Historický ústav SAV
 
Gabriela Dudeková Kováčová, PhD. Slovenska verzia
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: gabriela.dudekova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/GabrielaDudekova

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Social History of Slovakia in the Context of Habsburg monarchy and Czechoslovak Republic in the age of Modernisation (ca. 1790 to the half of 20th century); particularly Gender History, Social Care and Social Policy, Everyday life during the World War I.

Education:

- Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor História /Archívnictvo, 1991
- PhD: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2001

Acknowledgements:

2014 - Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 kolektívne dielo Vojtech Dangl a kol. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť (Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách)

2012 - Cena SAV autorskému kolektívu pod vedením Mgr. Gabriely Dudekovej, PhD. za dielo Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku

2010 - Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť kolektívu pracovníkov Historického ústavu SAV v zložení PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (vedúci autorského kolektívu), Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., prof. PhDr. Roman Holec, CSc., PhDr. Marián Hronský, DrSc., PhDr. Elena Jakešová, CSc., PhDr. Elena Manová, CSc., PhDr. Milan Podrimavský, CSc. za prácu Slovensko v 20. storočí, 2. zväzok: Prvá svetová vojna.

2010 - Cena Ministra školstva SR v kategórii Vedecko-technický tím roka: členka vedeckého tímu Centrum excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV (Ústav etnológie SAV) za mimoriadne a metodologicky podnetné výsledky práce tímu centra excelentnosti SAV a za originálny interdisciplinárny prístup pri skúmaní problematiky kolektívnych identít

2005 Moritz Csáky Preiss udeľovaná Rakúskou akadémiou vied

Member of editorial boards:

výkonná redaktorka časopisu Historického ústavu SAV Forum Historiae, Odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy - www.forumhistoriae.sk

členka medzinárodnej redakčnej rady vedeckého časopisu Studia Historica Nitriensia

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Wissenschaftlicher Beirat des Collegium Carolinum, München

International Federation for Research on Women’s History (IFRWH), Slovak National Committee

Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami

Odborová komisia doktorandského štúdia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Slovenské dejiny

Slovenská historická spoločnosť (funkcia: podpredsedníčka)

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Spoločnosť pre dejiny vedy a techniky

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Človek vo vojne : stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku [People at War: Survival Strategies and Social Consequences of the First World War in Slovakia]. Recenzenti: Roman Holec, Elena Mannová. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 326 s. ISBN 978-80-224-1786-0 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Úskalia reformy starostlivosti o siroty a „opustené deti“ v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia [The Pitfalls in the Reform of Care for Orphaned and “Abandoned” Children in the Hungarian Kingdom at the Turn of the 20th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 207-248. ISBN 978-80-224-1858-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Vojna ako akcelerátor? Politická participácia žien v Uhorsku a v Československej republike [War as a catalyst? Women's political participation in the Kingdom of Hungary and the Czechoslovak Republic]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 303-361. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Živena v politických režimoch 19. a 20. storočia [Živena in Political Regimes of 19th and 20th Centuries]. In Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019, s. 99-182. ISBN 978-80-556-4149-2. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

DUDEKOVÁ, Gabriela. "Hráme sa na vojnu!" : vplyv Veľkej vojny na mentalitu detí v Uhorsku ["We Play War!" The Impact of the Great War on the Mentality of Children in Hungary]. In Gender History - to přece není nic pro feministky : kniha, kterou napsali přátele a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího težko uvěřitelného životního jubilea. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017, s. 297-319. ISBN 978-80-7560-088-2. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

DUDEKOVÁ, Gabriela. Municipal Social Welfare in Bratislava during the 19th and early 20th Centuries: Examples and Modernisation Trends. In Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. - Cambridge Scholars Publishing, 2017, s. 143-162. ISBN 13-978-1-4438-9871-3. (APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí)

DUDEKOVÁ, Gabriela. Vojnová gastronómia : zmeny stravovania a stravovacích zvyklostí za prvej svetovej vojny v Rakúsko-Uhorsku [The War Gastronomy : the Changes in Board and Boarding Habits during the World War I in Austria-Hungary]. In Krajiny prostřených i prázdných stolů I. : evropská gastronomie v proměnách staletí. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016, s. 182-206. ISBN 978-80-7560-026-4. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BENKO, Juraj - DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. S ľudom a pre ľud? (Úvod) [With the people and for the people? (Introduction)]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1866-9.

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Elity v ženskom národnom hnutí v podmienkach dvoch politických režimov: príklad spolku slovenských žien Živena pred a po roku 1918 [Elites in women´s national movement during the two political regimes: example of the Slovak Women’s Association Živena before and after 1918]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 514-547. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

DUDEKOVÁ, Gabriela. S Bohom za kráľa a vlasť ? : problém lojality a bojovej morálky radového vojaka vo Veľkej vojne [For the King and the nation, with God on Our Side ?The Issue of Loyalty and Morale of a Common Soldier in the Great War]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 163-196. ISBN 978-80-89910-01-4. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. The Silent Majority : Attitudes of non-prominent citizens At the beginning of the great War in the territory of today’s Slovakia. In Revue des études Slaves, 2017, vol. 88, fasc. 4, p. 699-719. (2016: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0080-2557. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Upheaval of 1918/1919 in Pressburg/Bratislava : An example of differing representations of a common past in Historiography. In Transboundary Symbiosis over the Danube : Re-thinking the meaning of Symbiosis-Past, Present and Future. III. - Tokyo : Waseda University Press, 2018, s. 21-36. ISBN 978-4-657-18003-2. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Filantrop a sociálny politik, alebo čudák a rojko? Georg von Schulpe a jeho „pamäťové stopy“ [A Philanthropist and Social Reformer, or an Eccentric Utopist? Georg von Schulpe and his “Memory Traces”]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 245-275. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

DUDEKOVÁ, Gabriela. Mýtus vojnového nadšenia na začiatku prvej svetovej vojny [The Myth of !the Spirit of 1914" at the Outbreak of the First World War]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 137-160. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Od opatrovateľky a gazdinej k političke? Volebné právo žien v karikatúre pred prvými všeobecnými voľbami na Slovensku [From Caretaker and Housewife into a Politician? Women’s Suff rage in Cartoons Before and After the First General Election in Slovakia]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 149-176. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

DUDEKOVÁ, Gabriela. Výskum dejín žien a rodových vzťahov na Slovensku: nové výsledky a staré problémy [Research into the history of women and gender relations in Slovakia: new results and old problems]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2016, s. 309-336. ISBN 978-80-224-1552-1. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Zápas o mesto a jeho obyvateľov: Prešporok/Bratislava na prelome rokov 1918 a 1919 [The Fight of the City and its Inhabitants: Presburg/Bratislava between 1918 and 1919]. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy 2019. roč. 31. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 132-159. ISBN 978-80-89636-42-6. ISSN 2586-0011. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

DUDEKOVÁ, Gabriela. "Naši" a problém zásobovania : snahy o samozásobiteľský charakter Prešporka/Bratislavy a ďalšie spôsoby adaptácie mestskej komunity vo vojnovom režime ["Ours" and the Supply Problem. Efforts of a Subsistence Charakter in Pressburg/Bratislava and Other Methods of Adaptation of the Urban Communmity in the Wartime Regime]. In Documenta Pragensia, 2016, roč. 35, s.267-286. ISSN 0231-7443. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Juraj Schulpe : sociálny reformátor - spisovateľ. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 268-269. ISBN 978-80-973061-1-3.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

DUDEKOVÁ, Gabriela. Expert Questionnaire on the Memory of World War I. In Múltunk : Journal of Political History. Special issue.Memory and Memorializatkion of WWI in Eastern and Southheastern Europe). - Budapest : Napvilág Kiadó, 2016, s. 179-186. ISSN 0864-960X.

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. The East Side Story of Gender and Feminism. In Aspasia : The International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women´s and Gender History, 2019, vol.13, issue 1, p. 182-187. (2018: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1933-2882. Dostupné na: https://doi.org/10.3167/asp.2019.130117

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Grahamová polievka alebo torta Hindenburg? : núdzová strava a "uťahovanie opaskov" za prvej svetovej vojny. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 245-256. ISBN 978-80-8159-999-6.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Prvá svetová vojna a výnimočný režim v Bratislave / Prešporku ako centre župy. In Veľká vojna a Bratislavská župa : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014. Editori: Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Michal Škrovina, Helena Bakaljarová. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj : Academia Istropolitana Nova, 2016, s. 39-51. ISBN 978-80-972433-2-6. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

SEDLIAKOVÁ, Alžbeta - DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Výberová bibliografia prác Eleny Mannovej [Selected Bibliography of Elena Mannová]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Šoltés. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 515-530. ISBN 978-80-224-1897-3.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

„S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky [“With the people and for the people” : paths to democracy in Slovakia during the monarchy and the First Republic]. Zostavovatelia: Juraj Benko, Gabriela Dudeková Kováčová ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 395 s. ISBN 978-80-224-1866-9 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie : pocta Vojtechovi Danglovi [A Soldier among Civilians, a Civilian among Soldiers. The Relationship between the Army and Society during the Modernization Period]. Edt. Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Švorc. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

GAI Správy (do roku 2014 aj výskumné štúdie)

DUDEKOVÁ, Gabriela. Od Prešova po Skalicu. Správa o činnosti SHS za roky 2011-2015. In 15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémie vied : Skalica 11. - 13. 5. 2016. - Bratislava ; Prešov : Universum, 2016, s. 13-20. ISBN 978-80-89046-94-2.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Správa o činnosti Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (máj 2011-máj 2016). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 729-736. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela - HIMIČ, Dan. Kde končili slovenské siroty? : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, č. 11, s. 53-59. ISSN 2585-7843.

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Obdobie chaosu a neistoty : Bratislava na prelome 1918/1919. In SME, 2018, 14. december, s. 15. ISSN 1335-440X.

DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. Záver. In DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. Záver. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 433-437. ISBN 978-80-89910-01-4.

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Záver [Conclusion]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 507-514. ISBN 978-80-224-1897-3.

MANNOVÁ, Elena - DUDEKOVÁ, Gabriela. Collegium carolinum 60-ročné a konferencia o habsburskej monarchii ako "kooperatívnom impériu". In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 376-378. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Centralizácia a represia versus modernizácia. Vplyv neoabsolutizmu na organizáciu verejnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Uhorsku / Gabriela Dudeková [Centralization and repression versus modernization. The impact of Neoabsolutism on the organization of public health and social care in the Kingdom of Hungary].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 183-219.

" Druhé mesto Uhorska" : mentálne obrazy Prešporka na prelome 19. a 20. storočia v reprezentatívnych publikáciách / Gabriela Dudeková ["Second most important city in Hungary". Mental images of Pressburg in the representatives publications at the turn of the 19th and 20th centuries].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 83-108.

Právo alebo milosrdenstvo ? : domovská príslušnosť ako základný princíp sociálnej starostlivosti v Uhorsku / Gabriela Dudeková [Right, or charity? Domicile as a basic principle of social care in Hungary].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 196-213.

Úroveň zdravotníctva ako znak veľkomesta : plusy a mínusy zdravotníckej starostlivosti v Prešporku/ Bratislave / Anna Falisová, Gabriela Dudeková [Quality of healthcare as an attribute of a metropolis. Pros and cons of healthcare in Pressburg/Bratislava].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 143-160.

Úvod. Komu patrí Bratislava ? : multietnické mesto ako miesto lokálnej, národnej a nadnárodnej reprezentácie / Elena Mannová, Gabriela Dudeková [Introduction. Whom does Bratislava belong to? A multiethnical city as a site of local, national and transnational representation].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 9-22.

Veľká vojna v meste a jej sociálne dôsledky - príklad Prešporka/Bratislavy / Gabriela Dudeková [The Great War in a city and its consequences – the example of Pressburg/Bratislava]. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 49-65.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v 19. storočí a jeho modernizácia na prelomeč 19. a 20. storočia / Gabriela Dudeková [The System of social Care in 19th Century Bratislava and its Modernization around 1900]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 225-252.

The System of social Care in 19th Century Bratislava and its Modernization around 1900 / Gabriela Dudeková. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 847-876.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Család és túlélési stratégiák az I. világháborúban / Gabriela Dudeková [Family and Survival Strategies during the World War I.]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Világtörténet [seriál] : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intezet folyóirata. - Roč. 5 (37), č. 2 (2015), s. 311-332.

Gender History in Slovakia: Still a Challenge / Gabriela Dudeková. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí.
In Aspasia [seriál] : The International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women´s and Gender History. - ISSN 1933-2882. - Vol.6 (2012), s. 142-156.

Reformen versus Stereotypen. Modernisierung der kommunalen Armenpolitik in Ungarn um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert - Provinzstadt Pressburg (Bratislava) und Hauptsstadt Budapest / Gabriela Dudeková. - CE SDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Informationen zur modernen Stadtgeschichte [seriál]. - ISSN 0340-1774. - 2 (2014), s. 32-41.

Výnimočnosť alebo normalita? Každodennosť Veľkej vojny v Prešporku/Bratislave / Gabriela Dudeková [Exceptionality or Normality? Everyday Life during the Great War in Prešporok/Bratislava]. - CE HÚ SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č. 16 (2015), s.2011.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Etnické stereotypy v období nacionalizmu : problémy a výzvy [elektronický zdroj] : (úvod) / Gabriela Dudeková [Ethnic Stereotypes in the Period of Nationalism - Problems and Challenges]. - Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia, medzinárodný maďarsko-slovenský projekt Open Society Foudation Historical stereotypes and prejudices in the common history 18th - 20th centuries.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 2 (2012), s. 1-14.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Eine Stadt an der Grenze im Grossen Krieg : Am Beispiel Pressburgs / Gabriela Dudeková. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Der erste Weltkrieg an der "Heimatfront" : Tagungsband der 33. Schlaininger Gespräche 22. bis 26. September 2013 / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7- Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-85405-202-9. - S. 113-148.

Sociaľnyje posledstvija Pervoj mirovoj vojny - impuľsy i rezuľtaty novejšich issledovanii / Gabriela Dudeková [Social Implications of WWI: Impulses and Results of Recent Research]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s. 19-31.

V ženskom alebo národnom záujme ? Božena Viková - Kunětická a jej bojkot kongresu medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913 / Gabriela Dudeková [Women's or national interest? Božena Viková- Kunětická and her boycott of the International Women's Suffrage Alliance Congress in 1913]. - Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Ženy a politika : (1890-1938) / Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.). - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, v.v.i., 2014. - ISBN 978-80-87782-24-8. - S.91-127.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Controversial interpretations - controversial past? Some cases from the Slovak - Hungarian history and historiography / Gabriela Dudeková. - Centrum excelentnosti (CE SDDE) Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Transboundary Symbiosis over the Danube : Road to a Multidimensional Ethnic Symbiosis in the Mid.-Danube Region. Part II. / Edited by Osamu Ieda and Susumu Nagayo. - Sapporo : Slavic-Eurasian Research center Hokkaido University, 2015. - ISBN 9784938637804. - S. 29-44.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Schulpeho kolónia ako model robotníckeho bývania v Prešporku na prelome 19. a 20. storočia / Gabriela Dudeková [Schulpe´s Colony as a Model of Working-class Apartments in Prešporok at the Turn of the 20th Century]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).
In Dejiny bývania v bratislavskej župe : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012 / Editor Rastislav Šenkirik. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2014. - ISBN 978-80-971778-2-9. - S. 11-21.

Z "druhého mesta Uhorska" na "hlavné mesto Slovenska". Pressburg/Pozsony/Prešporok v závere prvej svetovej vojny a jeho premena na Bratislavu = Von der "zweiten Stadt Ungarns" in die "Hauptstadt der Slowakei". Pressburg/Pozsony/Prešporok am Ende des Ersten Weltkrieges / Gabriela Dudeková. - Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálno a politickom kontexte.
In Veľká doba v malom priestore : zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) = Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929) / Zostavili Peter Švorc a Harald Heppner. - Prešov ; Graz : UNIVERSUM, 2012. - ISBN 978-80-89046-74-4. - S. 110-130.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

"Kým opadne lístie zo stromov". Prvý rok Veľkej vojny v zázemí / Gabriela Dudeková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26, č. 9,(2015), s. 44-51.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Vojnové nadšenie alebo odpor ? Reakcie na vypuknutie I. svetovej vojny / Gabriela Dudeková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 25 , č. 7, (2014 ), s.24-30.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Hana Havelková and Libora Oates-Indruchová. eds., The Politics of Gender Culture under State Socialism: An Expropriated Voice, London and New York: Routledge, 2014, 274 pp., GPB 80 (hb), ISBN 9780415720830.
In Aspasia [seriál] : The International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women´s and Gender History. - ISSN 1933-2882. - Vol.9 (2015), s. 164-168.
Recenzia na: The Politics of Gender Culture under Staet Socialism / Hana Havelková, Libora Oates-Indruchova, eds. - London ; New York : Routledge, 2014

Švorc, Peter et al. Veľká doba a jej dôsledky: Prešov v 20. rokoch 20. storočia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 20121, 251 s. ISBN 9788055504650.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č.2 (2013), s.395-397.
Recenzia na: Veľká doba a jej dôsledky / Peter Švorc a kol. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. - ISBN 9788055504650

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Editorka Gabriela Dudeková [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - CE SAV Slovenské dejiny v dejinách DEurópy (CE SDDE), VEGA 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Historička: Nadšené očakávanie vojny je hlúposť (rozhovor s redaktorom denníka) / Gabriela Dudeková ; Zhováral sa Roman Pataj.
In SME [seriál]. - ISSN 1335-440X. - Roč. 22 (18.6.2014), s..

Profil absolventa odboru Histórie / Gabriela Dudeková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s.416-418.

Veľká vojna zmenila svet na nepoznanie (rozhovor s redaktorom denníka) / Gabriela Dudeková ; Zhováral sa Vladimír Jancura.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Roč. XXIV, č. (28.6.2014), s..

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=1477&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia