Historický ústav SAV
 
Jana Magdaléna Micháleková, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Jana Magdaléna Micháleková

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: jana-magdalena.michalekova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/JanaMagdalénaMicháleková

Position:
internal doctoral student

Fields of scholarly interest:

- political and social history of Hungary in the 19th century
- urban elites in the period of dualism

Education:

2014 – 2019: Mgr. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor História
2019 – : PhD. – Historický ústav SAV, odbor Slovenské dejiny

Scholarships and Fellowships:

Národný štipendijný program: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky. Dvojmesačný výskumný pobyt, 2022.

Štipendiá na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže: mesačné kurzy maďarského jazyka na ELTE v Budapešti (2019), Segedínskej univerzite (2020), Debrecínskej univerzite (2021).

Štipendium Ernsta Macha v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko: Rakúska akadémia vied. Trojmesačný výskumný pobyt, 2020.

Acknowledgements:

2020: Študentská osobnosť Slovenska v akad. roku 2019/2020 v kategórii Filozofia, politológia, sociológia, história. Ocenenie v rámci celoslovenskej súťaže študentov vysokoškolského štúdia organizovanej neziskovou organizáciou Junior Chamber International – Slovakia. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Odborným garantom súťaže je Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

2017: 1. miesto vo fakultnom kole Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) v sekcii História na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Publishing Activities

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Prešporskí pekári a ich špeciality [Pressburg bakers and their specialities]. Recenzenti: Roman Holec, Elena Mannová. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 192 s. Bratislava-Pressburg. ISBN 978-80-569-0544-9 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Prví virilisti a poslanci Prešporka: municipiálny výbor po reforme samosprávy v roku 1870 [The First Virilists and the Elected Members of Pressburg Municipal Council after the Administration Reform of 1870]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 411-431. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Lanfranconi – the Scientist Who Changed the Shape of the Danube. In Science without Borders: Alexander von Humboldt’s Concepts in Today’s World : Proceedings of the Humboldt-Kolleg Varna, September 18 – 21, 2019. Edited by: Lora Taseva, Radka Argirova, Dilyana Boteva, Maria Luisa Grilli and Tăchiță Vlad-Bubulac. - Sofia : Faber Publishing House, 2020, s. 45-51. ISBN 978-619-00-1217-7.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Vo víre tanca alebo ako sa sen stáva skutočnosťou : cesta Rudolfa Labana z Prešporka na Vrch pravda. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 194-205. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. LOVRA, Éva. Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867 – 1918. Budapest: TERC, 2019, 240 s. várostipológia 1867 – 1918. Budapest: TERC, 2019, 240 s. ISBN 9786155445651. In Opus cyclopea : Historia Nova. 17. - Bratislava : Vydavateľstvo STIMUL, 2020, s. 142-146. ISBN 978-80-8127-301-8. Recenzia na: Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában / Éva Lovra. - Budapest : TERC, 2019. - ISBN 9786155445651.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Medzinárodná vedecká konferencia Politická korupcia na území Slovenska a v strednej Európe v 19. a 20. storočí. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 184-186. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=11935&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia