Historický ústav SAV
 
PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: ivan.kamenec@savba.sk

WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

Political and cultural history of Slovakia in the 20th century, Slovak Republic (1939 – 1945)

Education:

FF UK Bratislava, 1961
PhD., CSc. - Historický ústav SAV, 1971
PhDr. - 1981

Acknowledgements:

Zlatá a strieborná medaila SAV, Cena E. E. Kischa, Cena SAV za popularizáciu

Member of editorial boards:

Historický časopis, Dějiny a současnost, Zborník Slovenského národného múzea - história

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Česko-slovenská komisia historikov

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KAMENEC, Ivan. Fenomén antisemitizmu - nikdy nekončiace hľadanie príčin, odpovedí a následkov [Antisemitismus: The Never-Ending Search for its Causes, Answers and Consequences]. In Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 208-217. ISBN 978-80-246-3461-6.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KAMENEC, Ivan. K niektorým stránkam publicistiky Jozefa Tisu v medzivojnovom období [On certain aspects of journalism of Josef Tiso in the interwar period]. In Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný. - Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016, s. 109-120. ISBN 978-80-224-1504-0. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

KAMENEC, Ivan. Medzi rečou... Udalosti a osobnosti v zrkadle recesistickej rubriky časopisu Elán [By the Way... Events and Personalities Mirrored by the Prank Section of the Elán Magazine]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 187-195. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

KAMENEC, Ivan. Changes in the Attitudes of the Slovak Population Regarding the So-Called Solution to the "Jewish Question" (1938-1945). In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss. 7, art. no. 4, pp. 44-52. ISSN 1069-4781. Dostupné na internete: <https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss7/4/>

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KAMENEC, Ivan. Niekoľko poznámok k reflexii vojny v dobovom vnímaní slovenskej verejnosti [Several notes to the reflexion of war in contemporary perception of Slovak public]. In Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. - Praha : Československé dokumentarní středisko Praha : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2016, s. 161-167. ISBN 978-80-906181-0-7.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KAMENEC, Ivan. Arizačný proces a jeho vplyv na slovenskú spoločnosť [The Process of Aryanisation and Its Impact on Slovak Society]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 283-299. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KAMENEC, Ivan. Fenomén udavačstva v našich moderných dejinách [The Whistle Blowing Phenomenon in our Modern History]. In Udavačstvo. - Levoča ; Bratislava : Občianske združenie Krásny Spiš : Kalligram, 2016, s. 169-175. ISBN 978-80-8101-920-3.

KAMENEC, Ivan. Memorandum okresu Bratislava- vidiek, žiadajúce v decembri 1938 vrátenie obce Petržalka Slovenskej krajine [Memorandum of the Bratislava - country District form December 1938 Demanding the Return of Petržalka Municipality to Slovakia]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 167-177. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 1/0546/13 : Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KAMENEC, Ivan. Menej známy prúd slovenskej exilovej historiografie [A lesser-know current in Slovak exile historiography]. In Česko-slovenská historická ročenka 2016. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2017, s. 131-141. ISBN 978-80-224-1636-8.

KAMENEC, Ivan. Predpoklady a príčiny zapojenia sa židovských obyvateľov do protifašistickej rezistencie na Slovensku [Preconditions and reasons of the involvement of Jewish inhabitants to anti-fascist resistance in Slovakia]. In Židia v Slovenskom národnom povstaní. - Banská Bystrica ; Praha : Múzeum SNP : Historický ústav AV ČR, 2021, s. 41-52. ISBN 978–80–89514–97–7.

KAMENEC, Ivan. Výrazná, inšpiratívna a pritom až nepatrične skromná [Prominent, Inspiring, yet Unduly Modest]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 19-24. ISBN 978-80-224-1897-3.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KAMENEC, Ivan. Reflexia arizácie, jej priebehu a výsledkov v slovenskej spoločnosti [Reflexion on Aryanyzation: Its Course and Impact on Slovak Society]. In Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte II. Editor Magdaléna Hrbácsek ; recenzenti: Miloš Zelenka, Roland Lanz. - Galanta : OZ ART DANUBIUS, 2017, s. 29-40. ISBN 978-80-89856-08-4.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie [On the Trail of Tragedy]. Druhé, rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Premedia, 2020. 295 s. ISBN 978-80-8159-188-4

KAMENEC, Ivan - MICHELA, Miroslav. Rozhovor s dejinami : Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom. Zodpovední redaktori: Jozef Hyrja, Jakub Drábik. 1. vydanie. Bratislava : HADART Publishing, 2019. 156 s. LÉGO, 1. zv. ISBN 978-80-99941-00-8 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

KAMENEC, Ivan. K článku Petra Mosného a Miriam Laclavíkovej: Slováci a slovenská štátnosť 1939-1945 alebo nemali by sme už konečne prijať našu štátoprávnu minulosť ? [To the Article by Petr Mosný and Miriam Laclavíková: The Slovaks and the Slovak statehood of 1939-1945 or: Should we finally accept our constitutional past?]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s.745-749. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

KAMENEC, Ivan. Spomienky a návraty [Memories and returns]. In Česko-slovenská historická ročenka : recenzovaný vědecký časopis. - Praha ; Brno ; Banská Bystrica : Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021, roč. 23, č. 1, s. 101-108. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2021.23.1.7

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KAMENEC, Ivan. Iniciátori a vykonávatelia : krátky život Kultúrnej rady v roku 1940 [Initiators and Implementers. The brief life of the Cultural Council in 1940]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 33-40. ISSN 1335-8316.

KAMENEC, Ivan. Jozef Tiso (1938-1945) : na vrchole politickej moci a zodpovednosti. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 3, s. 6-11. ISSN 1335-6550.

KAMENEC, Ivan. O niektorých mýtoch v dejinách vojnovej slovenskej republiky. In Naša univerzita, 2020/2021, roč. 67, č. 3, s. 44-48. ISSN 1338-4163.

KAMENEC, Ivan. Poznámky k realizácii právnych noriem antisemitskej politiky na Slovensku. In Pamäť národa, 2020, roč. 16, č. 4, s. 58-65. ISSN 1336-6297.

KAMENEC, Ivan. Súdny proces ako likvidácia. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 1, s. 3-5. ISSN 2585-9048.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KAMENEC, Ivan. Formy, metódy a príčiny prejavov solidarity na Slovensku v čase holokaustu. In Solidarita. Editor: Miroslav Pollák ; recenzenti: Rudolf Chmel, Jaroslav Skupník. - Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2019, s. 69-78. ISBN 978-80-89975-01-3.

KAMENEC, Ivan. Ivan Kamenec. In Bolo raz jedno vydavateľstvo... : štvrťstoročie Kalligramu 1991 - 2016. Editor: Rudolf Chmel. - Krásno nad Kysucou : Absynt, 2020, s. 195-201. ISBN 978-80-8224-000-2.

KAMENEC, Ivan. Je nejaké poučenie z dejín? : výstižné, vtipné, sarkastické a ironické výroky o dejinách a historikoch. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 551-560. ISBN 978-80-8159-999-6.

KAMENEC, Ivan. Kultúrny život v kontexte spoločenského a politického vývoja na Slovensku v medzivojnovom období. In ŠUR Škola umeleckých remesiel v Bratislave. Eds. Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu : Slovart, 2021, s. 221-233. ISBN 978-80-89992-10-2.

KAMENEC, Ivan. Niekoľko poznámok k fenoménu hraníc vo vojnovej Slovenskej republike. In POLLÁK, Miroslav. Ploty, múry, hranice. - Levoča : Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ, 2017, s. 134-141. ISBN 978-80-972534-3-1.

KAMENEC, Ivan. Niekoľko poznámok k problematike kultúrneho života na pôde Štátnej rady v rokoch 1940 - 1943. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. Editorky: Renáta Bojničanová, Tamara Šimončíková-Heribanová ; recenzentky: Viera Žemberová, Beáta Hockicková. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 191-198. ISBN 978-80-224-1837-9.

KAMENEC, Ivan. Renesančný historik v našej dobe? [A Renaissance Historian for our Time?]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. Zostavovateľ: Matej Hanula ; recenzenti: Slavomír Michálek, Ján Danek. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 13-20. ISBN 978-80-224-1921-5.

KAMENEC, Ivan. Smiech cez slzy : spoločenská satira vo veršoch Janka Jesenského. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 385-392. ISBN 978-80-8159-680-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KAMENEC, Ivan. Bez sentimentu, bez výčitek : Adam HUDEK - Michal KOPEČEK - Jan MERVART (eds.). Čecho/slovakismus, ÚSD AV ČR - NLN, Praha 2019, 480 s., 499 Kč, ISBN: 978-80-7285-229-1 a 978-80-7422-679-3. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2020, roč. 42, č. 7, s. 45. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Čecho/slovakismus / Eds.: Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart. - Praha : ÚSD AV ČR - NLN, 2019. - ISBN 978-80-7285-229-1.

KAMENEC, Ivan. DOSKOČIL, Zdeněk. V ŽALÁŘI A VYHNANSTVÍ. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu. Praha: NLN s.r.o.; Historický ústav AV ČR, 2020, 484 s. ISBN 978-80-7422-774-5 (NLN); ISBN 978-80-7286-337-2 (Historický ústav AV ČR). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 570-574. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: V žaláři a vyhnanství : Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu / Zdeněk Doškočil. - Praha : NLN s.r.o. : Historický ústav AV ČR, 2020. - ISBN 978-80-7422-774-5.

KAMENEC, Ivan. Hrabovec, Emília (ed.). Jozef Tiso. Kňaz a prezident. Bratislava. Pst Scriptum, 2017, 213 p. In Judaica et holocaustica : recenzovaný vedecký časopis, 2019, roč. 10, č. 2, s.81-84. ISSN 2644-7045. Recenzia na: Jozef Tiso. Kňaz a prezident / Emilia Hrabovec (ed.). - Bratislava : Post Scriptum, 2017.

KAMENEC, Ivan. Malé dejiny v literárnom diele : Denisa Fulmeková: Doktor Mráz. Bratislava, Slovart, 2018. In Romboid, 2018, roč. 53, č. 9-10, s. 104-108. ISSN 0231-6714. Recenzia na: Doktor Mráz / Denisa Fulmeková. - Bratislava : Slovart, 2018.

KAMENEC, Ivan. Martina Fiamová. "Slovenská zem patrí do slovenských rúk". Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945. Bratislava, Veda, Historický ústavm SAV 2015. 175 s., ISBN 978-80-224-1446-3. In Český časopis historický, 2017, roč. 115, č. 2, s. 571-574. (2016: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2017 - SCOPUS, ERIH, Humanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult)). ISSN 0862-6111. Recenzia na: "Slovenská zem patrí do slovenských rúk" / Martina Fiamová. - Bratislava : Veda, 2015.

KAMENEC, Ivan. Objavný dialóg a jeho nezvyčajná podoba : M. VRZGULOVÁ - P. SALNER: Dvojrozhovor. O pamäti - etnológii - meste. : Bratislava, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, 2020. In Romboid, 2020, roč. 55, č. 9/10, s. 115-118. ISSN 0231-6714. Recenzia na: Dvojrozhovor. O pamäti - etnológii - meste / Monika Vrzgulová, Peter Salner. - Bratislava : Marenčin PT, 2020.

KAMENEC, Ivan. Slovensko a jeho vůdce. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2020, roč. 42, č. 4. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Kněz prezidentem / Andrzej Krawcyk. - Praha : Academia, 2019. - ISBN 978-80-200-2963-8.

KAMENEC, Ivan. Texty, s ktorými možno vnútorne komunikovať. RÚT LICHNEROVÁ: Hlbiny bezpečia. Bratislava:LIC 2017. In Romboid, 2018, roč. 53, č. 7, s. 76-78. ISSN 0231-6714. Recenzia na: Hlbiny bezpečia / Rút Lichnerová. - Bratislava : LIC, 2017.

KAMENEC, Ivan. Život Jozefa Tisa je príbehom morálky... In Kritika & kontext, 2018, roč. 22, č. 55, s. 29-37. ISSN 1335-1710. Recenzia na: Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist / James Mace Ward. - Cornell University Press, 2014.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (výberovo)

BAER, Josette - KAMENEC, Ivan. The "Victorious February of 1948" and its Consequences for the Historiography of the SNP : Oral History Interview with Dr Ivan Kamenec, department of History, Slovak Academy of Sciences (HÚ SAV). In BAER, Josette. The Vesels : The Fate of a Czechoslovak Family in the 20th Century Central Europe (1918-1989). - Stuttgart : ibidem Verlag, 2020, s. 9-14. ISBN 13: 978-3-8382-1316-3.

ČELKOVÁ, Ľudmila - KAMENEC, Ivan. Knihy ma priviedli k histórii. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2020, roč. 28, č. 1, s. 38-40. ISSN 1335-7905.

KAMENEC, Ivan. Bez zaujatosti? : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 14. október. ISSN 1339-844X.

KAMENEC, Ivan. Bonmoty o historikoch : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 12. júl. ISSN 1339-844X.

KAMENEC, Ivan. Cynizmus s hlúposťou : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 9. august. ISSN 1339-844X.

KAMENEC, Ivan. Čo môže robiť historik : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2021, 9. apríl. ISSN 1339-844X.

KAMENEC, Ivan. Dve storočné jubileá : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2019, 30. júl. ISSN 1339-844X.

KAMENEC, Ivan. Dvojnásobná epidémia : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 13.10. ISSN 1339-844X.

KAMENEC, Ivan. Existuje smetisko dejín? In Denník N, 2018, 6. apríl. ISSN 1339-844X.

KAMENEC, Ivan. Farár Tiso mal pre Nemcov veľkú cenu. In SME, 2019, 12.3., s. 14. ISSN 1335-440X.

KAMENEC, Ivan. Generačný faktor : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 14. júl. ISSN 1339-844X.

KAMENEC, Ivan - PŇAČEKOVÁ, Alžbeta. História by mala ľudí znepokojovať : rozhovor. In Hospodárske noviny : príloha Hospodárskych novín, 2019, roč. 5, č. 38, s. 6-10. ISSN 1335-4701.

KAMENEC, Ivan. Historické vedomie : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 16. september. ISSN 1339-844X.

KAMENEC, Ivan. Hľadanie najväčšieho Slováka a historické legendy. In Denník N, 2018, 7. december. ISSN 1339-844X.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB02 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - 480 s. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

AAB03 The Burden of the Past : Catholic Bishop Ján Vojtaššák and the Regime in Slovakia (1938-1945) / Ján Hlavinka, Ivan Kamenec. - First updated, English edition published. - Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014. - 123 s. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-96857-7-7

AAB04 Tragédia politika, kňaza a človeka : (Dr. Jozef Tiso 1887-1947) / Ivan Kamenec [The Tragedy of a Politician, Priest and a Man : (Dr. Jozef Tiso 1887-1947)]. - Druhé, doplnené vydanie (prvé vydanie: Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947), Bratislava, Archa vydavateľstvo, 1998, 148 s.). - Bratislava : Vydala Premedia Group s.r.o., 2013. - 196 s. - ISBN 978-80-89594-61-0

AAB05 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Fenomén korupcie v procese tzv. riešenia "židovskej otázky" na Slovensku v rokoch 1938-1945 / Ivan Kamenec [The Phenomenon of Corruption in the Process of the So-Called Solution of the "Jewish Question" in Slovakia during 1938 – 1945].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 342-373.

ABD02 Jozef Tiso - kľúčová postava štátu a jeho režimu / Ivan Kamenec [Jozef Tiso – Schlüsselfigur des Staates und seines Regimes].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 153-163.

ABD03 Novohlasistická skupina a Robotnícka akadémia na Slovensku v rokoch 1933-1937 / Ivan Kamenec [The "Novohlasizmus" Movement and the Labour College in Slovakia during the years]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 211-222.

ABD04 Obyvateľstvo, štát a režim na Slovensku v čase druhej svetovej vojny 1939-1945 / Ivan Kamenec [Population, State and the Regime in Slovakia in the Times of World War II 1939-1945].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.209-230.

ABD05 Oslavy vzniku samostatnej Slovenskej republiky v rokoch 1940-1945 / Ivan Kamenec [Celebrations of the Formation of the Slovak Republic from 1940 till 1945].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 208-223.

ABD06 Proces, ktorý sa vlastne dodnes neskončil... : Jozef Tiso pred Národným súdom / Ivan Kamenec [A Trial that Has Virtually Never Ended].
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 130-144.

ABD07 Slovenská spoločnosť v rokoch 1939-1945. 5. kapitola / Ivan Kamenec, Katarína Hradská [Slovak Society from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 183-238.

ABD08 Vnútropolitický vývoj Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. 4. kapitola / Ivan Kamenec [Domestic Political Affairs in the Slovak Republic from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 153-182.

ABD09 Výskum protifašistickej rezistencie na Slovensku po roku 1989 a jeho spoločenská reflexia / Ivan Kamenec [The research of anti-fascist resistance in Slovakia after 1989 and the view of the society].
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 671-678.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Niektoré problémy interpretácie dejín vojnového slovenského štátu po roku 1989 / Ivan Kamenec [Some problems with the interpretation of the history of the wartime Slovak State after 1989].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 155-162.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Niekoľko poznámok ku kresťansko-židovským vzťahom v období holokaustu na Slovensku / Ivan Kamenec [Several Remarks to Relations between Christians and Jews in the Times of Holocaust in Slovakia].
In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru / Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-844-2. - S. 153-165.

AED02 Niekoľko poznámok k reflexii slovenských dejín z rokov 1938-1945 v historiografii a v spoločnosti / Ivan Kamenec [Several notes to the reflection of Slovak history from the years 1938 - 1945 in historiography and society].
In V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislav a, Csc. / Stanislav Mičev a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-06-9. - S. 19-33.

AED03 V siločiarach trojuholníka dejiny - historiografia - umelecká literatúra (s historickou tematikou) / Ivan Kamenec [In the Magnetic Field of the Triangle between History, Historiography and Fiction Writing (with Historical Topics)].
In Slovenská literatúra - jej špecifiká a kontexty : vedecký zborník / Editorky Mária Bátorová, Eva Faithová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3359-7. - S. 34-42.

AED04 Vnútropolitický vývoj a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945 / Ivan Kamenec [Domestic Development and the Regime of the Slovak Republic from 1939 till 1945].
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S. 9-16.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Prínosy a problémy česko-slovenského kultúrneho kontextu v období 1. ČSR / Ivan Kamenec [Assets and Problems of the Czecho-Slovak Cultural Context during the Period of the 1st Czechoslovak Republic].
In Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme / Zostavili Roman Jančiga, Tomáš Jahelka ; Recenzenti: Peter Zajac, Marcel Martinkovič. - Bratislava : Vydavateľstvo FABER, 2015. - ISBN 978-80-89019-27-4. - S. 121-127.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Dejepis 9 : pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Pátrame po minulosti / Dušan Kováč, Viliam Kratochvíl, Ivan Kamenec, Herta Tkadlečková. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. - 127 s. - ISBN 978-80-8120-189-9

BCB02 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Pod dohľadom nemeckej orlice. Bratislava vo funkcii hlavného mesta vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) / Ivan Kamenec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 3 , (2015), s. 54-60.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Autoritatívny štát / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 22-27.

BDFB02 Boj o moc / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 46-51.

BDFB03 Hektické mesiace slovenských dejín / Ivan Kamenec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 3 (2012), s. 6-13.

BDFB04 Koniec štátu / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 88-92.

BDFB05 Krátky život inštitúcie : Vznik a pôsobenie Kultúrnej rady / Ivan Kamenec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.13 č.1-2 (2013), s. 38-44.

BDFB06 Lomnický manifest z augusta 1940 / Ivan Kamenec.
In Romboid [seriál] : literatúra / umelecká komunikácia. - ISSN 0231-6714. - Roč. 47, č. 2 (2012), s.32-37.

BDFB07 Múzy odolávali : ako vyzeral počas slovenského štátu každodenný život / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.52-57.

BDFB08 Vojna za záujmy Hitlera / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.44-45.

BDFB09 Vojnový rozkvet ? / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013).

BDFB10 Vzorný satelit / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 40-41.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 A commentary on the controversial debate regarding János Esterházy (J.E.) / Editor Monika Vrzgulová.
In János Esterházy : 1938-1945 / Editor Monika Vrzgulová. - Bratislava : Holocaust Documentation Center, 2012. - S. 5-7.

BEF02 Holokaust a jeho poznávanie / Ivan Kamenec.
In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - ISBN 978-80-969857-5-3. - S. 11-17.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dudeková, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene. kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (On the road to the modern woman. Chapters from the History of Gender Relations in Slovakia). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 773 p.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 60, Supplement (2012), pp. 124-127.

EDI02 Dudeková, Gabriela a kol. NA CESTE K MODERNEJ ŽENE. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 773 s. ISBN 9788022411899.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č.1 (2013), s.170-173.
Recenzia na: Na ceste k modernej žene / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011

EDI03 Ferenčuhová, Bohumila - Zemko, Milan a kol. V medzivojnovom Československu 1918-1939. Bratislava: Veda, 2012, 543 s. ISBN 9788022411998.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 142-144.
Recenzia na: V medzivojnovom Československu 1918-1939. - Bratislava : Veda, 2012

EDI04 Michálek, Slavomír - Londák, Miroslav et al. Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci (Gustáv Husák. The power of politics. A politician of power). Bratislava: vydavateľstvo Veda, 2013, 1067 pages. ISBN 9788022413121.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 152-155.
Recenzia na: Gustáv Husák / Slavomír M ichálek, Miroslav Londák et al. - Bratislava : Vydavateľstvo Veda, 2013

EDI05 Michálek, Slavomír- Londák, Miroslav a kol. Gustav Husák. Moc politiky. Politik moci. Bratislava: Vydavateľstvo Veda, 2013, s. 1067. ISBN 9788022413121.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 564-567.
Recenzia na: Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo veda, 2013

EDI06 Schvarc, Michal - Hallon, Ľudovít. Kauza Karvaš. Štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, 222 s. ISBN 9788089396306.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 543-544.
Recenzia na: Kauza Karvaš / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014

EDI07 Vlasta Jaksicsová: Kultúra v dejinách. Dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v spoločnosti prvej polovice 20. storočia. Bratislava: Vydavateľstvo Veda, 2012, 360 s. ISBN 978-80-224-1238-4.
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2013), s. 303-305.
Recenzia na: Kultúra v dejinách / Vlasta Jaksicsová. - Skalica ; Bratislava : Veda, 2014

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-8101-674-5

FAI02 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / editori: Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 480 s. - APVV 51-017-105 Slovensko v 20. storočí, VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Anton Vašek (1905-1946) / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č.3 (september 2013), s.71.

GII02 Augustín Morávek (1901 - ?) / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 71.

GII03 Hacker, Paul. Slovensko 1990-1993. Spomienky amerického diplomata. Bratislava: Artfórum, 2014, 292 s. ISBN 9788081500428 / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 731-732.

GII04 Hruboň, Anton. "Blaho vlasti - zákon najvyšší!". Národná obec fašistická a Slovensko (1926-1938). Ružomberok: Historia nostra, 2015. 205 s. ISBN 9788097008062 / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 706-708.

GII05 Kováč, Michal. Pamäti. Môj príbeh občana a prezidenta. Bratislava: Milanium, 2010, 415 s. / I.K.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60 č. 1 (2012), s. 171-172.

GII06 Malý, Karel - Soukup, Ladislav (eds.) Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 1 a 2. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2010, 1173 s. / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 354-355.

GII07 Mladoľudáci / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), 92.

GII08 Odišiel Milan Zemko (1944-2013) / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č.4 (2013), s. 727-728.

GII09 Príhovor k slovenskému vydaniu / Ivan Kamenec.
In Nemôžem odpustiť : utiekol som z Osvienčimu / Rudolf Vrba, Alan Bestic. - Citadella, 2015. - ISBN 978-80-89628-83-4. - S. 25-28.

GII10 Předmluva / Ivan Kamenec.
In Nepokradeš / Hana Kubátová. - Praha, 2013. - ISBN 978-80-200-2230-1. - S. 7-8.

GII11 Syrný, Marek. Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944. Náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a povstaní. Múzeum SNP, Belianum, 2013. 335 s. ISBN 9788055706733 / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s.178-179.

GII12 Úvod / Ivan Kamenec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 3, (2012), s. 3.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2298&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2022 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia