Historický ústav SAV
 
Peter Macho, PhD. Slovenská verzia
Peter Macho, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: peter.macho@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Research of collective memory and identities on local, confessional and national level (myths and symbols), phenomenon of national hero (M. R. Štefánik and others)

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1988
PhD., 2000

Acknowledgements:

Člen vedeckého kolektívu Centra excelentnosti (CEKI – Kolektívne identity v moderných spoločnostiach... /ved. G. Kiliánová, E. Kowalská/), ktorý získal cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR – „Vedecký tím roka 2009“ (2009)

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Člen Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika (občianske združenie)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik ako symbol [Milan Rastislav Štefánik as a Symbol]. Recenzenti: Elena Mannová, Alica Kurhajcová. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 287 s. ISBN 978-80-224-1785-3 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

MACHO, Peter. Cirkev ako bojové pole nacionalizmu. Biskupské voľby na pôde Preddunajského dištriktu evanjelickej cirkvi v roku 1890 [The church as a battlefield of nationalism. Bishop elections in the Lutheran church's District of Cis-Danubia in 1890]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 91-120. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

MACHO, Peter. Medzi hrdinstvom a martýriom. Juraj Langsfeld v kolektívnej pamäti [Between Heroism and Martyrdom. Juraj Langsfweld in the collective memory]. In Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016, s. 108-119. ISBN 978-80-972016-2-3. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Nahliadnutie do života rodiny zvolenského župana. Udalosti z roku 1919 v zrkadle súkromnej korešpondencie Viery Markovičovej [The insight into the family life of the Head of Zvolen County. Events of 1919 in the private correspondence of his wife, Viera Markovičová]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 361-390. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Štefánikov pomník pre americký Cleveland : (prečo sochárske dielo banskobystrického rodáka nikdy nestálo v Banskej Bystrici ?) [Monument to Milan Rastislav Štefánik in Cleveland, America (Why the Sculpture of a Native of Banská Bystrica Dit not End up in Banská Bystrica ?)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 417-432. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Taktické a strategické metódy cirkevnej politiky v kontexte zápasu o integritu Preddunajského dištriktu [Tactic and strategic methods of ecclesiastic policy in the context of the struggle for integrity of the District of Cisdanubia]. In "Tu stojím, inak nemôžem..." : reformácia od počiatkov do súčasnosti. - Bratislava ; Praha : Štátny archív v Bratislave : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 229-243. ISBN 978-80-87912-94-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Umenie v službách nacionalizmu. Pohľad historika na Kováčikov obraz Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu u Jána Hollého na Dobrej Vode v júli 1843 [The art in service of nationalism. Historian´s view of Kovačik´s painting Štúr, Hurban and Hodža visiting Ján Hollý at Dobrá Voda in July 1843]. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 354-368. ISBN 978-80-224160-78. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

MACHO, Peter. Návšteva Štúrovcov u Jána Hollého na Dobrej Vode. Historický (mikro)naratív v kontexte formovania kolektívnej pamäti a identity Slovákov [The visit of Štúr´s group to Ján Hollý at Dobrá Voda. A historical micro-narrative in the context of the formation of the collective memory and identity of the Slovaks]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 239-264. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. The historical micro-narrative as an Instrument in the formation of collective identity and memory : The symbolic and ideological dimension of the visit of Štúr’s group to Ján Hollý at Dobrá Voda. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 849-883. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.3 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. “He flew on wings of Slavonic feeling to Serbia to help the Serbs in 1915”. The symbolic instrumentalization of M.R. Štefánik and Slavonic community against the background of the inter-state relations of the time. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 5, s. 809-843. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

MACHO, Peter. Andrej Hlinka in the collective memory of Slovak protestants. In Historia @ teoria : dziedzictwo kulturowe jako dziedzictwo pamieci, 2016, tom. 1, no. 1, s. 145-160. ISSN 2450-8047. Článok vyšiel v nezmenej verzii: JULKOWSKA, Violetta, WERNER, Wiktor (eds.) Memory of Heritage - Heritage of Memory. Poznan, 2016, s. 306-321. ISBN 978-83-63047-89-4. Dostupné na: https://doi.org/10.14746/ht.2016.1.1.08

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

MACHO, Peter. Daniel Krman ako symbol v prieniku lokálnej konfesionálnej a národnej identity (na príklade Myjavy) [Daniel Krman as a Symbol of the Penetration of Local, Confessional and National Identity (Exemplified on Myjava)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 1, s. 43-62. (2017 - WOS, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. "Die Lubinaken kommen!" Odhaľovanie Hurbanovho pomníka v Novom meste nad Váhom v kontzexte osláv 10. výročia vzniku Československej republiky ["Die Lubinaken kommen!" Unveiling Hurban´s Memorial in Nové mesto nad Váhom in the Context of Celebratinmg the 10th Anniversary of Czechoslovak Republic]. In Slovenský národopis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 287-302. (2018 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, DOAJ, ERIH PLUS, ProQuest). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.26363/SN.2018.303

MACHO, Peter. Pozostalosť Milana Rastislava Štefánika v kontexte inštitucionálnych a rodinných záujmov v medzivojnovom a vojnovom období [The estate of Milan Rastislav Štefánik in the context of institutional and family interests in the interwar period and during World War II]. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, č. 1, s. 57-68. (2016: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1339-2204.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MACHO, Peter. Friendship of Weapons and Brotherhood of Spirit: Cultural, Historical and Symbolic Dimensions of Slavko Kvaternik's Official Visit to Slovakia in 1942 = Prijateljstvo oružja i bratstvo duha: kulturne, pvijesne i simboličťke dimenzije službenog posjeta Slavka Kvaternika Slovačkoj 1942. In Croatia and Slovakia : Historical Parallels and Connenctions (from 1780 to the Present Day). Vol. II. - Zagreb ; Bratislava : FF press. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences Department of History : Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts Department of Slovak History, 2017, s. 183-191. ISBN 978-953-175-605-1. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MACHO, Peter. Juraj Tranovský a jeho Cithara Sanctorum v konfesionálnej pamäti a identite slovenských evanjelikov [Juraj Tranovsky and his Cithara Sanctorum in the Confessional Memory and Identity of Slovak Protestants]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 33-55. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Lajos Kossuth v historickej pamäti Slovákov [Lajos Kossuth in the Historic Memory of the Slovaks]. In Studia Academica Slovaca : prednášky 52. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 45. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 217-235. ISBN 978-80-223-4141-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Mária Rázusová-Martáková : medzi drámou života a divadelným umením. In (ne)obyčajné príbehy žien. - Ružomberok : Society for human studies, 2019, s. 205-230. ISBN 978-80-972913-5-8.

MACHO, Peter. Pol storočia ústavnej starostlivosti o siroty v Modre (1905 – 1951) [Half a Century of the Institutional Orphan Care in Modra (1905 – 1951)]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 311-334. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

MACHO, Peter. Príspevok k dejinám slovenského evanjelického sirotinca v Modre (so zreteľom na vývoj do roku 1918) [A Paper on the History of the Slovak Protestant Orphanage in Modra (In Particular Developments up to 1918)]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 85-98. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

MACHO, Peter. Zabudnutá iniciatíva v prospech postavenia Hurbanovho pomníka v Turčianskom Sv. Martine z roku 1890 [A Forgotten Initiative for Building a Memorial for Jozef Miloslav Hurban in Turčiansky Sv. Martin in 1890]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 65-88. ISBN 978-80-224-1897-3.

MACHO, Peter. „... milerád bol by som platil, ale nemal som grošov.“ : Pavel Štefánik medzi nekompromisným národovectvom a chudobou dedinského kňaza [“…I would very much like to have paid, but I haven’t got any pennies.” Pavel Štefánik between unconditional Nationalism and the Poverty of a Village Priest]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 39-63. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

MACHO, Peter. Hľadanie národného hrdinu v kontexte dramatického a filmového umenia [Looking for a National Hero in the Context of Drama and Film]. In Studia Academica Slovaca : prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 47. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Jozef Mlacek, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 51-64. ISBN 978-80-223-4566-8.

MACHO, Peter. Hurbanov pomník v Novom meste nad Váhom. Zrod jedného sochárskeho diela medzi umením, ideológiou a financiami. In Biografické štúdie, 2018, č. 41, s. 59-75. ISSN 0067-8724.

MACHO, Peter. Ján Drahotín Makovický v siločiarach nacionalizmu a konfesionalizmu [Ján Drahotín Makovický in the mirror of nationalism and confessionalism]. In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 19-28. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724.

MACHO, Peter. Karol Kuzmány versus Ľudovít Geduly - dobová reflexia dvoch cirkevných predstaviteľov v kontexte patentálnych zápasov [Karol Kuzmány versus Ľudovít Geduly - Period Reflection of two Church Representatives in the Context of Protestant Patent Struggles]. In Karol Kuzmány : zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavili: Alica Kurhajcová, Peter Račko ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2020, s. 146- 154. ISBN 978-80-973867-0-2.

MACHO, Peter. Martin Bujna - otec slovenských sirôt = Bujna Martin - a szlovák árvák atyja [Martin Bujna - the Father of Slovak Orphans]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 169-180. ISBN 978-80-971528-7-1. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

MACHO, Peter. Šľachetné perpetuum mobile slovenského vzdelávania a školstva - Ferdinand Písecký a učiteľský ústav v Modre [National Perpetuum Mobile of the Slovak Education System - Ferdinand Písecký and Teaching Institute in Modra]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 275-290. ISBN 978-80-972016-78. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

MACHO, Peter. Národnostný zákon z roku 1868 a Slováci. In Historická revue, 2017, roč. 28, č.3, s. 24-31. ISSN 1335-6550.

MACHO, Peter. "Ruky preč od nášho Štefánika!" : hľadanie pravdy, alebo potupenie pamiatky národného bohatiera? [“Hands off our Štefánik!” The search for truth or dishonouring the memory of a national hero?]. In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 18-26. ISSN 1335-8316.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik na filmovom plátne : (film Jána Svitáka z roku 1935). In Muž slnka. Zostavila Mária Gallová. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2019, s. 66-74. ISBN 978-80-89998-08-1.

MACHO, Peter. Národný hrdina na filmovom plátne. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 321-333. ISBN 978-80-8159-999-6.

MACHO, Peter. Toaletná kríza : "Zápas" o trnavský verejný záchod v kontexte medzivojnových osláv. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 195-203. ISBN 978-80-8159-680-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MACHO, Peter. Mannová, Elena. Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska. [The past as a supermarket? Ways of presenting and up-dating the history of Slovakia]. Bratislava: Institute of History of the Slovak Academy of Sciences; VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, 463 pages. ISBN 978-80-224-1706-8. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 1049-1050. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska / Elena Mannová. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1706-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.6

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii [Jozef Miloslav Hurban - A Personality in Society and in Reflection]. Editori: Daniela Kodajová, Peter Macho ; recenzenti: Miloslav Vojtech, Peter Šoltés. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017. 448 s. ISBN 978-80-224160-78 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KODAJOVÁ, Daniela - MACHO, Peter. Úvod. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 11-16. ISBN 978-80-224160-78.

MACHO, Peter. Čo Hurban začal, to Štefánik dokončil : (Hurbanov pomník v Novom Meste nad Váhom a dve tradície v službách národnej ideológie). In Bradlo : časopis spoločnosti M. R. Štefánika, jún 2017, č. 73, s. 4-5.

MACHO, Peter. Stopy Dušana Jurkoviča v modranskom prostredí. In Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič. - Brezová pod Bradlom ; Luhačovice, 2018, s. 34-36. ISBN [sine].

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 398 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

"Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Apponyi a Trianon na stránkach slovenskej autonomistickej tlače v prvej polovici 20. rokov 20. storočia [elektronický zdroj] / Peter Macho [Representation of Count Albert Apponyi and the Treaty of Trianon on Pages of the Slovak Autonomist Press in the 1920s.]. - Popis urobený dňa 30.1.2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S.128-134.

Apponyi a Trianon na stránkach slovenskej autonomistickej tlače v prvej polovici 20. rokov 20. storočia / Peter Macho [The representations of Count Albert Apponyi and the Treaty of Trianon in the Slovak autonomist press of the early 1920s].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 151-157.

Biskup Samuel Štefan Osuský ako spoluformovateľ historickej pamäti na Ľudovíta Štúra / Peter Macho [Bishop Samuel Štefan Osuský as a co-former of historical memory of Ľudovít Štúr].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 206-222.

Husove oslavy v slovenskom prostredí v kontexte kolektívnych identít a sekularizačných tendencií / Peter Macho [Hus Celebrations in Slovak Surroundings in the Context of Collective Identities and Secularizing Tendencies].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 55-68.

Jozef Miloslav Hurban - náš prvý legionár ? Konštruovanie kontinuity boja za národnú slobodu / Peter Macho [Jozef Miloslav Hurban – our First Legionnaire? The Construction of the Continuity of Struggle for National Liberty]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 165-189.

Názory evanjelickej inteligencie na biskupa Fridricha Baltíka v kontexte zápasov a cirkevnopolitické zákony a integritu Preddunajského dištriktu / Peter Macho [Opinions of Lutheran intelligence concerning the bishop Fridrich Baltík in the context of church and political legislation struggles and the integrity of the north-Danube district].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 280-307.

Premeny symbolickej funkcie Tatier v nacionalistickom diskurze 19. storočia / Peter Macho [Changes in Tatra’s symbolic role in the nationalistic discourse in the 19th century]. - Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia.
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 41-47.

"Skvelej pamiatke veľkého syna slovenskej Trnavy". Oslavy odhaľovania pamätnej tabule Jurajovi Haulikovi roku 1929 / Peter Macho ["To the fantastic memory of a great son of the Slovak city of Trnava": Celebrations of the exposition of the memorial of Juraj Haulik in 1929]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 199-210.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

"Na krídlach slovanského citu zaletel roku 1915 do Srbska na pomoc Srbom" Symbolická inštrumentalizácia M.R. Štefánika a slovanská vzájomnosť na pozadí dobových medzištátnych vzťahov / Peter Macho [“He flew on wings of Slavonic feeling to Serbia to help the Serbs in 1915”. The symbolic instrumentalization of M.R. Štefánik and Slavonic community against the background of the inter-state relations of the time]. - Vega 2/039/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, ktorá sa rieši v rokoch 2013-2016 v HÚ SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č.1 (2015), s. 47-80.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Branislav Varsik és a pozsonyi Mária Terézia-emlékmű : epizód egy fiatal diák életéből és kíseérlet személyes identitássának meghatározására / Peter Macho [Branislav Varsik and the Monument of Maria Theresa: An Episode from the Life of a Young Student and an Attempt at Reconstruction of his Personal Identity].
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 1 (2014), s. 51-60.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Cyrilometodská tradícia na Slovensku medzi konfesionalizmom a nacionalizmom / Peter Macho [Slovak Cyrillo-Methodian Tradition between confessionalism and nationalism]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska- procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.). - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická fakulta, 2013. - S. 69-81.

"Štefánik, unser Symbol-Bradlo, unsere Burg". Die Bradlo-Feiern von 1939 und der Mythos des grössten Slowaken im Kontext der Symbolpolitik 1939-1945 / Peter Macho.
In Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen / herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013. - ISBN 978-3-8375-1008-9. - S. 217-230.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Matúš Čák Trenčiansky v diele Ľudovíta Štúra / Peter Macho [Matúš Čák from Trenčín in the Work of Ľudovít Štúr]. - APVV - 51-030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias do roku 2004 (dejiny v dátumoch), Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 135-153.

Od "pozostatkov Svätoplukovho ľudu" k slovenskému národu. Konštruovanie štúrovskej verzie národného príbehu / Peter Macho [From the "Remainders of the Svätopluk´s People" to the Slovak Nation. Construction of the Štúr´s Generation Version of the National Narrative].
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda = zborník príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 83-85.

Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave v roku 1937 / Peter Macho [Celebrations of the 150th Anniversary of the First Codification of Slovak Language in Trnava (1937)].
In Studia Academica Slovaca : prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a literatúry. 41 / Editori:Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - ISBN 978-80-223-3270-5. - S.327-341.

Poslední mohykáni na Bradle : Štefánikove oslavy v rokoch 1968-1969 a (česko)slovenskí legionári / Peter Macho [The Last of the Mohicans on Bradlo. Štefánik Festivals in 1968 – 1969 and (Czecho-)Slovak Legionaries]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentálizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-971247-3-1. - S. 97-124.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Od cisárov k národným hrdinom : symboly v premenách lojality medzi monarchiou a republikou / Peter Macho.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24, č. 9, (2013 ), s.59-62.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov / editori: Peter Macho, Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 398 s. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Ľudovít Štúr v premenách času. Život, dielo a doba verzus historická pamäť / Peter Macho.
In Múzeum : metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. - ISSN 0027-5263. - Roč. 61, č. 3(2015), s. 71.

Úvod / Peter Macho.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.7-8.

Úvod / Peter Macho, Daniela Dvořáková [Introduction].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 9-13.

Vedecká konferencia o Ľudovítovi Štúrovi / Peter Macho.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 566-569.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2317&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia