Historický ústav SAV
 
Mgr. Angelika Herucová, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Angelika Herucová, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: angelika.herucova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/AngelikaHerucova

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

Vo svojom vedeckom výskume sa venuje dejinám strednej Európy v 11. – 13. storočí, hlavne politickým a právnym dejinám Uhorského kráľovstva za vlády dynastie Arpádovcov, funkciám kráľovského dvora, stredovekému právu a súdnictvu, ako aj analýze naratívnych prameňov z tohto obdobia.

Education:

2010, Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor história, bc.
2012, Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor história – staršie dejiny, Mgr.
2017, Historický ústav SAV v Bratislave, PhD.

Scholarships and Fellowships:

2016 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2021 Das Institut für Mittelalterforschung (IMAFO) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien

Acknowledgements:

2016 Študentská osobnosť roka v kategórii Politológia, sociológia, filozofia, teológia pod záštitou prezidenta SR
2018, Young Researcher Award 2018 ::Medieval History:: akadémií vied krajín V4

Membership in editorial boards:

Forum Historiae, member

Teaching activities:

2015 - 2022, Faculty of Arts, Charles University, Bratislava

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

HERUCOVÁ, Angelika. Palatíni arpádovských kráľov [The Palatines of Arpad Kings]. Recenzenti: Miroslav Glejtek, Miroslav Lysý. 1.vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 288 s. ISBN 978-80-224-1780-8 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AAB

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HERUCOVÁ, Angelika. Vojna o babenberské dedičstvo a Štefan V. [The War over the Babenberg Heritage and Stephen V.]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-24. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku) Typ: ADDB

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HERUCOVÁ, Angelika - HUDÁČEK, Pavol. Verní a neverní kráľovi [Loyal and Disloyal to the King]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 2, s. 1-17. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2019.13.2.1 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: ADFB

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

HERUCOVÁ, Angelika. On the Question of co-operation of Galician, Polish and Hungarian rulers towards Přemysl Otokar II after 1270. In Knjazyvstva galickoj i volinskoj zemeľ v meždunarodnych otnošenijach XI - XIV vekov : materialy II Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Ivano-Frankovsk, 20-22 oktjabra 2011 g. - Krakov, 2012, s. 91-97. ISSN 2083-9251. Typ: AEC

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

HERUCOVÁ, Angelika. Dionýz de Türje - priateľ a spolubojovník Bela IV. [Dionysus de Türje - a Friend and a Fellow Warrior of Bela IV]. In Vojenské konflikty v dejinách Európy : stretnutie mladých historikov V. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 36-48. ISBN 978-80-8152-402-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. 5. vedecká konferencia mladých historikov) Typ: AEDA

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

HERUCOVÁ, Angelika. Palatines in the Hungarian Kingdom, Bohemian Kingdom and Polish Principalities in the 10th to 13th Century. In Hungaro-Polonica : Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations. Dániel Bagi, Gábor Barabás, Zsolt Máté. - Pécs : Történészcéh Egyesület, 2016, s. 69-87. ISBN 978-963-12-7382-3. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku) Typ: AFA

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

HERUCOVÁ, Angelika. A nebudú klerici bodkované tuniky nosiť... : módna polícia za Arpádovcov. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 99-110. ISBN 978-80-8159-892-0. Typ: BEF

HERUCOVÁ, Angelika. Tapiséria s príbehom o Ester a čo na nej robí pes. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 55-65. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF

HERUCOVÁ, Angelika. Česi zapísali, že vyhrali, Uhri zapísali, že slávne vyhrali, Poliaci zapísali, že sa Česi s Uhrami pobili a Rakúšania len, že sa Uhri topili : ako dejiny písali víťazi. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 233-241. ISBN 978-80-8159-680-3. Typ: BEF

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Local Roots – European Connections. The Position of Nazarene Art in 19th-Century Europe : Forum historiae 11, č. 2, 2017 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Pavla Machalíková, Angelika Herucová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2017. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.forumhistoriae.sk/sk/tema/local-roots-european-connections-position-nazarene-art-19th-century-europe ISSN 1337-6861 Typ: FAI

Verní a neverní kráľovi : Forum historiae, roč. 13, č. 2 (2019) [Loyal and Disloyal to the King]. Zostavovatelia Pavol Hudáček, Angelika Herucová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. ISSN 1337-6861 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: FAI

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HERUCOVÁ, Angelika. Uhorsko a Poľsko v stredoveku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s. 570-571. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Typ: GII

MACHALÍKOVÁ, Pavla - HERUCOVÁ, Angelika. Editorial. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 2, s.1-4. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.forumhistoriae.sk/sk/clanok/editorial Typ: GII

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=9571&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia