Historický ústav SAV
 
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: lubica.kazmerova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Political system of interwar Czechoslovakia and Slovak Republic (1939 – 1945) in connection with their cultural policies, institutionalization of culture and education, school system, enlightenment and educational strategies of both states in Central European context.

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1979
PhD., CSc. Historický ústav SAV, 1989
PhDr. - 1983

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovensko-poľská komisia historikov (funkcia: členka)

Slovenská komisia dejepisnej olympiády pri Ministerstve školstva SR (funkcia: predsedníčka)

Komisia Národnej banky Slovenska na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí členka (funkcia: členka)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Príbeh učiteľa : Jozef Sivák v školských službách 1918-1944 [The Story of a Teacher. Jozef Sivák in the School Services 1918-1944]. Recenzenti: Milan Katuninec, Adriana Kičková. Preklad do angličtiny: Matej Hanula. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 112 s. ISBN 978-80-224-1749-5 (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

FERENČUHOVÁ, Bohumila - KÁZMEROVÁ, Ľubica. La place de la langue et de la littérature francaises dans l´enseignement scondaire en Slovaquie (1918-1945) [French language and literature and it’s place in secondary education in Slovakia (1918-1945)]. In La France et l´Europe centrale : La construction des savoirs réciproques a travers l´enseignement. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017, s. 81-102. ISBN 978-80-7560-110-0. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Kultúra a osveta v kompetencii Ministerstva školstva a národnej osvety 1938-1944 [Culture and Enlightenment under the Ministry of Education and national Enlightenment 1938-1944]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 203-216. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vzdelávacia a výchovná činnosť školských knižníc na Slovensku [Schooling and Educational Activities of School Libraries in Slovakia]. In Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016, s. 27-44. ISBN 978-80-224-1536-1. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Karol Sidor a jeho polonofilstvo v medzivojnovom období [Karol Sidor and his polonophilia in the interwar period]. In Verbum historiae : vedecký internetový časopis, 2020, roč. 8, č. 1, s. 35-44. ISSN 1339-4053. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH1-20.pdf> (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KÁZMEROVÁ, Ľubica. K otázkam vývoja školského systému a legislatívy [To the Problem of School System and Legislation Development]. In KUDLÁČOVÁ, Blanka. Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918-1945. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, s. 198-216. ISBN 978-80-8082-955-1. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Politicko-organizačná činnosť Antona Štefánka [Political and Administrative Work of Anton Štefánek]. In Škola základ života ... : história školstva v archívnych dokumentoch. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2016, s. 240-250. ISBN 978-80-971767-3-0. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Povolanie učiteľ : spektrum činností pedagóga v prvej polovici 20. rokov 20. storočia na prípade Jozefa Siváka [Teacher as a Profession : The Range of Activities of a Pedagogue in the 1st half of the 1920s - the Case of Jozef Sivák]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 240-254. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Prvé ľudovýchovné zákony a učitelia [First People’s Further Education Laws and Teachers]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 9-22. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Sociálne postavenie učiteľov na Slovensku počas prvej Československej republiky v rokoch 1918-1926 [Social Status of Teachers in Slovakia during the Period of the 1st Czechoslovak Republic from 1918 till 1926]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 115-120. ISBN 978-80-224-1564-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Školské reformy pod vedením ministra školstva Jozefa Siváka (1939-1944) [School Reforms under the Leadership of Jozef Sivák, Minister of Education (1939-1944)]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 445-453. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Učiteľ v politike. Školská a politická činnosť Jozefa Siváka v rokoch 1918-1936 [The Teacher in Politics. Educational and Political Activities of Jozef Sivák from 1918 till 1936]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 37-49. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vzdelávanie budúcich učiteľov na Slovensku v prvých rokoch existencie Československa [Schooling of new Teachers in Slovakia during the first Years after the Establishment of Czechoslovakia]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 193-204. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vzdelávanie, primárna požiadavka nového života. Unifikácia školstva na Slovensku v prvej polovici 20. rokov 20. storočia a tzv. malý školský zákon [Education, the primary requirement of the new life. Unification of education in Slovakia in the first half of the 1920s and the so-called Small School Act]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 105-117. ISBN 978-80-224-1932-1. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Konštituovanie školských inštitúcií na Slovensku (1918-1928) [Establishment of the School Institutions in Slovakia (1918 - 1928)]. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 72-80. ISBN 978-80-89388-81-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vznik a činnosť školského referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave v rokoch 1919 až 1922 [The Foundation and Activities of the Department of the Ministry of Education and National Enlightenment in Bratislava from 1919 till 1922]. In Začleňovanie Slovenska do Československej republiky (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). Editori: Michal Bartal, Jana Kafúnová, Marek Púčik, Martina Škutová ; recenzenti: Daniela Tvrdoňová, Róbert Arpáš. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2018, s. 93-98. ISBN 978-80-971767-6-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR : konferencia)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenské školstvo a minister Jozef Sivák. Vzdelávacie a výchovné východiská slovenského školstva v roku 1945 [Slovak School System and Minister Jozef Sivák. Educational and Pedagogical Starting Points of Slovak School System in 1945]. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca druhej svetovej vojny po obdobie normalizácie. Editor: Blanka Kudláčová ; recenzenti: Tomáš Kasper, Miroslava Slezáková. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017, s. 96-102. ISBN 978-80-568-0062-1.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1939-1941. Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2019. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Cesta do Ríma : slovenská účasť na inaugurácii pápeža Pia XII [A journey to Rome. Slovak participation in the inauguration of Pope Pius XII.]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 5, s. 31-33. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Divadlo pod dohľadom : nespokojnosť s národnou ustanovizňou [The theatre under surveillance. Dissatisfaction with the national establishment]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 1, s. 34-37. ISSN 1335-8316.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Reforma školstva v období slovenského štátu : židovské školstvo. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 3, s.46-47. ISSN 1335-8316. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vydaté ženy - problém školstva : byť či nebyť učiteľkou... [Married women – the problem of education. To be or not to be a woman teacher]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 1, s. 37-38. ISSN 1335-8316.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Výučba cudzích jazykov : francúzština na slovenských stredných školách (1918 - 1945) [Teaching of Foreign Languages : French in Slovak Secondary Schools (1918 - 1945)]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 3, s. 44-47. ISSN 1335-8316. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/historia.2020.19.3.5 (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Anton Štefánek : optimistický politik, vedec a vysokoškolský učiteľ. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 377-384. ISBN 978-80-8159-999-6.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Kultúra a politika alebo čo sa môže stať, keď sa stretne politika a kultúra v divadle : Sidor verzus Borodáč. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 530-536. ISBN 978-80-8159-680-3.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Premeny školstva na Slovensku v rokoch 1918 - 1945. In Dejiny školstva v Bratislavskej župe : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja organizovanej pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Editorky: Agáta Mikulová, Tereza Langerová, Lucia Gembešová. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2021, s. 15-24. ISBN 978-80-99911-06-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Hnilica, Jiří. Fenomén Dijon. Století českých maturít ve Francii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladateľství Karolinum, 2017, 510 s. ISBN 978-80-246-35-149. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 358-360. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Fenomén Dijon / Jiří Hnilica. - Praha : Univerzita Karlova, 2017. - ISBN 978-80-246-35-149.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939) [Transformation of Further Education and Selected Schooling and Educational Measures in Slovakia (1918-1939)]. Kolektívnu monografiu zostavila: Ľubica Kázmerová ; recenzenti: Miroslava Slezáková, Katarína Mešková Hradská. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016. 135 s. ISBN 978-80-224-1536-1 (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Výchova a vzdelávanie v siločiarach času [Schooling and Education in the Mirror of Time]. Zostavila: Ľubica Kázmerová ; recenzenti: Adriana Kičková, Zuzana Poláčková. Prvé vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 124 s. ISBN 978-80-224-1867-6

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Keď sa blízky stáva spomienkou...Za promovanou historičkou Natáliou Krajovičovou, Csc. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 571-572. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Začiatok mája patrí olympiáde. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 1, s. 46. ISSN 1335-8316.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB04 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Hranice a štátnosť : presadzovanie ideí slovenskej štátnosti ľudovou stranou vo vyučovacom procese v rokoch 1938-1945 / Ľubica Kázmerová [Borders and Statehood. Promotion of the Slovak Statehood Ideas 157 in Education by the People’s Party in the Years 1938 – 1945]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania a národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939 (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie referátu MŠaNO v Bratislave a osobnosti).
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 157-170.

ABD02 Margita Czóbelová - portrét osobnosti v kontexte doby / Ľubica Kázmerová [Margita Czóbelová – Portrait of Individuality in the Context of an Era]. - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 187-197.

ABD03 Medzivojnové premeny školstva a kultúry. 4. kapitola / Ľubica Kázmerová, Milan Zemko [Changes in Education and Culture during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD04 Prof. Michal Ursíny a úsilie o vysokoškolské technické vzdelávania na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia / Ľubica Kázmerová [Prof. Michal Ursíny and the ambition of Technical University education in Slovakia during the 1920s]. - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority čs. štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939 (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie referátu MŠa NO v Bratislave, osobnosti).
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 132-141.

ABD05 Riadiace orgány školstva na Slovensku a vzdelávací systém v rokoch 1918-1945 / Ľubica Kázmerová [Governing School Authorities in Slovakia and the Educational System during 1918-1945].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S. 11-33.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Anton Štefánek- nedocenená osobnosť našej histórie. Náčrt profilu osobnosti / Ľubica Kázmerová [Anton Štefánek – Unacknowledged Personality of Our History. An Outline of a Personality Profile].
In Studia Politica Slovaca [serial] : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163. - Roč. 6, č. 2 (2013), s. 81-89.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Zmeny štruktúry školského systému na Slovensku v rokoch 1938-1941 / Ľubica Kázmerová [Changes in the Structure of the School System in Slovakia from 1938 till 1941]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v rokoch 1918-1945 (štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S. 63-72.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Siedmy ročník Dejepisnej olympiády / Ľubica Kázmerová.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 75.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2301&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia