Historický ústav SAV
 
Marína Zavacká, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Marína Zavacká, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: marina.zavacka@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít v 20. storočí, historickej analýze verejného diskurzu, vysokoškolskej didaktike histórie a prekladu odbornej literatúry z angličtiny. Svoj výskum orientuje najmä na obdobie nedemokratických režimov na území Slovenska. K príbuzným témam vedie výberové semináre pre katedry histórie, rusistiky a východoeurópskych štúdií FFUK.

Education:

FFUK Bratislava, história a filozofia (Mgr. 1996)
CEU Budapest, modern history (M.A. 1995)
HÚ SAV, všeobecné dejiny (PhD. 2001)

Scholarships and fellowships:

Warwick University, Coventry, 1994
Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien, 1998
Corpus Christi College, Cambridge, 2003
Open Society Archives Visegrad Fellowship, Budapest, 2011

Acknowledgements:

Nominácia na Cenu Tatrabanky v kategórii literatúra, kniha Ľudácka prevýchova: Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela číslo 20. Bratislava, 2018.

Cena SAV, členka autorského tímu ocenenej publikácie Dudeková, G. a kol.: Na ceste k modernej žene, Bratislava, 2012.

„Vedecký tím roka“, členka vedeckého tímu, ktorý získal Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR – (Centrum excelentnosti CEKI – Kolektívne identity v moderných spoločnostiach). 2009

Cena SAV, členka autorského tímu „My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít.“ Kiliánová, G. – Kowalská, E. – Krekovičová, E. (eds.). Bratislava, 2009.

Cena Predsedníctva SAV za najlepšiu vedeckú publikáciu autorov do 35 rokov (za knihu „Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku v rokoch 1956-62: teórie, politické smernice a spoločenská prax“, Veda, 2005), 2006

Cursus innovati, pedagogické štipendium, 6 m., Vzdelávacia nadácia Jana Husa, 2005

Prémia Literárneho fondu za vedecký preklad v odbore spoločenské vedy (za knihu Robert Wistrich: Hitler a Holokaust, Slovart, 2002), 2003

Member of editorial boards:

ForumHistoriae, časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, HÚ SAV

Securitas Imperii, ÚSTR

Soudobé dějiny, Czech Journal of Contemporary History

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Členka Snemu SAV od 2006

Členka komisií Slovenskej historickej spoločnosti pre najnovšie dejiny, všeobecné dejiny a vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku

Členka Správnej rady ÚPN od 2019

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Marína. Ľudácka prevýchova : Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20 [Ludak Regime Re-education Programme. Mária Janšáková in Ilava in 1939 and Her Cell No. 20]. Recenzenti: Michal Schvarc, Ondřej Hledík. Bratislava : Artforum, 2018. 198 s. ISBN 978-80-8150-210-1 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Marína. Finding the Way around: Regional-Level Party Activists and Collaboration. In Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe. - New York ; London : ANTHEM PRESS, 2017, s. 249-267. ISBN 978-1-78308-723-5. (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore)

ZAVACKÁ, Marína. Frisch Gestrichen : Literarische Darstellungen des Slowakischen Nationalaufstands (1945-1955) [Freshly painted. Literary representations of the Slovak National Uprising (1945-1955)]. In Partisanen im Zweiten Weltkrieg : Der Slowakische Nationalaufstand im Kontext der europäischen Widerstandsbewegungen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, s. 249-273. ISBN 978-3-525-37315-6. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Marína. O februári s veľkým "F". Mediálne podoby príbehu o komunistickom prevrate [February with a Capital "F" - Development of Media Portrayal of the Communist Coup]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 321-336. ISBN 978-80-224-1653-5. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

ZAVACKÁ, Marína. Víťazstvá nad vlastnou minulosťou. Kontinuity kariérnych dráh 40. a 50. rokov [Victories over own past. Career path continuities during the 1940s and the 1950s]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 119-136. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

ZAVACKÁ, Marína - VAJDA, Barnabás. Young listeners´letters sent to RFE "Cseke László´s Teeneger party. In VAJDA, Barnabás. Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). - Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016, s. 143-165. ISBN 978-80-8122-176-7. (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Marína. Adventures of Academic mobility: Roman Jakobson in Slovakia. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 851-878. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.4 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ZAVACKÁ, Marína. Dobrodružstvá akademickej mobility: Roman Jakobson na Slovensku [Adventures of academic mobility: Roman Jakobson in Slovakia]. In Historický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 107-132. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/02201038Zavack%C3%A1.pdf> (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Marína. Vizity Romana Jakobsona v Slovakiju v 1957 i 1968 godu [Roman Jakobsonʼs visits to Slovakia in 1957]. In Slavjanovedeňje, 2017, roč. 52, č. 4, s. 64-75. ISSN 0132-1366. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Marína. Vidiecki komunisti ako akéri a obete nútenej kolektivizácie [Rural Communists as Actors and Victims of Forced Collectivization]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2016, roč. 10, č. 1, s.57-74. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/vidiecki-komunisti-ako-akteri-a-obete-nutenej-kolektivizacie?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F01-2016-de-formovanie-vidieka-v-procese-kolektivizacie%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DdGl3ThmxDLK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3> (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

HUDEK, Adam - ZAVACKÁ, Marína. Networking and Trust During the Cold War (An Introduction). In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 2, s. 1-10. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.2.1 (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ZAVACKÁ, Marína. "How could we?" Explaining Faulty Steps, Mishits and other "Regrettable Deeds" in the Slovak Countryside. In Countryside and Communism in Eastern Europe : Perceptions, Attitudes, Propaganda. - Wien : LIT Verlag, 2016, s. 369-394. ISBN 978-3-643-90715-8. (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ZAVACKÁ, Marína. Strana pre vás, vy pre stranu. Každodennosť politického korumpovania členskej základne KSČ v 50. rokoch [The party for you and you for the party. Everyday practices of political corruption on the grass-root level of the Communist Party of Czechoslovakia in the 1950s]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 335-355. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí)

ZAVACKÁ, Marína. Učiteľské noviny 1968 ako kronika "uvoľnenia" a nástupu normalizácie v rezorte školstva [Teacherʼs News, 1968 as a chronicle of "the thaw" and of the starting "normalisation" in the education sector.]. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018, s. 74-83. ISBN 978-80-568-0123-9. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ZAVACKÁ, Marína. Zn.: Teplý kútik o Vianociach. Bratislavský Večerník na ceste od budovateľov k čitateľom [RE: A Cushy Place at Christmas. Bratislava ´s Večerník and Its Journey from the Builders of Socialism to the Readers]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 407-429. ISBN 978-80-224-1733-4. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ZAVACKÁ, Marína. „Bez zákonného oprávnenia vymohli si vstup...“ K zápasu o prežitie Sokola na Slovensku 1938 – 1948 [“Without Legal Permission, They Enforced Their Entry...” Sokol’s Battle for Survival in Slovakia 1938 – 1948]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 355-389. ISBN 978-80-224-1897-3. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

ZAVACKÁ, Marína. "Dear Comrade Dubček..." : Between a Shift towards Civility and a New Personality Cult. In The Prague Spring as a Laboratory : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Bad- Wiessee, 26-29 October 2017. Edited by Martin Schulze Wessel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 177-195. ISBN 978-3-525-35598-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ZAVACKÁ, Marína. Slovackije kontakty Romana Jakobsona [Slovak contacts of Roman Jakobson]. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, no. 10, p. 154-162. ISSN 2227-6874. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html> (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ZAVACKÁ, Marína. Distant Impact: Italian Echoes in Bratislava's Everyday Life in the 1960s. In Narratives of Remembrance : 1968: the Past Present and the Present Past : proceedings of the international symposium "Culture of Remembrance and Remembrance of Culture" held in Forli on 14th-15th of November 2019. Edited by Ľubor Matejko, Matej Ivančík ; reviewed by: Wolfgang Mueller, Adam Hudek. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2020, pp. 47-53. ISBN 978-80-223-5024-2. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ZAVACKÁ, Marína. Rok 1968 optikou každodennosti [The year 1968 through the lenses of everyday history]. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 169-177. ISBN 978-80-8127-306-3. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ZAVACKÁ, Marína. Women in the Ilava Camp as Political Detainees in 1939. In If This Is a Woman : Studies on Women and Gender in the Holocaust. Edited by: Denisa Nešťáková, Katja Grosse-Sommer, Borbála Klacsmann, Jakub Drábik. - Boston : Academic Studies Press, 2021, p. 101-120. ISBN 9781644697108. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9781644697115-009 (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ZAVACKÁ, Marína. Nové alebo znovu ? Stopy "prispôsobovania sa dobe" v školskom prostredí začiatkom 50. rokov [New or repeated again? Traces of adapting to new times“ in the school environment in the early 50s.]. In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca druhej svetovej vojny po obdobie normalizácie. Editor: Blanka Kudláčová ; recenzenti: Tomáš Kasper, Miroslava Slezáková. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017, s. 103-109. ISBN 978-80-568-0062-1. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Marína. Diplom ako záručný list [The diploms as a letter of guarantee]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 679-682. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ZAVACKÁ, Marína. Ako sa menilo rozprávanie o Februárovom víťazstve. In HistoryWeb, 2018, 23.2., [4] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-menilo-rozpravanie-o-februarovom-vitazstve#.W59MQ84zaUl>

ZAVACKÁ, Marína. Cesty do "nových čias" : dva režimy v živote angažovaných spisovateľov a básnikov. In Historická revue, 2016, roč.27, č.3, s. 60-65. ISSN 1335-6550. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ZAVACKÁ, Marína. Keď máme na výber, čomu veriť : fámam pomáhala propaganda aj katastrofy. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 2, s. 3-5. ISSN 2585-9048.

ZAVACKÁ, Marína. Ľudské škandály neľudskej doby : úvahy o "škodlivých súvislostiach" [Human scandals of an inhuman period. Considerations of “harmful connections”]. In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 34-40. ISSN 1335-8316.

ZAVACKÁ, Marína. Písané na hrane alebo: dejiny z dvoch perspektív. In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 12-13. ISSN 2585-9048.

ZAVACKÁ, Marína - SCHVARC, Michal. Počas SNP hľadali nacisti odbojárov podľa zoznamu. In HistoryWeb, 2020, 24.2. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pocas-snp-hladali-nacisti-odbojarov-podla-zoznamu>

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ZAVACKÁ, Marína. Die Stadt als formativer Raum kindlicher Regimeloyalitäten. In Stadt und Krieg im 20. Jahrhundert : Neue Perspektiven auf Deutschland und Ostmitteleuropa.. - Essen : Klartext, 2019, s. 267-283. ISBN 978-3-8375-2113-9. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ZAVACKÁ, Marína. Horší než triedny nepriateľ. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 333-343. ISBN 978-80-8159-680-3.

ZAVACKÁ, Marína. Slovenské dobrodružstvá Romana Jakobsona [Slovak Adventures of Roman Jakobson]. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 475-487. ISBN 978-80-8159-892-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ZAVACKÁ, Marína. DUDEKOVÁ, Gabriela – MANNOVÁ, Elena. VOJAK MEDZI CIVILMI, CIVIL MEDZI VOJAKMI. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. (THE SOLDIER AMONG CIVILIANS, THE CIVILIAN AMONG SOLDIERS. The army and society in the age of modernization). Bratislava: ProHistoria, 2017, 512 pages. ISBN 9788089910014. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 941-944. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi / edt. Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017. - ISBN 978-80-89910-01-4. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.9

ZAVACKÁ, Marína. Dudeková, Gabriela - Mannová, Elena. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava, Pro Historia 2017, 512 s. ISBN 9788088910014. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 746-750. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi / Gabriela Dudeková, Elena Mannová. - Bratislava : Pro Historia, 2017.

ZAVACKÁ, Marína. Rusinová, Zora. Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku. [My Comrade Motherland. Visual culture of the Stalinist period in Slovakia.]. Kraków: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave in Towarzystwo Słowakow w Polsce, 2015, 691 pages. ISBN 9788374905428. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 5, s. 895-900. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu / Zora Rusinová. - Kraków : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Słowakow w Polsce, 2015. - ISBN 9788374905428. Recenzia na: Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956 / Alexandra Kusá. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2019. - ISBN 9788080592189. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.5.8

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Networking and Trust During the Cold War : Forum historiae, roč. 15, č. 2 (2021). Zostavovatelia: Adam Hudek, Marína Zavacká. Bratislava : Historický ústav SAV, 2021. 138 s. ISSN 1337-6861 (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ZAVACKÁ, Marína. Aj o 17. november súperia politiky pamätí. In Denník N, 2020, 16. 11. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2144628/aj-o-17-november-superia-politiky-pamati/>

ZAVACKÁ, Marína. Americkí Slováci v druhej svetovej vojne. In Denník N, 2019, 7.5., s. 5. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1459963/americki-slovaci-v-druhej-svetovej-vojne/>

ZAVACKÁ, Marína. K výročiu jedného dočasného zániku. In Médium : jar 2019, 2019, roč. 23, č. 1, s. 38-41. ISSN 1335-4493.

ZAVACKÁ, Marína. Keď pán učiteľ v Hanušovciach v roku 1940 nechal všetkých počúvať prejav o priateľstve. In Denník N, 2020, 29. 5. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1912046/ked-pan-ucitel-v-hanusovciach-v-roku-1940-nechal-vsetkych-pocuvat-prejav-o-priatelstve/>

ZAVACKÁ, Marína. Pani profesorka v Povstaní. Príbeh Viery Štetkovej ilustruje účasť strednej triedy v SNP. In Denník N, 2019, 28.8., s. 5. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1565571/pani-profesorka-v-povstani-pribeh-viery-stetkovej-vypoveda-o-ucasti-strednej-triedy-v-snp/>

ZAVACKÁ, Marína. Prečo má druhá svetová vojna rôzne konce alebo kde sa nabral 9. máj. In Denník N, 2020, 7. 5. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1885478/preco-ma-druha-svetova-vojna-rozne-konce-alebo-kde-sa-nabral-9-maj/>

ZAVACKÁ, Marína. Robte, čo vám prikáže gestapo! In Denník N, 2020, 14. 3. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1800345/robte-co-vam-prikaze-gestapo/>

ZAVACKÁ, Marína. Zaslúžili sa o štát, ale zabúda sa na nich. In Denník N, 2019, 27.10, s. 5. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1630799/zasluzili-sa-o-stat-ale-zabuda-sa-na-nich/>

Years 2012 - 2015

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Nástupcovia a nevďačníci : mládež v materiáloch okresných konferencií KSS v 50. rokoch / Marína Zavacká [Successors and Ingrates : Youth in the Materials of the Communist Party of Slovakia County Conferences in the 1950s]. In Děti, mládež a socialismus : v Československu v 50. a 60. letech / Jiří Knapík a kol. - Opava : Slezská universita v Opavě : Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě : Ústav historických věd, 2014. - ISBN 978-80-7510-057-3. - S. 97-120.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Premaľovať ! : režimový obraz Bratislavy na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia / Marína Zavacká [Repaint. Regime images of Bratislava at the turn of the 40s and 50s]. In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 190-205.

ABD02 Propagandistická rezignácia: rok 1968 a jeho režimový výklad pre mládež / Marína Zavacká [Propagandist Resignation: the Year 1968 and the Lecture about it for Youth According to the Regime]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. In Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického / Norbert Kmeť, Marek Syrný a kolektív. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-21-2. - S. 302-318.

ABD03 Identity and conflict. Communist activist in local envoronment (1945-1956) / Marína Zavacká. In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 155-165.

ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01 Crossing sisters: patterns of protest in the journal of the Catholic Union of Slovak Women during the Second World War [elektronický zdroj] / Marína Zavacká. In Social History [elektronický zdroj]. - ISSN 1470-1200 online. - Vol.37 no. 4 (2012), p. 425-451.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Kto je náš a kto je Nemec ? Lojálny československý občan a "nemeckosť" v rokoch 1948-1956 / Marína Zavacká [Who is our and Who is a German? A Loyal Czechoslovak Citizen and the "German-ness" from 1948 till 1956]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. In Acta Universitatis Carolinae [seriál] : studia territorialia. - ISSN 1213-4449. - Roč.13, č. 1-2 (2013 ), s. 237-260.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K činnosti sovietskej vojenskej propagandy v období stalingradského obratu / Marína Zavacká [To the Activities of the Soviet Military Propaganda in the Times of the Stalingrad Turning Point]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty, stereotypy - historická pamäť. In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. 4., č. 2 (2015), s. 40-52.

ADFB02 Vo vrstvách pamäti. K československej stope sovietskeho diplomata Alexandra Jakovleviča Aroseva [elektronický zdroj] / Marína Zavacká [In the Layers of Memory. On the Czechoslovak Traces Left by Soviet Diplomat Alexandr Jakovlevich Arosev]. - VEGA 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia 1918-1939. In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 166-188.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Sluchi, spletni, paničeskije izvestija: neoficiaľnaja informacija v gody vtoroj mirovoj i xolodnoj vojin / Marína Zavacká [Rumors, Gossip and the Spread of Panic: Unofficial Information during WWII and the Cold War]. In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s. 230-242.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 "...And All Delegates Understood him". To the Post-War Return of Hungarian Language to the Public Space / Marína Zavacká. In Historisation of Central Europe / Ed. Karla Vymětalová, Zdeněk Jirásek. - Opava : Slezská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7510-098-6. - S. 335-347.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Oslobodenie Bratislavy. 70 rokov od príchodu Červenej armády / Marína Zavacká. In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26, č. 3 , (2015), s. 61-65.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV [elektronický zdroj] / Marína Zavacká, László Vörös. - Príspevok bol vypracovaný v rámci ústavnej úlohy HÚ SAV History Updated. Centrum kurikulárnej podpory výučby dejepisu na vysokých školách. In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2013), s. 52-62.

BDFB02 Letec v mníšskom habite : Július Šofránko (1919-1944) / Marína Zavacká. In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13 č. 1-2 (2013 ), s. 67-68.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Teaching Young Readers Old Tricks / Marína Zavacká. In Teaching the History of Communism in Eastern Europe Compendium of Good Practices / Edited by Raluca Grosescu. - Bucharest, 2013. - ISBN 978-973-0-15540-2. - S.91-92.

BEE02 Travelling in Time / Marína Zavacká. In Teaching the History of Communism in Eastern Europe Compendium of Good Practices / Edited by Raluca Grosescu. - Bucharest, 2013. - ISBN 978-973-0-15540-2. - S. 95-96.

BEE03 Peer Perspective on Everyday Life / Marína Zavacká. In Teaching the History of Communism in Eastern Europe Compendium of Good Practices / Edited by Raluca Grosescu. - Bucharest, 2013. - ISBN 978-973-0-15540-2. - S. 99-100.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Koruderlieva- Stojanova, Kaťa. Magijata Burgaz: Burgas 2010, 204 s. / Marína Zavacká. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s.552-555.

GII02 The World of the Printed Word Introductory [elektronický zdroj] / Marína Zavacká. In Human Affairs [serial] [elektronický zdroj] : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. - ISSN 1337-401X. - Vol.23 , no. 3(2013 ), p. 341-343.

GII03 Gosudarstvoé i cerkov v XX veke: evoljucija vzaimootnošenij, političeskij i sociokulturnyj aspekty. Opyt Rossiji i Evropy. Ed. A.I. Filimonova. Moskva: Librokom, 2011, 464 s. ISBN 9785397019576 / Marína Zavacká. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 572-574.

GII04 Za PhDr. Dagmar Čiernou-Lantayovou, DrSc. / Marína Zavacká. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 719-720.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=2343&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia