Historický ústav SAV
 
Marína Zavacká, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Marína Zavacká, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: marina.zavacka@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít v 20. storočí, historickej analýze verejného diskurzu, vysokoškolskej didaktike histórie a prekladu odbornej literatúry z angličtiny. Svoj výskum orientuje najmä na obdobie nedemokratických režimov na území Slovenska. K príbuzným témam vedie výberové semináre pre katedry histórie, rusistiky a východoeurópskych štúdií FFUK.

Education:

FFUK Bratislava, história a filozofia (Mgr. 1996)
CEU Budapest, modern history (M.A. 1995)
HÚ SAV, všeobecné dejiny (PhD. 2001)

Scholarships and fellowships:

Warwick University, Coventry, 1994
Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien, 1998
Corpus Christi College, Cambridge, 2003
Open Society Archives Visegrad Fellowship, Budapest, 2011

Acknowledgements:

Prémia Literárneho fondu za odborný preklad 2002
Cena Predsedníctva SAV v Súťaži mladých ved. pracovníkov 2006

Member of editorial boards:

ForumHistoriae, časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, HÚ SAV
Human Affairs, časopis pre humanitné a spoločenské vedy, SAV

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Členka Snemu SAV od 2006
Členka komisií Slovenskej historickej spoločnosti pre najnovšie dejiny, všeobecné dejiny a vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Nástupcovia a nevďačníci : mládež v materiáloch okresných konferencií KSS v 50. rokoch / Marína Zavacká [Successors and Ingrates : Youth in the Materials of the Communist Party of Slovakia County Conferences in the 1950s]. In Děti, mládež a socialismus : v Československu v 50. a 60. letech / Jiří Knapík a kol. - Opava : Slezská universita v Opavě : Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě : Ústav historických věd, 2014. - ISBN 978-80-7510-057-3. - S. 97-120.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Premaľovať ! : režimový obraz Bratislavy na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia / Marína Zavacká [Repaint. Regime images of Bratislava at the turn of the 40s and 50s]. In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 190-205.

ABD02 Propagandistická rezignácia: rok 1968 a jeho režimový výklad pre mládež / Marína Zavacká [Propagandist Resignation: the Year 1968 and the Lecture about it for Youth According to the Regime]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. In Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického / Norbert Kmeť, Marek Syrný a kolektív. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-21-2. - S. 302-318.

ABD03 Identity and conflict. Communist activist in local envoronment (1945-1956) / Marína Zavacká. In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 155-165.

ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01 Crossing sisters: patterns of protest in the journal of the Catholic Union of Slovak Women during the Second World War [elektronický zdroj] / Marína Zavacká. In Social History [elektronický zdroj]. - ISSN 1470-1200 online. - Vol.37 no. 4 (2012), p. 425-451.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Kto je náš a kto je Nemec ? Lojálny československý občan a "nemeckosť" v rokoch 1948-1956 / Marína Zavacká [Who is our and Who is a German? A Loyal Czechoslovak Citizen and the "German-ness" from 1948 till 1956]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. In Acta Universitatis Carolinae [seriál] : studia territorialia. - ISSN 1213-4449. - Roč.13, č. 1-2 (2013 ), s. 237-260.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K činnosti sovietskej vojenskej propagandy v období stalingradského obratu / Marína Zavacká [To the Activities of the Soviet Military Propaganda in the Times of the Stalingrad Turning Point]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty, stereotypy - historická pamäť. In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. 4., č. 2 (2015), s. 40-52.

ADFB02 Vo vrstvách pamäti. K československej stope sovietskeho diplomata Alexandra Jakovleviča Aroseva [elektronický zdroj] / Marína Zavacká [In the Layers of Memory. On the Czechoslovak Traces Left by Soviet Diplomat Alexandr Jakovlevich Arosev]. - VEGA 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia 1918-1939. In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 166-188.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Sluchi, spletni, paničeskije izvestija: neoficiaľnaja informacija v gody vtoroj mirovoj i xolodnoj vojin / Marína Zavacká [Rumors, Gossip and the Spread of Panic: Unofficial Information during WWII and the Cold War]. In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s. 230-242.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 "...And All Delegates Understood him". To the Post-War Return of Hungarian Language to the Public Space / Marína Zavacká. In Historisation of Central Europe / Ed. Karla Vymětalová, Zdeněk Jirásek. - Opava : Slezská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7510-098-6. - S. 335-347.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Oslobodenie Bratislavy. 70 rokov od príchodu Červenej armády / Marína Zavacká. In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26, č. 3 , (2015), s. 61-65.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV [elektronický zdroj] / Marína Zavacká, László Vörös. - Príspevok bol vypracovaný v rámci ústavnej úlohy HÚ SAV History Updated. Centrum kurikulárnej podpory výučby dejepisu na vysokých školách. In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2013), s. 52-62.

BDFB02 Letec v mníšskom habite : Július Šofránko (1919-1944) / Marína Zavacká. In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13 č. 1-2 (2013 ), s. 67-68.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Teaching Young Readers Old Tricks / Marína Zavacká. In Teaching the History of Communism in Eastern Europe Compendium of Good Practices / Edited by Raluca Grosescu. - Bucharest, 2013. - ISBN 978-973-0-15540-2. - S.91-92.

BEE02 Travelling in Time / Marína Zavacká. In Teaching the History of Communism in Eastern Europe Compendium of Good Practices / Edited by Raluca Grosescu. - Bucharest, 2013. - ISBN 978-973-0-15540-2. - S. 95-96.

BEE03 Peer Perspective on Everyday Life / Marína Zavacká. In Teaching the History of Communism in Eastern Europe Compendium of Good Practices / Edited by Raluca Grosescu. - Bucharest, 2013. - ISBN 978-973-0-15540-2. - S. 99-100.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Koruderlieva- Stojanova, Kaťa. Magijata Burgaz: Burgas 2010, 204 s. / Marína Zavacká. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s.552-555.

GII02 The World of the Printed Word Introductory [elektronický zdroj] / Marína Zavacká. In Human Affairs [serial] [elektronický zdroj] : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. - ISSN 1337-401X. - Vol.23 , no. 3(2013 ), p. 341-343.

GII03 Gosudarstvoé i cerkov v XX veke: evoljucija vzaimootnošenij, političeskij i sociokulturnyj aspekty. Opyt Rossiji i Evropy. Ed. A.I. Filimonova. Moskva: Librokom, 2011, 464 s. ISBN 9785397019576 / Marína Zavacká. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 572-574.

GII04 Za PhDr. Dagmar Čiernou-Lantayovou, DrSc. / Marína Zavacká. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 719-720.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2343&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 8
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 25
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   67

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 30
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 57
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 10
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   134

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia