Historický ústav SAV
 
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Slovenska verzia
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: eva.kowalska@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/evakowalska

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of Early Modern Age – ecclesiastical history (relations between confessions), school system and culture

Education:

VŠ: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, história + filozofia, 1979
CSc.: Univerzita Komenského, 1987
PhDr. 1985
DrSc. 2001

Scholarships and fellowships:

2005 Leipzig GWZO, 2 months
2003 Marburg Herder Institut, 2 months
2002 Mainz/Halle/Wolfebüttel, 1 month
1992 Göttingen, 2 months
Voltaire Foundation: 1 month
1989 Berlin/Wolfebüttel

Acknowledgements:

Členka Učenej spoločnosti SAV; 2 prémie Literárneho fondu; cena Ministra školstva SR (za kolektívnu monografiu My a tí druhí)

Member of editorial boards:

Historický časopis; CORNOVA; Historia ecclesiastica

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Predsedníčka Komisie pre obhajobu doktorských dizertácií (DrSc.) v historických vedách
Členka VR Univerzity Palackého v Olomouci (2014- )
Členka VR Prešovskej univerzity v Prešove (2011-2015)

Publishing Activities

Years 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KOWALSKÁ, Eva. Konfessionelle Gewalt in Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts: Auslöser - Akteure - Auswirkungen [Confessional Violence in Hungary during the 17th and 18th Centuries: Causes - Participants - Effects]. In Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th - 18th Centuries). - Praha ; Stuttgart : Historický ústav Akademie věd České republiky : Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart, 2017, s. 277-292. ISBN 978-80-7286-305-1.

KOWALSKÁ, Eva. Vynuždennaja emigracija iz Vengrii po pričine veroispovedanija v XVII v. : meždunarodnij kontekst [The Forced Emigration from Hungary due to Religion in the Course of 17th Century: The International Context]. In Vzaimodejstvija i konflikty na konfessionaľno i etničeski smešannych territorijach Centraľnoj i Vostočnoj Evropy 1517-1918. - Moskva ; Sankt Peterburg : Nestor Istoria, 2016, s. 102-114. ISBN 9-785-4469-0832-5.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KOWALSKÁ, Eva. Úskalia armádnej služby šľachtica na konci 18. storočia: prípad Imrich Zay [Drawbacks of Army Service for a Nobleman at the End of the 18th Century: The Case of Imrich Zay]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 103- 119. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

KOWALSKÁ, Eva. Business Directed by an Aristocrat: The Establishment and first, Years of the Textile Factory at Uhrovec (1845-1851). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 809-837. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.2

KOWALSKÁ, Eva - KANTEK, Karol. Ján Galbavý: Hedžra Štúrova aneb originálny a autenticky nástin Ludevita Štúra na jeho úteku r. 1848 [Ján Galbavý: Štúr’s Hijra or Ľudovít Štúr’s original, authentic Account of his Flight in 1848]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 713-734. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. Podnikanie v réžii aristokrata: založenie a prvé roky súkenky v Uhrovci (1845-1851) [Business directed by an aristocrat: the establishment and first years of the textile factory at Uhrovec (1845-1851)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 429-456. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

KOWALSKÁ, Eva. Problems with the Interpretation of the “Slovak Reformation”. In Journal of Early Modern Christianity, 2020, vol. 7, no. 2, p. 305-318. ISSN 2196-6648 (Print). Dostupné na: https://doi.org/10.1515/jemc-2020-2026 (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity)

KOWALSKÁ, Eva. Uhorské školské reformy - impulz pre sociálny vzostup učiteľov elementárnych škôl [The Hungarian Schoolo Reforms - an Impulse for a Social Advancement of Elementary School Teachers ?]. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6, č. 1, s. 8-18. ISSN 1804-6983.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KOWALSKÁ, Eva - KANTEK, Karol. Listy Karola Štúra na obranu slovenčiny v modranskom gymnáziu [Letters of Karol Štúr on the Defense of the Slovak Language in the Grammar School in Modra]. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č. 2, s. 80-95. ISSN 0231-6722. Dostupné na internete: < https://www.minv.sk/?slovenska-archivistika-1> (APVV 15-0554)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOWALSKÁ, Eva - GERSTMEIER, Markus. Evangelische Exulanten aus dem Königreich Ungarn und der frühe Pietismus : Migration, Krisenbewältigung und religiöser Wissentransfer zwischen ungarischen und deutschen Zentren des Luthertums im 17. Jahrhundert [The Lutheran Exiles from Hungarian Kingdom and the Early Pietism: Migration, Crises Management and Religious Cultural Transfer between Hungarian and German Centres of Lutheranism in 17th Century]. In Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen : Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918. - Münster : Aschendorff Verlag, 2017, s. 277-318. ISBN 978-3-402-11599-2. ISSN 0171-3469.

KOWALSKÁ, Eva. Exulanten und Galeersklaven in den Dokumenten und als Erinnerungsort der slowakischen Lutheraner. In Erinnerungsorte im Spannungsfeld Unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, s. 76-90. ISBN 978-963-318-617-6. ISSN 2064-549X. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

KOWALSKÁ, Eva. Konkurrenten und Verbündete. Lutheraner und Reformierte im Königreich Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts [Competitors and Allies: Lutherans and Reformed in the Kingdom of Hungary During the Seventeenth and Eighteenth Centuries]. In Der Luthereffekt im östlichen Europa : Geschichte - Kultur - Erinnerung. - Oldenbourg ; Berlin ; Boston : De Gruyter, 2017, s. 117-124. ISBN 978-3-11-050159-9. Vyšlo aj v anglickej jazykovej mutácii: Eva Kowalská: Competitors and Allies: Lutherans and Reformed in the Kingdom of Hungary During the Seventeenth and Eighteenth Centuries. In The Luther Effect in Eastern Europe: History, Culture, memory. Edited by Joachim Bahlcke, Beate Störtkuhl and Matthias Weber. Published by De Gruyter/Oldenburg, Berlin/Boston 2017, s.117-124

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOWALSKÁ, Eva. Az árvaházi iskola mint pedagógiai innovácios színtér = Škola pri sirotinci - miesto pedagogických inovácií [School at the orphanage - a place of educational innovations]. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec : Mesto Senec, 2017, s. 384-401. ISBN 978-80-972927-7-5. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KOWALSKÁ, Eva. Farár v prelomovom období raného novoveku [A Parish Priest in the Period of Change in the Early Modern Age]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 184-198. ISBN 978-80-224-1887-4.

KOWALSKÁ, Eva. Frömmigkeit, Fleiss, und Bildung seines Hertzens: Lujza Amália barónka Zay [Frömmigkeit, Fleiss, und Bildung seines Hertzens: Baroness Ludovica Amalia Zay "Piety, Dilligence and Cultivation of his Heart": Louise Amalie Baroness Zay]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 141-148. ISBN 978-80-224-1708-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KOWALSKÁ, Eva. Kľúčové otázky uhorského Luteranizmu na prelome 17. - 18. storočia: konfrontácia so štátnou mocou a neortodoxným hnutím pietizmu [Essential Issues of the Hungarian Lutheranism at the Turn of the 17th and 18th Centuries: Confrontation with the State Power and the Non-Orthodox Movement of Pietism]. In Reformácia v strednej Európe. II. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 72-85. ISBN 978-80-555-2266-1.

KOWALSKÁ, Eva. Prínos Franza Raffelspergera k rozvoju cestovania a komunikácie v habsburskej monarchii [The Contribution of Franz Raffelsperger to the Development of Travelling and Communication in the Habsburg Monarchy]. In Historické štúdie 52 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 139-149. ISBN 978-80-224-1728-0. ISSN 0440-9515.

KOWALSKÁ, Eva. Učiteľ v škole a dome v ranom novoveku [A Teacher at School and at Home in the Early Modern Period]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 199-211. ISBN 978-80-224-1887-4.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KOWALSKÁ, Eva. Calisiovci a Bytčica: zabudnuté centrum vzdelanosti [Calisius Family and Bytčica: The Forgotten Center of Culture]. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, Veronika Murgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 60-79. ISBN 978-80-89832-17-0.

KOWALSKÁ, Eva. Každodennosť interkonfesijnych vzťahov v období panovania Márie Therézie: svedectvo denníkov agentov [Everyday Inter-Confessional Relationships during the Reing of Maria Theresa: testimonies from the Dairies of Agents]. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 185-195. ISBN 978-80-224-1534-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

KOWALSKÁ, Eva. List – kniha – knižnica: súpis knižnice baróna Calisia z roku 1724 ako svedectvo o vedeckých poznatkoch a záujmoch. In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 105-122. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi)

KOWALSKÁ, Eva. Školský systém mesta Prešporok na prelome 18. a 19. storočia so zreteľom na Kráľovskú akadémiu [The Pressburg school system around 1800, with focus on the Royal Academy]. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy 2016. roč. 28. Zodpovedný redaktor: Peter Hyross. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2016, s. 63-80. ISBN 978-80-89636-20-4. ISSN 0524-2428.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KOWALSKÁ, Eva. (E)migrácia a mentálne hranice: prípad konfesionálneho exilu z Uhorska [(E)migration and Mental Borders: The Case of Confessional Exile from Hungary]. In Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková. Erika Brtáňová (ed.) ; recenzenti Eva Tkáčiková, Miloslav Vojtech. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 114-127. ISBN 978-80-88746-24-9.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KOWALSKÁ, Eva. Jozef II. - ochranca či nepriateľ cirkvi? In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 24-30. ISSN 1335-6550.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KOWALSKÁ, Eva. Der Kampf um Toleranz : Die Lage der Lutheraner in Ungarn (1765-1780) [The Struggle for Toleration: The Suituation of Lutherens in Hungary (1765-1780)]. In "Die Habsburgische Variante des Aufgeklärten Absolutismus" : Beiträge zur Mitregenschaft Josephs II., 1765-1780. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2018, s. 271-294. ISBN 978-963-631-272-5. ISSN 2073-3054.

KOWALSKÁ, Eva. Die erste slowakische Zeitung Presspůrské nowiny zwischen Journalismus und Patriotismus. In Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820. - Budapest : Institute for Literary Studies of the Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences, 2019, s. 55-67. ISBN 978-615-5478-70-3. Dostupné na internete: <http://reciti.hu/2019/5169> (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity)

KOWALSKÁ, Eva. Die Frau als Objekt und Produkt der Bildung im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 303-316. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KOWALSKÁ, Eva. Ein umstrittener Missionar und Prediger: Nicolaus Kellio SJ (1643–1684). In Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts. - Münster : Aschendorf Verlag, 2019, s. 215-225. ISBN 978-3-402-11603-6. ISSN 0171-3469. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KOWALSKÁ, Eva - HAARMANN, Daniela. Konfessionell bedingte Sprache. Die Situation des Slowakischen im 18. Jahrhundert. In Language and Society in 18th Century South Eastern Europe : Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe. 3. - 2020, s. 67-83. ISSN 2707-6091.

KOWALSKÁ, Eva. Schulwesen als Chefsache. Die Bildungsreform Maria Theresias. In Maria Theresia 1717-1780 : Strategin Mutter Reformerin. - Wien : Amalthea Signum Verlag, 2017, s. 64-68. ISBN 978-3-99050-075-0.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KOWALSKÁ, Eva. Interkonfesijné vzťahy na stránkach matriky Bratstva farárov 24 spišských miest (1606-1673). In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 232-237. ISBN 978-80-89523-63-4.

KOWALSKÁ, Eva. Spolužitie konfesií a riešenie problémov v období panovania Márie Terézie. In "Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 17. 06. 2016 v Holíči na Holíčskom zámku. Zostavila Katarína Turečková. - Holíč : Vydal: Mesto Holíč, 2016, nestránkované. ISBN 978-80-972401-9-6.

KOWALSKÁ, Eva. Vyčíňanie poltergeista pod Tatrami : dobová mentalita a zvládanie rekatolizácie na Spiši v polovici 17. storočia. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 139-146. ISBN 978-80-8159-892-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KOWALSKÁ, Eva. Bernát, Libor (zost.). Z korešpondencie Jána Kvačalu s priateľmi (Cyrilom Bodickým, Jurom Janoškom, Gustávom Klobušickým, Otakarom Koutskym). Trenčín: Trenčianske múzeum v Trenčíne, 2019, 174 s. ISBN 9788097324810. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 763. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. BERNÁT, Libor. JEZUITSKÉ GYMNÁZIUM V TRENČÍNE A JEHO ŽIACI. Trenčín: Trenčianske múzeum v Trenčíne, 2018, 419 s. ISBN 9788097296315. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č.4, s. 765. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. Ivantyšynová, Tatiana - Podolan, Peter, Viršinská, Miriam. Básnik a mesto. Viedenské roky Jána Kolláíra. Bratislava: SDK SVE: Pro Historia 2015, 142 s. ISBN 9788097037666. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 367-368. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. Mária Terézia. Panovníčka, matka, žena hodná obdivu. In Maria Theresia 300 : Frau Kaiserin, König und eine Stadt. Eine Ausstellung im Össterreichischen Kulturforum. - Bratislava : Rakúske kultúrne fórum, 2017, s. 26-29.

KOWALSKÁ, Eva. Slovo na úvod. In Neznámy Ľudovít Štúr : maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 7-8. ISBN 978-615-5615-23-8.

KOWALSKÁ, Eva. Švorc, Peter. Štrbské vizitácie a ich aktéri. Od tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu. Prešov: Universum, 2016, 241 s. ISBN 9788089044959. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 168-169. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Šurany: DMC 2017, 192 s. ISBN 978-80-972-963-08. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 371-372. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách : Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu z Uhorska v 17. storočí / Eva Kowalská [On the long ways, in the foreign countries. The social, cultural and political context of the confessional exile from Hungary in the 17the Century]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 253 s. - ISBN 978-80-224-1367-1

Osvietenské školstvo (1771-1815) : Nástroj vzdelania a disciplinizácie / Eva Kowalská [The School System in the Age of Enlightenment (1771-1815): A Tool of Education and Discipline]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print, 2014. - 195 s. - (Slovenská historiografia). - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-3-5

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Probleme mit der städtischen Welt: Zur Frage des slowakischen "Nation Building" / Eva Kowalská.
In Provinz als Denk-und Lebensform : Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert / Harald Heppner, Mira Miladinović Zalaznik (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - ISBN 978-3631-66569-5. - S. 127-140.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Audiatur et altera pars. Vzťahy a prepojenia rodín Zayovcov a Štúrovcov / Eva Kowalská [Audiatur et altera pars: Relations and ties between the Zay and Štúr families].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 33-52.

Kosta Kostić - posledný Štúrov žiak / Karol Kantek, Eva Kowalská [Kosta Kostić – the last student of Štúr].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 86-99.

Problémy mestského sveta: Mestá a ich význam na prahu národného hnutia Slovákov / Eva Kowalská [Problems of urban world: Towns and their relevance on the threshold of the Slovaks national movement].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 30-40.

Sociálna disciplinizácia a sociálny vzostup učiteľov: dva aspekty školských reforiem v Habsburskej monarchii 18. storočia / Eva Kowalská [Social Disciplination and social Advancement of Teachers : two Aspects of school Reforms in the Habsburg Empire in 18th Century].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 103-114.

Školstvo ako politicum. Osvietenstvo, elementárne vzdelávanie a habsburský štát na prelome 18. a 19. storočia / Eva Kowalská [The educational system as politicum: Enlightenment, elementary education and the Habsburg State at the turn of the 18th and 19th centuries].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 420-435.

Uhorský konfesionálny exil ako súčasť medzinárodnej politiky a kultúrneho transferu / Eva Kowalská [Hungarian Confessional Exile as a Part of International Relationships and Cultural Transfers].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 404-418.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Títo malomešťania na niečo také ešte nedorástli ... Kasína v Modre - neznáma súčasť kasínového hnutia a procesu " národného prebúdzania" / Eva Kowalská [These small town people have still not matured to something like it. The casino in Modra - an unknown part of the casino movement and process of "national awaking"].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.23-32.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Daniel Hajnóczy und seine Bibliothek in Rust: Eine unbekannte Geschichte / Eva Kowalská.
In Burgenländische Heimat Blätter [seriál]. - ISSN 1018-6107. - Jahrgang 75, Heft 3 ( 2013), s.141-149.

Frühneuzeitliche Städte als Forschungsthema in der Slowakischen Historiographie der letzten zwei Jahrzehnte / Eva Kowalská.
In Documenta Pragensia [seriál] : Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. - ISSN 0231-7443. - XXXII/1, (2013), s. 429-437.

Tradicija nacionaľnych svjatych Kirilla i Mefodija: vozniknoveňje i ispoľzovaňje v političeskoj propagande slovackogo nacionalizma / Eva Kowalská [The Tradition of National Saints Cyril and Methodius: its Emergence and Use in Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In Slavjanovedeňje [seriál]. - ISSN 0132-1366. - Roč. 48, č. 2 (2013), s. 68-78.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Dôstojník v armáde a spoločnosti na prelome 18. a 19. storočia: Imrich II. Zay a jeho kariéra (1765-1831) / Eva Kowalská [Officer in the Army and Society at the Turn of the 18th and 19th Centuries: Imrich II. Zay and his Carreer (1765 - 1831)].
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 2 (2015), 147-160.

Exil ako forma (a miesto) komunikácie ? / Eva Kowalská [Exile as a Form and (Place) of Communication]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 79-88.

Konfesia ako motivácia migrácie: (vnútro)uhorská migrácia potestantov medzi prinútením a pozvaním / Eva Kowalská [Confession as a motivation of migration: (inside) Hungarian migration of Protestants between coercion and invitation].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč.18 Vol.1-2 (2015), s. 64-82.

Obrazy dejín etník Uhorska v učebných textoch 18. storočia [elektronický zdroj] / Eva Kowalská [Images from the History of Ethnicities in the Kingdom of Hungary in Educational Texts of the 18th Century].
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 2 (2012), s. 140-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Cirill és Metód mint nemzeti szentek a szlovák nacionalizmus politikai propagandájában / Eva Kowalská [Cyril and Methodius as National Saints in the Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 197-209.

Medzinárodno-politický rozmer kauzy uhorských exulantov / Eva Kowalská [International and Political Aspects of the Hungarian Exiles Affair]. - CE SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku / Editor: Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-1050-7. - S. 95-105.

Prvé meštianske kasíno - neznáma kapitola z novších dejín Modry a procesu "národného prebúdzania" / Eva Kowalská [The first burgher casino - an unknow chapter of recent history of Modra and the process of "national awakening"].
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 154-165.

Školské reformy v Uhorsku a ich výsledky: Židovské školy pod kontrolou štátu / Eva Kowalská [The School Reforms in Hungary and their Results: the Jewish Schools under State Control].
In Judaica et Holocaustica. 3 zv. / Zostavil Vincent Múcska. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra všeobecných dejín, 2012. - ISBN 978-80-8127-050-5. - S. 128-138.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

Bratislava - miesto inovácií v oblasti školstva na prelome 18.-19. storočia / Eva Kowalská [Bratislava – the Place for Innovations in the School System at the turn of the 19th Century]. - Bratislava : Agentura Pacis Posonium, 2013. - s.1-9. - Spôsob prístupu: http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Kowalska%20SK.pdf

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Taliansky modran Peter Stalis / Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 32-33.

Zamlčané súvisloti alebo kedy sa Modra stala slobodným kráľovským mestom ? / Karol Kantek, Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 24-26.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Chvojka, Michal: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei - und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). Ein Beitrag zur Geschichte des Staatspolizei in der Habsburgermonarchie, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, 416 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 730-731.
Recenzia na: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei-und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848) / Michal Chvojka

Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe. Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2013, 296 s. ISBN 9788085501571.
In Kultúrne dejiny [seriál]. - ISSN 1338-2009. - Roč. 5 č.2 (2014), s.270-272.
Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Ivona Kollárová. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2013

Ragač, Radoslav - Fialová, Ivana. Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra 2011, 120 s.
In Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč.47, č.2 (2012), s. 137-138.
Recenzia na: Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč / Radoslav Ragač - Ivana Fialová. - Skalica : Regionálna rozvojová agentúra, 2011

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

Sociálne a kultúrne dejiny uhorského snemu v 18. storočí: čiastkové výsledky a zrejmé úlohy / István M. Szijártó, preložila Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 257-269.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Bernát, Libor. Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649-1773. Bratislava: Eko-konzult, 2013, 379 s. ISBN 9788080791865 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 360.

Na úvod / Eva Kowalská.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S.7-8.

Petőczová, Janka. Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV: Prešovský hudobný spolok, 2014, 383 s. ISBN 9788089188406 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s.369-370.

Szögi, László, Kónya, Peter. Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken 1387-1918 (Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918). Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 9. Budapest: Elte Könyvtára és Levéltara - centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity, 2012, 410 s. ISBN 9789632842974 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 711.

Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2306&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia