Historický ústav SAV
 
PhDr. Elena Londáková, CSc. Slovenska verzia
Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: elena.londakova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

cultural history in Slovakia after World War II, topics related to education and culture, position of women in Slovak society and its cultural and social context

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1980
CSc. – SAV - 1996
PhDr. - FF UK 1985

Acknowledgements:

Hallon Ľudovít, Kováč Dušan, Londák Miroslav, Londáková Elena
Cena Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR těmto autorským týmům (kategorie A, r. 2019): za publikáciu Československo. Dějiny státu

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - DRÁBIK, Jakub - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu [The Slovaks and The Czechoslovak Socialist Republic. Liberalization, Normalization and the Fall of the Communist Regime]. XIII d. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. 1. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 190 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. ISBN 978-80-85501-71-1 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a nástup socializmu : budovateľské obdobie komunistického režimu [The Slovaks and the Onset of Socialism. The Building Period of the Communist Regime]. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017. 238 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIII.c. ISBN 978-80-85501-69-8 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Die Slowakei in der Tschechoslowakei 1945-1989. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 26-79. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovensko v Československu 1945-1989 [Slovakia within Czechoslovakia from 1945 to 1989]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 26-70. ISBN 978-80-200-2882-2. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovakia within Czechoslovakia from 1945 to 1989. In Slovakia : A European Story. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 26-70. ISBN 978-80-224-1522-4. (Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

LONDÁKOVÁ, Elena. Kultúra v zovretí politiky [Culture in the grip of Politics]. In Od predjaria k normalizácii : Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, s. 243-366. ISBN 978-80-224-1531-6. (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

LONDÁKOVÁ, Elena. The Early Spring and Cultural Elites. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 189-209. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovensko a jeho cesta k roku 1968 [Slovakia and its path toward the year 1968]. In Rok 1968 - 50 rokov po.... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 31-47. ISBN 978-80-224-1784-6. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

LONDÁKOVÁ, Elena. Kultúrne elity na Slovensku v období predjaria a ich vnímanie Alexandra Dubčeka [Cultural elites in Slovakia in the Early Spring period and their perception of Alexander Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 159-175. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LONDÁKOVÁ, Elena. Slovak Society during Normalisation. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 379-396. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Zánik česko-slovenskej federácie a základné tendencie vývoja Slovenska po roku 1993 [The Dissolution of the Czecho-Slovak Federation and Fundamental Trends in the Development of Slovakia after 1993]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 541-566. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁKOVÁ, Elena. K druhej etape rehabilitácií v slovenskej kultúrnej obci v roku 1968/1969 [To the 2 nd Stage of Rehabilitation in the Slovak Cultural Community in 1968/1969]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 481-490. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

LONDÁKOVÁ, Elena. Na ceste k normalizácii - novinári po auguste 1968 [On the Way to Normalization - Journalist after August 1968]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 189-202. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská spoločnosť v období normalizácie - jej dôsledky v kultúre a v školstve [Slovak society in the period of normalization - its consequences in culture and education]. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018, s. 22-31. ISBN 978-80-568-0123-9. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská spoločnosť v období normalizácie [The Slovak Society in the period of Normalization]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 323-337. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenský intelektuál v období totality : novinári v konfrontácii s (komunistickou) mocou [Slovak Intellectual in the Totalitarian Period : Journalists and their Confrontations with the (Communist) Power]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 312-326. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti)

LONDÁKOVÁ, Elena. Vzdelanie v kultúrnej politike "Nového Slovenska". In Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989. - Trnava : Trnavská univerzita, 2019, s. 234-247. ISBN 978-80-568-0369-1. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovakia´s Early Spring (1963-1967). In Studia Carpathico-Adriatica Vol.I. : The Slovaks and the Croats on their Way to Independence: History and Perspectives. Edited by Martin Homza, Željko Holjevac ; reviewed by Ante Nazor, Pavol Matula. - Bratislava : The Slovak - Croatian Commission of Humanities, 2020, s. 66-78. ISBN 978-80-89728-23-7.

LONDÁKOVÁ, Elena. Význam médií v procese demokratizácie česko-slovenskej spoločnosti v 60. rokoch 20. storočia [The Role of the media in the process of democratisation of the Czecho-Slovak society in the 1960s]. In Periodiká v minulosti a súčasnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Zostavovateľka Angela Škovierová ; lektori: Ľuboš Kačírek, Katarína Žeňuchová, Oľga Vanechová. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2018, s. 166-173. ISBN 978-80-89303-63-2. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

LONDÁKOVÁ, Elena. Demokratizácia vzdelávania v 60. rokoch. Pokus o návrat [Democratization of education in the 1960s. An attempt to return]. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca druhej svetovej vojny po obdobie normalizácie. Editor: Blanka Kudláčová ; recenzenti: Tomáš Kasper, Miroslava Slezáková. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017, s. 110-116. ISBN 978-80-568-0062-1. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

LONDÁKOVÁ, Elena. GOSIOROVSKÝ Miloš : * 28. května 1920 Vrútky † 7. listopadu 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 359-361. ISBN 978-80-88292-14-2.

LONDÁKOVÁ, Elena. HOLDOŠ Ladislav : * 14. května 1911 Ružomberok † 9. září 1988 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 447-450. ISBN 978-80-88292-14-2.

LONDÁKOVÁ, Elena. NOVOMESKÝ Ladislav : * 27. prosince 1904 Budapešť, Maďarsko † 4. září 1976 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 120-124. ISBN 978-80-88292-15-9.

LONDÁKOVÁ, Elena. PAVLÍK Ondrej : * 1. dubna 1916 Zvolenská Slatina, okr. Zvolen † 19. prosince 1996 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 161-165. ISBN 978-80-88292-15-9.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. L’année 1968 et la Slovaquie : à la recherche d’un nouveau modèle de socialisme et d’un repositionnement de la Slovaquie dans l’État commun tchéco-slovaque. In L’onde de choc tchécoslovaque : 1968 en Europe médiane et occidentale. - Paris : Institut d’études slaves, 2020, p. 37-46. ISBN 978-2-7204-0660-7. ISSN 0079-0001.

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenská republika a její vývoj po roce 1993. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 861-875. ISBN 978-80-7277-572-9.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LONDÁKOVÁ, Elena. Ondrej Pavlík a prvá komunistická školská reforma v jej československých politicko-historických konotáciách. In SLEZÁKOVÁ, Miroslava. Ondrej Pavlík (1916-1996) : zborník príspevkov zo spomienkového podujatia k 100. výročiu narodenia. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016, s. 23-31. ISBN 978-8089354-68-9.

LONDÁKOVÁ, Elena. Sociálno-ekonomické a kultúrne súvislosti vývoja školstva po roku 1945. In Dejiny školstva v Bratislavskej župe : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja organizovanej pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Editorky: Agáta Mikulová, Tereza Langerová, Lucia Gembešová. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2021, s. 25-34. ISBN 978-80-99911-06-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Karel Hrubý. Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje : Praha: Argo; Ústav pro soudobé dějiny AV Č, 2018, 482 s. In Pamäť národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 106-113. ISSN 1336-6297. Recenzia na: Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje / Karel Hrubý. - Praha : Argo : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018. (Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Od predjaria k normalizácii : Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia [From the "Early Spring" towards Normalization]. Miroslav Londák, Stanislav Sikora, Elena Londáková ; recenzenti: Zdeněk Jirásek, Ivan Laluha. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. 388 s. ISBN 978-80-224-1531-6 (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KERNÝ, Dušan - LONDÁKOVÁ, Elena. Rok narodenia 1944 : k nedožitým 95-tinám Romana Kaliského (Rozhovor s historičkou Elenou Londákovou). In Slovenské pohľady, 2017, roč. 133, č. 9, s. 69-77. ISSN 1335-7786.

LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Úvod [Introduction]. In Rok 1968 - 50 rokov po.... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1784-6.

MAŠLEJOVÁ, V. - LONDÁKOVÁ, Elena. Emancipované v dobrom i zlom. In Slovenka, 2018, č. 9, s. 94-95. ISSN 0231-6676.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970 / Elena Londáková ; recenzenti: Ivan Laluha, Anna Fischerová - Šebestová [Slovak Culture in 1968-1970s]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 303 s. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989. - ISBN 978-80-224-1460-9

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Istoki, projavlenija i posledstvija idej novoj gosudarstvennosti do i posle 1968 goda v Čechoslovakii / Elena Londáková [Origins, Manifestations and Consequences of New Statehood Ideas prior and after 1968]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Inakomyslie v uslovijach "reaľnogo socializma" poiski novoj gosudarstvennosti konec 60-ch - 80-e gg. XX v. - Moskva : Rossijskaja Akademija Nauk Institut Slavjanovedenija, 2014. - ISBN 978-5-7576-0318-6. - S. 277-297.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Alexander Dubček v meandroch Pražskej jari / Elena Londáková [Alexander Dubček in the Meanders of the Prague Spring].
In Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť / Ivan Laluha...[et al]. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1414-2. - S. 52-72.

ABD02 Ambície a neúspechy progresívneho vývoja 60. rokov - Slovensko v predjarí a v roku 1968 / Elena Londáková [Ambitions and failures of progressive development in the 1960s – Slovakia during the "Early Spring" and in 1968]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 62-75.

ABD03 Českí a slovenskí filmári na sklonku roka 1969 / Elena Londáková [A Brief situational excursus of Czech and Slovak filmmakers towards the end of 1969]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 509-522.

ABD04 Husákove ženy / Elena Londáková [Husák’s Women]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989, Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 826-844.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Rok 1968 v slovenskej kultúre / Elena Londáková [The year 1968 in Slovak culture].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 245-259.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Vladimír Clementis - súputník jednej generácie slovenskej ľavicovej inteligencie / Elena Londáková [Vladimír Clementis – a Contemporary of one Generation of a Slovak Left Wing Intelligentsia].
In " Vlastenec a Európan Vladimír Clementis" : zborník príspevkov zo spomienkovej konferencie 20. 9.2012 v Bratislave / Zostavil Peter Juza. - Bratislava : Inštitút ASA, 2012. - ISBN 978-80-971139-0-2. - S. 16-22.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Gustáv Husák: Zapredal dušu politike / Elena Londáková.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s.161-169.

BBB02 Slovensko: Prebudenie do rokov veľkých nádejí / Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 10-59.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2315&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia