Historický ústav SAV
 
Výberové konania HÚ SAV, v. v. i.  

November 2022

Vážená akademická obec Historického ústavu SAV, v.v.i.,

v pondelok 14. novembra 2022 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, v podkroví na V. poschodí sa uskutoční predstavenie uchádzačov o funkciu riaditeľa/ riaditeľky HÚ SAV, v. v. i..

Kandidát s nadpolovičnou podporou prítomných oprávnených voličov splní podmienku na pokračovanie vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa/riaditeľky Historického ústavu SAV, v.v.i.

Zoznam oprávnených voličov je priložený v prílohe. Príloha vo formáte - XLSX

Zjednodušene vyjadrené, právo voliť majú:

  • zamestnanci ústavu s VŠ vzdelaním najmenej druhého stupňa a aspoň 50 %-ným úväzkom, ktorí vykonávajú výskum alebo zabezpečujú infraštruktúru výskumu
  • interní doktorandi po dizertačnej skúške.

Prosíme Vás o čo najvyššiu účasť!

Matej Hanula, PhD.
podpredseda správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i.


Október 2022

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážená akademická obec Historického ústavu SAV, v. v. i.,

v súvislosti s výberovým konaním na obsadenie pozície riaditeľa/riaditeľky Historického ústavu SAV, v. v. i. sa uskutočnia voľby zástupcu zamestnancov do komisie na výber riaditeľa/riaditeľky spomínanej inštitúcie.

Kandidátmi do komisie sú nasledovní vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV, v. v .i.:

Kandidát s najvyšším počtom hlasov bude zvolený za zástupcu zamestnancov do komisie na výber riaditeľa/riaditeľky Historického ústavu SAV, v.v.i.

Voľba zástupcu zamestnancov sa uskutoční na celoústavnom zhromaždení dňa 13. októbra 2022 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, v podkroví na V. poschodí.

Zjednodušene vyjadrené, právo voliť majú:

- zamestnanci ústavu s VŠ vzdelaním najmenej druhého stupňa a aspoň 50 %-ným úväzkom, ktorí vykonávajú výskum alebo zabezpečujú infraštruktúru výskumu
- interní doktorandi po dizertačnej skúške.

Prosíme Vás, aby ste využili svoje právo a volieb sa v čo najväčšom počte zúčastnili.

Matej Hanula, PhD.
podpredseda správnej rady Historického ústavu SAV, v. v .i.

Materiál vo formáte - DOCX

Zoznam oprávnených voličov pre voľbu zástupcu zamestnancov do komisie na výber riaditeľa/riaditeľky Historického ústavu SAV, v. v .i. dňa 13.10. 2022.

Materiál vo formáte - XLSX


September 2022

Predseda Slovenskej akadémie vied
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky:

Historický ústav SAV, v. v. i., sídlo: Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Pre viac informácii stiahnuť materiál vo formáte - PDF a DOC


November 2018

Prezenčná listina členov akademickej obce oprávnených k voľbe riaditeľa Historického ústavu SAV na celoústavnom zasadnutí v Bratislave 27.11.2018

Materiál vo formáte - PDF a DOC


Október 2018

Predseda Slovenskej akadémie vied
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky:

Historický ústav SAV, sídlo: Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Pre viac informácii stiahnuť materiál vo formáte - PDF


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia