Historický ústav SAV
 
APVV / CE projects Slovenská verzia

Project of the Slovak Research and Development Agency (APVV)

Názov: Dejiny historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku / History of historiography and thinking about history in Slovakia
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Kováč
Trvanie projektu: 1.7.2023 / 30.6.2027
Evidenčné číslo projektu: APVV-22-0205
Anotácia: Riešiteľský kolektív sa zameria na najviac zanedbanú oblasť v odbore historických vied na Slovensku: na dejiny historiografie a dejiny historického myslenia. Cieľom výskumu je analyzovať vybrané kapitoly (osobnosti) historiografie na Slovensku, objasniť v minulosti používané metódy a porovnať ich so svetovou historiografiou (predovšetkým s historiografiou stredoeurópskou). V centre pozornosti budú hlavne obdobia a témy, ktoré v minulosti a v súčasnosti vyvolávali a vyvolávajú najväčšie diskusie. Riešitelia sa však zamerajú aj na doteraz málo známe osobnosti a diela s cieľom otvoriť diskusiu o doteraz neznámych, či tabuizovaných témach. Dôraz sa bude klásť hlavne na myslenie o dejinách a na metodológiu. Výsledkom bude mozaika prípadových štúdií, ktorá bude základom pre následné spracovanie komplexných dejín historiografie na Slovensku v komparácii so svetovou historiografiou. Najdôležitejším výstupom budú tri monografie: 1) historiografia stredovekých a ranonovovekých dejín; 2) historiografia modernej doby; 3) historiografia najnovších dejín. Plánujeme tiež jedno monotematické číslo Historického časopisu a seminár, na ktorom by sa prediskutovali otvorené otázky s blízkymi vedeckými odbormi (etnológia, sociológia, politológia, umenoveda, jazykoveda). Pre poskytnutie komplexnejšieho obrazu o historiografii a historickom myslení na Slovensku bude potrebné zapojiť do projektu okrem riešiteľov aj externých odborníkov z ďalších univerzít a iných vedeckých inštitúcií. Výstupy z projektu poskytnú odbornej verejnosti dôležitú bázu pre ich výskumnú prácu a budú ich môcť využívať učitelia a študenti na katedrách a ústavoch histórie na univerzitách. Paralelne s publikovaním vedeckých štúdií budú riešitelia o svojich výsledkoch informovať aj verejnosť vo forme populárno-vedeckých výstupov v rôznych médiách.

Názov: Na hrade a v podhradí / At the castle and underneath
Osoba zodpovedná za riešenie projektu na HÚ SAV, v. v. i.: Diana Duchoňová
Trvanie projektu: 1.7.2023 / 30.6.2027
Evidenčné číslo projektu: APVV-22-0319
Anotácia: Projekt “Na hrade a v podhradí” predstavuje pokus historikov a historikov umenia konštruovať vo vzájomnom interdisciplinárnom dialógu súdobú divácku percepciu určitého výtvarného diela, resp. širšieho environmentu, vytvoreného v rámci priestoru cisárskej dvorskej rezidencie na Bratislavskom hrade medzi rokmi 1536 – 1780. Ambíciou členov riešiteľského tímu z radov historikov bude interpretácia Bratislavského hradu ako mentálneho, komunikačného a mediačného priestoru medzi dvorským milieu a ranonovovekým prostredím Bratislavy pomocou kreovania jedinečnej skúsenosti konkrétneho indivídua, t. j. uhorských kráľovských úradníkov, predstaviteľov uhorského šľachtického stavu a cirkevnej správy Uhorska, bratislavských mešťanov, ba dokonca cudzincov, ktorí mali vďaka výkonu funkcie alebo svojmu spoločenskému postaveniu prístup do priestorov Bratislavského hradu. Cieľom grantu je na strane historikov umenia nájsť a aplikovať metodologické nástroje, najmä koncept aktuálnych vizuálnych štúdií, na to, aby sme dokázali formulovať recepciu týchto exkluzívnych diel v domácom priestore, výskum kultúrnej a vizuálnej skúsenosti spoločenských elít je totiž v súčasnosti zvlášť aktuálny a do budúcnosti veľmi sľubný. Oproti tomu má na strane historikov moderný archontologický, prosopografický a genealogický výskum mimoriadne veľký potenciál najmä pri skúmaní úradníkov a úradníckych rodov angažovaných v rámci ranonovovekého Uhorského kráľovstva. Nosnými úlohami riešiteľského kolektívu tak bude snaha o identifikáciu štruktúrovanej a viacvýznamovej vizuálnej správy, ktorú mali určité výtvarné diela, resp. širší environment, súdobému divákovi pretlmočiť i deskripcia interakcie medzi fyzickým priestorom a jeho výtvarnou zložkou na jednej strane a nehmotným či efemérnym kultúrnym milieu zaznamenaným textovými alebo vizuálnymi prameňmi na strane druhej.

Názov: Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska (The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ: Diana Duchoňová
Trvanie projektu: 1.7.2022 / 30.6.2026
Evidenčné číslo projektu: APVV-21-0371
Anotácia: Šľachta je jednou z mála entít dlhodobých štruktúr (Longue durée) európskych dejín od stredoveku po súčasnosť. Tvorila elitu takmer vo všetkých ohľadoch: politicky, ekonomicky, v otázkach kultúry, správania a zvykoch. Reprezentáciu chápeme ako jav komunikácie, prostredníctvom ktorej sa snažíme rekonštruovať jednanie v historickom ponímaní, ako identifikačný prvok konania, ktoré pomáha pri priamej a nepriamej rekonštrukcii javov. Cieľom projektu je pochopenie sociálneho, ekonomického, kultúrneho a symbolického kapitálu prostredníctvom reprezentácie šľachty v našich podmienkach v dlhej chronologickej perspektíve, od stredoveku až po 20. storočie. Reflektuje sa tak na periódu statuovania sa šľachty ako spoločenského a politického stavu, až po jej ukončenie ako osobitnej štruktúry spoločnosti (stratou titulov, ekonomického, sociálneho kapitálu, emigráciou v konfrontácii s totalitnými režimami). Ciele projektu môžeme rozdeliť do týchto nasledovných kategórií, ktoré sa dajú zaradiť do určitých chronologických celkov: formovanie šľachty v stredoveku a prejavy jej reprezentácie, stavovská spoločnosť a zmeny v reprezentácii po roku 1526, reprezentácia na pozadí dlhého 19. storočia a stratégie reprezentácie šľachty v 20. storočí. Okrem chronologicky vymedzených tém budú nastolené aj prierezové náhľady do problematiky. Medzi ne patrí napr. heraldická reprezentácia šľachty, ktorá stavia na funkčných princípoch (identifikácia šľachtica prostredníctvom jedinečného erbového znamenia) a symbolickej reprezentácie (zmena postavenia v hierarchii zachytená prostredníctvom zmien heraldických znamení, umiestnenie erbov na umeleckých predmetoch, dištinkčných symboloch, architektúre). Reálnosť splnenia vytýčených cieľov garantuje skúsený výskumný tím, ktorý má za sebou množstvo úspešne riešených vedeckých projektov a výsledkov.

Názov: Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993 (Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993)
Zodpovedný riešiteľ: Peter Šoltés
Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2025
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0526
Anotácia: Masová politizácia je kľúčovým konceptom pre výskum dlhodobého politického, sociálneho a kultúrneho vývoja moderných spoločností. Akcelerácia politizácie prebiehajúca od polovice 19. storočia je považovaná za jeden zo základných konštitutívnych fenoménov formovania moderných štátov v Európe. Projekt si kladie za úlohu preskúmať procesy politizácie a politickej socializácie široký vrstiev obyvateľstva na území Slovenska v období od začiatku 40. rokov 19. storočia do polovice 90. rokov 20. storočia. Otázka politickej participácie más sa tomto výskume neobmedzuje len na vznik a udržanie liberálno-demokratických režimov. Tento fenomén je potrebné skúmať i v kontexte fašistických a komunistických ideológií, ktoré samé seba prezentovali ako masové politické hnutia reprezentujúce široké, no umlčané a ovládané skupiny obyvateľstva. Hľadanie kontinuity v diskontinuite medzi érou pred a po roku 1989 umožňuje skúmať kombináciu slovenskej populistickej mobiliz ácie a masovej politizácie, ktorá viedla k nastoleniu prvej „neliberálnej demokracie“ v strednej Európe. Štúdium politickej socializácie je neodmysliteľne spojené s volebnou korupciou. Jednou zo základných hypotéz projektu je, že korupcia významne ovplyvnila politickú mobilizáciu a politizáciu širokých vrstiev spoločnosti. Cieľom projektu je prekonať existujúcu chronologickú fragmentáciu súčasného výskumu. Ponúka tak nové pespektívy analýzy dynamiky politizačných a depolitizačných procesov v kontexte radikálnych geopolitických diskontinuít vo východnej a strednej Európe.

Názov: Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska (Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Segeš
Trvanie projektu: 1.8.2021 / 30.6.2025
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0333
Anotácia: Rôzne formy mobility obyvateľstva predstavujú zásadný formatívny fenomén v dejinách a v súčasnej Európe. Mobilita v rôznych podobách rozhodujúcim spôsobom vplývala na slovenský historický, demografický, intelektuálny, sociálny, ekonomický aj kultúrny vývoj. Napriek tomu sú doteraz v slovenskom prostredí tieto procesy preskúmané nedostatočne. Problém spoločenskej a priestorovej mobility v dnešnej dobe predstavuje v celej Európe veľmi aktuálnu súčasť verejnej debaty. V princípe sa bude sledovať vertikálna mobilita, čiže vzostup jednotlivca či skupiny obyvateľstva smerom nahor po spoločenskom a ekonomickom rebríčku na základe získania majetkových alebo spoločenských výhod, či výsad. Opačnou dynamikou spoločenského vzostupu je pokles v ekonomickej sfére či spoločenskom postavení s prihliadnutím aj na vonkajšie zásahy celospoločenského charakteru (napr. vojnové udalosti, zmena politických režimov a pod.). Druhým výrazným prvkom výskumu je horizontálna (laterárna) mobilita, ktorej súčasťou sú spoločenské presuny v rámci oblastí (či mikropriestoroch – štvrte a pod.), pod ktorými rozumieme sťahovanie sa za prácou, pohyby inteligencie do centier a pod. S tým súvisí aj fyzická (zemepisná) mobilita (alebo inak migrácia) nielen v rámci hraníc príslušnej krajiny, ale aj do zahraničia. Dôležitým aspektom tu bude sledovanie mobility v migrácii, teda aké prínosy (či nevýhody) priniesol konkrétnym spoločenským skupinám (či jednotlivcom) presun v rámci krajín. Treba však zdôrazniť, že spoločnosť nebude skúmaná len v zmysle veľkých skupín a veľkých kategórií. Cieľom bude prihliadať práve na osudy jednotlivcov. Zámerom je medziodborový a viacvrstvový výskum pohybu obyvateľstva na Slovensku v minulosti. Okrem parciálnych výstupov vo forme vedeckých štúdií, vedeckých monografií, worshopov, konferencie či výstavy bude hlavným výstupom kolektívna monografia reflektujúca fenomén mobility v dejinách Slovenska v interdisciplinárnom meradle.

Názov: Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku (Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary)
Zodpovedný riešiteľ: Miriam Hlavačková
Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0131
Anotácia: Na rozdiel od súčasnosti, keď je smrť vytesňovaná na individuálnej i spoločenskej úrovni, v stredoveku bola všadeprítomnou a prirodzenou súčasťou kultúry našich predkov. Z tohto hľadiska je definovaná aj hlavná výskumná otázka: akým spôsobom sa ľudia v stredoveku vyrovnávali s touto existenciálnou otázkou a nakoľko sa líšilo ich vnímanie smrti od vnímania súčasníkov? Zámerom riešiteľského kolektívu je na základe rozsiahleho a náročného archívneho výskumu (z jazykového i interpretačného hľadiska), pripraviť reprezentatívnu publikáciu, ktorá sprostredkuje rôzne aspekty pohľadu na podoby umierania a smrti v stredoveku, ako aj reflektuje rozdiely/zhody medzi ich vnímaním v Uhorsku a na Západe. Takáto publikácia v slovenskej historiografii úplne absentuje. Publikácii bude predchádzať medzinárodná konferencia za účasti odborníkov z iných vedných disciplín (antropológ, teológ, lekár, archeológ, umenovedec, hudobný historik a i.), s cieľom interdisciplinárneho poňatia danej problematiky. V súlade so súčasnými trendmi riešiteľský kolektív vypublikuje výsledky svojho bádania aj v monotematicky ladenom čísle elektronického vedeckého periodika Forum Historiae, venovanom tematike Ars moriendi. Tieto štúdie budú presahovať uhorský kontext a nadviažu na európsky medievistický výskum. Ambíciou kolektívu je prezentovať poznatky získané v priebehu riešenia tohto projektu nielen odbornej, ale i laickej verejnosti (prostredníctvom popularizačných článkov, mediálnych výstupov a výstavy v SNG), s úmyslom vyvolať diskusiu o jednej z najdôležitejších tém ľudskej kultúry.

Názov: Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020 (Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020)
Zodpovedný riešiteľ: Eva Kowalská
Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0524
Anotácia: Projekt je interdisciplinárny a uskutoční sa v odboroch Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) a Historické vedy a archeológia. Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o dejinách knižníc, ktoré tvoria fundamentálnu súčasť kultúrneho dedičstva odzrkadľujúc kultúrnu, spoločenskú a výchovnovzdelávaciu úrovne Slovenska a Slovákov a poskytujúc nevyvrátiteľné dôkazy o vklade Slovenska do európskeho kultúrneho dedičstva. Projekt je zameraný na primárnu heuristiku a základný výskum v oblasti získavania informácií a pertinentných pramenných dokumentov, ktoré podajú d kaz o intelektuálnej úrovni obyvateľstva žijúceho na území dnešného Slovenska od obdobia stredoveku, ktorej dokladmi je zbierkotvorná činnosť ústiaca do vzniku knižných zbierok, neskoršie knižníc. V súčasnosti neevidujeme informácie, ktoré by podávali prehľad o zakladaní, rozvoji i zániku knižníc rôzneho typu, vlastníkov i zamerania. Výskumnou témou projektu je získanie primárnych a pramenných dát, ktoré vytvoria a budú prezentovať chronologický retrospektívny pohľad na dejiny knižníc v prostredí digitálneho informačného priestoru. Výskumným problémom je materiálová dokumentácia konkrétnych prejavov zbierkotvornej činnosti a základných momentov inštitucionalizácie knižníc. Špecifickým výskumným problémom projektu je vizualizácia získaných dát prostredníctvom nových technológií a ich propagácia v kontexte popularizácie vedy. Všeobecný rámcový cieľ projektu vychádza z poznania, že súčasná úroveň informačných a komunikačných technológií poskytuje prostriedky na rekonštrukciu siete knižníc s interaktívnym prístupom pre širokú verejnosť.

Completed projects

Názov: Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku (A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period)
Zodpovedný riešiteľ: Viliam Čičaj
Trvanie projektu: 1.8.2018 / 31.7.2022
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0398
Anotácia: Súčasnosti európska a svetová historiografia vychádza pri skúmaní vzniku modernej spoločnosti z postulátu, že je ide v podstate proces sebarealizácie jednotlivca. V tomto ponímaní je práve zlomové obdobie novoveku, označované aj ako predmoderná spoločnosť (Vormoderne). V tomto čase sa formujú, vytvárajú prvky, bez ktorých by existencia a vznik modernej občianskej spoločnosti neboli možné. Historiografia novoveku objavila jednotlivca – indivíduum, ktorý prechádza práve v období novoveku zložitým procesom individualizácie, ktorého najdôležitejším aspektom a výsledkom je nezávislosť a sloboda jednotlivca. Súčasťou vývoja predmodernej spoločnosti sú aj procesy individualizácie, sociálnej disciplinizácie, premeny komunikačnej praxe, vytváranie nových priestorov, zmeny v každodennosti, konfesionalizácie a podobne. Na druhej strane sa vývinovým procesom v novoveku, okrem historiografie samotnej, veľmi intenzívne venujú aj ďalšie vedné disciplíny (sociológia, kulturológia, antropológia, sociálna psychológia a podobne), čoho následkom je aj využívanie mnohých netradičných a originálnych výskumných teoretických a metodologických postupov. Cieľom projektu je v súlade s modernými trendmi vhodne doplniť a zakomponovať dejiny Slovenska do širších celoeurópskych súvislostí.

Názov: Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte (od konca 19. storočia do roku 1945) (From the Monarchy to the Republic. The Transition Process of the Society in Slovakia in the European Context (from the End of the 19th Century till 1945))
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Kováč
Trvanie projektu: 1.8.2018 / 31.7.2022
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0399
Anotácia: Dejiny Slovenska ako aj celého priestoru strednej Európy v 20. storočí boli poznačené častými zmenami politických režimov. Nové politické elity, ktoré sa po nich dostali k moci, sa vždy voči predchádzajúcemu obdobiu ostro vymedzovali. Táto skutočnosť sa odrazila aj na prístupe slovenskej historiografie k spracovaniu obdobia prvej polovice 20. storočia. Tradičná slovenská historická spisba sa spravidla zameriavala predovšetkým na diskontinuitné javy vývoja slovenskej spoločnosti v spomínanom období. Záujem o kontinuitné prvky sa z tohto dôvodu celkom logicky potláčal. Cieľom projektu bude zachytiť dlhodobé procesy vývoja slovenskej spoločnosti od konca 19. storočia do roku 1945. Koncepcia projektu je postavená na modernom spracovaní vývoja spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do polovice 20. storočia s prihliadnutím na kontinuity a diskontinuity mnohých vývojových javov a trendov presahujúcich tradičné politické medzníky rokov 1918 a 1939. Takýto prístup sa doteraz v slovenskej historiografii príliš neuplatňoval. Dejiny Slovenska sa spravidla skúmali chronologicky rozčlenené podľa spomínaných medzníkov. Pri takejto metodike sa zo zreteľa strácali dlhodobejšie trendy spoločenského vývoja, najmä procesy súvisiace s modernizáciou, vývojom hospodárstva, sociálnych javov, občianskej spoločnosti, politickej kultúry, alebo dlhodobejšie vývojové smery v kultúre, vede a vzdelávaní. Úlohou riešiteľského kolektívu bude túto medzeru zaplniť a priniesť komplexnejší pohľad na premeny spoločnosti na Slovensku v sledovanom období.

Name: Individual and Society – their Mutual Reflexion in Historical process
Duration: 1.7.2016 / 30. 06. 2020
Registration number: APVV-15-0349
Principal investigator: Slavomír Michálek
Project summary: The goal of the project is to offer an innovative approach towards the question of individual through an original methodological approach, which is not used often by the Slovak historiography. Topics dealing with an individual in history have during the last decades almost exclusively concentrated on standard biography of one person. The research of rituals, reflexion, individual self-reflexion, conflicts and political culture is absent or only limited. The same can be said about the reconstruction of life contexts, socio-cultural changes and transformation processes. The content of the project represents the reflexion of individual and his/her identity in the society, formation of stereotypes, one's own (and strange) view of his/her neighborhood and everyday activities, social surroundings and formation of a network of social relationships. A book has never been published in Slovakia, which would focus on dealing with the place of individual in society from interdisciplinary perspective, for example in cooperation with similar social sciences (sociology, philosophy, ethnology, political science, auxiliary sciences of history, military history, but also historical anthropology or history of architecture). The goal of the project is therefore to enhance the current basic research (political, economic and social history) and to offer new perspectives on history through the eyes of individual protagonists - people in chronological period from 16th to 20th century. The ambition of the project is to bring a new conceptualization of the history of Slovakia and to reflect the works and research groups of neighbouring countries in order to follow the present-day trends in European historiography.

Name: Continuities and discontinuities of political and social elites in Slovakia in 19th and 20th centuries
Duration: 1.7.2015 / 30.6.2019
Registration number: APVV-14-0644
Principal investigator: Valerián Bystrický / Peter Šoltés
Project summary: The project objective is to analyze the establishment and personnel reproduction of elites, strategies of maintaining the position and the status of elites in the Slovak society. The ambition of this project is to broaden our knowledge about the phenomenon of social power through studying the circulation of elites in the history of Slovakia. The project will focus on the periods of political and social ruptures, geopolitical and regime changes in the 19th and 20th centuries and will analyze the roles of the elites during these events. The focus will be on the elite’s behavior – the “old ones” (the established ones) as well as the “new ones” (potential or counter-elites). The researchers working for the project will contribute with relevant data and information that will be important not only in the Slovak but also in the wider Central European context.

Name: Medieval castles in Slovakia. Life, culture, society
Duration: 1.10.2013 / 30.9.2017
Registration number: APVV-0051-12
Principal investigator: Daniela Dvořáková
Project summary: The aim of the project is to provide a comprehensive look at the phenomenon of the castle, its role in medieval society, its perception by medieval people as well as all aspects of daily life in a castle. The second part will consist of a list of all castles located in Slovakia in a structured form: a brief history (with changes in ownership), a list of written sources about the castle, castle belongings. Since there are almost 100 castles located in Slovakia, it makes them an important phenomenon. The research into this subject will contribute not only to the knowledge and understanding of life in the castles, but will also facilitate the comparison of the trends and cultural niveau in the Central and Western Europe.

Name: Slovakia in the 19th century
Duration: 1.7.2012 / 31.12.2015
Registration number: APVV 0119-11
Principal investigator: Dušan Kováč
Project summary: The „long“ 19th century – starting with the reforms of Joseph II. and lasting till the late 1890s – was in many aspects a key period from European and subsequently as well Slovak perspective. During this period conditions for national, civic and social emancipation had been established. Slovak historiography has started intensive research work of this period in the 1950s and 1960s. Among the research outputs have been two academic synthesizes as well. However, these works are, considering the time of their publication, already outdated. In the last decades, the research of the 19th century history of today’s Slovakia slowed down. The project is therefore aims on the acceleration of this research with the goal to publish a new academic synthesis dealing with Slovakia in the 19th century. The longtime awaited scientific outcomes will not be oriented only towards the national emancipation but will consider also economic, social, cultural and intellectual determinants significant for the territory of the today’s Slovakia.

Name: State borders and identities in modern Slovak history in Central European context
Duration: 1.7.2012 / 31.12.2015
Registration number: APVV–0628–11
Principal investigator: Slavomír Michálek
Project summary: In the historical perspective, the state and nation are chronologically restricted phenomenon, formed in a specific time and space. The aim of the project is a complex analysis of the state borders phenomenon, in its various levels: from political and diplomatic aspects of the borders creation, towards the dimension of the border representation and micro-history. According to this perception, borders are not only geopolitical problem, but also a social and cultural phenomenon, influencing the public sphere. Project team will look for an answer to a question, how the establishing of state borders and their changes have been influencing the identity and identifications of the population (of course not only in the bordering regions, but also in the whole state). Other crucial questions are: How are the borders established and what they represent in the modern society? How were the borders demarcated? Was there a particular form of the social environment created along the politically drawn borderlines? To what extent gave these processes rise to cultural particularities? How were the concepts of the national territory in Slovak society created and what was their content? To which extent is state power the determining factor in the territorial questions and what other factors influencing the lives of people are involved? How was the question of borders (border conflicts) utilized as a mean of political mobilization?

Centers of Excellence of the Slovak Academy of Sciences

Name: Castles in Slovakia. Interdisciplinary cross-sectional view on the castle phenomenon
Duration: 1.10.2013 / 30.9.2017
Principal investigator: Ján Lukačka
Project summary: Aim of the project is to create a number of representative scholarly publications introducing the castles in Slovakia as a complex phenomenon: historical, anthropological, cultural, social, military and economic. Its ambitions is to broaden the existing predominantly casteologic, architectonic and archeological research. The research team will focus on the functions of castles from their establishing during the Middle Ages till the present. The experts will analyze different aspect of the life in the castle, influence of castles on their surroundings from anthropological, residential, environmental, cultural and historical point of view. They will also focus on the perception of castle by the people involved in its various functions.

Name: Slovak History in the History of Europe
Duration: 4.8.2011 / 31.12.2014
Principal investigator: Dušan Kováč
Project summary: The main goal of the project is to make actual research on Slovak national history more comparative in European framework. European historiography has created conditions for such a move in recent years. The research and the published outcomes should enable the members of the research team to take part in various multilateral international projects focused on all-European comparative research in history. All these activities should at last enable to perceive Slovak history in present-day European interpretative framework, which should be also presented to Slovak public. It is one of the necessary steps on the way to transform the discussion in Slovak historiography from ideological and political sphere to scholarly discourse.


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia