Historický ústav SAV
 
Marek Druga, PhD. Slovenská verzia
  Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: marek.druga@savba.sk
WWW:

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

- Benedictine monasticism
- relations between the church and secular power during the reign of the Arpads
- Church history in the early and high Middle Ages

Education:

2016 Mgr. Faculty of Arts, University of Constantine the Philosopher in Nitra
2020 PhD. Institute of History of the Slovak Academy of Sciences

Scholarships and Fellowships:

ELTE, Budapest, 2018

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

DRUGA, Marek. Benediktíni a počiatky vodných mlynov v Uhorsku (K otázke kláštorného hospodárenia v 11. – 12. storočí) [The Benedictines and the Beginnings of Watermills in Hungary. (On the Issue of the Monastic Economy in the 11th-12th century)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 387-416. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.3.1 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

DRUGA, Marek. Falzá v službách pravdy, svedectvá na prahu lži. Niekoľko postrehov k pozadiu stredovekého falšovania [The False in the Service of Truth, Testimony on the Threshold of Lies. Some Observations on the Background of Medieval Falsification]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 577-599. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.1 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

DRUGA, Marek. Cirkevný desiatok medzi opátom a biskupom. K sporom o šomoďské desiatky v 13. storočí [The Church Tithes Between Abbots and Bishops. About the 13 th - century Disputes over Somogy Tithes]. In Konštantínove listy : medzinárodný vedecký časopis, 2020, roč. 13, č. 2, s. 65-75. (2019: 0.342 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-8740. Štúdia vyšla v druhom nezmenenom vydaní: DRUGA, Marek: Cirkevný desiatok medzi opátom a biskupom. K sporom o šomoďské desiatky v 13. storočí. In Arcibiskupi a biskupi Uhorska : moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. Zost. Miroslav Glejtek. Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020. S. 93-103, ISBN 978-80-8218-016-2. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/CL.2020.13.2.65-75 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

DRUGA, Marek. Comitatus decimationem abbati subiugarem. K pôvodu donácie šomodských desiatkov [Comitatus decimationem abbati subiugarem. On the Origins of the Tithes from the County of Somogy]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 2, s. 75-88. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/sites/default/files/05-k-povodu-donacie-somodskych-desiatkov.pdf> (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

DRUGA, Marek. Ob remedium animae nostrae. Motívy spásy v najstarších donačných listinách pre uhorské benediktínske kláštory [Ob remedium animae nostrae. Motives of salvation in the oldest charters of donations for Hungarian Benedictine monasteries]. In Studia Historica Nitriensia, 2021, vol. 25, no. 2, s. 315-330. (2020: 0.193 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2021.25.2.315-330 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

DRUGA, Marek. Pereonskí mnísi a panónske misie na prelome tisícročí [Monks from Pereon and the Pannonian Missions at the Turn of Millennium]. In Konštantínové listy, 2017, roč. 10, č. 2, s. 75-87. (2016: 0.441 - SJR, Q1 - SJR). (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-8740.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

DRUGA, Marek. Kumáni na hraniciach kultúr: k otázke ich postavenia a vnímania počas mongolského vpádu v Uhorsku a na Rusi [Cumans on the borders of cultures: on the question of their status and perception during Mongol invasion in Rus ´and Hungarian environment]. In Rus a svět kočovníků (druhá polovina IX. - XVI. st.) : materiály ze VII. mezinárodní vědecké konference, Plzeň, 23-26. listopadu 2016 r.. Editor Vitaliy Nagirnyy. - Krakov : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, 2017, s. 211-219. ISSN 2353-219X.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

DRUGA, Marek. Kláštorná pamäť a kráľovský dar. K vybraným aspektom vzniku najstarších listinných fálz v uhorskom prostredí [The memory of monasteries and royal gift. To specific aspects of formation the oldest false charters in Hungarian Kingdom]. In Prehodnotené dejiny. Historická pamäť - jej miesto a význam pre spoločnosť. Stretnutie mladých historikov VII. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice, 25. október 2017. Editor Lukáš Katriňák ; recenzenti: Drahoslav Magdoško, Richard Pavlovič, Peter Šoltés, Štefan Šutaj. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 16-26. ISBN 978-80-8152-610-7. (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DRUGA, Marek. Úskalia dvoch ciest alebo O putovaní stredovekého mnícha. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 89-98. ISBN 978-80-8159-892-0.

DRUGA, Marek. Zbožné skutky si zasluhujú ich rozhlásenie do celého sveta : o odrazoch kráľovských obrazov v zrkadle kronikára. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 24-34. ISBN 978-80-8159-680-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

DRUGA, Marek. Hlavačková, Miriam (ed.). Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. (From Symbol to Word. Forms of medieval Communication). Bratislava: Institute of the History of the Slovak Academy of Sciences, VEDA, publisher of the SAS, 2016, 456 pages. ISBN 978-80-224-1537-8 [From Symbol to Word. Forms of medieval Communication]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 5, s.931-933. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Od symbolu k slovu / Miriam Hlavačková (ed.). - Bratislava : VEDA, 2016. - ISBN 9788-80-224-15378-8.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=10522&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia