Historický ústav SAV
 
Mgr. Barbora Jakobyová Slovenská verzia
Mgr. Barbora Jakobyová

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: barbora.jakobyová@savba.sk

WWW:

Position:
internal doctoral student

Fields of scholarly interest:

The position of socially dependent groups in Slovakia in the interwar period.

Education:

09/2017 – súčasnosť Historický ústav, Slovenská akadémia vied, Oddelenie novších dejín
Doktorandské denné štúdium
Školiteľka: PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Téma: Postavenie sociálne odkázaných skupín na Slovensku v medzivojnovom období

09/2014 – 08/2016 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Magisterské štúdium

Odbor: História

Školiteľ: prof. Eduard Nižňanský, CSc.

Téma magisterskej práce: II. svetová vojna v tlači ako objekt propagandy

09/2011 – 08/2014 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Bakalárske štúdium

Odbor: História

Školiteľka: Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

Téma bakalárskej práce: Projekt Spoločnosti národov

2006 – 2011 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Liptovský Mikuláš
Bilingválne štúdium

Scholarships and fellowships:

02/2022 Karlova Univerzita v Prahe, Filozofická fakulta, Ústav českých dejín
Výskumný pobyt v rámci programu CEEPUS

08/2020 – 11/2020 Universität Potsdam, Moses Mendelssohn Zentrum
Národný štipendijný program
Výskumný pobyt na tému Eugenické sterilizácie Československých občanov v Nacistickom Nemecku v rokoch 1934-1939

02/2020 – 06/2020 Universität Wien, Institut für Zeitgeschichte
Akcia Rakúsko-Slovensko, Štipendium Ernsta Macha pre doktorandov
Výskumný pobyt na tému Červená Viedeň: Zdroj inšpirácie pre československých sociálnych pracovníkov

07/2019 Universität Innsbruck, Austria
Akcia Slovensko-Rakúsko
Letný jazykový kurz

02/2019 – 06/2019 Karlova Univerzita v Prahe, Filozofická fakulta, Ústav českých dejín
Študijný a výskumný pobyt v rámci programu CEEPUS

03/2018 – 06/2018 Karlova Univerzita v Prahe, Filozofická fakulta, Ústav hospodárskych a sociálnych dejín
Študijný a výskumný pobyt v rámci program CEEPUS

09/2015 – 03/2016 Universität Leipzig, Global and European Studies Institute a Historisches Seminar
Erasmus + program
Študijný a výskumný pobyt

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

JAKOBYOVÁ, Barbora - NIŽŇANSKÝ, Eduard. A history of the Jewish Community in Dolný Kubín = Dejiny Židovskej komunity v Dolnom Kubíne. Recenzenti: Martina Fiamová, Jana Tulkisová. 1. vyd. Bratislava : Izraelská obchodná spoločnosť na Slovensku, 2018. 504 s. ISBN 978-80-971954-4-1

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIŽŇANSKÝ, Eduard - JAKOBYOVÁ, Barbora. Lokálni aktéri počas holokaustu. Prípad dvoch katolíckych kňazov z Dolného Kubína: Ignác Grebáč - Orlov a Viktor Trstenský [Local Protagonists of the Holocaust - A Case of Two Catholic Priests from Dolný Kubín, Ignác Grebáč-Orlov and Viktor Trstenský]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 59-86. ISBN 978-80-224-1653-5. (VEGA 1/0723/17 : Propaganda antisemizmu na Slovensku 1938-1945)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

JAKOBYOVÁ, Barbora. Americká potravinová pomoc pre deti po prvej svetovej vojne [American Food Relief for Children after the World War I]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 177-192. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

JAKOBYOVÁ, Barbora. „Budete se ženit? Budete se vdávat?“ Snahy o eugenickú profylaxiu v 1. ČSR. In Historické rozhľady. - Bratislava : STIMUL, 2021, s. 197-209. ISBN 978-80-8127-329-2. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen)

NIŽŇANSKÝ, Eduard - JAKOBYOVÁ, Barbora. Slovensko - židovská výmena názorov v nových pomeroch I. ČSR na stránkach novín „Orava“ v Dolnom Kubíne [Slovak - Jewish Exchange of Views in the new Conditions of the First Czechoslovak Republic on the „Orava“ Newspapers]. In Propaganda antisemitizmu na Slovensku 1938 - 1945. - Bratislava ; Banská Bystrica ; Zvolen : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta Bratislava : Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, 2018, s. 120-129. ISBN 978-808127-225-7.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

JAKOBYOVÁ, Barbora. Začiatok druhej svetovej vojny : pohľad vplyvného britského média [The view of an important British medium at the beginning of the Second World War]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 4, s. 17-21. ISSN 1335-8316.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

JAKOBYOVÁ, Barbora. PEKÁR, Martin. Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, 122 p. In Judaica et holocaustica, 2019, roč. 10, č. 1, s. 147-149. ISSN 2644-7045. Recenzia na: Príbeh Juraja Szánta / Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018.

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

JAKOBYOVÁ, Barbora. Fearing for the Nation: Biopolitics in Central and Eastern Europe in the 20th Century. In H-Soz-u-Kult, 2020, 14.1., s. 1-6. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8588>

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=10993&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2022 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia