Historický ústav SAV
 
Martin Neumann, PhD. Slovenska verzia
Martin Neumann, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: martin.neumann@savba.sk
WWW:

Position:
junior researcher

Research topic:

He deals with landscape archaeology, identification and documentation of anthropogenic relics (e. g. roads, fortifications, changes in historical land use etc.) and their confrontation with written sources (focused on the Early modern period), history of archaeology in Slovakia and conflict archaeology.

Education:

2009 – Športové gymnázium, Trnava
2014 – Filozofická fakulta UK v Bratislave, Study programme: Archaeology (Mgr.)
2016 – Filozofická fakulta UK v Bratislave, Study programme: History (Mgr.)
2018 – Filozofická fakulta UK v Bratislave, Study programme: Archaeology (PhD.)

Scholarships:

2017 – Deutsches Archäologisches Institut, Römisch-germanische Kommission, Frankfurt, Germany
2018 – Deutsches Archäologisches Institut, Römisch-germanische Kommission, Frankfurt, Germany
2019 – Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Vienna, Austria

Membership in editorial boards:

Informátor – revue slovenských archeológov

Pedagogical Activity:

2019-2021, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Publishing activity

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

MURÍN, Igor – NEUMANN, Martin – BREDY, Conor – BÁTORA, Jozef – ČAPO, Matej – DROZD, Dominik. Application of magnetometry, georadar (GPR) and geoelectrical methods in archaeo-geophysical investigation of a Napoleonic battlefield with fortification at Pressburg (Bratislava, Slovakia). In Journal of Applied Geophysics, vol. 196, 2022. ISSN 0926-9851.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

NEUMANN, Martin. Krajinné relikty po vinohradníckej činnosti v severnej časti Pezinských Karpát. In Archaeologia historica, roč. 47, č. 1, 2022, s. 263-288. ISSN 0231-5823.

NEUMANN, Martin. Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939-1953. In Archaeologia historica, roč. 45, č. 2, 2020, s. 609-620. ISSN 0231-5823.

NEUMANN, Martin. Doklady o rybničnom hospodárstve na Červenokamenskom panstve. In Archaeologia historica 44, č. 1, 2019, s. 421-441. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Vývoj rybnikárstva na Slovensku a pokus o rekonštrukciu rybničnej sústavy na červenokamenskom panstve v novoveku. In Historická geografie 42/2, 2016, s. 181-207. ISSN 0231-5823.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

NEUMANN, Martin. Doklady bojovej činnosti z obdobia 2. svetovej vojny v priestore medzi Trnavou a Trstínom (juhozápadné Slovensko). Možnosti aplikácie metódy KOCOA. In Musaica archaeologica, roč. 6, č. 1-2, 2021, s. 197-215. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Božské dvojičky a ich reflexia v predstavách spoločnosti doby bronzovej. In Slovenská archeológia – Supplementum 1. KOZUBOVÁ, Anita – MAKAROVÁ, Erika – NEUMANN, Martin (eds.). Ultra velum temporis. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2020, s. 441-448. ISSN 1335-0102.

NEUMANN, Martin. Štátny archeologický ústav a jeho aktivity v roku 1940 vo svetle archívneho výskumu. In Musaica archaeologica, roč. 5, č. 1, 2020, s. 93-110. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Rok 1939 v slovenskej archeológii. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 7-26. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Dejiny Katedry archeológie FiF UK v Bratislave. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 223-229. ISSN 2453-8612.

BAČA, Martin – NEUMANN, Martin – VÁVRA, Martin. Je moje vysvetlenie lepšie než tvoje (I)? Hlavné formy logických úsudkov v archeológii s dôrazom na dedukciu a induktívne metódy usudzovania. In Musaica archaeologica, roč. 2, č. 1, 2017, s. 49-60. ISSN 2453-8612.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NEUMANN, Martin. Standortwahl des Kalvarienberges im Vorfeld der Burg Červený Kameň (SW Slowakei). In Archaeologia Austriaca, č. 104, 2020, s. 303-319. ISSN 0003-8008.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NEUMANN, Martin. Kláštorné záhrady v stredoveku. In BAČA, Martin (ed.): Pod stromom života. Zborník k 70. narodeninám Michala Slivku. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2022, s. 239-250. ISBN 978-80-223-5388-5.

NEUMANN, Martin. Vypovedacia schopnosť stredovekých kalendárií na príklade Spišského misála. In Štúdie (ne)dávnych čias. Historia nova 8. Bratislava: Stimul, 2014, s. 8-32. ISBN 978-80-8127-118-2.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NEUMANN, Martin. Andrej Kmeť a jeho mamutie problémy. Príbeh výnimočného nálezu z Beše. In KALÁBKOVÁ, Pavlína – KOSTRHUN, Petr – HLAVA, Miloš (eds.). Innocenc Ladislav Červinka a jeho doba. Sborník příspěvků z konference Dějiny archeologie v českých zemích a na Slovensku, Olomouc, 13.–15. září 2022. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, 2023, s. 459-480. ISBN 978-80-244-6323-0.

DROZD, Dominik – NEUMANN, Martin – BÁTORA, Jozef. What the lion is keeping quiet about: The battle of Veľké Vozokany (1652) from the perspective of the KOCOA analysis. In DRNOVSKÝ, Pavel – HEJHAL, Petr – RYTÍŘ, Ladislav (eds.). Archaeology of Conflicts II. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2023, s. 95-107. ISBN 978-80-7465-596-8.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

NEUMANN, Martin. Sídlisková dynamika v strednom Podunajsku alebo čo nám dokážu povedať otvorené sídliská. In MITÁŠ, Vladimír – OŽĎÁNI, Ondrej (eds.): Doba popolnicových polí a doba halštatská. Zborník príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie, Smolenice 15.-19. októbra 2018. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2020, s. 133-146. ISBN 978-80-8196-036-9.

NEUMANN, Martin. Vojtech Budinský-Krička a činnosť Štátneho archeologického ústavu v rokoch 1939-1948. In: NEUMANN, Martin – MELLNEROVÁ, Jana (eds.): Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 175-193. ISBN 978-80-223-4940-6.

NEUMANN, Martin. Pohľad na prelom staršej a strednej doby bronzovej v strednom Podunajsku. KOVÁR, Branislav – RUTTKAY, Matej (eds.). Kolaps očami archeológie. Nitra: AÚ SAV, 2019, s. 103-114. ISBN 978-80-8196-027-7.

NEUMANN, Martin. Od pyžama k maskám: Študentské udalosti počas letného semestra roku 1956. In SLOBODNÍK, Martin – GLOSSOVÁ, Marta (eds.). 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava 2017, s. 367-385. ISBN 978-80-223-4390-9.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

DROZD, Dominik – NEUMANN, Martin – BÁTORA, Jozef. Contribution of archaeological prospection to the research of an Early modern battlefield near Veľké Vozokany. In KLEINOVÁ, Kateřina (ed.). 26th EAA virtual annual meeting. Abstract book. Praha: European Association of Archaeologists, 2020, s. 483. ISBN 978-80-907270-7-6.

NEUMANN, Martin. Osudy Štátneho archeologického ústavu na Slovensku v rokoch 1939-1953. Abstrakt. Archaeologia historica 51. 100 let české a slovenské archeologie středověku. Zborník abstraktů z mezinárodní konference Křivoklát 23.-26.9.2019. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2019, s. 10-11. ISBN 978-80-7581-015-1.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

NEUMANN, Martin. Archeologické predikčné modelovanie na príklade protitureckých vartoviek na strednom Slovensku. In BARTA, Peter – MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, Jana (eds.). Najvýznamnejšie výskumy Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2018-2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 19. ISBN 978-80-223-4913-0.

NEUMANN, Martin. Aplikácia Makro-Mikro-Makro modelu v archeologickom kontexte na príklade červenokamenskej kalvárie. In BARTA, Peter – MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, Jana (eds.). Najvýznamnejšie výskumy Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2018-2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 17-18. ISBN 978-80-223-4913-0.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Preliminary report on the excavation of the fortified settlement of Hatvan culture. Abstract. In The Early Bronze Age in Central Europe. Modra-Harmónia 21.10.2019 – 24.10.2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 25. ISBN 978-80-223-4806-5

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

GRÓFOVÁ, Mária – HERNANDO, Margaréta – KOPÁČ, Peter – NEUMANN, Martin – PONČÁK, Kamil – POVINEC, Pavel P. (eds.). Prvá dáma vzdelávania. 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského – Múzeum mesta Bratislavy, 2019. ISBN 978-80-223-4739-6.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

NEUMANN, Martin. Sčítanie ľudu v roku 1930 v Suchej nad Parnou. In Historika, roč. 12, č. 1, 2023, s. 41-44. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Poľné opevnenia z 2. svetovej vojny v Horných Orešanoch a v Smolenickej Novej Vsi. In Historika, roč. 10, č. 1, 2020, s. 37-41. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Osudy kaštieľa v Suchej nad Parnou po roku 1945. In Historika, roč. 11, č. 1, 2022, s. 29-32. ISSN 1338-998X.

BARTA, Peter – DROZD, Dominik – NEUMANN, Martin – URMINSKÝ, Jozef. Archeologický výskum v areáli zámku v Hlohovci. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017, 2023, s. 14-16. ISBN 978-80-8196-063-5.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách v roku 2017. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017, 2023, s. 18-20. ISBN 978-80-8196-063-5.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách v roku 2016. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016, 2022, s. 15-16. ISBN 978-80-8196-058-1.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách v roku 2015. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015, 2020, s. 15-17. ISBN 978-80-8196-045-1.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015. Nitra, Archeologický ústav SAV, 2020, s. 15-17. ISBN 978-80-8196-045-1.

NEUMANN, Martin. Priebeh epidémie cholery na Červenokamenskom panstve v roku 1831. In Historika – malokarpatský historický občasník, roč. 9, č. 1, 2020, s. 29-33. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Zaniknuté cesty v okolí hradu Červený Kameň. In Historika – malokarpatský historický občasník, roč. 8, č. 1, 2019, s. 33-36. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Z histórie Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. In GRÓFOVÁ, Mária et al. (eds.). Prvá dáma vzdelávania. 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského – Múzeum mesta Bratislavy, 2019, s. 109-115. ISBN 978-80-223-4739-6.

NEUMANN, Martin. Študijná zbierka Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. In GRÓFOVÁ, Mária et al. (eds.). Prvá dáma vzdelávania. 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského – Múzeum mesta Bratislavy, 2019, s. 105-108. ISBN 978-80-223-4739-6.

NEUMANN, Martin. Vývoj záhrad a parkov v regióne Malých Karpát. In Historika, roč. 7, č. 1, 2018, s. 39-43. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin – FELCAN, Michal – LITVIAKOVÁ, Zuzana. Chýbajúce generácie v akademickom prostredí na príklade archeológie alebo získam PhD. a čo potom? In LUKÁČOVÁ, Jana (ed.). Doktorandské štúdium – súčasný stav a perspektívy II. Nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov. Prešov 2017, s. 61-73. ISBN 978-80-555-1836-7.

NEUMANN, Martin. Židovský cintorín v Suchej nad Parnou. In Historika, roč. 6, č. 1, 2017, s. 24-26. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Rybnikárstvo na červenokamenskom panstve počas 16.-19. storočia. In Historika, roč. 5, č. 1, 2016, s. 17-21. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Namiesto záveru. In HOMZA, Martin – MESIARKIN, Adam (eds.). Symboly a mýty národov v stredoveku a včasnom novoveku 2. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015, s. 151-153. ISBN 9788022340434.

NEUMANN, Martin. Kostol sv. Jakuba staršieho v Trnave. Príspevok k prítomnosti Valónov na území mesta v stredoveku. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 17, 2014, s. 15-20. ISBN 978-80-89175-65-9.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

NEUMANN, Martin. Cílek, Václav – Majer, Martin – Falteisek, Lukáš a kol.: Podzemní památky středních Čech (recenzia). In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 220-222. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Remišová Věšínová, Kamila: Gender a pravěká společnost. Karolinum. Praha 2017. 250 strán. ISBN 978-80-246-3177-6 (recenzia). Musaica Archaeologica 2/2, 2017, s. 63-65. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Reiter, Samantha – Norgaard, Heine Wrobel – Kölcze, Zsófia – Rassman, Constanze (eds.): Rooted in movement. Aspects of mobility in Bronze Age Europa (recenzia). In Musaica archaeologica, roč. 1, č. 2, 2016, s. 180-181. ISSN 2453-8612.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

NEUMANN, Martin – MELLNEROVÁ, Jana (eds.). Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4940-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

NEUMANN, Martin – POLÁKOVÁ, Zuzana. Štvrtý ročník študentskej súťaže. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 79-80. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Tretí ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 78-79. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Prof. Václav Furmánek jubilantom. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 66. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Exkurzia do Budapešti. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 59-61. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Konferencia Dějiny archeologie v Československu v Olomouci. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 42-43. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. 53. ročník konferencie Archaeologia historica v Kukse. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 34-36. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Workshop Historická krajina na strednom Pomoraví v Mikulčiciach-Trapíkove. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 33-34. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin – MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, Jana. Vo vojne zomrel mladý ukrajinský archeológ Andrij M. Filipčuk. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 21-22. ISBN 978-80-974149-1-7. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin: Druhý ročník konferencie Archeológia konfliktov v Hradci Králové. In Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov 32, 1-2, 2021, s. 14-15. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin: Opustila nás prof. Tatiana Štefanovičová (10.3.1934 – 3.1.2021). In Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov 32, 1-2, 2021, s. 71-72. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin – NEZVALOVÁ, Lucia – POLÁKOVÁ, Zuzana. Tretí ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov 32, 1-2, 2021, s. 47-48. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin. Druhý ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov 32, 1-2, 2021, s. 46-47. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin. Opatrenia počas koronakrízy na Katedre archeológie III. In Musaica archaeologica, roč. 6, č. 1-2, 2021, s. 256-257. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin. 100. výročie narodenia prof. Bohuslava Novotného (3. 10. 1921 – 31.10.1996). In Musaica archaeologica, roč. 6, č. 1-2, 2021, s. 243-253. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin. Životný príbeh prof. Tatiany Štefanovičovej (10. 3. 1934 – 3. 1. 2021). In Archaeologia historica, roč. 46, č. 1, 2021, s. 305-308.

NEUMANN, Martin. Pred 65 rokmi u nás vypukla malá študentská revolúcia. In Naša univerzita, roč. 67, č. 5, 2020/2021, s. 7-9. ISSN 1338-4163.

DROZD, Dominik – NEUMANN, Martin – PIŠÚTH, Tomáš. Výskumy v Rybníku, Santovke, Šahách a Vrábľoch v reflexii ich účastníkov. In Slovenská archeológia – Supplementum 1. KOZUBOVÁ, Anita – MAKAROVÁ, Erika – NEUMANN, Martin (eds.). Ultra velum temporis. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2020, s. 31-36. ISSN 1335-0102.

KOZUBOVÁ, Anita – NEUMANN, Martin. Jubilant prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. In Slovenská archeológia – Supplementum 1. KOZUBOVÁ, Anita – MAKAROVÁ, Erika – NEUMANN, Martin (eds.). Ultra velum temporis. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2020, s. 13-17. ISSN 1335-0102.

NEUMANN, Martin – NEZVALOVÁ, Lucia – POLÁKOVÁ, Zuzana. Druhý ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor SAS, roč. 31, č. 1-2, 2020, s. 46-47.

NEUMANN, Martin. Opatrenia počas koronakrízy na Katedre archeológie II. In Musaica archaeologica, roč. 5, č. 2, 2020, s. 162-163. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Prvý ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor SAS, roč. 31, č. 1-2, 2020, s. 44-46.

NEUMANN, Martin. Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (17.2.1935 – 3.11.2020). In Informátor SAS, roč. 31, č. 1-2, 2020, s. 67-68.

NEUMANN, Martin. Opatrenia počas koronakrízy na Katedre archeológie. In Musaica archaeologica, roč. 5, č. 1, 2020, s. 144-145. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Prof. Jozef Bátora jubilantom. In Informátor SAS, roč. 31, č. 1-2, 2020, s. 58.

NEUMANN, Martin. Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku 2019. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 231-232. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Prednáška dr. Evy Grossmann. In Informátor SAS, roč. 30, č. 1-2, 2019, s. 38-39.

NEUMANN, Martin. Konferencia Dejiny archeológie – Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. In Informátor SAS, roč. 30, č. 1-2, 2019, s. 38-39.

NEUMANN, Martin. Katedra archeológie a magnetometer MAGNETO® MXPD. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 235. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Exkurzia „Po stopách Rimanov“. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 232-233. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Konferencia Archaeologia historica 2019. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 229-230. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. 100 rokov prvej dámy vzdelávania. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 1, 2019, s. 193. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Archeológovia spomínali na minulosť. In Naša univerzita, roč. 65, č. 5 (január), 2019, s. 24. ISSN 1338-4163.

NEUMANN, Martin. K životnému jubileu doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. In Informátor SAS, roč. 29, č. 1-2, 2018, s. 66-67.

NEUMANN, Martin. V Smoleniciach o období popolnicových polí a dobe halštatskej. In Naša univerzita, roč. 65, č. 3 (november), 2018, s. 16. ISSN 1338-4163.

NEUMANN, Martin. Konferencia Dejiny archeológie – Archeológia v Československu v rokoch 1918 - 1948. In Musaica archaeologica, roč. 3, č. 2, 2018, s. 120-121. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. XV. ročník konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská v Smoleniciach. In Musaica archaeologica, roč. 3, č. 2, 2018, s. 119-120. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Symbolika trnavského mestského znaku. In Novinky z radnice, roč. 28, 2017, č. 6, s. 21-24. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Pamätná tabuľa z roku 1882 na Hviezdoslavovej. In Novinky z radnice, roč. 28, 2017, č. 2, s. 18-19. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Cholera v Suchej nad Parnou v roku 1831. In Novinky z radnice, roč. 20, 2017, č. 7-8, s. 6-9. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Konferencia 3rd Central European Theoretical Archaeology Group Meeting (správa). In Informátor SAS, roč. 27, 2016, č. 2, s. 28-29.

NEUMANN, Martin. Rybníky v okolí Budmeríc v novoveku. In Budmerické zvesti, roč. 5, 2016, č. 2, s. 19. ISSN 2453-7578.

NEUMANN, Martin. Trnavská zmluva z 13. februára 1327. In Novinky z radnice, roč. 27, 2016, č. 3, s. 12-13. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Príbeh záhadného zmiznutia sochy trstínskej Panny Márie v Hájičku. In Novinky z radnice, roč. 27, 2016, č. 2, s. 24-25. ISSN 1339-8989.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin. Výskum pravekých opevnených sídlisk v Šahách. Bratislava: Katedra archeológie FiF UK v Bratislave, 2016, s. 1-2.

NEUMANN, Martin. Damiánky či klarisky? Príspevok k dejinám ženského kláštora v Trnave. In Novinky z radnice, roč. 26, 2015, č. 7, s. 22-24. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Cholera v Suchej nad Parnou v roku 1831. In Novinky z radnice, roč. 25, 2014, č. 10, s. 15-16. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Boli svätí Cyril a Metod v Ružovej doline? In Novinky z radnice, roč. 24, 2013, č. 6, s. 18-20. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Trnava bola dôležitou pútnickou križovatkou. In Novinky z radnice, roč. 24, 2013, č. 8, s. 16-18. ISSN 1339-8989.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=13752&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia