Historický ústav SAV
 
doc. Peter Šoltés, PhD. Slovenská verzia

Doc. Peter Šoltés, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: peter.soltes@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/PeterŠoltés

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

social and cultural history of Hungarian kingdom/Slovakia in the 19th century, historical research of corruption, ethnic and confessional stereotypes during the national movements period, migration on the territory of the Carpathian Basin in the 18th and 19th century, literature on local lore and statistics form the 19th century

Education:

Mgr. – Filozofická fakulta UK v Bratislave (história – germanistika), 1999
PhD. – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV (slavistika a slovanské jazyky), 2002
Doc. – Filozofická fakulta UK v Bratislave (slovenské dejiny), 2015

Scholarships and fellowships:

Europa Intézet Budapešť, júl – október 2003
Univerzita v Novom Sade, júl – august 2004
Institut für Europäische Geschichte, Mainz (september 2004 – marec 2005)

Member of editorial boards:

2003 – 2006 Slavica Slovaca
2009 – Forum historiae
2010 – Kultúrne dejiny
2010 – Spomenica Istorijskog arhiva “Srem” (Srbsko)
2018 – Vojenská história

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

- člen Slovenského národného komitétu historikov (od 2016)
- člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Acknowledgements:

Cena Literárneho fondu za rok 2016 za vedeckú a odbornú literatúru za kolektívnu monografiu Korupcia (spolu s Lászlóm Vörösom)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ŠOLTÉS, Peter. Prvé slovenské elity? Slovenskí úradníci v prvých dvoch rokoch neoabsolutizmu [First Slovak elites? Slovak officials during the initial two years of neoabsolutism]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 282-333. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ŠOLTÉS, Peter. "Národ holubičí" alebo "jadro a sila uhorskej pechoty"? : vzťah Slovákov k vojenstvu podľa štatistík z 18. a 19. stotočia a v ideológii slovenských národovcov [" The nation of Doves" or "the Core and Power of Hungarian Infantry? The Relationship of Slovakswith the Military according to Statistics from the 18th and 19th Centuries and within the Ideology of Slovak Nationalists]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 57-80. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. "Odťaté ruky"? Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí [ „Hands Severed“? Continuity and Discontinuity of Political and Social Elites in Slovakia in the 19th and 20th Centuries]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 1-8. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/01-soltes-voros-odtate-ruky-kontinuity-a-diskontinuity-politickych-a-spolocenskych-elit-na-slovensku-v-19-a-20-storoci.pdf> (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ŠOLTÉS, Peter. Die Rolle der evangelisch-lutherische Konfession im sprachlichen und nationalen Gruppenbildugsprozess der Slowaken in der ersten Hälfte des "langen" 19. Jahrhunderts [The Role of the Lutherans in the Process of formation of the language and national group Formation of the Slovaks in the first half of the "long" 19th Century]. In Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen : Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918. - Münster : Aschendorff Verlag, 2017, s. 477-498. ISBN 978-3-402-11599-2. ISSN 0171-3469.

ŠOLTÉS, Peter. Kortešačky a volebné excesy : voľby v Uhorsku v predmarcovom období [Vote buying and election excesses : Elections in Hungary in the pre-March period]. In Vše pro mandát? : podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století. - Liberec ; Praha : Technická univerzita v Liberci : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021, s. 13-35. ISBN 978-80-88304-49-4. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ŠOLTÉS, Peter. "Egyptská pliaga" byrokracie a skorumpované uhorské stolice. Protikorupčný diskurz v Predlitavsku a Uhorsku v reformnom období [The “Egyptian disease“ of bureaucracy and the corrupted counties. Anti-corruption discourse in Cisleithania and Hungary ine the reform era]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 51-82. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí)

ŠOLTÉS, Peter. Premena obrazu Srba v rakúskom a uhorskom diskurze v 18. a "dlhom" 19. storočí [Transformation of the image of the Serbs in the Austrian and Hungarian discourse in the 18th and “long” 19th centuries]. In Byzantinoslovaca VII. : zborník k životnému jubileu profesora Miroslava Daniša. - Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre Všeobecných dejín FiF UK, 2020, s. 295-310. ISBN 978-80-223-5005-1.

ŠOLTÉS, Peter. „Áno, tie národné mená musia mať hlboký význam...“. Etablovanie slovenských/slovanských mien ako indikátor nacionalizácie spoločnosti [“Yes indeed, These National Names Must be Very Signifi cant …”. How did Slovak/Slavic Names Develop into a Nationalist Indicator]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 101-130. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ŠOLTÉS, Peter. Aby voľby pri triezvosti a poriadnosti a všetkých hádok prebehli, čo predtým nebývalo : keď pri voľbách tieklo víno a krv. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 289-303. ISBN 978-80-8159-680-3.

BCK Kapitoly v učebniciach pre základné školy a stredné školy, v skriptách a učebných textoch

ŠOLTÉS, Peter. Náboženský vývoj Zakarpatska a východného Slovenska. In Pracovné metodické listy : pre projekt inovatívne metóty vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc". - Centrum pre európsku politiku, 2017, s.27-34. ISBN 978-80-970942-1-8.

ŠOLTÉS, Peter. Spoločné znaky a odlišnosti regiónov dnešného východného Slovenska a Zakarpatska : (od vzniku Uhorského štátu po rozpad Rakúsko-Uhorska). In Pracovné metodické listy : pre projekt inovatívne metóty vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc". - Centrum pre európsku politiku, 2017, s. 1-7. ISBN 978-80-970942-1-8.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

STEINHÜBEL, Ján - BENKO, Juraj - ŠOLTÉS, Peter - MARUŠIAK, Juraj - MATEJKO, Ľubor - STYKALIN, Aleksandr - NIKTIN, Vladimír. Srednevekovoe i gabsburskoe nasledije Srednej Evropy: vzgliad iz Slovakii. In Istoričeskaja ekspertiza, 2021, roč. 28, č. 3, 140-162. ISSN 2409-6105.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ŠOLTÉS, Peter. Spor cirkvi a štátu v 19. storočí. In Impulz : Revue pre modernú katolícku kultúru, 2016, roč. 12, č.1, s. 48-72. ISSN 1336-6955.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ŠOLTÉS, Peter. Der Nationalcharakter in österreichischen und ungarländischen Statistiken 1780–1848 : Ethnische Stereotypisierung von Slowaken und Ungarn. In Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. - Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2019, s. 13-36. ISBN 978-3-7917-3035-6. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ŠOLTÉS, Peter. Magyar híd, "naša slovenská cirkev", Ecclesia Ruthenica. Korelácia etnicity a konfesionality v hraničnom regióne Zemplín. In Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017, s. 93-133. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ŠOLTÉS, Peter. Od desiatich k piatim... od piatich k dvom : bankrot rakúskej monarchie v roku 1811. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 167-175. ISBN 978-80-8159-999-6.

ŠOLTÉS, Peter. „Neslýchaná pod našimi Tatrami událost zemětřesení" z roku 1858. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 232-245. ISBN 978-80-8159-892-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ŠOLTÉS, Peter. DEMMEL, József. PANSLÁVI V KAŠTIEĽOCH. Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Bratislava: Kaligram, 2016, 240 s. ISBN 9788089845880. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 4, s. 750-755. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: PANSLÁVI V KAŠTIEĽOCH / József Demmel. - Bratislava : Kaligram, 2016. - ISBN 978-80-89-8458-80. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.4.10

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity [Elites and counter-elites in Slovakia in the 19th and 20th centuries. Continuities and discontinuities]. Editori: Adam Hudek, Peter Šoltés ; recenzenti: Darina Malová, Michal Ducháček. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 576 s. ISBN 978-80-224-1778-5 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

BÁN, Andrej - ŠOLTÉS, Peter. Korupcia tu má tradíciu : rozhovor. In Týždeň, 2018, roč. 15, č. 7, s. 24-27. ISSN 1336-5932.

HUDEK, Adam - ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. Úvod [Introduction]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 9-30. ISBN 978-80-224-1778-5.

JANCURA, Vladimír - ŠOLTÉS, Peter. Keď sa súdy dostali pod vplyv podnikateľov. In Pravda, 2020, roč. 30, č. 68, s.42-43. ISSN 1335-4051.

ŠOLTÉS, Peter. A ja ťa krstím ... : na rozdiel od súčasnosti kedysi rodičia nemali veľký vplyv na výber mena svojich detí. In SME príloha, 2019, 25.1., s. 6-7. ISSN 1335-440X.

ŠOLTÉS, Peter. Ivantyšynová, Tatiana - Viršinská, Miriam. Na ceste k literárnej vzájomnosti. Poľsko-slovenský dialóg. Bratislava:SDK SVE v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2013, 133 s. ISBN 978-890-970376-2-8. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 552-553. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

ŠOLTÉS, Peter - FILIPKO, Richard. Muž, ktorý spísal dejiny korupcie : rozhovor. História podplácania je plná príbehov o bitkách so sekerami a šabľami. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, 5.1., s. 46-52. ISSN 2585-7843.

ŠOLTÉS, Peter. Prepisovanie historických mien alebo prepisovanie histórie ? In Denník N, 19. máj 2017, roč. 3, č., s. 19-20. ISSN 1339-844X.

ŠOLTÉS, Peter. 1867: vyrovnanie, po ktorom všetci napokon prehrali. In Denník N, piatok 28. júla 2017, roč. 3, č. 144, s.20-21. ISSN 1339-844X.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

"Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Vplyv jozefinizmu na náboženské festivity rímskokatolíckej cirkvi / Peter Šoltés [Influence of Josephinism on Religious Festivities in Roman Catholic Church].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 37-54.

"Europe in Miniature" Representations of Ethnic Diversity of Hungary in Statistics and Homeland Studies until the Revolution of 1848-1849 / Peter Šoltés. - Vega 2/0138/11 - Transformation of the Slovak Society in the Half of the "long" 19th Century.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 25-43.

Národnopolitické koncepcie slovenských evanjelikov v prvej polovici "dlhého" 19. storočia / Peter Šoltés [The national-political concepts of Slovak Evangelics in the first half of the long 19th century]. - Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia.
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 48-67.

Rakúsky byrokratizmus versus uhorské municípiá / Peter Šoltés [Austrian Bureaucratic Administration versus Hungarian Municipalities].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 285-335.

Z Devína pred krstiteľnice : národné mená v slovenskom národnom hnutí / Peter Šoltés [From Devín to the baptistry. National names within the Slovak national movement].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 238-262.

Korupcia v štátnej a stoličnej správe v prvej polovici "dlhého" 19. storočia / Peter Šoltés [Corruption in State and County Administration in the First Half of the Long 19th Century]. - APVV -14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 100-133.

Kortešačky: Voľby na uhorský spôsob / Peter Šoltés [Vote Buying: Elections "the Hungarian Way"]. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 214-249.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Konfesionálne zmiešané manželstvá v Uhorsku. Právne normy a sociálna prax do roku 1848 / Peter Šoltés [Confessionally mixed marriages legal norms and social practice in the Kingdom of Hungary up to 1848].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 415-446.

Confessionally mixed marriages legal norms and social practice in the Kingdom of Hungary up to 1848 / Peter Šoltés. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 813-845.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

"Maďar je ohnivý ako Talian ... Slovák je, tak ako Poliak, oddaný pálenke". Národný charakter Slovákov a Maďarov v uhorských a rakúskych štatistikách do roku 1848 [elektronický zdroj] / Peter Šoltés ["A Hungarian is as passionate as an Italian... A Slovak is as well as Polish commited to liquor". National Character of Slovaks and Hungarians in Hungarian and Austrian Statistics until 1848]. - APVV- 0119/11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č.2 (2012), s. 15-32.

Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí [elektronický zdroj] : (úvod) / Michal Kšiňan, Peter Šoltés [The Paths of Secularisation in the Long 19th Century. An Introduction]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 1-9.

Občianske zrovnoprávnenie alebo náboženský indiferentizmus ? Problém zmiešaných manželstiev v kontexte sekularizácie Uhorska v 30. a 40. rokoch 19. storočia [elektronický zdroj] / Peter Šoltés [Civil Equality or Religious Indifference? The problem of Mixed Marriages in the Context of the Secularisation of the Hungarian Monarchy in the 40's of the 19th Century]. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 34-63.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Die Konfessionsgrenze im Ehebett : Reverse in matrimonia mixtae religionis im Königreich Ungarn / Peter Šoltés. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Normsetzung und Normverletzung = Alltägliche Lebenswelten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts / Karl-Peter Krauss (Hg.). - Franz Steiner Verlag, 2014. - S. 165-204.

Eingriffe des Josephinismus in religiöse Festivitäten der katholischen Kirche / Peter Šoltés. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Katholische Aufklärung und Josephinismus : Rezeptionsformen in Ostmittel- und Südosteuropa / Herausgegeben von Rainer Bendel und Norbert Spannenberger. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2015. - ISBN 978-3-412-22270-3. - S. 167-184.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Neutra / Peter Šoltés.
In Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa : Konstitution und Konkurrenz im nationen - und epochenübergreifenden Zugriff / Herausgegeben von Jochim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch. - Akademie Verlag GmbH, 2013. - ISBN 978-3-05-005658-6. - S. 20-26.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

Nová aristokracia na dvore Karola Róberta. Budovanie osobných a politických väzieb palatína Filipa Drugetha / Dzura Hardi. Zo srbčiny preložil Peter Šoltés.
In Kultúrne dejiny [seriál]. - ISSN 1338-2009. - Roč.3 č. 1 (2012 ), s.25-35.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

Korupcia / editori: Peter Šoltés, László Vörös ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z anglitiny: Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

Predslov / Peter Šoltés, László Vörös [Foreword].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 8-11.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=6914&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia