Historický ústav SAV
 
Adam Hudek, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Adam Hudek, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: adam.hudek@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/AdamHudek

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

- slovenská a česká historiografia po roku 1945
- české a slovenské intelektuálne dejiny 20. storočia
- dejiny vedeckých inštitúcií na Slovensku a premeny vednej politiky po roku 1945

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor história - politológia Mgr. 2003
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, odbor slovenské dejiny PhD. 2007

Scholarships and Fellowships:

Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR Marec 2022 – Február 2024
Horizont 2020 Widening Fellowship
Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam September – Október 2021
Imre Kertész Kolleg, Jena Október 2014 – September 2015
Ústav českých dějin - Univerzita Karlova, Praha September 2011 – Február 2012
Štipendium Višegrádskeho fondu
Viedenská univerzita September 2004 – Júl 2005
Herder scholarship

Member of editorial boards:

Historický časopis (hlavný redaktor)
Czech Journal of Contemporary History
Práce z dějin Akademie věd

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Ideológia čechoslovakizmu a slovenskí komunisti [The Ideology of Czechoslovakism and Slovak Communists]. In Čecho/slovakismus. - Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 281-309. ISBN 978-80-7422-679-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav - HUDEK, Adam. Economic Developments in Slovakia Since 1993. In The Czech and Slovak Republics : Twenty Years of Independence, 1993-2013. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2016, s. 177-196. ISBN 978-963-386-153-0. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

HUDEK, Adam. Alexander Dubček in Historiography. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 515-533. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HUDEK, Adam. ČSAV a SAV 1952-1956 [ČSAV and SAV 1952-1956]. In Dějiny Československé akademie věd I : 1952-1962. - Praha : Nakladatelství Academia : Masarykův ústav AV ČR : Archiv AV ČR, 2019, s. 278-291. ISBN 978-80-200-3053-5.

HUDEK, Adam. ČSAV a SAV 1957-1962 [ČSAV and SAV 1957-1962]. In Dějiny Československé akademie věd I : 1952-1962. - Praha : Nakladatelství Academia : Masarykův ústav AV ČR : Archiv AV ČR, 2019, s. 394-407. ISBN 978-80-200-3053-5.

HUDEK, Adam - KOVÁČ, Dušan. Neue Wissenschaft für die neue Gesellschaft : Die Transformation der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1945-1967 [New Science for the New Society: Transformation of the Slovak Academy during the years 1945-1967]. In Die Akademien der Wissenschaften in Zentraleuropa im kalten Krieg : Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Abgrenzung und Annäherung. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, s. 199-227. ISBN 978-3-7001-8189-9. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy)

ŽATKULIAK, Jozef - HUDEK, Adam. The Dissolution of Czechoslovakia: The Slovak Perspective. In The Czech and Slovak Republics : Twenty Years of Independence, 1993-2013. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2016, s. 55-78. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HUDEK, Adam. Alexander Dubček v historiografii [Alexander Dubček in Historiography]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 445-460. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HUDEK, Adam. Vedecké elity na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia [Scientific elites during the 1950s]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 137-162. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

HUDEK, Adam - ZAVACKÁ, Marína. Networking and Trust During the Cold War (An Introduction). In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 2, s. 1-10. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.2.1 (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HUDEK, Adam. Historik František Hrušovský: žiak Václava Chaloupeckého ako tvorca ľudáckej koncepcie slovenských dejín [Historian František Hrušovský: Student of Václav Chaloupecký as an Author of the Ludák Concept of Slovak History]. In Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : otázníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. - Liberec ; Praha ; Turnov : Technická univerzita v Liberci : Ústav dějin Univerzity Karlovy : Archiv Univerzity Karlovy : Pekařova společnost Českého ráje, 2018, s. 117-129. ISBN 978-80-7494-434-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

HUDEK, Adam. Slovenskí národní komunisti a dilemy volieb v roku 1990 [Slovak national communists and dilemmas of elections in 1990]. In Dlouhý volební rok 1990 ve střední Evropě : očekávání, koncepty, praxe. - Praha : Vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2021, s. 96-117. ISBN 978-80-7285-261-1. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Namiesto záveru: Miesto Alexandra Dubčeka v našich dejinách [In lieu of conclusion: Alexander Dubček´s place in our history]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 461-468. ISBN 978-80-224-1651-1.

HUDEK, Adam. Dilemy marxistickej interpretácie vzniku Československa [The Marxist Interpretation Dilemmas of the Establishment of Czechoslovakia]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 313-326. ISBN 978-80-224-1921-5. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny. VEGA 2/0099/20 : Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968)

HUDEK, Adam. Ekonomické aspekty podpory vedy a výskumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storočia [The Economic Aspects of the Support of Science and Research in Slovakia in the 1980s and 1990s]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 335-354. ISBN 978-80-224-1922-2.

HUDEK, Adam. Slovenská akadémia vied a vývoj vzťahov v slovenskej vedeckej obci v 50. a 60. rokoch 20. storočia [The Slovak Academy of Sciences and the Development of Relationships in the Slovak Scientific Community through the 1950s and 1960s]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 431-444. ISBN 978-80-224-1733-4. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

HUDEK, Adam. Sovietizácia pracovísk historickej vedy na Univerzite Komenského v 50. rokoch [Sovietization of the Historical Research Departments at Comenius University in the 1950s.]. In 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2017, s. 338-354. ISBN 978-80-223-4390-9. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

HUDEK, Adam. Vplyv historickej vedy na formovanie historického vedomia o páde komunistickej totality [Academic History and the Perception of the Fall of Communism]. In Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV pre Slovensko-nemeckú a Česko-nemeckú komisiu historikov, 2019, s. 153-166. ISBN 978-80-224-1783--9.

HUDEK, Adam. Vyhnanie z utópie. Slovenskí komunistickí intelektuáli ako budovatelia a obete komunistického režimu [Expulsion from Utopia. Slovak Communist Intellectuals as Builders and Victims of the Communist Regime]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 455-467. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

HUDEK, Adam. Debaty o federácii a Českej národnej rade v slovenskom prostredí v rokoch 1968-1969 [Discussions about Federation and Czech National Council in Slovakia in the years 1968-1969]. In Kořeny a tváře národního parlamentu : česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Editoři: Adéla Gjuričová, Tomáš Záhradníček ; recenzovali: Petr Valenta, Jan Wintr. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 29-40. ISBN 978-80-7285-218-5.

HUDEK, Adam. The Slovak Academy of Sciences in the Reform Process: Visions, Expectations and Demands. In The Prague Spring as a Laboratory : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Bad- Wiessee, 26-29 October 2017. Edited by Martin Schulze Wessel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 83-98. ISBN 978-3-525-35598-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

BDCA Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

HUDEK, Adam. The United Kingdom and Central Europe: A Dream of an Alternative. In Contemporary european history, 2019, vol. 28, no. 1, p. 61-64. (2018: 0.810 - IF, Q1 - JCR, 0.311 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0960-7773. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0960777318000826

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HUDEK, Adam. Prečo potrebujeme kvalitných historikov. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 43-47. ISSN 1335-8316.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Conclusion. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 535-545. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HOLLÝ, Karol - HUDEK, Adam. K reakciám Slovenskej historickej spoločnosti na politické zmeny v roku 1989 (od vytvorenia Akčného výboru po mimoriadne valné zhromaždenie 30.1. 1990 [About the reactions of the "Slovak historical society" to the political changes of the Year 1989 (From the Creation of the Creation of the Action Committee to the extraordinary Assembly of 30 January 1990)]. In Rok 1989. Pád komunistických režimov v Rumunsku a na Slovensku 25. výročie od udalostí : 11. stretnutie zmiešanej komisie historikov Rumunska a Slovenska (Arad, 6-9. Október 2014). - Arad : Editura Universitatii "Vasile Goldis" din Arad, 2016, s. 63-102. ISBN 978-973-664-807-6.

HUDEK, Adam. Der Slowakische Nationalaufstand - Geschichte und Wahrnehmung. In "Es lebe unsere gerechte Sache!" Der Slowakische Nationalaufstand, 29. August bis 27. Oktober 1944 : Eine Ausstellung der Deutscher Widerstand in Kooperation mit dem Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaft. - Berlin : Gedenkstätte der Deutschen Widerstand : Historický ústav SAV, 2016, s. 120-170. ISBN 978-3-945812-09-9.

CKA Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí

"Es lebe unsere gerechte Sache!" Der Slowakische Nationalaufstand, 29. August bis 27. Oktober 1944 : Eine Ausstellung der Deutscher Widerstand in Kooperation mit dem Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaft. Redaktion Ausstellungkatalog Petra Behrens, Johannes Tuchel. Texte und Konzeption Petra Behrens und Adam Hudek. Mitarbeit: Ján Hlavinka, Michal Schvarc et al. Berlin : Gedenkstätte der Deutschen Widerstand : Historický ústav SAV, 2016. 170 s. ISBN 978-3-945812-09-9

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

HUDEK, Adam. Sommer, Vítězslav a kol. Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989. [To run socialism like a firm. Technocratic Governance in Czechoslovakia, 1956–1989]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019. 296 s. ISBN 978-80-7422-674-8 (NLN), ISBN 978-80-7285-225-3 (ÚSD). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 5, s. 901-903. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989 / Vítězslav Sommer a kol. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019. - ISBN 978-80-7285-225-3. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.5.9

HUDEK, Adam. The Politics of History in Croatia and Slovakia in the 1990s. By Stevo Duraskovic. Zagreb: Srednja Europa, 2016, 225 pp. In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2016, vol. 5, n. 3, s. 733-737. ISSN 2063-8647. Recenzia na: The Politics of History in Croatia and Slovakia in the 1990s / Stevo Duraskovic. - Zagreb, 2016.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Čecho/slovakismus [Czecho/slovakism]. Eds.: Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart ; lektorovali: Michal Stehlík, Roman Holec. Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7422-679-3

Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity [Elites and counter-elites in Slovakia in the 19th and 20th centuries. Continuities and discontinuities]. Editori: Adam Hudek, Peter Šoltés ; recenzenti: Darina Malová, Michal Ducháček. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 576 s. ISBN 978-80-224-1778-5 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

Networking and Trust During the Cold War : Forum historiae, roč. 15, č. 2 (2021). Zostavovatelia: Adam Hudek, Marína Zavacká. Bratislava : Historický ústav SAV, 2021. 138 s. ISSN 1337-6861 (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HUDEK, Adam - ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. Úvod [Introduction]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 9-30. ISBN 978-80-224-1778-5.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Cyril a Metod : v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku / Dušan Škvarna, Adam Hudek [Cyril and Methodius in the historical conscience and memory in Slovakia during 19th and 20th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print s.r.o., 2013. - 161 s. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-970302-8-5

Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. Authors: Juraj Benko, Matej Hanula, Karol Hollý, Adam Hudek, Miroslav Michela, Petra Rybářová, Miroslav Sabol Michal Schvarc, Dušan Segeš, Peter Šoltés, Lászlo Vörös, Marína Zavacká. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - 214 s. - APVV-0628-11 State borders and identities in modern Slovak history in Central European context, Centre of Excellence of Slovak Academy of Sciences SDDE. - ISBN 978-80-89396-26-9

Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula [Glory to the Big-hearted II Evangelical Church a. c. and politics during the 20th century]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - 159 s. - ISBN 978-80-7140-393-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Gustav Husák v historiografii - pohľady marxistickej a exilovej historiografie / Adam Hudek [Gustáv Husák in Historiography – the Marxist and Exile Perspectives]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 85-103.

Najvýznamnejšie výsledky vedeckého bádania v SAV v jednotlivých oblastiach vied / Kapitolu spracovali a redakčne upravili Adam Hudek a Dušan Kováč [The most Significant Outcomes of SAS Scientific Research in Individual Scientific Disciplines].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 243-284.

Národná otázka v myslení prvej generácie slovenských komunistických intelektuálov / Adam Hudek [National Question in the Thoughts of the 1st Generation of Slovak Communist Intellectuals]. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 51-68.

Obdobie "konsolidácie" a "normalizácie" (1969-1989). 7. kapitola / Adam Hudek, Ľudmila Nemeskürthyová [The Period of "Consolidation" and "Normalization" (1969-1989)].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S.169-196.

Obraz rozpadu česko-slovenskej federácie v anglojazyčnej vedeckej literatúre / Adam Hudek [Dissolution of Czechoslovak federation in the English written scholarly literature]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 76-92.

Slovenská akadémia vied v "obrodnom procese" 1968-1969. 6. kapitola / Adam Hudek [The Slovak Academy of Sciences during the "Resurgence Process" 1968-1969].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 145-166.

Slovenská akadémia vied a umení. 2. kapitola / Adam Hudek [The Slovak Academy of Sciences and Arts].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 55-67.

Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1945-1952. Prerod SAVU do Slovenskej akadémie vied. 3. kapitola / Adam Hudek [The Slovak Academy of Sciences and Arts in 1945-1952. The Transformation of the Slovak Academy of Sciences and Arts into the Slovak Academy of Sciences].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 69-86.

Slovenská akadémia vied v zložitých podmienkach komunistickej totality a jej krízy (1953-1967). 5. kapitola / Adam Hudek, Jozef Klačka [The Slovak Academy of Sciences under Difficult Circumstances of the Communist Totalitarian Regime and its Crisis (1953-1967)].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 107-142.

Slovenský štát ako predmet záujmu historiografie po roku 1945 / Adam Hudek, Miroslav Michela [Slovak State as a Theme of Interest of the Post-war Historiography].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 297-308.

Twenty years wasted ? Constructing a narrative of 1989 in Slovakia / Adam Hudek.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 167-178.

Význam evanjelictva v slovenských národných dejinách v diele Samuela Štefana Osuského / Adam Hudek [Evangelical Community and its Importance to the Slovak National History according to works by Samuel Štefan Osuský]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989.
In Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - ISBN 978-80-7140-393-7. - S. 112-123.

Vznik Slovenskej akadémie vied. 4. kapitola / Adam Hudek, Jozef Klačka [The Emergence of the Slovak Academy of Sciences].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 89-105.

Zásadné spoločenské zmeny a vývoj SAV po roku 1993. 9. kapitola / Adam Hudek [Significant Social Changes and the Development of SAS after 1993].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 217-241.

Zlomy a kontinuity vo vývoji Slovenskej akadémie vied / Adam Hudek, Dušan Kováč [Breaking points and continuities in the development of the Slovak Academy of Sciences]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 564-585.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

The Slovak Academy of Sciences and Arts in the Years 1945-1952 / Adam Hudek.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 67-96.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Slovenská historiografia v procese konštruovania marxistickej verzie československých dejín v päťdesiatych rokoch 20. storočia / Adam Hudek [Slovak Historiography in the Process of Constructing the Marxist Version of Czechoslovak history in the 1950s]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený na Historickom ústave SAV.
In HOP Historie - Otázky - Problémy [seriál]. - ISSN 1804-1132. - Roč. 4, č. 1( 2012), s. 9-21.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej historiografie [elektronický zdroj] / Adam Hudek [Narratives of Totalitarian Historiography as a Heritage of the Normalization Era]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 7 , č. 1 (2013), s.1-14.

Viedenský študentský spolok "Tatran" ako miesto formovania slovenskej vedeckej a politickej elity / Adam Hudek [Vienna student society "Tatran" as a formation place for the Slovak science and political elite]. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.47 (2013), s. 207-219.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Die Geschichtswissenschaft und das Jahr 1989. Die Rolle der Historiker bei der Formierung des historischen Bewusstseins in der Slowakei ( im Vergleich mit Tschechien und Deutschland) / Adam Hudek.
In Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext / Herausgegeben von Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann. - Essen : Klartext Verlag, 2013. - ISBN 978-3-8375-1009-6. - S. 235-252.

Dilemy komunistického prístupu k vedeckej politike na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia / Adam Hudek [Dilemmas of the Communist Approach to the Scientific Policy in Slovakia in the 1950s].
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 250-260.

Images of Edvard Beneš in Slovak Marxist and Nationalist (Ľudák) Narratives / Adam Hudek.
In Edvard Beneš: Vorbild und Feinbild : Politische, mediale und historiographische Deutungen / Herausgegeben von Ota Konrád und René Kupper. - München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. - ISBN 978-3-525-37302-6. - S.247-260.

Ľubomír Lipták ako komunistický intelektuál / Adam Hudek [Ľubomír Lipták as a Communist Intelectual].
In Komunističtí intelektuálové : a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989) / Editor Jaroslav Pažout. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2013. - ISBN 978-80-87211-93-9. - S. 174-191.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Perception of Slovak Academy of Sciences as an Institution of National Science / Adam Hudek.
In Universities and Elite Formation in Central, Eastern and South Eastern Europe / Edited by Florian Bieber and Harald Heppner. - Wien : LIT Verlag, 2015. - ISBN 9783643906151. - S. 169-183.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Cyrilo-metodská tradícia na Slovensku v 20. storočí / Adam Hudek [Cyril-Methodius Tradition in Slovakia during the 20th Century]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy: Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (SDDE).
In Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod : príspevky z konferencie / zostavovatelia Branislav Panis, Matej Ruttkay, Vladimír Turčan. - Bratislava ; Nitra : Slovenské národné múzeum : Archeologický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8060-304-5. - S. 229-244.

The Idea of "National Territory" in the Slovak and Hungarian Historiographies: Creation of Boudaries between "National Histories".
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S. 94-106.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Slovenská historiografia a (re)konštruovanie príbehu národných dejín po roku 1989 / Miroslav Michela, Adam Hudek.
In Babylon [seriál] : studentský list pro seniory. - Roč. 22, č. 4 (2013), s. VII. Literární a výtvarná příloha.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Ducháček, Milan. Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2014, 515 s. ISBN 9788024624822.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 697-700.
Recenzia na: Václav Chaloupecký / Milan Ducháček. - Praha : Karolinum, 2014. - ISBN 9788024624822

Fabricating Authenticity in Soviet Hungary. The Afterlife of the First Hungarian Soviet Republic in the Age of State Socialism. By Péter Apor. London- New York: Anthem Press, 2014. 228 pp.
In The Hungarian Historical Review [seriál]. - ISSN 2063-8647. - Vol. 4, nr. 1 (2015), s. 234-239.
Recenzia na: Fabricating Authenticity in Soviet Hungary / Péter Apor. - London ; New York : Anthem Press, 2015

Mervart, Jan. Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno: Host, 2010, 376 s. ISBN 9788072944026.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 404-407.
Recenzia na: Naděje a iluze / Jan Mervart. - Brno : Host, 2010. - ISBN 9788072944026

Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. [ The Disintegration of Historical Hungary and the Trianon Peace Treaty. Politics of Memory in Slovakia and Hungary.] Edited by Miroslav Michela and László Vörös. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 336 pp.
In The Hungarian Historical Review [seriál]. - ISSN 2063-8647. - Vol. 3, nr. 2 (2014), s. 464-468.
Recenzia na: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva / Miroslav Michela a László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013

Sommer, Vítězslav: Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) [(Engagierte Geschichtsschreibung. Parteigeschichte zwischen Stalinismus und Reformkommunismus (1950-1970)] Nakladatelství Lidové noviny/FFUK, Praha 2011, 510 s., ISBN 978-80-7422-134-7.
In Bohemia [seriál] : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder : A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. - ISSN 0523-8587. - Vol. 54, Nu. 1 (2014), S.237-241.
Recenzia na: Angažované dějepisectví / Vitězslav Sommer. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011

Teich, Mikuláš- Kováč, Dušan - Brown, Martin D. SLOVAKIA IN HISTORY. Cambridge: New York : Cambridge University Press, 2011, 424 s. ISBN 9780521802536.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 167-170.
Recenzia na: Slovakia in History / Mikuláš Teich, Dušam Kováč, Martin D. Brow. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011

Teich, Miluláš- Kováč, Dušan - Brown, Martin D. Slovakia in history. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 424 pages.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 121-124.
Recenzia na: Slovakia in history / Mikuláš, Teich, Dušan Kováč, Martin D Brown. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Dokumenty č. 1-3, 7, 13-14, 17-19, 21, 23, 25-27, 30-31 / spracoval Adam Hudek [Documents No. 1-3, 7, 13-14, 17-19, 21, 23, 25-27, 30-31].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 383-390, 395-399, 411-415, 437-442, 458-467, 476, 478-479, 484-489,511-515.

Milan Ducháček. Václav Chloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2015 / Adam Hudek.
In Záhorie [seriál] : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. - Roč. 24 č. 6(2015), s. 21-23.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=4818&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia