Historický ústav SAV
 
PhDr. Martina Fiamová, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Martina Fiamová, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: martina.fiamova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/MartinaFiamova

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of Slovakia from 1938 till 1945, fate of Jewish community in Slovakia, aryanization of agricultural property, evacuation of population in 1944 – 1945.

Education:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2002
PhDr. - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2005
PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2014

Member of editorial boards:

Forum historiae journal

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovensko-nemecká komisia historikov (funkcia: tajomníčka 2016-2022)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZÜCKERT, Martin - SCHVARC, Michal - FIAMOVÁ, Martina. Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 : Verlauf, Kontexte, Folgen [The Evacuation of the Germans from Slovakia in 1944/45: Course, Contexts, Consequences]. München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 341 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 139. ISBN 978-3-525-31075-5. ISSN 0530-9794

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

FIAMOVÁ, Martina. Formovanie a činnosť ústredných orgánov štátnej správy na autonómnom Slovensku (október 1938 – marec 1939) [Establishment and Activities of the Central Government Authorities in the Territory of Autonomous Slovakia (October 1938 - March 1939)]. Recenzenti: Eduard Nižňanský, Ivan Kamenec. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 264 s. ISBN 978-80-224-1855-3 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

FIAMOVÁ, Martina. Peripetie slovenských úradov [Mishaps of the Slovak Authorities]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 95-109. ISBN 978-80-224-1625-2. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí).

FIAMOVÁ, Martina. Vplyv nacistického Nemecka na poľnohospodársku politiku Slovenskej republiky po salzburských rokovaniach v roku 1940 - pôsobenie poradcu Hansa Hamschu [The Impact of Nazi Germany on the Agricultural Policy of the Slovak Republic after the Salzburg Negotiations of 1940 and the Role of Adviser, Hans Hamscha]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 239-257. ISBN 978-80-224-1653-5. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese).

FIAMOVÁ, Martina. Formovanie slovenských vládnych inštitúcií v období autonómie Slovenskej krajiny [Establishing of the Slovak governmental institutions between October 1938 and March 1939]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 391-409. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

FIAMOVÁ, Martina. Pozemková reforma [Land reform]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 163-175. ISBN 978-80-224-1779-2.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

FIAMOVÁ, Martina. Zmeny v pozemkovom vlastníctve na Slovensku v rokoch 1939-1945 [Changes in Land ownership in Slovakia in the Period 1939-1945]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 99-117. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

FIAMOVÁ, Martina. The preparation and course of the land reform in Slovakia, 1939–1945. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 901-932. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.5 (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

FIAMOVÁ, Martina. Židovská komunita a majoritná spoločnosť v Zlatých Moravciach po roku 1945 [Jewish Community and Majority Society in Zlaté Moravce after 1945]. In Historia et theoria iuris : vedecký časopis venujúci sa právnym dejinám, právnej teórii a príbuzným oblastiam, 2019, roč. 11, č. 2, s. 40-60. ISSN 1338-0753. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

FIAMOVÁ, Martina. "Čo Židia dnes v Slovenskej republike vlastnia, to je v podstate majetkom slovenského národa". Príprava, priebeh a dôsledky arizácie židovského majetku na Slovensku v rokoch 1938-1945 ["What Jews Own in the Slovak Republic Today is Basically the Property of the Slovak Nation". The Preparation, Course and Consequences of the Ayranisation of Jewish property in Slovakia in 1938-1945]. In Ve stínu války : Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšska župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945. - Praha ; Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2019, s. 158-185. ISBN 978-80-88292-51-7. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

FIAMOVÁ, Martina. Reflexia pozemkovej reformy a arizácie pôdy na stránkach dobovej tlače (1938 – 1941) [Reflection of Land Reform and Land Aryanization in the Period Press (1938 – 1941)]. In Propaganda antisemitizmu na Slovensku 1938 - 1945. - Bratislava ; Banská Bystrica ; Zvolen : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta Bratislava : Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, 2018, s. 9-24. ISBN 978-808127-225-7. (VEGA 2/006/16 : Politické, kultúrne a ekonomické elity židovskej komunity v rokoch 1918 – 1945)

FIAMOVÁ, Martina. Odvážny poslanec slovenského snemu : pomoc Františka Bošňáka prenasledovaným židovským spoluobčanom v období Slovenskej republiky 1939 - 1945 [Bold Member of slovak Parliament : František Bošňák and his Help to Persecuted Jewish Citizens during the Period of the Slovak Republic 1939 - 1945]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 153-171. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

FIAMOVÁ, Martina. Evakuačné opatrenia slovenskej vlády na konci 2. svetovej vojny [Evacuation measures of the Slovak government at the end of World War II]. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 99-115. ISBN 978-80-89514-94-6.

FIAMOVÁ, Martina. Českí zamestnanci a ich postavenie na autonómnom Slovensku [Czech Employees and their Position in Autonomous Slovakia]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 375-392. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska)

HLAVINKA, Ján - FIAMOVÁ, Martina. Medzi deportáciami a povstaním: postavenie židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1943-1944 [Between Deportations and the Uprising: The Position of the Jewish Population in Slovakia from 1943 to 1944]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 269-282. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945)

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1939-1941. Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2019. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)

FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján. Vox populi 1938 – 1945: ilegálne vtipy, heslá a verše na ľudákmi ovládanom Slovensku. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 420-428. ISBN 978-80-8159-680-3.

FIAMOVÁ, Martina. „Prečo bych nemohol aj ja s tej pody dostat? ...Bucte tak laskavi vyhovet mojej žiadosti.“ : Uchádzači o židovskú pôdu v rokoch 1939 - 1945. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 344-355. ISBN 978-80-8159-892-0.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

(De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie : Forum Historiae roč. 10, č. 1 (2016) [(De)formations of Rural Areas in the Collectivisation Process] [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Martina Fiamová. Bratislava, 2016. 187 s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.forumhistoriae.sk/sk/tema/deformovanie-vidieka-v-procese-kolektivizacie

Autonómia Slovenska 1938-1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií : Forum Historiae: roč. 13, č. 1 (2019) [Slovak Autonomy 1938 – 1939: The Initial Phase of the Holocaust and Persecution]. Zostavovateľky: Martina Fiamová, Michala Lônčíková. Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. 160 s.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

AAB02 "Slovenská zem patrí do slovenských rúk" : arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945 / Martina Fiamová ; Recenzenti: Eduard Nižňanský, Jan Rychlík, Ľubica Kázmerová ["Slovak Land Belongs to the Slovaks." Aryanization of Land Properties of the Jewish population in Slovakia in the years 1939-1945]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2015. - 175 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 9788022414463

AAB03 Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. [Slovak State 1939-1945 : Conceptions and Reality]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - 336 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. - ISBN 978-80-89396-32-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Arizácia židovského majetku / Ján Hlavinka, Martina Fiamová [Die Arisierung des jüdischen Eigentums]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. Centrum excelentnosti : Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 255-271.

ABD02 Rok 1944 v procese arizácie židovskej pôdy / Martina Fiamová [The Year 1944 in the Process of Aryanization of Jewish Soil].
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 490-499.

ABD03 "Slovenská zem patrí do slovenských rúk!" Pozemková reforma na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach v rokoch 1939-1941 / Martina Fiamová ["Slovak land belongs in Slovak hands!": Land reform on the Jewish agricultural real estate property (1939 – 1941)]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 260-279.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Munkaszolgálat a második világháború idején a történelmi Magyarország utódállamaiban / László Csősz, Martina Fiamová, Attila Gidó, Gergely Kunt, Ildikó Laszák, Nina Paulovicova, Attila Pejin, Júlia Vajda [Labour Service during World War II in the Successor States of the Hungarian Kingdom]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Politikatörténeti Folyóirat múltunk [seriál] : A Politikatörténeti Intézet folyóirata. - ISSN 0864-960X. - Év. 60, 2. sz. (2015), s. 72-147.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 A Mezőgazdaságivagyon-kezelő Alap és a zsidók védelmében betöltött szerepe 1942-1944 között / Martina Fiamová [The role of the Agricultural Property Management Fund in the protection of Jews in 1942 - 1944].
In Fórum Társadalomtudományi Szemle [serial]. - ISSN 1335-4361. - Roč. XV, č. 3 (2013), s. 79-84.

ADFB02 "A zsidókérdés megoldása" 1938 novemberében -zsidók deportálása Szlovákia járásaiban / Martina Fiamová ["The solution of the Jewish question" in November 1938 – Deportation of the Jews from the Districts of Slovakia].
In Fórum Társadalomtudományi Szemle [serial]. - ISSN 1335-4361. - Roč. XVII, č. 2 (2015), s.109-120.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Arizácia pozemkového vlastníctva na Slovensku v rokoch 1939-1945 / Martina Fiamová [Aryanization of Land Property in Slovakia from 1939 till 1945].
In Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konfderencie Bratislava 8-9. septembra 2011 / Zostavila Martina Fiamová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014. - ISBN 978-8089335-51-0. - S. 281-293.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 "A tí, ktorí to nezažili, ti tomu stejne neuveria." Druhá vlna deportácií Židov zo Slovenska (1944-1945) v spomienkach pamätníkov / Martina Fiamová ["And those who did not Witness it will not Believe it After All." The Second Wave of Deportations of Jews from Slovakia (1944-1945)]. - VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko a nacistické koncentračné tábory / Eduard Nižňanský, Michala Lônčíková (eds.) ; recenzenti: Roman Holec, Ľudovít Hallon, Jana Tulkisová. - Bratislava : Katedra všeobecných dejín FiF UK : STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, 2015. - ISBN 978-80-8127-149-6. - s. 14- 32.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Kapitoly z dejín holokaustu na Slovensku / Martina Fiamová, Ján Hlavinka ; recenzenti: Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský. - 1. vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2015. - 67 s. : il. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0133/12-15 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov, riešené na Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1466-1

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Presídľovanie vysťahovalcov z územia Oravskej priehrady na židovské poľnohospodárske majetky v okresoch Nitra a Hlohovec / Martina Fiamová.
In Pamäť národa [seriál]. - ISSN 1336-6297. - Roč. 9, č. 2 (2013), s. 22-31.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 SLOVENSKO-NEMECKÉ VZŤAHY 1938-1941 V DOKUMENTOCH I. Od Mníchova k vojne proti ZSSR (Slovak-German Relations 1938-1941 in Documents I. From Munich to the War against the USSR. Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, Dušan Segeš, David Schriffl, Michal Schvarc. Prešov: Spoločnosť PRO HISTORIA in the publisher UNIVERSUM -EU, s.r.o. 2009, 1171 p. ISBN 9788089046614. SLOVENSKO-NEMECKÉ VZŤAHY 1941-1945 V DOKUMENTOCH II. od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945 (Slovak - German Relations 1941-1945 in Documents II. From the War against the USSR to the Dissolution of the Slovak Republic in 1945). Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, David Schriffl, Michal Schvarc. Prešov: Spoločnosť PRO HISTORIA in the publisher UNIVERSUM -EU, s.r.o. 2011, 1093 p. ISBN 9788089046683.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 948-950.
Recenzia na: Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I. ; Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II. / Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič,, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, Dušan Segeš, David Schriffl, Michal Schvarc / Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, David Schriffl, Michal Schvarc. - Prešov : PRO HISTORIA in the publisher UNIVERSUM-EU, 2009, 2011. - ISBN 9788089046614

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 8-9. septembra 2011 / Zostavila Martina Fiamová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014. - 412 s. - Práca vyšla v anglickej jazykovej mutácii: Anti-Semitic Legislation in Slovakia and in Europe. Edited by Martina Fiamová, Ústav pamäti národa/Nation´s Memory Institute 2015. - ISBN 978-8089335-51-0

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=9425&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia