Historický ústav SAV
 
Ing. arch. Laura Pastoreková Krišteková, PhD. English version
Ing. arch. Laura Pastoreková, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9220
E-mail:
laura.pastorekova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Venuje sa histórii a teórii architektúry 20. a 21. storočia so zameraním na architektúru vojenských stavieb a výskum urbanistickej štruktúry a histórie plánovania mesta, ako aj kritike súčasnej architektúry a ochrane moderného architektonického dedičstva. Je členkou slovenskej pracovnej skupiny medzinárodného združenia na ochranu moderných pamiatok DOCOMOMO. Na oddelení architektúry publikovala niekoľko štúdií a kritík, je spoluautorkou monografií Bratislava (ne)plánované mesto (2020), Vojnová Bratislava (2019) a Ročenky slovenskej architektúry (2016,2018,2020).

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2013 Fakulta architektúry STU, Ing. arch.
2017 Fakulta architektúry STU, PhD.

Ocenenia:

Ocenenie mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú litteratúru za rok 2020 v kategórii encyklopedických vied, slovníkovej literatúry a vedy o architektúre za dielo Bratislava (ne)plánované mesto
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy za našu najnovšiu knihu Vojnová Bratislava 1939-1945 (Marenčin PT)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (un)planned city = Bratislava (ne)plánované mesto. Editor: Jana Behulová. First edition. Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2020. 613 pp. ISBN 978-80-556-4696-1 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura - HABERLANDOVÁ, Katarína - RUTKOWSKI, Roman. Ročenka Slovenskej architektúry 2014/2015. Recenzenti M. Dulla, P. Lenyi, P. Paňák, M. Topolčanská. Bratislava : Slovart, 2016. 168 s. ISBN 978-80-5562-389-4

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura - LOVRA, Éva. Antal Palóczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867–1918). In PLAN PERSPECT, 2020, vol. 35, no. 2, p. 371-381. (2019: 0.426 - IF, Q4 - JCR, 0.487 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0266-5433. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02665433.2020.1730937

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Pohromy v dejinách miest. Skaza alebo nový začiatok? = Disasters in the histories of towns destruction or a new beginning? In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2016, roč. 50, č. 3-4, s. 232-233. (2015: 0.115 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 0044-8680.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Red or Blue? The Start of Modern Planning in Bratislava = Červený alebo modrý? Začiatky moderného plánovania Bratislavy. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2017, roč. 51, č. 1-2, s. 31-44. (2016: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Web of Science, Scopus). ISSN 0044-8680. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. The beginnings of modern town planning in the Kingdom of Hungary: the cases of Bratislava and Novi Sad. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 977-990. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.3 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Začiatky moderného mestského plánovania v Uhorsku. Prípad Bratislavy a Nového Sadu [The beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary using the examples of Bratislava and Novi Sad]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 467-480. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.4 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - DULLA, Matúš - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter. Bratislava: A City without a Plan. In Herito : dziedzictwo, kultura, wspólczesnosc, 2016, vol. 8, no. 22-23, p. 160-175. ISSN 2082-310X.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Architektúra historických kasární na Slovensku : historicko-spolocenský a achitektonický vývoj do roku 1918. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 4, s. 42-63. ISSN 1335-3314.

PASTOREKOVÁ, Laura. Architektúra historických kasární na Slovensku : historicko-spoločenský a architektonický vývoj v období rokov 1918 – 1939 a vplyv vojenskej architektúry na podobu slovenských miest. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč. 22, č. 1, s. 22-55. ISSN 1335-3314.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Od športu ku komercii : história plánovania a výstavby športových stavieb v Bratislave [From sport to commercialism. History of planning and construction of buildings for sport in Bratislava]. In ALFA : Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU, 2020, č. 2, s. 13-19. ISSN 2729-7640. Dostupné na internete: <https://alfa.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/10/02_2020_Kri%C5%A1tekov%C3%A1.pdf>

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Aký bude Areál SAV? : história a perspektívy urbanistického a architektonického rozvoja areálu SAV v Bratislave. In Alfa Spectra : Urbanistické listy FA STU. Stredoeurópský vedecký a odborný časopis FA STU. Central European Journal of Architecture and Planning FA STU, 2016, roč. 21, č. 2, s. 4-17. ISSN 1135-2679.

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

KRIŠTEKOVÁ, Laura** - VODRÁŽKA, Peter. (In)Visible Elements of the City: Military Architecture in the Context of Urban Structure Development. In Procedia Engineering, 2016, vol. 161, p. 2161-2167. (2015: 0.238 - SJR). ISSN 1877-7058. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.809

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. City-shaping modernity : Danube district [Mestotvorná moderna : Dunajská štvrť]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 228-255. ISBN 978-80-224-1852-2.

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Embankments as a problem : Danube embankments [Nábrežie ako problém : Dunajské nábrežie]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 134-171. ISBN 978-80-224-1852-2.

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Theatre Architecture in Bratislava in the Context of Cultural-Social Changes, Urban-Planning Concepts and Architectural Innovations over Three Centuries. In Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music : Past, Present, and Perspectives. - Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2021, p. 114-138. ISBN 978-80-224-1911-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419116.07 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku)

PASTOREKOVÁ, Laura - VODRÁŽKA, Peter. Architektúra pre erár. Vplyv vojenských udalostí na obraz slovenských miest [Architecture for the Army.Impact of Military Events on the Image of Slovak Cities]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 457-478. ISBN 978-80-89867-05-9. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter. Vojna v meste [City in War]. In Vojnová Bratislava : 1939-1945. - Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 285-306. ISBN 978-80-569-0131-1.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. From linear street to complex urban space : Obchodná ulica [Od lineárnej ulice k zložitému mestskému priestoru : Obchodná ulica]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 66-95. ISBN 978-80-224-1852-2.

SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Fragments of concepts : goverment district and the transverse axis [Fragmenty konceptov : vládna štvrť a priečna os]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 172-227. ISBN 978-80-224-1852-2.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Military interventions: The typology and transformation of urban form in Bratislava. In Rigenerare le aree militari dismesse : prospettive, dibattiti e riconversioni in Italia, Spagna e in contesti internazionali. Eds. Federico Camerin, Francesco Gastaldi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli Editore, 2021, p. 282-294. ISBN 978-88-916-5082-5. Názov z hl. obrazovky (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Vega č. 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

PASTOREKOVÁ, Laura. Architectural and urban transitions of military barracks in Slovakia. In Military Landscapes. A future for military heritage : proceedings of the conference [elektronický zdroj]. - Milano : Skirà, 2017, 8 p. ISBN 978-88-572-3732-9.

AFK Postery zo zahraničných konferencií

KRIŠTEKOVÁ, Laura. From center to periphery. Architectural and urban transitions of military barracks in Slovakia. In Military Landscapes : a future for military heritage. - Milano : Skira, 2017, p. 240 – 241, Poster 041. ISBN 978-88-572-3732-2.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Nesplnený sen o veľkom Prešporku : zložité diskusie okolo mestskej výstavby na prelome 19. a 20. storočia. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 206-214. ISBN 978-80-8159-999-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Historický vývoj urbánnej štruktúry obchodnej ulice. In Obchodná: zbúrať, prestavať, dostavať. Editori V. Hain, G. Rolenčíková. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, s. 8-10. ISBN 978-80-227-4594-9.

CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma

Hodnota a postoj, Nové bývanie v Bratislave : Dni architektúry 2016. Editori Anna Gondová, Katarína Haberlandová, Henrieta Moravčíková, Laura Pastoreková, Peter Szalay. Bratislava : ÚSTARCH SAV, 2016. 4 s.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Administratívna budova GA Drilling = GA Drilling Office Building. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 88-93. ISBN 978-80-556-4563-6.

PASTOREKOVÁ, Laura. Arkshelter = Arkshelter. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s.130-135. ISBN 978-80-556-3257-5.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Dom AnuAzu = AnuAzu House. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 148-153. ISBN 978-80-556-4563-6.

PASTOREKOVÁ, Laura. Dom v dome, Bernolákovo = House within a House, Bernolákovo. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 112-117. ISBN 978-80-556-3257-5.

PASTOREKOVÁ, Laura. Fach, Bratislava = Fach, Bratislava. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 70-75. ISBN 978-80-556-3257-5.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Chata v lese = Forest Cottage. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 142-147. ISBN 978-80-556-4563-6.

PASTOREKOVÁ, Laura. Lávka a prístrešok, Straník = Footbridge and Shelter, Straník. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 136-141. ISBN 978-80-556-3257-5.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. Polyfunkčný súbor Seberiniho = Seberiniho Multipurpose Complex. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 106-111. ISBN 978-80-556-4563-6.

KRIŠTEKOVÁ, Laura. VIOLA - centrum pre umenie = VIOLA - Performing Arts Center. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 52-57. ISBN 978-80-556-4563-6.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9387&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia