Historický ústav SAV
 
PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk

WWW:

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

History of the 19th century, nationalism, national festivities, women’s question

Education and educational activities:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1982
PhD.- Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015
PhDr. – Filozofická fakulta UK v Bratislave, 1984
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1998-2003)

Acknowledgements:

Cena SAV (2011) za spoluautorstvo v kolektívnej monografii: Na ceste k modernej žene...

Member of editorial boards:

Historické štúdie ( od r. 2012)

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovak-Russian commission of historians (since 2001)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

KODAJOVÁ, Daniela. Živena, spolok slovenských žien [Živena, association of slovak women]. In Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019, s. 13-60. ISBN 978-80-556-4149-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KODAJOVÁ, Daniela. "Desatoro vojaka" v mieri a vo vojne : modlitebné knižky pre vojakov (1868-1918) ["Ten Commandments for a Soldier" during Peace and War. Prayer Books for Soldiers (1868-1918)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 197-222. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Genéza inštitúcie kuráta a pohnuté osudy niektorých vojenských kňazov [Genesis of the Institution of Chaplain and the indeterminate fates of some military priests]. In Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016, s. 140-164. ISBN 978-80-972016-2-3. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Janko Francisci, najznámejší kapitáň slovenských dobrovoľníkov [Janko Francisci, the best-know Captain of Slovak Volunteers]. In Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016, s. 38-54. ISBN 978-80-972016-2-3. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Život s perom, krížom a mečom [The life with a cross, pen and sword]. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 18-38. ISBN 978-80-224160-78.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KODAJOVÁ, Daniela. Jozef Miloslav Hurban v rodine a národe. Prepojenie súkromného života a verejných aktivít národovca [Jozef Miloslav Hurban in family and nation. Connection between private life and public activities of the patriot]. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 13-31. ISSN 1339-4908. Dostupné na internete: <http://sausba.sk/pdf_casopis/web/casopisy/slovencinar12_casopisSAUS.pdf> (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KODAJOVÁ, Daniela. Iz Londona v Konstantinopoľ: putevoj dnevnik anglickoj aristokratki ledi Meri Yortli Montegju [From London to Constantinople: The Travel Diary by the English Aristocrat Lady Mary Wortley Montagu]. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik. - Joškar - Ola : Mariiskii Gosudarstvennyi Universitet, 2016, p. 45-57. ISSN 2227-6874. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Matica slovackaja v pamjati slovakov [Matica Slovenska in the memory of Slovaks]. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik. - Joškar - Ola : Mariiskii Gosudarstvennyi Universitet, 2020, p. 38-55. ISSN 2227-6874. Dostupné na: https://doi.org/10.30914/2227-6874-2020-13-38-55 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KODAJOVÁ, Daniela. Božena Kutlíková. Vzor i antivzor ideálu národnej ženy [Božena Kutlíková. Role-model and Antirole-model of ideal Slovak woman]. In (ne)obyčajné príbehy žien. - Ružomberok : Society for human studies, 2019, s. 54-77. ISBN 978-80-972913-5-8. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Bratislavské evanjelické lýceum a formovanie elít v 19. storočí [The Bratislava Evangelical Lyceum and the Formation of Elites in the 19th Century]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 25-42. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

KODAJOVÁ, Daniela. Cestovateľské zážitky z náboženských pútí v 19. storočí [Travellers´Experiences from Religious Pilgrimages in the 19th Century]. In Historické štúdie 52 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 167-184. ISBN 978-80-224-1728-0. ISSN 0440-9515.

KODAJOVÁ, Daniela. Drahotína Kardossová-Križková v spolkoch a pamäti [Drahotína Kardossová-Križková in Associations and Memories]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 205-221. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KODAJOVÁ, Daniela. Ľudovít Štúr v centre pozornosti: celoštátne oslavy v rokoch 1995, 2005, 2015 [Ľudovít Štúr - the Centre of Attention: State-wide Celebrations in 1995, 2005, 2015]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 173-189. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Osud sirôt v rodinách slovenských národovcov [The Fate of Orphans from the Families of Slovak Patriots]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 39-53. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KODAJOVÁ, Daniela. „Smutný je lós úbohej siroty“ : životné príbehy sirôt z rodín slovenských národovcov [“Sad is the Lottery Ticket of a Poor Orphan.” The Life Stories of Orphans from Families of Slovak National Activists]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 377-402. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KODAJOVÁ, Daniela. Človek v súkolí zlomových udalostí:Vladimír Krivoss - od studenta k šľachticovi, od šľachtica k trestancovi Nemaničovi. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 110-125. ISBN 978-80-8127-306-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Druhý život Štefana Moyzesa - oslavy a rôzne kontexty pripomínania života a diela biskupa a národovca [The second Life of Stefan Moyzes - Celebrations and some contexts of commemoration of life and work of bishop and national activist]. In Štefan Moyzes : za života a v historickej pamäti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Štefan Moyzes - za života a v historickej pamäti, ktorá sa konala 24. 10. 2017 v Stredoslovenskom múzeu Banská Bystrica. Zostavili Ján Golian, Alica Kurhajcová, Erika Maliniaková, Rastislav Molda ; recenzenti Ľuboš Kačírek, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2018, s. 123-131. ISBN 978-80-969866-6-8. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Dunaj a iné rieky pri vymedzovaní národného územia [Danube and other rivers acting as borders of national territory]. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 25-35. ISBN 978-80-973527-0-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Dve posolstvá Ľudovíta Štúra : kultúrno-historický význam diel Slovanstvo a svet budúcnosti a O národních písních a pověstech plemen slovanských [Two messages of Ľudovít Štúr: cultural-historical meaning of works Slovanstvo a svet budúcnosti, and O národních písních a pověstech plemen slovanských]. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Peter Zajac (ed.) ; recenzenti Robert Kiss-Szemán, Fedor Matejov. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 203-228. ISBN 978-80-88746-32-4. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí. GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu)

KODAJOVÁ, Daniela. Hana Gregorová a Anna Jesenská - manželky spisovateľov, legionárov, živeniarky [Hana Gregorová and Anna Jesenská - Wives of Writers, Legionnaires, Members of Živena]. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene - dimenzie - reflexie. Daniel Hupko (ed.) ; recenzenti Ladislav Čúzy, Roman Holec, Lukáš Krajčír. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 173-195. ISBN 978-80-89636-44-0. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KODAJOVÁ, Daniela. Ján Drahotín Makovický o úlohe a postavení učiteľa vo vzdelávacom procese "Najvýdatnejšiu pomoc vidím pre národ náš v dobre zriadených školách" [Ján Drahotín Makovický about the role and status of a teacher in the educational process. The greatest help for our nation is in well-established schools]. In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 29-47. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Kresťanský princíp "Miluj blížneho svojho" v podmienkach modernizácie spoločnosti = "Szeresd felebarátod" a kereszténység alapelve a társadalom modernizációs feltételeinek tükrében [Christian principle "Love the neighbour" in the times of society modernisation]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 28-40. ISBN 978-80-971528-7-1. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KODAJOVÁ, Daniela. Národný príbeh v diele J. M. Hurbana Slovensko a jeho život literárny [National narrative in the work Slovensko of J. M. Hurban, and his literary life]. In Biografické štúdie, 2018, č. 41, s. 16-30. ISSN 0067-8724. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Slovanský a germánsky svet v diele Ľudovíta Štúra [World of the Slavs and the Germans in the Works of Ľudovít Štúr]. In Studia Academica Slovaca : prednášky 52. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 45. Editori Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Jozef Mlacek, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 168-193. ISBN 978-80-223-4141-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Svet Boženy Slančíkovej a tvorba Timravy [Life of Božena Slančíková and the literature works from Timrava]. In Slovenský konzervativizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes : zborník prednášok vedeckej konferencie 21. október 2017, Lučenec. Recenzenti: Dušan Katuščák, Ivana Taranenková. - Bratislava : Živena - spolok slovenských žien, 2018, s. 8-17. ISBN 9789-80-972560-2-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Tenká hranica medzi politickým ideálom a politickou perzekúciou : veľká vojma v rodinnej pamäti (príklad rodiny Drahotíny Kárdossovej-Križkovej) = Tonkaja gran meždu političeskymi idealami i političeskim presledovaniem [Thin line between the political ideal and the political persecution: Great War in family memory (example of Drahotína Kárdossová-Križková’s family)]. In Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Zostavila Viera Kováčová ; recenzenti: Karol Fremal, Marian Uhrin. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania : Historický ústav SAV, 2016, s. 71-82, ruská jazyková mutácia na s. 81-94. ISBN 9789-80-89514-39-7. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0180/13 : Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. stor.): mýty- stereotypy- historická pamäť)

KODAJOVÁ, Daniela. Učiteľky- prvé akademické povolanie žien [Female Teachers - Women´s First Academic Profession]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 198-220. ISBN 978-80-972016-78. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KODAJOVÁ, Daniela. Svetozár Hurban Vajanský a ženské hnutie [Svetozár Hurban Vajanský and feminist movement]. In Biografické štúdie, 2017, č. 40, s. 35-52. ISSN 0067-8724. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

KODAJOVÁ, Daniela. Michal Baluďanský : právnik - ekonóm - poradca ruského cára. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 144-145. ISBN 978-80-973061-1-3.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KODAJOVÁ, Daniela. Cisárová manželka Alžbeta Bavorská: život, smrť a mýtus. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 11, s. 12-17. ISSN 1335-6550.

KODAJOVÁ, Daniela. Duch Slovanov má v sebe čosi grécke : slovenskí obrodenci hľadali odpovede na otázky o pôvode Slovanov v špekulatívnych teóriách. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 6, s. 46-51. ISSN 1335-6550.

KODAJOVÁ, Daniela. Janko Francisci : vysoko lietajúci sokol v revolúcii. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 47-53. ISSN 1335-6550. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Korunovácia uhorského apoštolského kráľovského páru. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s.12-17. ISSN 1335-6550.

KODAJOVÁ, Daniela. Ľudský rozmer našich národovcov : Štúrovci a ich "bratia", mýty verzus realita. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 3, s. 39-42. ISSN 1335-8316.

KODAJOVÁ, Daniela. Škandálne dozvuky zakladania Spolku sv. Vojtecha [The scandalous reverberations of the foundation of the Society of St. Vojtech. Attacks and counter-attacks]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 2, s. 16-23. ISSN 1335-8316.

KODAJOVÁ, Daniela. Uctievaný i kritizovaný: fakty o Vajanského živote a politike. In Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, 2016, roč. 26, č. 3, s.38-43. ISSN 1335-4515.

KODAJOVÁ, Daniela. Za leskom majestátu : súkromný život cisára a apoštolského kráľa Františka Jozefa I. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 11, s.6-11. ISSN 1335-6550.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KODAJOVÁ, Daniela. Celé Slovensko na jednej plti : dobrodružná cesta slovenských národovcov na sednicu Tatrína. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 186-194. ISBN 978-80-8159-680-3.

KODAJOVÁ, Daniela. Korešpondencia žien, nielen o ženách. Daniela Kodajová. In 17. Šoltésovej Martin : 30. september 2016, Martin. - Bratislava : Ústredie Živeny, spolok slovenských žien, 2016, s.21-27. ISBN 978-80-972560-0-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Pôsobenie vojenských duchovných v rakúsko-uhorskej armáde. In Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. Zodpovedný redaktor: Daniela Kodajová. - Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, [2018], s. 29-39. ISBN 978-80-973022-9-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných [Glory to the big - hearted IV]. Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. ; recenzenti: Viliam Čičaj, Igor Kišš. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016. 286 s. ISBN 978-80-972016-2-3 (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. Zodpovedný redaktor: Daniela Kodajová. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, [2018]. 231 s. ISBN 978-80-973022-9-0

Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii [Jozef Miloslav Hurban - A Personality in Society and in Reflection]. Editori: Daniela Kodajová, Peter Macho ; recenzenti: Miloslav Vojtech, Peter Šoltés. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017. 448 s. ISBN 978-80-224160-78 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života [Glory to the big-hearted VI. A Good Teacher is a Window onto the World and Life]. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020. 400 s. ISBN 978-80-972016-78 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien [Živena: 150 Years of the Association of Slovak Women]. Zostavila Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019. 303 s. ISBN 978-80-556-4149-2

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JURÁŠ, Ján - KODAJOVÁ, Daniela. Úvod. In Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016, s.8-11. ISBN 978-80-972016-2-3. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela - MACHO, Peter. Úvod. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 11-16. ISBN 978-80-224160-78.

KODAJOVÁ, Daniela - JURÁŠ, Ján. Úvod [Introduction]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 11-20. ISBN 978-80-972016-78.

KODAJOVÁ, Daniela - JURÁŠ, Ján. Záver. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 347-352. ISBN 978-80-972016-78.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. [Ideological Elements of the National Narrative in the Long Nineteenth Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - 299 s. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 398 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. [Glory to the Big-hearted III. Experts in a Distant Orient and Guardians of National Focus]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - 206 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie manipulácie v 19. a 20. storočí, riešená v HÚ SAV. - ISBN 978-80-7140-460-6

Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

"Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Augustové slávnosti - programová demonštrácia slovenskosti, životaschopnosti národa a forma politického protestu / Daniela Kodajová [August Festivals – a Planned Demonstration of Slovakness, Viability of the Nation and the Form of a Political Protest].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 92-108.

Cyrilo-Metodská a veľkomoravská tematika v tvorbe národovcov (30.-60. roky 19. storočia) / Daniela Kodajová [Cyrillo-Methodian and Great Moravian Themes in Patriots' Works (1830s - 1860s)].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 79-89.

Národné oslavy a slávnosti ako prezentácia nacionalizmu : úvod / Daniela Kodajová [National Celebrations and Festivals as a Presentation of Nationalism : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 71-78.

Orava v 19. storočí / Daniela Kodajová [Orava in the 19th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 59-74.

Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov / Daniela Kodajová [Celebrations of Ľudovít Štúr as a medium of forming historical memory of Slovaks]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 182-205.

Pohreby a spomienkové slávnosti národovcov - emocionálna forma inscenovania národnej identity / Daniela Kodajová [Funerals and commemorative ceremonies of Slovak patriots – a form of emotional staging of national identity].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 263-279.

Revolúcia 1848/49 v pamäti Slovákov do roku 1918 / Daniela Kodajová [Revolution 1948/49 in the Memory of Slovaks till 1918]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.143-164.

Vladimír Krivoš - most medzi martinskými rusofilmi a slovanofilmi v Petrohrade / Daniela Kodajová [Vladimir Krivoš – the bridge between rusophiles in Martin and slavophiles in Petrohrad]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty, stereotypy, historická pamäť.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 61-77.

Živena - spolok slovenských žien. Hranica medzi ikonickým ženským spolkom a službou národnému hnutiu. III.1. / Daniela Kodajová [Živena – the Association of Slovak Women. The Border between Iconic Women´s Association and the Service for National Movement]. - vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí , APVV -0628-11 Hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - S. 101-119.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Az 1848-1849 es forradalom szlovák emlékezete 1918-ig / Daniela Kodajová [The Revolution of 1848-1849 and its Slovak Memory up to 1918]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v obobí modernizácie.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 1 (2014), s. 20-50.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Ján Francisci - druhý život. Život a dielo v pamäti / Daniela Kodajová [Ján Francisci - The Second Life. Life and Work in Memory]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Slovenská literatúra [seriál] : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0037-6973. - Roč. 61, č. 1 (2014), s. 13-37.

Slovenské vrstvy pamäti na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica medzi starými a novými časmi / Daniela Kodajová [Slovak Layers of the Memory on the Great War. War as a Border between Old and New Times]. - Vega 2/039/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách Slovenska.
In Eruditio -Educatio. - ISSN 1336-8893. - Roč. 9, č. 2(2014), s. 21-36.

Úvahy slovenských národovcov o potrebe inštitucionalizovať zbieranie pamiatok minulosti / Daniela Kodajová [National revivalists on the need to create institutions dedicated to collecting of artifacts related to national memory]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska- procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Muzeológia a kultúrne dedičstvo [seriál] : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-2204. - č. 2 (2013), s. 7-17.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Differenzierte Repräsentation slowakischer Nation im urbanen Raum: Das nationale "Haus" in Martin und das Katholische Vereinshaus in Skalica / Elena Mannová, Daniela Kodajová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Heimstätten der Nation : Ostmitteleuropäischen Vereins-und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich : Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 32 / Herausgegeben von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski. - Marburg : Verlag Herder Institut, 2013. - ISBN 978-3-87969-369-6. - s. 137-160.

Michail Fedorovič Raevskij i jego dejateľnosť v pamjati Slovakov / Daniela Kodajová [M. F. Raevskii and His Activities in the Slovak Memory]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19.-20. stor.): mýty - stereotypy - historická pamäť.
In Mežkonfessionaľnije, kuľturnyje i obščestvennyje svjazi Rossii s zarubežnymi Slavjanami : K 200-letiju so dnja roždenija M.F. Raevskogo. - Moskva ; Sankt-Peterburg : Rossijskaja akademija nauk Institut slavjanovedenija, 2013. - ISBN 10 5-7576-0283-X. - s. 64-81.

Rossija v Velikoj vojne v pamjati Slovakov: neprijateľ ili slavjanskaja strana? / Daniela Kodajová [Russia in WWI in the Slovak Memory: the Enemy of the Slavic Country?]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. storočie): mýty-stereotypy-historická pamäť.
In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s. 57-74.

Symbolická inštrumentalizácia obrazu Cyrila a Metoda v kontexte formovania národného príbehu Slovákov v 19. storočí / Daniela Kodajová [Symbolic instrumentalization of Cyrill and Methodius in the context of creating of Slovak national narrative during 19th century]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storoči.
In Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.). - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická fakulta, 2013. - S. 83-101.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Cyrilo-metodská tradícia - pilier slovenského národného príbehu / Daniela Kodajová [Tradition from the Times of St. Cyril and St. Methodius – Linchpin of the Slovak National Narrative]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda = zborník príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a metoda na veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 102-105.

Matica slovenská v pamäti Slovákov / Daniela Kodajová [The Matica slovenská in the Memory of Slovaks]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Matica slovenská v národných dejinách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Matica slovenská v národných dejinách 26.-27. 2. 2013 v Martine. - Martin : Matica slovenská, 2013. - ISBN 978-80-8128-086-3. - s. 69-80.

Oslavovanie Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa. Modelovanie obrazu národného hrdinu prostredníctvom osláv / Daniela Kodajová [Celebrating Karol Kuzmány a Štefan Moyses Forming the Image of a National Hero by Celebrations]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, na Historickom ústave SAV (2010-2012).
In Studia Academica Slovaca : prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a literatúry. 41 / Editori:Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - ISBN 978-80-223-3270-5. - S. 313-325.

Posmrtný život Ľudovíta Štúra. Štúrovské výročia v kontexte slovenských dejín / Daniela Kodajová [The Afterlife of Ľudovít Štúr].
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 222-244.

Vnímanie ruskej politiky na Slovensku v období dualizmu / Daniela Kodajová [Perception of Russian politics in Slovakia during the Dual Monarchy]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska. Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty - stereotypy - historická pamäť.
In Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách / Editori: Miroslav Daniš, Lukáš Rybár. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín, 2014. - ISBN 978-80-8127-112-0. - S. 26-38.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Krajina a umelecké pamiatky Talianska očami slovenských pútnikov do Ríma / Daniela Kodajová [The Country and the Artistic Monuments of Italy through the Eyes of Slovak Pilgrims to Rome]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In "Bella Italia". Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí / Eds. Dana Bořutová, Katarína Beňová ; recenzovali: Barbara Balážová, Zuzana Bartošová, Katarína Chmelinová. - Bratislava : Stimul, 2015. - ISBN 978-80-8127-145-8. - s. 173-194.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

"Od Dunaja k Tatrám" - úvahy slovenských romantikov o hraniciach a krajine obývanej Slovákmi / Daniela Kodajová ["From Danube to Tatras" - reflections of Slovak romantics about the borders and country, where the Slovak lived]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 178-195.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)

Dejepis : pre 2. ročnik gymnázií a stredných škôl / Anna Bocková, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová, Mária Tonková. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012. - 223 s. - ISBN 978-80-10-02207-6

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

"Na bránach európskych" : zrod moderných nacionalizmov a myšlienka slovanstva v 19. storočí / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26, č. 10 (2015 ), s. 35-39.

"Prebúdzanie národa" Štúrovci v meste na Dunaji / Daniela Kodajová. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26 , č. 3 , (2015), s. 31-36.

Život v Prešporku v prvej polovici 19. storočia / Daniela Kodajová. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 3 , (2015), s.22-30.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Habsburská monarchia v dlhom 19. storočí / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 9 , (2013), s.12-19.

Romanovovci na ruskom tróne / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 2 , (2013 ), s. 32-35.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Keby tá prekliata vojna nebola prišla - bolo by to so mnou všetko inak / Daniela Kodajová. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska: procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, riešený v HÚ SAV.
In Timrava : tri vojnové novely Hrdinovia, V čas vojny, Záplava. - Spolok Martina Rázusa, 2015. - ISBN 9788097201616. - S. 135-162.

Vzdelávanie žien a dievčat - základný cieľ - prepojenie s národným hnutím / Daniela Kodajová. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In I. programová konferencia Živeny, spolku slovenských žien : 20. marec 2015, Banská Bystrica. - Bratislava : Ústredie Živeny, spolok slovenských žien, 2015. - ISBN [sine]. - S. 23-32.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Slávnosti ako mobilizačný prostriedok národnoidentifikačného procesu Slovákov v 19. storočí / Daniela Kodajová ; školiteľ: Elena Mannová. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Historický ústav SAV, 2014. - 167 s.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov / editori: Peter Macho, Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 398 s. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Stal sa prirodzenou autoritou : rozhovor Daniela Kodajová / Vypracovala Soňa Gyarfášová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 10 (2015), s.40-41.

Úvod / Peter Macho, Daniela Dvořáková [Introduction].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 9-13.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2303&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia