Historický ústav SAV
 
Ingrid Kušniráková, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ingrid.kusnirakova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Ecclesiastical and social history of Hungarian kingdom during the Early Modern Period

Education:

Filozofická fakulta UK, odbor história – archívnictvo
PhD. – Historický ústav SAV, 2006

Member of editorial boards:

Historické štúdie, ročenka Historického ústavu SAV
Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Disciplinizácia uhorských kláštorov klarisiek v kontexte rozvoja ženských rehoľných inštitúcií v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Disciplination of Hungarian Monasteries of Poor Clares in the Context of the Development of women's religious Institutions in the early modern Period].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 115-134.

ABD02 Festivity ako forma politického boja a nástroj upevňovania politickej/štátnej lojality : úvod. 3 / Ingrid Kušniráková [Festivities as a Form of Political Struggle and a Tool for Strengthening of Political/State Loyalty : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 125-136.

ABD03 Mecenáši, dobrodinci a patróni : komemoratívna kultúra uhorských spoločenských elít v Prešporku raného novoveku / Ingrid Kušniráková [Maecenases, benefactors, patrons. Commemorative culture of social elites in Pressburg in early modern Hungary].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 67-82.

ABD04 Náboženské slávnosti v službe konfesionálnej, štátnej a národnej jednoty : úvod / Ingrid Kušniráková [Religious Festivals in the Service of Confessional, State and National Unity : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 19-26.

ABD05 Náboženské slávnosti ako alternatíva k násilnej rekatolizácii obyvateľstva slobodných kráľovských miest v Uhorsku v rokoch 1671-1681 / Ingrid Kušniráková [Religious Festivals as an Alternative to Forcible Re-catholicization of Inhabitants of Free Royal Towns in Hungarian Kingdom from 1671 till 1681].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 27-36.

ABD06 Otázka rušenia kláštorov v habsburskej monarchii a nemeckej ríše : (paralely a rozdiely) / Ingrid Kušniráková [To the Problem of Closing Down Monasteries in the Habsburg Monarchy and in the German Empire : (Parallels and Differences)].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 419-443.

ABD07 Reforma sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období panovania Jozefa II. a Leopolda II. / Ingrid Kušniráková [Reform of social care in the Kingdom of Hungary during the reign of Joseph II and Leopold II].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 128-148.

ABD08 Vplyv uhorských magnátov na obnovu katolíckej cirkvi a podobu ľudovej zbožnosti v prvej polovici 17. storočia / Ingrid Kušniráková [Der Einfluss der ungarischen Magnaten auf die Erneuerung der katholischen Kirche und die Volksfrömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts]. - Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese, ktorý sa v rokoch 2009-2011 riešil v Historickom ústave SAV.
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 95-112.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Reforma rehoľných inštitúcií v kontexte cirkevných reforiem Márie Terézie / Ingrid Kušniráková [The reform of monastic institutions in the context of the ecclesiastical reforms of Maria Theresa]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 621-644.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Pacienti a zdravotnícky personál bratislavskej nemocnice milosrdných bratov v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Patients and Nursing Staff of Brothers of Mercy Hospital in Bratislava in the Early Modern Period]. - VEGA 2/0085/10 Od provincie k metropoli. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte, riešený na HÚ SAV v rokoch 2010-2012.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č.11 (2012), s.69-80.

ADEB02 Symbolický význam pútneho miesta Marianka v politickom a náboženskom živote krajiny v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Symbolic Importantce of Marianka, a Pilgrimage Destination, in the Political and Religious Life of the Country in the Early Modern Age]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Východočeský sborník historický [seriál]. - ISSN 1213-1733. - 23 (2013), s. 187-206.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bratstvo Najsvätejšej Trojice pri konvente trinitárov v Bratislave / Ingrid Kušniráková [The Brotherhood of the Most Holy Trinity at the Trinitarian Convent in Bratislava].
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 64, č. 2 (2015), s. 17-23.

ADFB02 Obnova náboženských rádov v Uhorsku po smrti Jozefa II. a ich vyrovnanie sa s dôsledkami sekularizácie [elektronický zdroj] / Ingrid Kušniráková [The Renewal of Religious Orders in Hungary after the Death of Joseph II. and Coming to Terms with the Consequences of Secularisation]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 10-33.

ADFB03 Úvod do prosopografie kláštorov klarisiek v Uhorsku v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [The introduction into the prosopography research of the cloisters of Poor Clares in Hungary in Early modern time]. - Vega 2/7174/7 Archontológia slovenských/uhorských dejín. APVV-0119-11.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 37-45.

ADFB04 Žigmund Zongor (1580-1658) (Genealogicko-biografický portrét prešporského prepošta) / Frederik Federmayer, Ingrid Kušniráková [Siegmund Zongor (1580 - 1658). (Genealogisch- biographisches Porträt eines Pressbuger Propstes)].
In WOCH [seriál] : ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy. - Roč. 2, (2014), s. 26-39.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
BDA01 Der Elisabethdom in Kaschau / Ingrid Kušniráková.
In Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa : Konstitution und Konkurrenz im nationen - und epochenübergreifenden Zugriff / Herausgegeben von Jochim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch. - Akademie Verlag GmbH, 2013. - ISBN 978-3-05-005658-6. - S. 294-301.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Konvent trinitárov v Bratislave / Ingrid Kušniráková.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 9-16.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Kónya, Peter a kol. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. -18. storočí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, 232 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 335-338.
Recenzia na: Konfesionalizácia na Slovensku v 16. -18. storočí / Peter Kónya a kol. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 "Výjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozvietime svet" : integračný a mobilizačný význam sláností v živote spoločnosti / Editorka Ingrid Kušniráková [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2012. - 246 s. - VEGA 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie. VEGA 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. - ISBN 978-80-89396-20-7

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4082&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 22
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   62

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 31
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   77

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia