Historický ústav SAV
 
RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. Slovenská verzia
RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: miroslav.morovics@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher, member of Presidium of SAS

Fields of scholarly interest:

History of sciences and Technologies in Slovakia (especially history of math and physics till 1918; personalities, institutions, results in European context, social conditions for development of science, cultural and social impact of science and technologies)

Education:

Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity Praha, študijný odbor Učiteľstvo matematiky a fyziky pre školy II. cyklu, rok ukončenia 1981
RNDr. - Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity Praha, 1984
CSc. – Historický ústav SAV, odbor Dejiny vied a techniky

Institutional position:

Od r. 1981 – do súčasnosti: Historický ústav SAV, oddelenie dejín vied a techniky
(1994-2009 vedúci oddelenia)
Od r. 2009 – do súčasnosti: člen Predsedníctva SAV (2. funkčné obdobie)
1996 – 2007: prednášateľ, odborný asistent na Fakulte humanistiky, neskôr Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, prednášky z dejín vied a techniky
Semestrálne prednáškové kurzy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (člen tímu prednášateľov) a na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity (samostatný prednášateľ) – zameranie na dejiny vied a techniky

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

– Vedecká rada SAV (člen od r. 2009)
– Vedecká rada Prešovskej univerzity (člen od r. 2015)
– Vedecká rada Historického ústavu SAV (člen a tajomník VR od r. 1997)
– Vedecká rada Slovenského technického múzea v Košiciach (člen od r. 2005)
– Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV (člen od r. 1982, od r. 1993 vedecký tajomník, od r. 1997 podpredseda, od r. 2004 poverený predseda)
– Slovenský národný komitét FEANI (člen od r. 2015)
– Člen viacerých komisií, poradných orgánov P SAV

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Vzdelávanie farmaceutov na Slovensku od 40. do 60. rokov 20. storočia [Education of Pharmacists in Slovakia from 40s to 60s of 20th Century]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s. 133-138. (2016: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0014-8172. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Organizačný vývoj a odborné aktivity Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti [Development and professional activities of the slovak psychiatric association of the Slovak medical association]. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2019, roč. 115, č. 2, s. 67-76. (2018: 0.132 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0383. Dostupné na internete: <http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1260>

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

MOROVICS, Miroslav Tibor. Jozef Čabelka : vedec - inžinier. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 126-127. ISBN 978-80-973061-2-0.

MOROVICS, Miroslav Tibor. Jozef Maximilián Petzval : matematik - zakladateľ modernej optiky. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 184-185. ISBN 978-80-973061-1-3.

MOROVICS, Miroslav Tibor. Ľudovít Schlesinger : matematik - univerzitný profesor. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 262-263. ISBN 978-80-973061-1-3.

MOROVICS, Miroslav Tibor. Mikuláš Konkoly-Thege : astronóm-fyzik. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 222-223. ISBN 978-80-973061-1-3.

MOROVICS, Miroslav Tibor. Vojtech Alexander : lekár - röntgenológ - univerzitný profesor. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 242-243. ISBN 978-80-973061-1-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MOROVICS, Miroslav Tibor. Kováč, Dušan a kol. Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2014, 688 s. ISBN 9788022413169. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 755-760. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Dejiny Slovenskej akadémie vied / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Ľudovít (Ludwig) Schlesinger - učiteľ Jura Hronca / Miroslav Tibor Morovics [Ludwig Schlesinger – Jur Hronec’s teacher]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S.277-287.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Pozícia matematických vied v učebnom systéme jezuitských univerzít / Miroslav Morovics [The Position of Mathematical Sciences in the Curriculum of Jesuit Universities].
In Jakub Kresa : život a dílo významného českého matematika 17. století / Aleš Lebeda (Editor) ; recenzenti: Pavel Marek, Eva Křístková. - Smrženice : Obecní úřad Smrženice, 2015. - ISBN 9788086636504. - S. 103-119.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Historické korene profesionálnej prípravy pôrodných asistentiek na Slovensku do začiatku 50. rokov 20. storočia / Eva Morovicsová, Miroslav Tibor Morovics [Historische Wurzeln profesioneller Vorbereitung der Geburtshelferinnen in der Slowakei bis Anfang der 50. Jahre des 20. Jahrhunderts].
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 255-268.

Matematika a deskriptívna geometria na akadémii v Banskej Štiavnici / Miroslav Tibor Morovics [Mathematik und descriptive Geometrie an der Bergakademie in Banská Štiavnica].
In Vivat akadémia Banská Štiavnica : zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. storočia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici / Editori: Zuzana Denková, miroslav Kamenický. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, 2013. - ISBN 978-80-85579-48-2. - S. 45-59.

Počiatky vývoja bezdrôtovej telegrafie - éra technickej tvorby Jozefa Murgaša / Miroslav Tibor Morovics [Beginnings of development of wireless telegraphy - technical era of Joseph Murgas].
In Jozef Murgaš : reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte / editor Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014. - ISBN 978-80-89388-57-8. - s. 63-83.

Spoločenské a politické dimenzie aktivít Dionýza Štúra / Miroslav Tibor Morovics [Social and Political Aspects of the Activities by Dionýz Štúr].
In Príspevky k spomienkovej konferencii pri príležitosti 120. výročia úmrtia Dionýza Štúra Bratislava 9.10.2013. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. - S. 17-23.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Kováč, Dušan et al. Dejiny Slovenskej akadémie vied (A History of the Slovak Academy of Sciences). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, 688 p +51 pages of illustrations. ISBN 9788022413169.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 950-956.
Recenzia na: Dejiny Slovenskej akadémie vied / Dušan Kováč et al. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. - ISBN 9788022413169

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Zborník dejín fyziky : zborník vybraných príspevkov z medzinárodných seminárov dejín fyziky. MESDEF. 26. / editor Miroslav Tibor Morovics, recenzovali: Ján Chrapan, Eva Skočeková. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV : Historický ústav SAV, 2012. - 136 s. - ISBN 978-80-969508-5-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Spolupráca s Historickým ústavom SAV / Anna Falisová, Miroslav T. Morovics.
In Prof. Mudr. Ladislav Badalík, DrSc. : zakladateľ, budovateľ, dlhoročný riaditeľ Školy verejného zdravotníctva na Slovensku a zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve / Vojtech Ozorovský,Ivan Solovič. - [Bratislava] : Vydal Ivan Solovič, 2012. - ISBN 978-80-971026-9-2. - 44-45.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2321&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia