zrkadle ideologickej (ne)kultúry v rokoch 1948-1953 / Vlasta Jaksicsová ["Generation on the attack": Cultural life in a mirror of ideological (anti)culture during the years 1948 – 1953]. - Vega 2/0103/13 mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1984-1989.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 424-441.

ABD05 " Tak, a máme to za sebou ..." / Vlasta Jaksicsová [‚Alas, so much for that...‘].
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 11-24.

ABD06 "Usmernená" slovenská kultúra a jej inštitucionálne rámce v 40. rokoch minulého storočia / Vlasta Jaksicsová ["Guided" Slovak Culture and its Institutional Framework during the 1940s].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S. 115-133.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Komunistický intelektuál - víťaz i porazený hodnotového sporu v "medzičase" pred komunistickou diktatúrou / Vlasta Jaksicsová [The Communist Intellectual – Winner and Loser in the Conflict over Values in the “Interval” before the Communist Dictatorship]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 61-89.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Presvedčenie alebo strach signatárov ? Historicko-spoločenské pozadie vzniku protipovstaleckého "manifestu hanby" z jesene roku 1944 / Vlasta Jaksicsová [Opinion of the Signatories or their Fear? To the Historical and Social Background of the “Shame Manifesto” against the Uprising from the Autumn of 1944].
In Romboid [seriál] : literatúra / umelecká komunikácia. - ISSN 0231-6714. - Roč. 47, č. 2 (2012), s. 38-44.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Komunistický intelektuál - víťaz hodnotového sporu v "medzičase" pred komunistickou diktatúrou / Vlasta Jaksicsová [Communist Intellectual – a Winner of the Value Dispute during the "Transitory Period" before the Coming of the Communist Dictatorship].
In Komunističtí intelektuálové : a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989) / Editor Jaroslav Pažout. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2013. - ISBN 978-80-87211-93-9. - S. 32-53.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dva pohľady na knihu Márie Bátorovej Dominik Tatarka - slovenský Don Quijote (sloboda a sny).
In Slovenské pohľady [seriál]. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV.+ 129, č. 7-8(2013), s.300-302.
Recenzia na: Dominik Tatarka - slovenský Don Quijote / Mária Bátorová

EDI02 Kamenec, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: Premedia, 2013, 196 s. ISBN 9788089594610.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 355-357.
Recenzia na: Tragédia politika, kňaza a človeka / Ivan Kamenec. - Bratislava : Premedia, 2013

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/728


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia