Historický ústav SAV
 
Blanka Szeghyová, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Blanka Szeghyová, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: blanka.szeghyova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/BlankaSzeghy

Position:
junior researcher

Fields of scholarly Interest:

Urban History, Social and Intellectual History, History of Law, Judiciary and Judicial Practice, History of Crime and Punishment, Urban Topography and Archontology, History of Hungary in the Late Medieval and Early Modern Periods

Education:

Master degree - Comenius University Bratislava, History – Archivology, 1997
State exam - Comenius University Bratislava, Latin, 2000
PhD. - Institute of History of SAS. Slovak History, 2004
Local Faculty Fellow of Civic Education Project (CEP) at History Department of Comenius University Bratislava, 2002/2003

Scholarships and Fellowships:

FCO/OSI Chevening Scholarship, University of Oxford, Modern History, 2000/2001
Doctoral Support Programme, Central European University Budapest, Department of History, 2001/2002
Europa Institut, Budapest, 2004
Domus Hungarica, Budapest, 2004, 2005
Public Foundation for Habsburg Studies, Budapest, 2006
Ballasi Bálint Intézet, Budapest, 2006/2007

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Chairwoman of the Slovak Society of Sceptics (Journal The Skeptik), from 2013
Committee of Slovak Historical Society, 2006 - 2011
Scientific Board of the Institute of History of SAS, 2006 - 2010
Junior Forum of British-Czech-Slovak Historian’s Forum, 2001- 2005

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí [Judiciary and Judicial Practice in the 16th Century Pentapolitana Towns]. Recenzenti: Jozef Baďurík, Marie Marečková. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, 2016. 185 s. ISBN 978-80-224-1499-9 (Vega 2/0063/12 : Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Fornicatrices, scortatrices et meretrices diabolares: Disciplining Women in Early Modern Hungarian Towns. In Same Bodies, Different Women : Other´Women in the Middle Ages and the Early modern Period.. - Budapest : TRIVENT publishing, 2019, s. 167-194. ISBN 978-615-81222-2-1. Dostupné na internete: <trivent-publishing.eu/history/samebodiesdifferentwomen/12.%20Blanka%20Szeghyová.pdf> (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

SZEGHYOVÁ, Blanka. The Topography of Justice : Symbols, Rituals, and the Representation of Urban Justice in Early Modern Northern Hungary. In Faces of Community in Central European Towns : Images, Symbols, and Performances, 1400-1700. - Lanham ; Boulder ; New York ; London : Lexington Books, 2018, p. 65-89. ISBN 978-1-4985-5112-0. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Uhorský či dácky Simplicissimus: osud jednej knihy a úvaha o možnosti preskúmania jej historickej vernosti [Hungarian or Dacian Simplicissimus: the Journey of One Book and a Reflection on the Possibility of Examining Its Historical Accuracy]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 249-270. ISBN 978-80-224-1708-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

SZEGHYOVÁ, Blanka. Sex Crimes in Hungarian Towns in the Age of the Protestant Reformation. In Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs : Zeitschrift der Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019, jahrgang 9, heft 1, s. 80-95. ISSN 2221-8890. Dostupné na: https://doi.org/10.1553/BRGOE2019-1s80

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

SZEGHYOVÁ, Blanka. Topografia súdnictva: Lokality, objekty, artefakty a symboly mestskej spravodlivosti v ranonovovekom Uhorsku [Topography of the justice system: places, objects, artefacts and symbols of urban justice in the early modern-era Kingdom of Hungary]. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, vol. 5, č. 1, s. 9-27. (2016: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1339-2204. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Trestné činy proti majetku v súdnej praxi hornouhorských miest raného novoveku [Crimes against Property in the Early Modern Upper Hungarian Towns]. In Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes : (sborník z konference). Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen (eds.) ; recenzoval: Ladislav Soukup. - Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 60-69. ISBN 978-80-210-8332-5. (Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Praniere v Uhorsku: Stav a perspektívy výskumu [Pillories in the Kingdom of Hungary: New Perspectives and the State of Research]. In RÉPÁŠOVÁ, Katarína (prekl.). Spravodlivosť pre všetkých.... PALUGA, Lukáš – RÉPÁSOVÁ, Katarína. - Bratislava : MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2020, s. 157-167. ISBN 978-80-973527-2-1. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

SZEGHYOVÁ, Blanka. Začnime od seba: kvalita versus kvantita alebo kde sa stratili korektúry ? [Let´s Start with Ourselves: Quality versus Quantity or is the Editing and Proofreading Lost?]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 719-724. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

SZEGHYOVÁ, Blanka. Kommunikation und Strategien. angeklagter Frauen in den oberungarischen Städten im 16. Jahrhundert. Übersetzung: Anna Fundárková. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 82-96. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

SZEGHYOVÁ, Blanka. K otázke nevestincov v období neskorého stredoveku a na prahu novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 213-216. ISBN 978-80-89523-63-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

SZEGHYOVÁ, Blanka. Faces of the Community: Agency and Meaning in Urban visual communication, Central Europe 1400-1700. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 173-174. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

Years 2012 - 2015

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Trestné činy proti životu a zdraviu v súdnej praxi uhorských miest raného novoveku. 9. kapitola / Blanka Szeghyová [The Crimes against Life and Health in the Judicial Praxis of Hungarian Towns during the Early Modern History Period].
In Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes / Jaromír Tauchen, Karel Schelle a kolektiv ; recenzenti: Ladislav Vojáček, Ladislav Soukup. - Ostrava : KEY Publishing, 2015. - ISBN 978-80-7418-248-8. - S. 92-102.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

"Ego vos in matrimonium coniungo". Vplyv reformácie na manželstvo, sobáše a svadobné rituály v uhorských mestách / Blanka Szeghyová ["Ego vos in matrimonium coniungo". Influence of Reformation on the marriage and wedding rituals in the Hungarian towns].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; Recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 152-164.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Úradníci a zamestnanci súdnej samosprávy v mestách Pentapolitany v 16. storočí / Blanka Szeghyová [Officials and Employees in the System of Judicial Self-Government in the Pentapolitana Towns in the 16th Century].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 73-88.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2333&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia