Historický ústav SAV
 
Martin Posch, PhD. Slovenská verzia
Martin Posch, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: martin.posch@savba.sk

WWW:

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

výskum rezistencie počas druhej svetovej vojny

Education:

Doktorandské štúdium, Historický ústav SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2015 – 2019

Magisterský titul v študijnom odbore História
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013 – 2015

Bakalársky titul v študijnom odbore História
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2010 – 2013

Scholarships and Fellowships:

Česká republika (február - jún 2016) CEEPUS (Univerzita Karlova)
Veľká Británia (apríl- jún 2017) - Národný štipendijný program (Kingston University London)
Rakúsko (október - december 2018) štipendium Ernsta Macha (Österreichische Akademie der Wissenschaften)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

POSCH, Martin. Spojenectvo z núdze : spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny [An alliance out of necessity: cooperation between the SOE and the Czechoslovak intelligence services during the Second World War]. Recenzenti: Igor Baka, Pavel Kreisinger. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 175 s. ISBN 978-80-224-1895-9 (VEGA č. 2/0134/20 : Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

POSCH, Martin. "A věrní ne-zůstali..." Operačná činnosť parašutistov a konfidentov gestapa Viliama Gerika a Karla Čurdu ["And they didn´t remain faithful..." The operational activities of the paratroopers and Gestapo confidents Viliam Gerik and Karel Curda]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 165-173. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

POSCH, Martin. Britská tajná služba MI9 a stopy "útekárov" na Slovensku [The British Directorate of Military Intelligence, MI9, and the Evidence of Defectors in Slovakia]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 295-306. ISBN 978-80-224-1653-5. (VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

POSCH, Martin. Spolupráca Special Operations Executive s československými spravodajcami vo svetle britských prameňov [Cooperation of Special Operations Executive with Czechoslovak Military Intelligence according to the British Archival Resources]. In Ozbrojené síly a československý stát. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2020, s. 123-135. ISBN 978-80-7582-353-3. Dostupné na internete: <http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2020/12/2020_OZBROJENE_SILY_A_CSL_STAT_komplet.pdf>

POSCH, Martin. Životný príbeh poručíka pechoty a člena výsadku Manganese Františka Bíreša [The life story of Lieutenant of Infantry and member of Manganese landing party František Bíroš]. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 271-278. ISBN 978-80-7435-672-8.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

POSCH, Martin. Československo a plány Special Operations Executive v záverečnej fáze druhej svetovej vojny: Od Slovenského národného povstania po koniec vojny v Európe [Czechoslovakia and Plans of Special Operations Executive in the Final Phase of the Second World War : From The Slovak National Uprising until the End of War in Europe]. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 69-85. ISBN 978-80-89514-94-6.

POSCH, Martin. Chaviva Reicková a jej misia : kapitola XII [Haviva Reick and her mission]. In Tisovi poza chrbát : príbehy odporu voči ľudáckemu režimu. - HADART Publishing s.r.o., 2020, s. 217-229. ISBN 978-80-99941-25-1.

POSCH, Martin. Neobyčajný príbeh Imricha Erösa - zo slovenskej armády do odboja : kapitola XIV [Extraordinary Story of Imrich Erös – From the Slovak Army to the Resistance]. In Tisovi poza chrbát : príbehy odporu voči ľudáckemu režimu. - HADART Publishing s.r.o., 2020, s. 249-262. ISBN 978-80-99941-25-1.

POSCH, Martin. Od rozbitia po začiatok boja za obnovu republiky [From the break-up to the beginning of the struggle for the restoration of the republic]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 131-143. ISBN 978-80-224-1932-1. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

POSCH, Martin. Od sabotáží k materiálnej podpore - aktivity britských spravodajských služieb v Československu [From Sabotage to Material Support – The Activities of the British Intelligence Services in Czechoslovakia]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 305-317. ISBN 978-80-224-1922-2.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

POSCH, Martin. Secret Intelligence Service a jej aktivity v Strednej Európe pred vypuknutím Druhej svetovej vojny [Secret Intelligence Service and Its Activities in Central Europe before the Outbreak of the Second World War]. In Slovensko 1938 : Československo v zovretí mocností. Ed. Marian Uhrín ; recenzenti: Marek Syrný, Anton Hruboň. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 203-209. ISBN 978-80-89514-71-7.

POSCH, Martin. Z utečenca vojakom: cesty budúcich príslušníkov československého vojska na západe do exilu [From refugees to soldiers: the journeys to the exile of the future members of Czechoslovak troops in the west]. In Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? Stretnutie mladých historikov VI. : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Collegium Carolinum, Historický ústav SAVF a Centrum spoločenských as psychologických vied SAV, dňa 12. októbra 2016 v Košiciach. Monika Ďuďáková, Martin Počátko (eds.) ; recenzenti: Kateřina Čapková, , Ľubomíra Kaminská, Eva Kowalská. - Košice ; Praha : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Ústav pri soudobé dějiny AV ČR, 2017, s. 140-147. ISBN 978-80-8152-498-1.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)

ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Recenzenti: Michal Rehúš, Jakub Drábik. Bratislava : Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. 218 s. ISBN 978-80-972962-3-0

ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Metodická príručka. Otázky, zadania, tipy na pátranie a premýšľanie. 1. vydanie. Zvolen : Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. 114 s. ISBN 978-80-972962-4-7

ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Recenzenti: Michal Rehuš, Jakub Drábik. druhé doplnené. Bratislava : Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2020. 223 s. ISBN 978-80-972962-9-2

BCK Kapitoly v učebniciach pre základné školy a stredné školy, v skriptách a učebných textoch

FIALOVÁ, Zuzana - POSCH, Martin. Výlet na západ v roku 1987. In Hodnotové strety hrou. - PDCS, Partners for Democratic Change Slovakia, 2019, s. 171-195. ISBN 978-80-89563-51-7.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

POSCH, Martin. Ako sa z legionára stal kolaborant. In HistoryWeb, 2018, 28.9., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-z-legionara-stal-kolaborant#.W-1vxvZFyUl>

POSCH, Martin. Ako zabiť Tisa ? In HistoryWeb, 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-zabit-tisa#.Whap8lXiaUl>

POSCH, Martin. Anthropoid neboli len Gabčík a Kubiš. In HistoryWeb, 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/anthropoid-neboli-len-gabcik-a-kubis#.WhartFXiaUl>

POSCH, Martin. Britských agentov v SNP nacisti popravili. In HistoryWeb, 2019, 2.9. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/britskych-agentov-v-snp-nacisti-popravili>

POSCH, Martin. "Cichociemni" - poľských agentov nasadzovali do akcie britské tajné služby. In HistoryWeb, 2019, 2.12. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cichociemni-polskych-agentov-nasadzovali-do-akcie-britske-tajne-sluzby>

POSCH, Martin. Franklin Delano Roosevelt : ako postaviť Ameriku na nohy? In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s. 40-43. ISSN 1335-6550.

POSCH, Martin. Hodžovi sa nepodarilo Československo ubrániť. In HistoryWeb, 2018, 22.8., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/hodzovi-sa-nepodarilo-ceskoslovensko-ubranit#.W-1vpfZFyUl>

POSCH, Martin. Jozef Tiso sa zmenil z kňaza na kolaboranta. In HistoryWeb, 2018, 9.11., [4] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/jozef-tiso-sa-zmenil-z-knaza-na-kolaboranta#.W-1wt_ZFyUl>

POSCH, Martin. Keď Tiso deportoval židov. In HistoryWeb, 2018, 15.8., [5] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky

POSCH, Martin. Kto boli radikální duchovní : historik Szabó ukazuje históriu klérofašizmu u nás. In SME Komentáre, 2019, 24. 5. ISSN 1335-440X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22126473/kto-boli-radikalni-duchovni.html>

POSCH, Martin. Po potlačení Povstania ustúpila do hôr i tajná americká misia. In HistoryWeb, 2019, 14.10. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/po-potlaceni-povstania-ustupila-do-hor-i-tajna-americka-misia>

POSCH, Martin. Prvá spojenecká invázia do Európy zlyhala. In HistoryWeb, 2019, 9.12. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/prva-spojenecka-invazia-do-europy-zlyhala?fbclid=IwAR3wj7pS-GpbazVnZKc3BY-Bi1obBcIaNBCNHWdqmgZKO-EDJFkmrbDN6VQ>

POSCH, Martin. Richard Evans: Lži o Hitlerovi [Richard Evans: Telling Lies about Hitler]. In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 82-85. ISSN 2585-9048.

POSCH, Martin. V emigrácii : veteráni druhého zahraničného odboja. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 3, s. 46-48. ISSN 1335-8316.

POSCH, Martin. Z bojovníka za slobodu sa stal vlastizradca. In HistoryWeb, 2018, 6.6., s. 1-5. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/z-bojovnika-za-slobodu-sa-stal-vlastizradca#.W-1o7vZFyUl>

POSCH, Martin. Za vysielanie pre generálov SNP zaplatili životmi. In HistoryWeb, 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/za-vysielanie-pre-generalov-snp-zaplatili-zivotmi#.WhaoU1XiaUl>

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

LABAŠOVÁ, Zuzana - POSCH, Martin. Martin Posch. In Medzi nami : rozhovory o postojoch, ktoré ubližujú a myšlienkach, ktoré rozdeľujú ; recenzent: Branislav Olah. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018, s. 194-204. ISBN 978-80-228-3123-9.

POSCH, Martin. Atentát na Jozefa Tisa. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 324-329. ISBN 978-80-8159-798-5.

POSCH, Martin. Haviva Reick and Operation Amsterdam in the Light of British Sources. In Judaica et holocaustica. Šéfredaktor: Eduard Nižňanský. - Banská Bystrica ; Bratislava : Múzeum SNP : Univerzita Komenského Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín, 2019, roč. 10, č. 1, s. 84-123. ISSN 2644-7045.

POSCH, Martin. Priebeh a dôsledky operácie Anthropoid. In Vojenská osveta : spoločenskovedné semináre. 1. Predseda redakčnej rady Ivan Sálaši ; recenzenti: Ladislav Kisel, Peter Chlebko, Rudolf Ďurník, Oľga Koháryová, Mária Petrufová, František Matyáš, Juraj Šimko. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2017, s. 72-89. ISBN 978-80-89609-13-0.

POSCH, Martin. Roll out the barre : československí vojaci v exile počas druhej svetovej vojny a trávenie voľného času. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 411-419. ISBN 978-80-8159-999-6.

POSCH, Martin. Stopy trnavského odboja v aktivitách výsadku Manganese [Traces of Trnava's resistance in the activities of the SOE parachute troop "Manganese"]. In Trnava a SNP : protifašistický odboj v Trnavskom kraji. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnavský samosprávny kraj, 2019, s. 61-70. ISBN 978-80-89514-64-9.

POSCH, Martin. 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny [75th Anniversary of the End of World War II]. In Vojenská OSVETA : spoločenskovedné semináre. 1. Redaktor: Iveta Čatlochová ; recenzenti: Jaroslav Mihálik, Jozef Matis. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2020, s. 78-92. ISBN 978-80-89609-22-2.

VALENT, Jaroslav - POSCH, Martin. Z Jarabiny na horu Suribači: hrdina Michael Strank. In VALENT, Jaroslav. Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 88-98. ISBN 978-80-559-0714-7.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

POSCH, Martin. Československo a britské tajné služby počas druhej svetovej vojny : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Michal Schvarc. Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. 152 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

POSCH, Martin. Babják, Juraj. Bolesť v kameni ukrytá. Pomník padlým v prvej svetovej vojne na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2016, 200 s. ISBN 9788085474770. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 554-557. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Bolesť v kameni ukrytá / Juraj Babják. - Bratislava : Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2016. - ISBN 978-80-224-14-807.

POSCH, Martin. Čapková, Kateřina - Rechter, David (eds.). Židé, nebo Němci? Německy mluvíci Židé v poválečnem Československu, Polsku a Německu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, 238 p. In Judaica et holocaustica : recenzovaný vedecký časopis, 2019, roč. 10, č. 2, s.78-80. ISSN 2644-7045. Recenzia na: Židé, nebo Němci? / Eds.:Kateřina Čapková, David Rechter. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2019.

POSCH, Martin. Čítanka odhaľuje ľudácky svet. In HistoryWeb, 2020, 3.4. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Ľudácka čítanka / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2019. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/citanka-odhaluje-ludacky-svet>

POSCH, Martin. DRÁBIK, Jakub. FAŠISTA: Příběh sira Oswalda Mosleyho (THE FASCIST: The story of Sir Oswald Mosley). Praha: Academia, 2017, 500 pages. ISBN 9788020026798. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 939-940. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Fašista / Jakub Drábik. - Praha : Academia, 2017. - ISBN 978-80-200-2679-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.8

POSCH, Martin. Impérium musí zomrieť. In HistoryWeb, 2019, 23.8. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Impérium musí zomrieť / Michail Zygar. - Bratislava : Absynt, 2019. - ISBN 978-80-82031075. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/imperium-musi-zomriet>

POSCH, Martin. Kniha týždňa: Dejiny ľahostajnosti na slovenský spôsob. In Pravda, 29.12.2017, roč., s. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Medzi Slovákmi / Martin M. Šimečka. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/452034-dejiny-lahostajnosti-na-slovensky-sposob/>

POSCH, Martin. Najmenší nepriatelia ľudstva. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 10, s. 26. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Epidémie v dejinách ľudstva / Eds.:Branislav Kovár, Oliver Zajac,Lucia Benediková. - Bratislava : Premedia, 2020.

POSCH, Martin. Novinár. Radikál. Antisemita. Vrah. In SME Kultúra, 2019, 25.3. ISSN 1335-440X. Recenzia na: Alexander Mach. Radikál z povolania / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2018. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/22083282/novinar-radikal-antisemita-vrah.html>

POSCH, Martin. Recenzia knihy o M. R. Štefánikovi: Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami. In Pravda, 2021, 28. november, nestr. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Milan Rastislav Štefánik : muž, ktorý sa rozprával s hviezdami / Michal Kšiňan. - Bratislava : SLOVART : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/608481-recenzia-knihy-o-m-r-stefanikovi-muz-ktory-sa-rozpraval-s-hviezdami/>

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. Zostavil Martin Posch ; recenzenti: Ján Danek, Peter Šumichrast. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 199 s. ISBN 978-80-224-1932-1 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

POSCH, Martin. Hlavinka, Ján." Dôjsť silou-mocou na Slovensko a Informovať..." Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2015, 149 s. ISBN 9788022414814. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 555-556. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

POSCH, Martin. Motivácia odbojárov bola rôzna, no spájala ich snaha poraziť okupantov. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 3, s. 28-31.

POSCH, Martin. Osyková, Linda -Hanula, Matej et al. Ideológia naprieč hranicami. Myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. Bratislava: Veda, 2015, s.195. ISBN 9788022414616. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s. 564-565. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

POSCH, Martin. Povojnová cesta Československa : sa formovala počas jeho oslobodzovania. In SME, 2020, 22.5., s. 10-11. ISSN 1335-440X.

POSCH, Martin. Prečo skúmať dejiny odboja ? In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2020, roč.26, č.5, s. 40. ISSN 1335-4000.

POSCH, Martin. Pripomíname si 75. výročie druhej svetovej vojny. In SME, 2020, 11.jún. ISSN 1335-440X. Názov z hl. obrazovky

POSCH, Martin. Vedeli ste, že ...? : história 17. novembra siaha do obdobia druhej svetovej vojny. In Naša univerzita, 2019, roč. 66, č. 2, s. 9. ISSN 1338-4163.

POSCH, Martin. Vypuknutie druhej svetovej vojny a slovenská stopa. In SME Kultúrny život, 2019, roč. 2, č. 9, s. 16. ISSN 1335-440X.

VALENT, Jaroslav - POSCH, Martin. Japonci pustili Američanov na pláž. Potom začali páliť. In SME, 2020, 30.4., s.6-7. ISSN 1335-440X.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=11980&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia