Historický ústav SAV
 
Anna Fundárková, MA, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Anna Fundárková, MA, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: histfund@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scientific interest:

- Hungarian nobility
- history of Hungarian kingdom and the Habsburg Empire during the Early Modern Period
- Pálffy family
- political history of Early Modern Period
- research into the phenomenon of multilingualism in the early modern period

Education:

1993-1998 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Odbor: história-nemčina
1998 - 2001 - Historický ústav SAV, doktorandské štúdium
2003 - titul PhD
2003-2005 - Deutschsprachige Andrássy Gyula Universität Budapest
Odbor: diplomacia - medzinárodné vzťahy
Titul: MA

Scholarships and fellowships:

Collegium Hungaricum, Vienna
Akcia Rakúsko-Slovensko, Vienna
Domus Hungarica, Budapest

Principal investigator of grant projects:

Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, r. 2012-2015
Politické zoskupenia - determinanti stavovskej politiky v období raného novoveku, r. 2016-20194

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovenskej historickej spoločnosti pri SHS

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Barokový aristokrat [Der barocke Aristokrat. The baroque Aristocrat]. Recenzenti:Mária Kohútová, Géza Pálffy,. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 231 s. ISBN 978-80-224-1694-8 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Prestíž, politická propaganda, zmiznuté účty a deravá strecha - zo zákulisia "pálffyovskej prestavby" bratislavského hradu 1632-1653 [Prestige, Political Propaganda, Vanishing Bills and Leaky Roof - Behind the Scenes of the "Pálffy Reconstruction" of Bratislava Castle 1632-1653]. In Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016, s. 149-164. ISBN 978-80-224-1539-2. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Károly Pál Pálffy and the Dear “Familia”: Pálffy Family Disputes in the Mid-Eighteenth Century Based on the Family Documents. In Historical Studies on Central Europe. - Eötvös Loránd University, 2021, vol. 1, no. 1, p. 68-96. ISSN 2786-0930. Dostupné na: https://doi.org/10.47074/HSCE.2021-1.04 (VEGA č. 1/0472/19 : Pálffyovci a ich potrétna reprezentácia v 18. storočí (cca. 1699–1770))

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Grand Tour Františka Pálffyho [The Grand Tour of Frank Pálffy]. In Historické štúdie 52 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 81-98. ISBN 978-80-224-1728-0. ISSN 0440-9515. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

FUNDÁRKOVÁ, Anna. "Nežiadam o milosť, ide mi o spravodlivosť." Karol Pavol Pálffy a súdny spor Pálffyovcov v rokoch 1751-1774 ["I am not Asking for Pardon, I am concerned with Justice". Charles Paul Pálffy and Pálffys´Lawsuit in 1751-1774]. In Res Pálffyana : príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov. - Častá : Občianske združenie Červenokamenské panstvo, 2018, s. 120-137. ISBN 978-80-570-0297-0. (Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Rábsky hrdina Mikuláš Pálffy - mýtus a skutočnosť [Nikolaus Pálffy , der Held von Raab - Mythos oder Wirklichkeit. Nicolaus Pálffy, the hero of Győr. Myth or Reality]. In Historické štúdie 53 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 46-59. ISBN 978-80-224-1729-7. ISSN 0440-9515. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Viacjazyčnosť v rode Pálffyovcov v 16. - 17. storočí [Multilingualism and the Pálffy Family in the 16th - 17th Centuries]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 123-132. ISBN 978-80-224-1708-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Františka Khuen de Belasy – portrét neobyčajnej ženy z rodu Pálffyovcov [Františka Khuen de Belasy - a portrait of an extraordinary woman from the Pálffy family]. In Familia Pálffy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 25. septembra 2019 v SNM múzeu Bojnice. Zostavila: Katarína Malečková ; recenzenti: Diana Duchoňová, Tomáš Janura. - Bojnice : SNM-Múzeum Bojnice, 2020, s. 99-106. ISBN 978-80-8060-488-2.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

FUNDÁRKOVÁ, Anna. "Okrem múrov sa nenachádza nič v dobrom stave..." : Pálffyovská prestavba Bratislavského hradu ["Apart from the walls nothing is in a good state..." The Pálffy reconstruction of Bratislava Castle]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 1, s. 24-33. ISSN 1335-8316.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Der Katholische Nikolaus Pálffy und der Evangelische Stefan Illésházy. Ein beispiel für politische Zusammenarbeit trotz religiösen Gegensatzes am Ende des 16. Jahrhunderts [The Catholic Nikolaus Pálffy and the Evangelical Stefan Illésházy. An example of political cooperation despite religious contrast at the end of the 16th century]. In Ecclesia semper reformanda. Die Protestantische Kirche im Pannonischen Raum seit der Reformation : Tagungsband der 36. Schlaininger Gespräche 19. bis 23. September 2016. Teil 1. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2017, s. 225-236. ISBN 978-3-854058-221-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Fugger Mária, a "győri hős", Pálffy Miklós felesége és özvegye. In A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok. - Budapest : Napvilág kiadó, 2019, s. 34-46. ISBN 978-963-338-216-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Starke Frauen an der Seite von starken Männern. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 112-132. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Priateľstvá, nepriateľstvá, intrigy a mocenské hry : scény z politického života v Uhorskom kráľovstve v 16. – 17. storočí. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 260-269. ISBN 978-80-8159-680-3.

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Tajomstvá Sacherovcov zahalené čokoládou a šľahačkou. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 223-231. ISBN 978-80-8159-892-0.
EAJ Odborné preklady publikácií

FUNDÁRKOVÁ, Anna (prekl.) - CIHOŇOVÁ, Lucia (prekl.). Die Noblesse im Bild : Die adeligen Porträtgalerien in der Frühen Neuzeit in den Ländern der ehemaligen Habsburgermonarchie. Frankfurt am Main ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, 2016. 395 s. ISBN 978-3-631-67175-7. ISSN 2195-1845

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie [Castles and Castle Estates in Slovakia History, Owners, Environment]. Editorky: Diana Duchoňová, Anna Fundárková ; recenzenti: Tünde Lengylová, Henrieta Žažová. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 239 s. ISBN 978-80-224-1539-2 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

Years 2012 - 2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). Autoren: Václav Bůžek,Diana Duchoňová, Frederik Federmayer, Nóra G. Etényi, András Koltai, Jiří Kubeš, Teréz Oborni, Géza Pálffy, Rostislav Smíšek, András Szabó, Katalin Toma, Péter Tusor. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - 576 s. - (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien ; Band VIII.). - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (SDDE). - ISBN 978-615-5389-08-5

Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. = Bécsi levéltári kutatások / Herausgegeben von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. - ISBN 978-615-5389-21-4. - ISSN 2073-3054

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

"Nicht weniger hat auch Palffy vermeldet, was er für sein Person seze, und was er habe, dass habe er zuvorderist vonGott, hernacher von Euer Mayestät und durch mein befürderung". Die Pálffy und der Habsburger Hof im 16. -17. Jahrhundert / Anna Fundárková.
In Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - ISBN 978-615-5389-08-5. - S. 385-414.

Opportunismus oder geschickte Überlebensstrategie? - Nikolaus Pálffy zwischen dem Kaiserhof und der ungarischen ständischen Opposition / Anna Fundárková. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. / Herausgegeben von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. - ISBN 978-615-5389-21-4. - ISSN 2073-3054. - S.104-110.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Pálffyovci a viedenský panovnícky dvor v 16. -17. storočí / Anna Fundárková [The Pálffy family and Vienna's Imperial court in 16th - 17th century]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom živote Uhorska v ranom novoveku.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 137-151.

Politické skupiny uhorských aristokratov v rokoch 1625-1653 / Anna Fundárková [Die politischen Gruppen der ungarischen Aristokraten in den Jahren 1625 - 1653].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 78-94.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

"Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy..." Narušenie harmónie a dobrého spolužitia v rode Pálffyovcov v 18. storočí [elektronický zdroj] / Anna Fundárková ["The one, who has only his own welfare in mind, shall not be allowed to call himself Pálffy..." "Disturbed Harmony and Good Cohabitation" Inside the Family of Pálffy during the 18th Century].
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 48-61.

Listy ako médium symbolickej komunikácie v aristokratickom prostredí : "nepovažujem za dôležité, aby som mnohými slovami uistil Vašu milosť o mojej večnej priazni, každý predsa vie, že Vás mám rád ako skutočného priateľa ..." / Anna Fundárková [Letters as a data medium of symbolical comunication in nobiliary milieu].
In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [seriál]. - Roč. 48 (2014), s. 67-77.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Freundschaftspatronage und politische Zusammenarbeit zwischen Adam I. Batthyány und Paul Pálffy in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts / Anna Fundárková.
In Die Familie Batthyány : Ein österreichisch-ungarisches Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart. Tagungsband der 25-27. Schlaininger Gespräche vom 25.-29. September 2005, 24.-28. September 2006 und 17.-20. September 2007. Band 1 / Hg. von Rudolf Kropf. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7- Landesmuzeum, 2014. - ISBN 978-3-85405-183-1. - S. 49-68.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

"Und Wollen in Scherz und Ernst, in Lieb und Leidt, Allezeit Gute Freundt sein ... " : Die Zusammenarbeit von Franz Nádasdy, Hans Christoph von Puchheim und Adam Batthyány bei der Überführung von deutschen Sőldnern in die Festungen gegenüber von Kanizsa / Anna Fundárková.
In Die Familie Nádasdy : vom 16. bis ins 20. Jahrhundert : Tagungsband der 29. und 30. Schlaininger Gespräche / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2015. - ISBN 9783854052081. - S. 357-370.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - 379 s. - Výskum k publikácii bol podporený grantomVega 10/028/00 Úradníctvo na Slovensku v rokoch 1526-1848. - ISBN 978-80-970196-6-2

Víno a vinohrady v testamentoch bratislavských mešťanov zo 16. storočia / Attila Tózsa-Rigó, preložila Anna Fundárková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 577-593.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Vedecký seminár Miesto a úloha palatínskeho a miestodržiteľského úradu v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku / Anna Fundárková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 569-570.

Vorwort / István Fazekas, Anna Fundárková.
In Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - ISBN 978-615-5389-08-5. - S. 7-12.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2464&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia