Historický ústav SAV
 
Jana Laslavíková, PhD. Slovenská verzia
Jana Laslavíková, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail:
jana.laslavikova@savba.sk
WWW: https://sav-sk.academia.edu/JanaLaslavikova

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

cultural history in the 19th century with an emphasis on the theater and music history

Education:

Comenius university in Bratislava, musicology
PhD. – The Department of Musicology, 2009

Scholarships and fellowships:

  • Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien (september-december 2019)
  • Institute of Culture Studies and Theatre History of the Austrian Academy of Sciences (September - December 2017)
  • Institut of Musicology, University of Vienna ( September 2007 - January 2008)

Publishing Activities

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku (1886-1899) v kontexte dobovej divadelnej praxe : pôsobenie riaditeľov Maxa Kmentta a Emanuela Raula = The Municipal Theatre in Pressburg and its theatrical practice between 1886-1899: the Work of the Directors Max Kmentt and Emanuel Raul. Recenzenti Elena Mannová, Jiří Kopecký. Bratislava : Ars Musica, 2018. 120 s. ISBN 978-80-971672-3-3 (VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia))

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia : medzi provinciou a metropolou [The Municipal Theatre in Pressburg at the Close of the 19th Century : Between Province and Metropolis]. Recenzenti: Elena Mannová, Jiří Kopecký. Prvé vydanie. Bratislava : Hudobné centrum : Historický ústav SAV, 2020. 356 [+ 217] s. ISBN 978-80-89427-47-5 (VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia))

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia a jeho riaditelia Emanuel Raul a Ignácz Krecsányi [The City Theatre in Pressburg at the End of the 19th Century and Its Directors Emanuel Raul and Ignácz Krecsányi]. In Musicologica Slovaca, 2016, roč. 7 [33], č. 1, s. 19-51. (2016 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Das Theaterleben in Pressburg um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Zwischen der Unterhaltung und der Bildung [The Municipal Theatre in Pressburg in the years 1886-1920. Between Entertainment and Education]. In Zycie artystyczne osrodkow prowincjonalnych : na ziemiach polskich i w Europie srodkowej w drugiej polowie XIX i poczatkach XX wieku. Przemiany, formy i funkcje. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2020, s. 85-100. ISBN 978-83-62689-67-5. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Hudba v Mestskom divadle [Music in Municipal Theatre]. In Hudobné dejiny Bratislavy : od stredoveku po rok 1918. - Bratislava : Ars Musica : Katedra muzikológie FFUK, 2019, s. 304-321. ISBN 978-80-971672-4-0.

ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Beethoven´s oeuvre as an argument: Fidelio Staged by the Municipal Theatre at the End of the 19th Century and its Reception in the Context of the Beethoven Tradition in Pressburg. In Hudební věda : Musicology, 2020, roč. 57, č. 2, s. 130-152, 244-245. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0018-7003. Štúdia vyšla v ďalšej mutácii: LASLAVÍKOVÁ, Jana: Sacrosanctity or Duty? The Reception of Beethoven’s Fidelio in the Context of the Cultural-Political Situation in the Second Half of the Nineteenth Century in Pressburg. In Studia Musicologica. ISSN 1788-6244. Vol. 61 (2020), no. 1–2, pp. 81-97. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

LASLAVÍKOVÁ, Jana. "Done! The Splendid Work, the New Ornament of Our Beautiful, Ancient Coronation City is Completed!" Identity Construction of the Urban Elite Illustrated on the Example of the Municipal Theatre in Pressburg. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 947-975. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.2 (VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia))

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku v kontexte vývoja mestských divadiel v strednej Európe v druhej polovici 19. storočia [The city theatre in Pressburg in the context of the development of city theatres in Central Europe in the second half of the 19th century]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 241-263. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04271002Laslav%C3%ADkov%C3%A1.pdf> (VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia))

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

GÓMEZ-PABLOS, Beatriz - LASLAVÍKOVÁ, Jana. The Translation of Drama as a Tool of Nationalism. José Echegaray’s Works Staged by Central European Theatres in the Late 19th Century. In Sprachkunst : Beiträge zur Literaturwissenschaft, 2020, jahrgang 51, n.1, s. 49-80. ISSN 0038-8483. Dostupné na: https://doi.org/10.1553/spk51_1s49 (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia)

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Antonín Hořejš – jeho umeleckopriemyselné aktivity na Slovensku v 20. a 30. rokoch 20. storočia a ich odraz v autorových operných kritikách. In Opus Musicum. - Brno : Opus Musicum, 2017, roč. 49, č. 3, s. 42-57. ISSN 0862-8505.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. European Musical Theatre in the Context of Theatrical Life in Pressburg from the Second Half of the Eighteenth Century to the End of the Nineteenth Century. In Czech and Slovak Journal of Humanities : Musicologica, 2019, roč. 2, s. 70-83. ISSN 1805-3742. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia)

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Na horúcej pôde: premiéra Fibichovej Šárky v Mestskom divadle v Prešporku v roku 1905 [On Hot Ground: Th e Première of Fibich’s Opera Šárka by the Municipal Th eatre in Pressburg in 1905]. In Musicologica Olomucensia, 2021, roč. 33, jun, s. 76-85. ISSN 1212-1193. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia)

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Operná produkcia na scéne Mestského divadla v Prešporku počas pôsobenia nemeckého riaditeľa Emanuela Raula. Recenz. Hnátová, K., Žurková, T. In Opus Musicum. - Brno : Opus Musicum, 2016, roč. 48, č. 5, s. 6-24. ISSN 0862-8505.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Prvé roky fungovania Mestského divadla v Prešporku a pôsobenie nemeckého divadelného riaditeľa Maxa Kmentta. In Musicologica Olomucensia, 2017, roč. 25, s. 115-131. ISSN 1212-1193.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. The High Province on the Western Border of Hungary: Ideological Aspects of the Operations of the Municipal Theatre in Pressburg in the Late Nineteenth Century. In TheMA : Open Access Research Journal for Theatre, Music, Arts, 2019, vol. VIII, no. 1-2, pp. 1-18. ISSN 2305-9672. Dostupné na internete: <http://www.thema-journal.eu/index.php/thema/article/view/79> (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia. APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Lokálne a národné symboly vo výzdobe Mestského divadla v Prešporku [The Local and National Symbols Contained in the Decorations of the Municipal Theatre in Pressburg]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 2, s. 6-13. ISSN 1335-4353.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Prenikanie dramatického diela Josého Echegaraya El gran Galeoto na európsku scénu a jeho recepcia v Bratislave na sklonku 19. storočia [Conveyance of the dramatic work El gran Galeoto by José Echegaray to the European scene and his reception in Bratislava at the end of the 19th century]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 4, s. 335-347. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sd-2018-0020 (VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia))

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Reflexia opery v medzivojnovom období v Bratislave v referátoch Antonína Hořejša [Opera as Reflected in Antonín Hořejš’s Papers in Bratislava in the Inter-War Period]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1953-, 2017, roč. 65, č. 2, s. 142-156. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/sd-2017-0009

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Between Province and Metropolis. The Opera Repertoire of the Pressburger Stadttheater in the late nineteenth Century. Editor(s)-in-Chief: Péter Bozó. In Studia Musicologica, 2017, vol. 58, no. 3-4, p. 365-377. (2016: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1788-6244. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/6.2017.58.3-4.5

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Theater Decorations in Pressburg in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. In Music in art : International Journal for Music Iconography, 2020, vol. 45, no. 1-2, p. 155-192. (2019: 0.102 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1522-7464. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Max Reinhardt und Theaterleben in Pressburg am Ende des 19. Jahrhunderts = Max Reinhardt a divadelný život v Bratislave na sklonku 19. storočia [Max Reinhardt and theatrical live in Pressburg at the End of the 19th Century]. In Max Reinhardt und Pressburg. - Wien ; Bratislava : Theatermuseum : Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava, 2019, s. 77-97. ISBN 978-3-99020-193-0. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita. VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia). APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Benefit Performances in the Municipal Theatre in Pressburg as an Example of Cultural Transfer in Musical Theatre in the Late Nineteenth Century. In Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music : Past, Present, and Perspectives. - Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2021, p. 25-46. ISBN 978-80-224-1911-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419116.02 (Vega č. 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993)

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Historická budova Slovenského národného divadla a jeho repertoár na pomedzí národných a kultúrnych identít v multietnickom meste Prešporok/Bratislava [The Historical Building of the Slovak National Theatre and Its Repertoire: In Between National and Cultural Identities in Multiethnic Pressburg/Bratislava]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 317-337. ISBN 978-80-224-1897-3. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

SZÓRÁDOVÁ, Eva - LASLAVÍKOVÁ, Jana. Šľachtické hudobné divadlo [Aristocratic Music Theatre]. In Hudobné dejiny Bratislavy : od stredoveku po rok 1918. - Bratislava : Ars Musica : Katedra muzikológie FFUK, 2019, s. 198-211. ISBN 978-80-971672-4-0.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Premeny hudobného divadla na pozadí histórie Mestského divadla v Prešporku v 19. storočí [Transformations of Musical Theatre against the Background of the History of the Municipal Theatre in Pressburg in the 19th Century]. In Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín VI. Hudba v Bratislave : príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 27.-28. júna 2019 venovaný prof. PhDr. Ľubomírovi Chalupkovi, CSc. (1945-2020). Editorky: Jana Kalinayová-Bartová, Eva Szóradová ; recenzenti: Edita Bugalová, Karol Medňanský. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum : Katedra muzikológie Filozofickej fakulty UK, 2021, s. 160-179. ISBN 978-80-8060-505-6. (Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Antonín Hořejš a jeho operné kritiky z dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia v kontexte umeleckopriemyselných aktivít v Bratislave. In Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín IV : príspevky k hudobnej regionalistike. Redakčné, zostavovateľské a grafické práce Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2018, s. 214-225. ISBN 978-80-8060-445-5.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Pôsobenie Emanuela Raula v prešporskom mestskom divadle a uvádzanie operného repertoáru v rokoch 1890 - 1899. In Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín III. : Príspevky k hudobnej regionalistike.. Redakčné, zostavovateľské a grafické práce: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2017, s. 174-190. ISBN 978-80-8060-417-2.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. "Táto speváčka ani nespieva, ani nehrá...“ : príbehy spoza opony Mestského divadla v Prešporku. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 246-259. ISBN 978-80-8159-892-0.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla z pohľadu medzivojnovej hudobnej kritiky s akcentom na hudobnodramatické referáty Antonína Hořejša. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 236-249. ISBN 978-80-89388-81-3. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita. VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia). Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LASLAVÍKOVÁ, Jana. GAUČÍK, Štefan. Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöky. Bratislava: Historický ústav SAV: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, 212 s. ISBN 978-80-224-170-75. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 358-364. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) / Štefan Gaučík. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-170-75.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Jiří Kopecký – Lenka Křupková: Provincial Theater and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc, 1770 – 1920. In Musicologica Slovaca, 2017, roč. 8 [34], č. 1, s. 148-151. (2017 - CEEOL). ISSN 1338-2594.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava 9.-10. novembra 2016, konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum - Hudobnmé múzeum, 2017, 394 s. ISBN 978-80-8060-417-2. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, 2018, roč. 44, č. 1, s. 93-97. ISSN 1335-2458. Recenzia na: Malé osobnosti veľkých dejín -veľké osobnosti malých dejín. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia, 2017.

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Historická budova SND a osobnosti, ktoré tvorili jej dejiny, v zrkadle času. In E - portál : portál Slovenského národného divadla, 2020, 9-12, s. 49. ISSN 1339-5122. Názov z hl. obrazovky

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Musiktheater in Pressburg/Pozsony/Bratislava vom Österreichisch-Ungarischen Ausgleich bis zum zweiten Weltkrieg. In The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Cerntral Europe, 28-29 May 2018, Budapest : abstracts, 2018, p. 6-7. Požaduje sa Adobe reader. Dostupné na internete: <http://zti.hu/files/mzt/visegrad/v4_abstracts.pdf>

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Neúnavný kritik Antonín Hořejš. In Pravda, 29.7.2017, roč. XXVII, č. 174, s. 32-33. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/437109-neunavny-kritik-antonin-horejs/>

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JÁNOŠOVÁ, Soňa - LASLAVÍKOVÁ, Jana. Prešporok sa počtom divadiel vyrovnal Viedni : historička Jana Laslavíková hovorí o tom, ako sa stavala historická budova SND. In Denník SME na celý víkend, 2021, roč. 29, 22. 5., s. 10. ISSN 1335-440X.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Carl Maurer´s Sketchbook and Gustav Wintersteiner´s Watercolor Set as Sources of Stage Practice in the Pressburger Municipal Theatre in the 19th Century. In Performing Arts and Technical Issues : International Conference organized by Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca. Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique francaise, Venice 18-19 October 2019. - Lucca : Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, 2019, nestránkované.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Európske hudobné divadlo v 19. storočí a jeho reflexia na scéne Mestského divadla v Prešporku. In Hudba v Bratislave v rámci cyklu Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín VI : príspevky k hudobnej regionalistike. Muzikologická konferencia 27.-28. júna 2019 v Bratislave. - Bratislava : Katedra muzikológie FFUK : Slovenské národné múzeum. Hudobné múzeum : Slovenská muzikologická asociácia, 2019, nestr. ISBN [sine].

LASLAVÍKOVÁ, Jana. From the Metropolis to the Province: Theatre Companies as a Medium of Musical Networks in the Habsburg Monarchy at the End of the Nineteenth Century. In Musical Networking in the 'Long' 19th Century : International Interdisciplinary Online Conference, Zagreb 2-5 June 2021. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2021, pp. 29-30.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Medzi provinciou a metropolou : Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 4, s. 41. ISSN 1335-6550.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku/Bratislave : z histórie. In Portál Slovenského národného divadla : 99. divadelná sezóna 2018/2019, 2019, vol. apríl, s. 33. ISSN 1339-5122.

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej na przełomie XIX-XX wieku: przemiany, formy i funkcje / Artistic life of a province in Central Europe in the second half of the nineteenth and the beginning of the twentieth century: transformations, forms and functions, Kalisz (Poľsko), 19. – 20. október 2017. Hlavná redaktorka Hana Urbancová. In Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 2, s. 309-311. (2018 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594.

VONGREJ, Ľudovít - LASLAVÍKOVÁ, Jana. Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku vo mne vždy vzbudzovalo pozornosť. In Opera Slovakia : online časopis, 2020, 13. 12. ISSN 2453-6490. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://operaslovakia.sk/jana-laslavikova-mestske-divadlo-v-presporku-vo-mne-vzdy-vzbudzovalo-pozornost/>

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=11457&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia