Historický ústav SAV
 
Barbora Buzássyová, PhD. Slovenská verzia
Barbora Buzássyová, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 902 832 380
E-mail: barbora.buzassyova@savba.sk
WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Czechoslovak foreign policy towards the countries of the so-called of the global South during the Cold War. Cold War history, transnational history, expert transfers, development policy, African history.

Education:

07/09/2017 – 01/07/2021 doktorandské štúdium – odbor slovenské dejiny, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/Historický ústav SAV
Dizertačná práca: Socialist Internationalism in Practice: Shifting Patterns of Czechoslovak Educational Aid Programmes to sub-Saharan Africa (1960s-1980s)

09/2012 – 06/2017 magisterské štúdium – odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – histórie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Scholarships and fellowships:

01/09/2019 – 31/01/2020 Visegrad Scholarship, Central European University, Faculty of History, Budapest.
01/02/2019 – 31/05/2019 CEEPUS III mobilitný program, Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Ústav českých dejín, Praha.
01/02/2018 – 31/05/2018 CEEPUS III mobilitný program, Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Ústav českých dejín, Praha.

Other:

Členka skupiny „Cold War Research Group“ na Karlovej univerzite

Od 26. mája 2022 predsedníčka Mladých vedeckých pracovníkov SAV

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Od internacionalistickej pomoci k pragmatickej spolupráci: priority československého „expertného poradenstva“ v oblasti vedy a vzdelávania pre krajiny Afriky v priebehu 60. a 70. rokov [From internationalist aid to pragmatic cooperation: the priorities of Czechoslovak “expert service” in the field of science and education provided to African countries during the 1960s and 1970s]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 119-145. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.6

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Back to Africa speaking Slovak?: "Third World" students at the Preparatory Language Centre in the city of Senec during the 1960s. In Práce z dějin Akademie věd, 2018, roč. 10, č. 2, s. 1-19. ISSN 1803-9448.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Building and Testing Trust Within a Socialist Dictatorship: The Case of Czechoslovak Experts in Africa Pre- and Post-1968. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 2, s. 69-85. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.2.6 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Repositioning of Czechoslovak Educational Strategies to the "Least Developed Countries": The Rise and Decline of University of 17th November. In Socialist Educational Cooperation and the Global South. - Berlin : Peter Lang, 2020, 183-204. ISBN 978-3-631-82483-2. ISSN 2195-5158.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=12727&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia