Historický ústav SAV
 
Lukáš Krajčír, PhD. Slovenská verzia
Lukáš Krajčír, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: lukas.krajcir@savba.sk
WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Cultural and social history of Slovakia in 1918-1948, life journeys and activities of philanthropists, history of socially oriented associations and organizations, church, economic and other interest entities with a charitable dimension (e.g. YMCA, YWCA, Matica slovenská) operating in Slovakia.

Education:

2019 – 2021 Slovenský historický ústav, Matica slovenská, Bratislava

2012 – 2018 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
odbor: slovenské dejiny, (PhD.)

2010 – 2012 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
odbor: slovenské dejiny, (Mgr.)

2007 – 2010 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
Odbor: všeobecné a slovenské dejiny, (Bc.)

Scholarships and fellowships:

Program mobility Erasmus, Katedra stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (september 2013 – február 2014)

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Komisia na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí Národnej banky Slovenska (funkcia: člen, trvanie od 13. 6. 2019 do 31. 12. 2023)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KRAJČÍR, Lukáš. Cirkevno-organizačné premeny evanjelikov a. v. na Slovensku [Church-organizational transformations of evangelicals of a. c. on Slovakia]. In Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. Zostavovateľ: Lukáš Krajčír ; recenzenti: Pavol Parenička, Marcel Martinkovič. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 26-58. ISBN 978-80-8128-273-7. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: AFB

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností [The Year 1919 and Slovakia]. Zostavovateľ: Lukáš Krajčír ; recenzenti: Pavol Parenička, Marcel Martinkovič. Martin : Matica slovenská, 2021. 250 s. ISBN 978-80-8128-273-7 Typ: FAI

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KRAJČÍR, Lukáš. Úvodné slovo zostavovateľa Lukáša Krajčíra. In Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 7-9. ISBN 978-80-8128-273-7. Typ: GII

KRAJČÍR, Lukáš. Záver. In Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 231-232. ISBN 978-80-8128-273-7. Typ: GII

KRAJČÍR, Lukáš. Úvod. In Slovensko : národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 1, s. 1. ISSN 0231-7303.

KRAJČÍR, Lukáš. Správa z odborného seminára Alexander Dubček (1921 - 1992). In Slovensko : národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 2, s. 69-70. ISSN 0231-7303.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KRAJČÍR, Lukáš. Snahy politika a intelektuála Štefana Krčméryho o zapojenie českej inteligencie do matičného hnutia [The efforts of politician and intellectual Štefan Krčméry to involve the Czech elites to the matica movement]. In Republika Česko-Slovensko : od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 198-232. ISBN 978-80-224-1904-8. Typ: AEDA

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KRAJČÍR, Lukáš. Matica slovenská v medzivojnovej poézii (historická analýza) : Janko Jesenský: Týždeň Matice slovenskej. In Slovenské pohľady, 2021, roč. IV. + 137, č. 5-6, s. 16-20. ISSN 1335-7786.

KRAJČÍR, Lukáš. Životné cesty Jána Goliana pred Slovenským národným povstaním. In Slovensko : národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 1, s. 66-69. ISSN 0231-7303.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KRAJČÍR, Lukáš. Matičiar z rodu Boorovcov : pôsobil duchovne i politicky, ale aj vzdelával a zabával. In Národný kalendár 2022. Zostavovateľ: Štefan Haviar. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 132-133. ISBN 978-80-8128-274-4.

KRAJČÍR, Lukáš. Oddaný slovenskej železnici : pred 140 rokmi sa narodil Ivan Viest. In Národný kalendár 2022. Zostavovateľ: Štefan Haviar. - Martin : Matica slovenská, 2021, s. 159-160. ISBN 978-80-8128-274-4.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=12740&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia