Historický ústav SAV
 
Ladislav (László) Vörös, PhD. Slovenská verzia

Mgr. Ladislav (László) Vörös, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ladislav.voros@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/L%C3%A1szl%C3%B3V%C3%B6r%C3%B6s

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

- theory of history, methodology, methodological nationalism in historiography, history of nationalism in East-Central European
- region in the second half of the 19th and first half of the 20th centuries,
- history of corruption in East-Central European region in the second half of the 19th and first half of the 20th centuries

Education:

Mgr. : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor archeológia-história, degree awarded: 2001
PhD : Historický ústav SAV, degree awarded: 2009

Scholarships and fellowships:

Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovinsko), October 2005 – April 2006

Research Centre for Historical Studies, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen (Groningen, Holandsko), ako účastník programu: The European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean, “Building on the Past” (Marie Curie Fellowships for Doctoral Students in History), October 2003 – July 2004

Europa Institut (Budapešť Maďarsko), March – June 2003

Member of editorial boards:

Editor in chief of internet-based scholarly journal: Forum Historiae. Journal and Portal for History and Related Disciplines http://www.forumhistoriae.sk

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia a parlamentné voľby v Uhorsku v období dualizmu [Political corruption and the parliamentary elections in Hungary during the period of dualism]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 83-125. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí. OTKA, K 134378 : Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból/Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective))

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

VÖRÖS, Ladislav. Uhorské vlády, orgány správy a dozoru a čechoslovakistické hnutie 1895-1914: pozorovanie, dezinterpretácie a protiopatrenia [Hungarian governments, institutions of control and supervision, and the Czechoslovakist movement, 1895-1914: Surveillance, misinterpretations and countermeasures]. In Čecho/slovakismus. - Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 96-125. ISBN 978-80-7422-679-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

VÖRÖS, Ladislav. Neželaná elita: Samo Czambel, aktivista na pomedzí dvoch národných ideológií [Unwanted elite. Samo Czambel, an activist on the borderline of two national ideologies]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 453-485. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

VÖRÖS, Ladislav. Sociálna funkcia historického poznania a vedecké písanie dejín v 21. storočí [The social function of historical knowledge and scholarly history writing in the 21st century]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 619-629. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. ústavná úloha Historického ústavu SAV : Metodika historického skúmania fenoménu nacionalizmu (interdisciplinárne inspirácie))

VÖRÖS, Ladislav. The social function of historical knowledge and scholarly history writing in the 21st century. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 5, s.785-797. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

VÖRÖS, Ladislav. Social Demand and the Social Purpose of History : What is Missing from Alun Munslow's Classification of Historiography? In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2017, vol. 6, no. 4, s. 776-803. ISSN 2063-8647. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. "Odťaté ruky"? Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí [ „Hands Severed“? Continuity and Discontinuity of Political and Social Elites in Slovakia in the 19th and 20th Centuries]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 1-8. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/01-soltes-voros-odtate-ruky-kontinuity-a-diskontinuity-politickych-a-spolocenskych-elit-na-slovensku-v-19-a-20-storoci.pdf> (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

VÖRÖS, Ladislav. "Veszedelmes panszlávok." A magyar uralkodó elit képe a szlovák mozgalomról a 19-20. század fordulóján. In Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttelés : Birodalmak és nemzetállamok a közép-Európai régióban (1848-1938). - Budapest : Országgyülés Hivatala, 2017, s. 159-192. ISBN 978-615-5674-19-8. ISSN 2046-4876. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

VÖRÖS, Ladislav. Slovenský Wallenrod, národný renegát alebo úprimný vlastenec? Boj o „pravdivý obraz“ Samuela Czambela [A Slovak Wallenrod, a National Renegade, or a Sincere Patriot? The Battle for a “True Image” of Samuel Czambel]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 173-203. ISBN 978-80-224-1897-3. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

VÖRÖS, Ladislav. Svetozár Hurban Vajanský a uhorská pohraničná polícia : prípad jedného vydierania. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 215-233. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VÖRÖS, Ladislav. Kováč, Dušan - Kowalská Eva - Šoltés, Peter a kol. Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. Bratislava: VEDA, 2015, 511 s. ISBN 978-80-224-1478-4. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 4, s. 737-743. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. - Bratislava : VEDA, 2015.

VÖRÖS, Ladislav. Kováč, Dušan, Kowalská, Eva, Šoltés, Peter et al. SDpoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí (Society in Slovakia in the long 19th Century). Bratislava, VEDA, 2015. 511 pages. ISBN 978-80-224-1478-4. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč.65, č. 5, s.939-945. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Spoločnosť na Slovenskui v dlhjom 129. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Ďoltés et al. - Bratislava : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HUDEK, Adam - ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. Úvod [Introduction]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 9-30. ISBN 978-80-224-1778-5.

VÖRÖS, Ladislav. Úvod: Politická korupcia v súvislostiach [Introduction: Political corruption in context]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 9-16. ISBN 978-80-224-1865-2.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - 336 s. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum Excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE). - ISBN 978-80-89396-24-5

Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii [elektronický zdroj] / László Vörös [The Disintegration of Hungarian Kingdom. Formation of Czechoslovakia and Trianon. Representations of the Evants of 1918-1920 in Hungarian and Slovak Historiography]. - Popis urobený dňa 30. 1. 2013. - Názov z pretlače na CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 14-58.

How to Define a "Nation" ? a Thing, a Group, or a Category ? / László Vörös. - Vega 2/0138/11 - Transformations of the Slovak Society in the First Half of the "long" 19th Century.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 11-23.

Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii / László Vörös [The disintegration of Hungarian Kingdom, the formation of Czechoslovakia and Trianon. The representations of the events between 1918 and 1920 in Hungarian and Slovak Historiography].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 21-64.

Ako existujú sociálne entity ? Metodologické poznámky k žánru národných dejín / László Vörös [How social entities exist? Some methodological remarks on national history genre (19th and 20th centuries)].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 12-29.

Vlastenectvo aj šovinizmus, alebo len nacionalizmus ? : terminologické a definičné problémy skúmania nacionalizmov a historická komparácia. 1. / László Vörös [Patriotism and also Chauvinism, or only the Nationalism? : Problems with Terminology and Definitions related to the Research of Nationalism and Historical Comparison]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. Ústavná úloha HÚ SAV: Metodika historického skúmania fenoménu nacionalizmu (interdisciplinárne inšpirácie).
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 336-371.

Korupcia: Podoby jedného košatého fenoménu a možnosti jeho historického skúmania / László Vörös [Corruption: Forms of this Diverse Phenomenon and Possibilities of its Historical Research]. - APVV -14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 12-55.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

"A leghazafiasabb magyarok" vagy "egy szabad nemzet"? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914-1918 között / László Vörös ["The most patriotic Hungarians" or "a free nation"? Social Representations of Slovaks in the Hungarian Press in the Years 1914-1918]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 3 (2014), s.25-60.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Ideológia - hranice jedného konceptu [elektronický zdroj] / László Vörös [Ideology: Boundaries of a concept]. - APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 1 (2014 ), s. 1-16.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

The Idea of "National Territory" in the Slovak and Hungarian Historiographies: Creation of Boudaries between "National Histories".
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S. 94-106.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV [elektronický zdroj] / Marína Zavacká, László Vörös. - Príspevok bol vypracovaný v rámci ústavnej úlohy HÚ SAV History Updated. Centrum kurikulárnej podpory výučby dejepisu na vysokých školách.
In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2013), s. 52-62.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Korupcia / editori: Peter Šoltés, László Vörös ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z anglitiny: Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Editori Miroslav Michela, Ladislav Vörös [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2013. - 336 s. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). - ISBN 978-80-89396-24-5

Rozpad Uhorska a trianonska zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Editori Miroslav Michela, László Vörös [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD. - Popis urobený dňa 21. 4. 2016. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z predtlače na obale CD. - ISBN 978-80-89396-23-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Úvod [elektronický zdroj] / László Vörös, Miroslav Michela [Introduction]. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - Názov z pretlače na CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 9-12.

Záver [elektronický zdroj] / Miroslav Michela, László Vörös [Conclusion]. - Popis urobený dňa 30.1. 2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S.272-275.

Úvod / Miroslav Michela, László Vörös [Introduction].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 11-17.

Predslov / Peter Šoltés, László Vörös [Foreword].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 8-11.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=4827&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia