Historický ústav SAV
 
Zuzana Poláčková, PhDr., CSc. English version
Zuzana Poláčková, PhDr., CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: zuzana.polackova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

zahraničnej politike Československa po roku 1968, ľudskoprávnej a menšinovej problematike v druhej polovici 20 storočia

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Problematika menšín na Slovensku v kontexte medzinárodného vývoja. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. - Bratislava : Veda, 2016, s. 256-275. ISBN 978-80-224-1516-3.

POLÁČKOVÁ, Zuzana. The Concept of the Austrian Nation and its Relation to Ethnic Minorities after 1918 and 1955: A Comparison. In POLÁČKOVÁ, Zuzana et al. Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. - Bratislava : Veda, 2017, s. 34-48. ISBN 978-80-224-1573-6.

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Tolerancia a multikulturizmus na Slovensku v 21. storočí. Stále aktuálne myšlienky a odkaz Ľudovíta Štúra pre súčasnú slovenskú spoločnosť. In Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 111-122. ISBN 978-80-8152-450-9.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

POLÁČKOVÁ, Zuzana - VAN DUIN, Pieter. Authoritarianism in Crisis Portugal, Czechoslovakia, and 1968. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 127-155. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/03141156Pol%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1.pdf> (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN VAN, Pieter C. ‘Anti-Zionism’ and the fight against anti-Semitism in Czechoslovakia, 1967–1969. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 5, s. 861-887. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.5.5 (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

POLÁČKOVÁ, Zuzana. A magyar–szlovák kapcsolatok változásai a 20. században. A kapcsolatok alakulásának dinamikája és a konfliktusforrások [Changes in Hungarian–Slovak Relations in the 20th Century. The Dynamics of the Development of Relations and the Sources of Conflict, Assimilation]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2021, roč. XXIII, č. 4, s. 111 - 134. ISSN 1335-4361. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter C. van. Independence lost and regained: Montenegro`s contested identity and the failure of Yuogosavia (1918 - 2006). In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2017, roč. X, č. 1, s. 23-47. ISSN 1337-8163.

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter C. van. Portugal, Slovakia, and the political Counter-Reformation of the twentieth century (1910-1939). In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2017, roč. X, č. 2, s. 23-47. ISSN 1337-8163.

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van. The dwarf and the giant: Montenegrin-Russian relations and Montenegro´s ´cult of Russia´, c. 1700-2015. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2016, roč. 9, č. 1, s. 31-55. ISSN 1337-8163.

VAN DUIN, Pieter C. - POLÁČKOVÁ, Zuzana. The Big Bang of Communism: The Bolsheviks´ Destruction of the Russian Constituent assembly and the making of the first Communist Dictatorship (November 1917-January 1918). In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. 12, č. 2, s. 57-75. ISSN 1337-8163. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter C. van. Gustáv Husák and the Foundations of ‘Normalization’: Slovak, Czechoslovak and Federative Perspectives, 1968–1970. In Slavonica, 2019, vol. 24, no. 1-2, p. 36-51. (2018: 0.102 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1361-7427. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/13617427.2019.1623460

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

POLÁČKOVÁ, Zuzana - KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Anton Štefánek a jeho memorandum Spoločnosti národov z roku 1922 [Anton Štefánek and his Memorandum to the League of Nations of 1922]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 89-109. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0156/13 : "Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník")

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Geopolitické zmeny po roku 1918 a ich vplyv na dynamiku riešenia menšinovej problematiky v Európe v 20. a 21. storočí [Post-1918 geopolitical changes and their impact on the dynamics of addressing minority issues in Europe in the 20th and 21st centuries]. In Republika Česko-Slovensko : od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 147-165. ISBN 978-80-224-1904-8.

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 do Československa a Rakúsko [Invasion of the armies of Warsaw Pact in August 1968 to Czechoslovakia and Austria]. In Rok 1968 - 50 rokov po.... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 163-177. ISBN 978-80-224-1784-6. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Jan Auerhan: európsky humanista a spoločenský vedec a jeho príspevok k menšinovým a migračným štúdiám v Československu [Jan Auerhan - A European Humanist and Social Scientist and His Contribution to Minority and Migration Studies in Czechoslovakia]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 433-444. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Láska v tieni totality : Heda Margolius Kovály a Žo Langerová - dve (ne)obyčajné manželky a matky a ich boj o prežitie v povojnovom Československu [Love in the Shadow of a Totalitarian Regime : Heda Margolius Kovály and Žo Langerová - Two (extra! Ordinary Wives and their Struggle for Survival in Czechoslovakia after 1945]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 289-311. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Transfer vedomostí medzi Viedňou a Prešporkom/Bratislavou v rokoch 1900 – 1914. Vplyv na multietnické sociálnodemokratické prostredie a Slovákov [The Transfer of Knowledge between Vienna and Pressburg/Bratislava in the Years 1900 – 1914. Influence on the Multi-ethnic Social Democratic Circles and on Slovaks]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 83-97. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska)

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Trianon - pohľad zdola. Analýza názorov bratislavských nemeckých sociálnych demokratov na rozpad Uhorska a Trianon (1918 - 1920) [Trianon - A Bottom-up View. An Analysis of the Views of the German Social Democrats in Bratislava on the Dissolution of Hungary and Trianon (1918-1920)]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 169-181. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska)

AEDB Kratšie vedecké práce alebo vysokoškolské učebnice vydané samostatne v domácich vydavateľstvách

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Úloha slovenskej sociálnej demokracie v procese etablovania sa a vzniku prvej ČSR [The Role of Slovak Social Democracy in the Foundation of the First Czechoslovak Republic]. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung - zastúpenie v SR, 2018. 52 s. ISBN 978-80-89149-61-2 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Flucht in die Tschechoslowakei nach dem "Anschluss" Österreichs 1938. In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 89-104. ISBN 978-3-8375-1905-1.

POLÁČKOVÁ, Zuzana. The Role of Slovak social democracy in the Formation of the first Czechoslovak republic (ČSR). In Social democracy and State Foundation : The emergence of a new European state landscape after the First World War. - Bonn : Verlag J.H.W. Dietz, 2019, s. 311-340. ISBN 978-3-8012-0555-3.

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Útek do Československa po "anšluse" Rakúska v roku 1938. In Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů : Československo a Německo v letech 1933 až 1989. - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2019, s. 87-100. ISBN 978-80-88304-04-3.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Slovenských dievčat príhody a skúsenosti vo Viedni na prelome 19. a 20. storočia. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 176-183. ISBN 978-80-8159-999-6.

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

FAWN, Rick - PETÖ, Andrea - POLÁČKOVÁ, Zuzana - VÍT, Michal. The Prague Spring and the 1968 Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in an international context. In Europeum : Institut pro evropskou politiku, 2018, prosinec, [18 s.]. Vyšlo aj v anglickej jazykovej mutácii. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www. europeum.org>

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Introduction. In POLÁČKOVÁ, Zuzana et al. Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. - Bratislava : Veda, 2017, s. 6-14. ISBN 978-80-224-1573-6.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11159&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia