Historický ústav SAV
 
Michal Ďurčo, PhD. Slovenská verzia
Michal Ďurčo, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: michal.durco@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/Michal%C4%8Eur%C4%8Do

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

- dejiny dopravy a mobility (špeciálne dejiny cestnej infraštruktúry a motorizmus)
- environmentálne dejiny
- hospodárske dejiny

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, odbor história Mgr. 2015
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, odbor slovenské dejiny PhD. 2019

Scholarships and Fellowships:

- 02.2018 – 06.2018, Eindhoven University of Technology, Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences – Technology, Innovation and Society group, Eindhoven (NL)
- 09.2017 – 12.2017, Ludwig Maximilian University of Munich, Rachel Carson Center for Enviroment and Society – Deutsches Museum, Mníchov (DE)
- 02.2017 – 05.2017, Karlova Univerzita, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Praha (CZ)
- 02.2016 – 05.2016, Karlova Univerzita, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Praha (CZ)

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Sekcia pre environmentálny dejiny SHS pri SAV, predseda
Slovensko-rumunská komisia historikov, člen
Tensions of Europe, Early Career Scholar
Forum Historiae, člen redakcie

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ĎURČO, Michal. Cesty a diaľnice : na Slovensku v medzivojnovom období. Nástup automobilovej doby v znamení prvej československej republiky [Roads and motorways in Slovakia in the interwar period. The onset of the automobile era in the sign of the first Czechoslovak Republic]. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 230 s. ISBN 978-80-224-1868-3 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ĎURČO, Michal. Dejiny obce po roku 1918 [History of the municipality after 1918]. In Od brodu k Medzibrodu : monografia obce Medzibrod. - Medzibrod : Obec Medzibrod, 2020, s. 85-117. ISBN 978-80-570-2434-7.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ĎURČO, Michal. Cestopis Jaroslava Proška z roku 1929 vo vzťahu k rozvoju individuálnej autoturistiky na Slovensku v medzivojnovom období [Jaroslav Prošek's travel itinerary in context of individual car tourism development in interwar Slovakia]. In České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. - Praha : Univerzita Karlova, 2019, s. 148-161. ISBN 978-80-246-4507-0.

ĎURČO, Michal. Krajina versus technokraté - predstavy a realita medzivojnových projektov spojenia Moravy so Slovenskom prostredníctvom cestnej infraštruktúry [Landscape vs. technocrats – visions and reality of the interwar projects on Slovakia and Moravia connections by the road infrastructure]. In Hranice v krajinách. - Praha : Academie, 2019, s. 294-317. ISBN 978-80-200-3063-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ĎURČO, Michal. Osídľovací proces a sociálno-ekonomický vývoj [Colonization process and social-economic development]. In Michalová : krajina dreva, železa a ohňa. - Michalová : Obec Michalová, 2018, s. 39-64. ISBN 978-80-570-0147-8.

ĎURČO, Michal. Podiel UNRRA pri obnove dopravnej infraštruktúry Slovenska (so zameraním na rekonštrukciu cestnej dopravy a cestnej siete) [UNRRA's share on Slovak transport infrastructure restoration (with special aim on road transport and road network reconstruction]. In Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2017, s. 260-272. ISBN 978-80-89514-44-1.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ĎURČO, Michal. Stromoradia v systéme stavby a údržby ciest v 18. a 19. storočí [Lines of Trees within the System of Road Construction and Maintenance in the 18th and 19th Century]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 1, s. 65-79. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/06-michal-durco-stromoradia-v-systeme-stavby-a-udrzby-ciest-v-18-a-19-storoci.pdf>

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

KŠIŇAN, Michal - ĎURČO, Michal. Italy and Post-Habsburg Central Europe (An Introduction). In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 1-6. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.1

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ĎURČO, Michal. Cestovanie motorovým vozidlom : ako voľnočasová aktivita a československé autokempingy začiatkom 60. rokov [Traveling by Motor Vehicle: as a Leisure Activity and Czechoslovak Caravan Parks in the Early 60's]. In České století motorismu II : motorismus jako prostředek volného času. - Brno : Technické múzeum v Brně, 2020, s. 289-304. ISBN 978-80-87896-85-3.

ĎURČO, Michal. Plán ministerstva verejných prác na prestavbu cestnej siete na Slovensku z rokov 1919-1920 [The Ministry of public work's plan on the road network transformation in Slovakia from 1919-1920]. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 27-36. ISBN 978-80-7435-672-8.

ĎURČO, Michal - HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Technika a technológia výstavby ciest v prvej ČSR. In České století motorismu III. : technická stránka motorismu. - Praha : Národní technické muzeum, 2021, s. 5-18. ISBN 978-80-7037-340-8.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ĎURČO, Michal. K dejinám železorudného baníctva v Hronci do polovice 18. storočia [On the history of iron ore mining in Hronec until the middle of the 18th century]. In Baníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočí. - Banská Bystrica : Komisia historikov Slovenska a Rumunska : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Národná banka Slovenska : Múzeum mincí a medailí v Kremnici, 2018, s. 128-139. ISBN 978-80-89514-52-6.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

ĎURČO, Michal. Vývoj dopravných spojení na československo-rumunskom pomedzí do roku 1938 = Evoluția căilor de comunicații pe frontiera cehoslovaco-română până în anul 1938 [Development of Transport Infrastructure on Czechoslovak-Romanian Border until 1938]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 176-192. ISBN 978-606-95038-1-2.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ĎURČO, Michal. Stavba cesty Stará Huta - Podkriváň v réžii štátnych železiarní v Podbrezovej medzi rokmi 1933-1936 [Stará Huta - Pokriváň road construction between the years 1933-1936 under the supervision of state ironworks in Podbrezová]. In Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II : Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. Peter Šimko (zostavovateľ) ; zuzana Lopatková, Miloš Marek, Andrea Slaná, Dušan Lichner (recenzenti). - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 153-164. ISBN 978-80-88877-78-3.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - ĎURČO, Michal. Industrialization of Slovakia and its Impact on the Environment during the Period of Socialism. In Technological Drive from Past to Future? 50 Years of ICONTEC : The 45th ICONTEC Symposium 17-21 July 2018. Jean Monnet University Saint- Étienne, France. Editors: Robert Belot, Aurélie Brayet, Timo Myllyntaus, Luc Rojas. - Saint-Étienne : ICONTEC and Jean Monnet University, 2018, s. 140-141. ISBN 979-10-699-2591-5.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ĎURČO, Michal. Ako začali autá meniť Nizke Tatry. In HistoryWeb, 2019, 10.6. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-zacali-auta-menit-nizke-tatry>

ĎURČO, Michal. The shift in Slovakian road planning from Austria-Hungary to Czechoslovakia. In Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l´Europe, 2020, 26. 6. ISSN 2677-6588. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://ehne.fr/en/node/21300>

ĎURČO, Michal. Turistické chaty a útulne : od kamenných prístreškov po horské hotely. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 7, s. 12-19. ISSN 1335-6550.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ĎURČO, Michal. Nízkotatranská turistika do stavby Štefánikovej chaty pod Ďumbierom. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 302-313. ISBN 978-80-8159-892-0.

ĎURČO, Michal. Senegalskí ľudožrúti na južnom Slovensku : Fragmenty z bojov maďarskočeskoslovenskej vojny. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 366-374. ISBN 978-80-8159-680-3.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

ĎURČO, Michal - HALLON, Ľudovít. Vývoj cestnej siete ako predpoklad sociálno-ekonomického rozvoja regiónov Slovenska v rokoch 1918-1938 : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) [Road network development as a prerequisite for the development of the regions in Slovakia during 1918-1938, dissertation thesis]. Školitelia: Ľudovít Hallon (2015-2018), Miroslav Sabol. Bratislava : Univerzita Komenského Filozofická fakulta, 2019. 209 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ĎURČO, Michal. Moraglio, Massimo. Driving Modernity. Technology, Experts, Politics and Fascist Motorways, 1922-1943. New York, Oxford: Berghanh, 2017, 194 s. ISBN 978178534498. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 348-351. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Driving Modernity / Massimo Moraglio. - New York : Berghahn, 2017.

ĎURČO, Michal. Richard Senček, Michal Várošík a kol.: Sielnica od A po Z. In Quaestiones rerum naturalium : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním, 2016, vol. 3, no. 1, s.16-18. ISSN 1339-7907. Recenzia na: Sielnica od A po Z / Richard Senček, Michal Várošík a kol. Dostupné na internete: <https://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=3155>

ĎURČO, Michal. Viktor Pál, Technology and the Environment in State-socialist Hungary. An Economic History, London: Palgrave Macmillan, 2017, ISBN 978-3-319-63831-7 (HB) €125; 978-3-319-63832-4 (e-book) €97. In Environment and History, 2021, vol. 27, no. 2, pp. 326-328. (2020: 0.714 - IF, Q2 - JCR, 0.156 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0967-3407. Recenzia na: Technology and the Environment in State-socialist Hungary : An Economic History / Viktor Pál. - London : Palgrave Macmillan, 2017. - ISBN 978-3-319-63831-7. Dostupné na: https://doi.org/10.3197/096734021X16076828553575

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Italy and Post-Habsburg Central Europe : Forum historiae, roč. 15, č. 1 (2021). Zostavovatelia Michal Kšiňan, Michal Ďurčo. Bratislava : Historický ústav SAV, 2021. 109 s. ISSN 1337-6861 (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ĎURČO, Michal. Ako stromy prišli o miesto pri slovenských cestách. In Denník N, 2018, 23. 2., nestr. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1038826/ako-stromy-prisli-o-miesto-pri-slovenskych-cestach/>

ĎURČO, Michal. Jančura, Mikuláš. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918-1938. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, 170 s. ISBN 978-80-815-255--68. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 181-183. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

ĎURČO, Michal. Konferencia Rok 1918, Rok nádeje (13. zasadnutie komisie historikov Slovenska a Rumunska). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 373-376. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

FILIPKO, Richard - ĎURČO, Michal. Prvé autá u nás ľudia prijímali s odporom, na dedinách do nich často hádzali kamene. In HN History, 23.10.2021, roč. 29, nestr. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: <https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/11562908-prve-auta-u-nas-ludia-prijimali-s-odporom-na-dedinach-do-nich-casto-hadzali-kamene>

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - ĎURČO, Michal. The Great Depression and its Impact on Infrastructure Development in 1930s Slovakia. In ICOHTEC 2020 Digital : 15-17 July 2020 Sessions. Book of Abstracts. - ICOHTEC International Committee for the History of Technology, 2020, s. 46.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=11979&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia