Historický ústav SAV
 
PhDr. Eva Frimmová, DrSc. Slovenska verzia
PhDr. Eva Frimmová, CSc.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: eva.frimmova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of book publishing in Slovakia in the 15th and 16th century, cultural history during the renaissance period, humanists and their relationship to Slovakia – their activities and works, historiography of the Early Modern Age.

Education:

Filozofická Fakulta Univerzity Komenského Bratislava; aprobácia: Latinský a francúzsky jazyk a literatúra - 1974
CSc. – FFUK Bratislava; odbor: Teória literatúry a dejiny staršej slovenskej literatúry - 1993
PhDr. – FFUK Bratislava; odbor: Teória a dejiny latinskej a starogréckej literatúry - 1979

Educational activities:

Katedra knihovedy FFUK Bratislava, prednášky z inkunábulistiky, 1991 - 1996

Scholarships and fellowships:

Bibliothèque Nationale, Arsenale, Bibliothèque st. Geneviève, Centre Pompidou, Bibliothèque Mazarin, Paris, Francúzsko -  1992, 2 mesiace
Vatikánsky tajný archív a Apoštolská vatikánska knižnica, Vatikán - 1993, 1 mesiac
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Nemecko – 1994, 3 mesiace

Acknowledgements:

Univerzitná knižnica v Bratislave - pamätná medaila pri príležitosti 70. výročia založenia UK v Bratislave - október 1999
Literárny fond SR - Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelila za rok 1996 prémiu za dielo: KOTVAN, Imrich - FRIMMOVÁ Eva. Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách. Martin : Matica slovenská, 1996. 224 s.
Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá, Slovenské národné múzeum, Pamiatkový ústav SR ocenila kolektívne dielo RUSINA, Ivan a kol. (ed.): Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava : Slovenská národná galéria – Slovart, spol. s r. o., 2009 (Frimmová – tri kapitoly: Bratislava v čase snemu roku 1515 podľa Bartoliniho Hodoeporiconu; Cesty, cestovatelia, denníky a itineráre; Knihy, tlačiarne, obchod s knihami, knižnice) - 2009

Member of editorial boards:

členka redakčnej rady vedeckého časopisu Slovenského historického ústavu v Ríme Slovak Studies. Roma : Rubentino, od 17. júna 2014
členka redakčnej rady zborníka „Knihy a dějiny“ (Praha : Knihovna AV ČR)

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

od 2010 - členka Slovenskej jednoty klasických filológov
od 2001 - členka Česko-slovensko-francúzskej komisie historikov
od 2000 - predsedkyňa Sekcie pre dejiny knižnej kultúry Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a členka Predsedníctva SHS pri SAV
1997 - 2003 - členka filiálky Rumunskej akadémie vied New York
1997 - 1999 - členka Komisie pre zahraničné vzťahy Spolku slovenských knihovníkov (SSK)
1992 - 1997 - členka Konzorcia výskumu Európskej databázy starých tlačí do 1830
od 1983 - predsedkyňa Komisie pre historické knižné fondy SSK, do 1999 - členka Prezídia SSK
1983 - 2001 - spolupráca s inštitúciou pre výskum inkunábulí Gesamtkatalog der Wiegendrucke v Preussischer Kulturbesitz Berlín,
1983 - 1995 - členka komisie pre dokončenie Knihopisu Národní knihovny ČR Praha

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Riccardus Bartholinus: Odeporicon = Richard Bartolini: Odeporicon / Edidit- Preložila : Eva Frimmová. - Bratislava ; Trnava : Historický ústav SAV : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. - 290 s. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. - ISBN 978-83-7490-780-4

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. [Ideological Elements of the National Narrative in the Long Nineteenth Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - 299 s. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0

AAB02 Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. [Political and Social Situation in Slovakia in the 1st Half of the 17th Century]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - 242 s. - Vega MŠ SR a SAV : 1/0658/11 Pramene k novovekým slovenským dejinám, 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku, 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. - ISBN 978-80-8082-546-1

AAB03 Rok 1515 v premenách času : (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon) / Eva Frimmová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Viliam Čičaj, Mária Kohútová [The Year 1515 in Time’s Changes (in the light of Richard Bartolini’s Odeporicon)]. - Bratislava : Post Scriptum : Historický ústav SAV, 2015. - 285 s. - VEGA 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie. - ISBN 978-80-89567-54-6

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Pramene z obdobia humanizmu a renesancie, ich vydávanie a preklad / Eva Frimmová [Edition of sources to the modern history, problems, opportunities]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S.16-32.

ABC02 Un médiateur culturel au XVII siecle: peter Fradelius (1580-1621), vice-recteur de l´Université de Prague / Eva Frimmová. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In La France et l´Europe centrale : Médiateurs et médiations / publié sous la direction d´Antoine Marés. - Paris : Institut d´études Slaves, 2015. - ISBN 978-2-7204-0538-9. - S. 23-40.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Právo a poriadok na Istropolitane v Bratislave / Eva Frimmová [Law and Order on Istropolitana University in Bratislava].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 149-165.

ABD02 Prejav Hieronyma Balba na Wormskom sneme 3. apríla 1521 / Eva Frimmová [Discours de Hieronymus Balbus à la Diète d'Empire de Worms du 3 avril 1521]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 111-128.

ABD03 Staroslovanské tradície v diele humanistických autorov / Eva Frimmová [Ancient Slavic Tradition in the Works of Humanist Authors].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 31-41.

ABD04 Zvieratá v humanistickej tvorbe. 1.4. / Eva Frimmová ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animals in the Humanist Works]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 74-92.

ABD05 Žánrová rozmanitosť humanistickej tvorby na Slovensku / Eva Frimmová [The Genre Diversity of the Humanism Creation in the Slovakia]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 76-98.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Eliáš Berger (1562-1644), cisársky historiograf a poeta laureatus / Eva Frimmová [Eliáš Berger (1562 – 1644), imperial historian and poet laureate]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s.393-413.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Fradeliova oslavná báseň na francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII. / Eva Frimmová [Le poème panégyrique du roi Louis XIII composé par Fradelius]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Opera Romanica 14 [seriál] : sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské. - 14 (2013), s. 40-54.

ADEB02 Humanistické tlače Eliáša Bergera / Eva Frimmová [Humanistische Drucke von Eliáš Berger]. - Vega č. 2/0048/09 Intelektuálne elity na prelome stredoveku a raného novoveku riešený na Historickom ústave SAV.
In Knihy a dějiny [seriál]. - ISSN 1210-8510. - Zvláštne číslo venované PhDr. Anežke Baďurovej (2012), s.141-168.

ADEB03 Ján Zápoľský očami súčasníkov i nasledovníkov / Eva Frimmová [Ján Zápolský through the eyes of contemporaires and successors]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In HOP Historie - Otázky - Problémy [seriál] : kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem. - ISSN 1804-1132. - Roč. 6, č. 2( 2014), s. 116-124.

ADEB04 Le portrait de Iohannes Zápoľský dans les documents historiques / Eva Frimmová. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Transilvania [seriál]. - ISSN 0255 0539. - anul XLII (CXLVI), 5-6 (2014), s. 16-27.

ADEB05 L´activité de l´imprimeur Andreas entre 1477 et 1480 a Presbourg / Eva Frimmová. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Magyar Könyvszemle [seriál] : könyv és sajtótörténeti folyóirat. - ISSN 0025-0171. - 129: 4 (2013), s. 424-447.

ADEB06 Počiatky kníhtlače na Slovensku / Eva Frimmová [Die Anfänge des Buchdrucks in der Slowakei]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. Ved. riešiteľ: Eva Frimmová.
In Sborník Národního muzea v Praze [seriál]. - ISSN 0036-5335. - Řada C - Literární historie, roč.57 (2012), č. 1-2,s. 108-112.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Formy vzdelaneckej komunikácie v 16. storočí a začiatkom 17. storočia / Eva Frimmová [Forms of Educated Communication in the 16th Century and at the Beginning of 17th Century]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 45-59.

ADFB02 Humanistická korešpondencia / Eva Frimmová [Humanist correspondence]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. Ved. riešiteľ: Eva Frimmová. Vega 2/20099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Ved. riešiteľ Viliam Čičaj.
In Slovenská literatúra [seriál] : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0037-6973. - Roč. 59, č. 2 (2012), s. 139-165.

ADFB03 Textová analýza renesančného cestopisu / Eva Frimmová [Textual Analysis of a Renaissance Travel Diary]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Literárnohistorické kolokvium : stredovek : humanizmus a renesancia. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013. - ISBN 978-80-88746-24-9. - S. 137-162.

ADFB04 Vzťahy Petra Fradelia k Francúzsku a ich odraz v literatúre / Eva Frimmová [Peter Fradelius in Beziehungen zu Frankreich und deren Abbild in der Literatur]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Opera Romanica 13 : európske cesty románskych kníh v 16. -18. storočí / Editorka Klára Komorová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-81490-01-9. - S. 35-54.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Fradeliova Musa pulla z roku 1618 / Eva Frimmová [Die Musa pulla von Peter Fradelius aus dem Jahre 1618]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Libri magistri muti sunt : pocta Jaroslavě Kašparové / K vydání připravili Alena Císařová Smítková, Andrea Jelínková a Milada Svobodová. - Praha : Vydala Knihovna AV ČR, 2013. - ISBN 978-80-86675-24-4. - S. 359-382.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Peter Révai a jeho historické dielo o uhorskej kráľovskej korune / Eva Frimmová [Peter Révai et son oeuvre historique sur la couronne royale de la Hongrie ancienne]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Knihy v proměnách času : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven / Editorka: Jitka Radimská ; recenzentky: Marta Vaculínová, Lenka Veselá. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky, 2015. - ISBN 9788073945428. - S. 283-296.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Reflexie o biblických textoch z obdobia renesancie a humanizmu / Eva Frimmová [Réflexions sur les textes bibliques de la période de la Renaissance et de l’Humanisme]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In In verbo autem tuo : jubilejník k 70. narodeninám slovenského biblistu Jána Ďuricu SJ / Prichystal Jozef M. Rydlo. - Bratislava : Libri Historiae, 2013. - ISBN 978-80-89348-08-4. - S. 151-172.

AED02 Slovensko v stredoeurópskom kontexte začiatkom novoveku / Eva Frimmová [Slovakia in the central European context of the early modern times]. - Vega 2/200/62/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku, riešená v HÚ SAV.
In 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry : zborník príspevkov = 16 th century in the reflection of literary culture / Zostavili: Mária Bôbová, Blanka Snopková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012. - ISBN 978-80-89388-48-6. - S. 13-31.

AED03 Vedecké a politické aktivity Jána Jessenia v čase jeho pražského pobytu / Eva Frimmová [Scientific and political activities of Ján Jessenius during his stay in Prague]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Ján Jessenius : Slováci na panovníckych dvoroch : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 13. -14. septembra 2011 v Martine / Ed. Agáta Klimeková, Eva Augustínová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-89301-93-5. - S. 42-58.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Occasione XIV lustrorum peractorum Mariae nobis semper colendae laudatio / Eva Frimmová.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 19-29.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Profil J. I. Bajzu, jednej z najvýraznejších osobností slovenského osvietenstva / Eva Frimmová [Profile of Jozef Ignác Bajza, one of the most important figure of the period of Enlightement in Slovakia].
In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte / editorka Katarína Žeňucová. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Obec Dolné Dubové, 2013. - ISBN 978-80-894-8914-5. - S. 11-30.

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
BDB01 Balbus, Hieronymus / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 87-88.

BDB02 Bula Industriae tuae / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 150-151.

BDB03 Cividalský evanjeliár / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 174-175.

BDB04 Henkej Ján / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 327.

BDB05 Inkunábula / Eva Frimmová.
In Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 7. zväzok, In - Kalg. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-970350-1-3. - S. 98.

BDB06 Inkunábula / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 381.

BDB07 Inkunábulistika / Eva Frimmová.
In Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 7. zväzok, In - Kalg. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-970350-1-3. - S. 98.

BDB08 Inkunábulistika / Eva Frimmová.
In Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 7. zväzok, In - Kalg. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-970350-1-3. - S. 98.

BDB09 Inkunábulistika / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 381-382.

BDB10 Istropolitana a dominikáni / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 392-393.

BDB11 Kódexy stredoveké / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 461-462.

BDB12 Mošovský Zachariáš Rohožník / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 612.

BDB13 Odpustková listina / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 667.

BDB14 Radetiov humanistický krúžok v Bratislave / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 790.

BDB15 Schomberg/Peltel zo Schönbergu, Juraj / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 838.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Kráľovské zásnuby v Bratislave / Eva Frimmová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 25, č. 4, (2014), s. 60-65.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Klára meszárosová, Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave 2011. 303 s.
In Knihy a dějiny [seriál]. - ISSN 1210-8510. - Roč. 20 (2013), s.93-94.
Recenzia na: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave / Klára Mészárosová. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011

EDI02 Matej Bel, Martin Turóci (ed.), Imrich Nagy (ed.): Trenčianska stolica. Čadca: Kysucké múzeum, 2013.
In Slovak Studies [seriál] : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma. - 1-2 (2015), s. 198-202.
Recenzia na: Trenčianska stolica / Matej Bel. - Čadca : Kysucké múzeum, 2013

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Dejiny knižnej kultúry Nitry a okolia / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 582-584.

GII02 Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 586-588.

GII03 Medzinárodná konferencia Európske cesty románských kníh v 16. - 18. storočí / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 360-362.

GII04 Seminár Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe v Bratislave / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 363-364.

GII05 Vedecká konferencia 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s.589-590.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1511&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 79
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   109

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 107
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 291
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 22
Súčet   446

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia