Historický ústav SAV
 
Matej Hanula, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Matej Hanula, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: matej.hanula@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Slovak history in the 1st half of the 20th century with the accent on the history of agrarian political movement in Slovakia and football as a social phenomenon during the period of the 1st Czechoslovak Republic.

Education:

Filozofická fakulta UK v Bratislave, 2002 (Mgr.)
Historický ústav SAV v Bratislave, 2007 (PhD.)
PhDr. rok
DrSc. rok
doc. rok
prof. rok

ďalšie úväzky – inštitúcia + roky: Filozofická fakulta UK v Bratislave, zimný semester 2015/2016

Acknowledgements:

2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov III. oddelenia SAV za tok 2012
2018 – Medaila American Friends of the Czech Republic

Member of editorial boards:

História - revue o dejinách spoločnosti

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Člen komisie Národnej banky Slovenska na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí. Od 2014

Člen Národného konzultačného panelu „Kultúrne dedičstvo v kontexte globálnych zmien“ pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ARPÁŠ, Róbert - HANULA, Matej. Postoje hlavných slovenských politických prúdov k čechoslovakizmu v medzivojnovom období [Attitudes of the Main Slovak Political Camps towards Czechoslovakism during the Inter-war Period]. In Čecho/slovakismus. - Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 182-201. ISBN 978-80-7422-679-3. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HANULA, Matej. Agrárna strana a jej metódy získavania prívržencov v prvých rokoch po vzniku Československa [The Agrarian party and its methods of enlisting supporters in the early years of Czechoslovakia]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 175-209. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HANULA, Matej. Agrárnici z druhej republiky do Slovenského štátu [Transition of the Agrarian Party from Czecho-Slovakia to Slovak State /]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 49-75. ISBN 978-80-224-1625-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HANULA, Matej. Anton Štefánek a agrárna strana na Slovensku [Anton Štefánek and the Agrarian Party in Slovakia]. In Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 121-147. ISBN 978-80-224-1818-8. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HANULA, Matej. Fiľakovský futbalový mecenáš [The Benefactor of Fiľakovo Football]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 419-432. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HANULA, Matej. Jozef Lettrich : ako mladý agrárny politik a publicista v 30. rokoch 20. storočia [Jozef Lettrich as a Young Agrarian Politician and Publicist in the 1930s]. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 7-19. ISBN 978-80-972561-5-9. (Vega 2/0070/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia)

HANULA, Matej. Milan Hodža : rival alebo spojenec? „Exkurzie“ slovenského politika do rezortu Edvarda Beneša [Milan Hodža. Rival or Ally? „Tours“ of Slovak Politician in the Department of Edvard Beneš]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 148-191. ISBN 978-80-97-2016-54. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HANULA, Matej. Pittsburská dohoda a jej druhý život: nástroj politického zápasu v medzivojnovom Slovensku [The Pittsburgh Agreement and its Second Life: A Tool for the political Battle in the Interwar Slovakia]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 131-146. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

HANULA, Matej. Školstvo, školy a ich výstavba ako nástroj uplatňovania moci agrárnou stranou na medzivojnovom Slovensku [School System, Schools and their Construction as a Tolol for Exercising Power by the Agrarian Party in the Inter-war Slovakia]. In Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016, s. 103-125. ISBN 978-80-224-1536-1. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HANULA, Matej. Triumf a prehra. Dva odlišné výsledky Hodžovho rozvíjania československo-britských vzťahov v 20. rokoch 20. storočia [A Triumph and a Defeat. Two different outcomes of Hodža´s Czechoslovak-British Relations Cultivation during the 1920s]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 57-71. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HANULA, Matej. Zdroje vplyvu agrárnej strany na Slovensku v medzivojnovom období [The Sources of Influence of the Agrarian Party in Slovakia during the Interwar Period]. In Studia Historica Nitriensia, 2017, roč. 21, č. 2, s. 310-326. (2017 - SCOPUS). ISSN 1338-7219. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HANULA, Matej. Československé morálne víťazstvo nad Mussolinim. Prvá finálová účasť čs. futbalistov na majstrovstvách sveta na stránkach slovenskej tlače [Czechoslovak Moral Victory over Mussolini. The first Final Match of Czechoslovakia at the Football World Cup and its Picture in Slovak Press]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 151-165. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HANULA, Matej. Jeden či dva národy? Rozdielne spôsoby vyrovnávania sa slovenských agrárnikov a sociálnych demokratov s čechoslovakistickými líniami svojich straníckych centrál [One Nation or Two Nations? Different Approaches to the official Czechoslovakism of their Party Headquarters by Slovak Agrarians and Social Democrats]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 279-298. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

HANULA, Matej. Kazia peniaze šport? Diskurz o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom Československu s dôrazom na Slovensko [Does Money Spoil Sport? A Discourse on Professionalism in Football in the Interwar Czechoslovakia with an Emphasis on Slovakia]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 223-244. ISBN 978-80-224-1922-2.

HANULA, Matej. Neoficiálne zdroje financovanie agrárnej strany na Slovensku v období medzi dvomi svetovými vojnami [Unofficial financial sources of the Agrarian Party in Slovakia in the period between two World Wars]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 195-218. ISBN 978-80-224-1865-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HANULA, Matej. Produkt medzivojnovej slovenskej politiky : evanjelický farár a agrárny politik Ján Zeman [Product of the Inter-war slovak Politics : Lutheran Priest and Agrarian Politician Ján Zeman]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 26-56. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HANULA, Matej. Profesor a sokol Josef Kraus alebo archetyp Čecha na medzivojnovom Slovensku [Professor and Sokol Member Josef Kraus or the Archetype of Czech in Slovakia during the Period between the Two Wars]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 45-68. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

HANULA, Matej. Trianon, futbal a (česko)-slovensko-maďarské vzťahy [Trianon, Football and (Czecho)-Slovak-Hungarian Relations]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 183-200. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HANULA, Matej. Všeliek na krízové problémy a neduhy Slovenska aj republiky: regionalizmus v medzivojnovom období [A panacea for the cisis problems and ills of Slovakia and the republic: regionalism in the interwar period]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2016, s. 89-107. ISBN 978-80-224-1552-1. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

HANULA, Matej. Zrod straníckej a profesionálnej politiky na Slovensku po roku 1918 [The Origins of Party and Professional Politics in Slovakia after 1918]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 83-104. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

HANULA, Matej. V službách štátu, vzdelávania a strany. Karol Treský, František Vřeský a Pavol Teplanský: tri odlišné príklady spolupráce učiteľov s agrárnou stranou v medzivojnovom období [In the Services of the State, Education and Party. Karol Treský, František Vřeský and Pavol Teplanský: Three Different Examples of Collaboration between the Teachers and Agrarian Party during the Interwar Period]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 248-274. ISBN 978-80-972016-78. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

HANULA, Matej. Státoprávní představy slovenské větve agrární strany [Constitutional and Administrative Concepts of the Slovak Branch of the Agrarian party]. In Encyklopedie českých právních dějin : správa veřejná - Suché. 16. svazek. - Plzeň ; Ostrava : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk : KEY Publishing, 2019, s. 558-562. ISBN 978-80-7380-761-0.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HANULA, Matej. Diktatúrou k demokracii : začleňovanie územia Slovenska do novej republiky po vedením Vavra Šrobára. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 18-24. ISSN 1335-6550.

HANULA, Matej. Nástroj vplyvu, politickej i hospodárskej moci : agrárna strana na Slovensku a medzivojnová pozemková reforma [An instrument of influence, pollitical and economic power. The Agrarian party in Slovakia and the Inter-War land reform]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 3, s. 39-45. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HANULA, Matej. The Pittsburgh Agreement and its Role in the Political Life of Interwar Slovakia. In KOSMAS : Czechoslovak and Central European Journal, 2019, vol. 2, no. 1, p. 114-127. ISSN 1056-005X. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HANULA, Matej. Góly, body, facky a inzultácie : pestrý futbalový život medzivojnovej Bratislavy. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 403-411. ISBN 978-80-8159-680-3.

HANULA, Matej. Otcov odkaz verzus stranícka politika : Milan Hodža a luteránska "kňazská banda" v agrárnej strane. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 343-354. ISBN 978-80-8159-999-6.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča [The Long Road from the Monarchy to the Republic. Changes of Regimes, Thinking and Life Styles in Slovakia and Central Europe from the mid-19th till the mid-20th Century]. Zostavovateľ: Matej Hanula ; recenzenti: Slavomír Michálek, Ján Danek. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021. 463 s. ISBN 978-80-224-1921-5 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej [Slovakia and Europe between the Democratic and Totalitarian Regimes . Chapter from the 20th Century to the Jubilee of Bohumila Ferenčuhová]. Kolektívnu monografiu zostavili: Matej Hanula, Michal Kšiňan ; recenzenti Slavomír Michálek, Zuzana Poláčková. Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017. 318 s. ISBN 978-80-224-1564-4 (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUCHOŇOVÁ, Diana - HANULA, Matej. Úvod [Introduction]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 9-15. ISBN 978-80-224-1887-4.

FERENČUHOVÁ, Bohumila - HANULA, Matej - KOVÁČ, Dušan. 22. Medzinárodný kongres historických vied - Jinan 23.29. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 182-187. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

HANULA, Matej - KŠIŇAN, Michal. Predhovor. In Historický ústav SAV. Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 11-13. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

HANULA, Matej. Predhovor [Foreword]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 11-12. ISBN 978-80-224-1921-5.

HANULA, Matej. Úvod. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 3. ISSN 1335-6550.

HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Úvod [Introduction]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1880-5.

HANULA, Matej. Úvod [Introduction]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 9-10. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, Matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938 Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, osobnosti). - ISBN 9788022414616

AAB02 Milan Hodža na vrchole politickej kariéry. Prejavy a články (1932-1938) / Editori: Milan Zemko, Matej Hanula ; Autor sprievodných textov a prekladov do angličtiny Matej Hanula [Milan Hodža at the Height of His Political Career. Speeches and Articles (1932-1938)]. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014. - 351 s. - Vega 2/0070/14 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. - ISBN 978-80-971247-5-5

AAB03 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB04 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB05 Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula [Glory to the Big-hearted II Evangelical Church a. c. and politics during the 20th century]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - 159 s. - ISBN 978-80-7140-393-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Hľadanie priateľského kompromisu : realizácia československej pozemkovej reformy na majetkoch britských občanov s dôrazom na Slovensko / Matej Hanula [Looking for a Friendly Compromise : Implementation of the Czechoslovak Land Reform on the Properties of British Citizens with the Accent on Slovakia].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 136-154.

ABD02 Hľadanie tretej cesty - agrarizmus ako politické hnutie v Európe medzi dvoma svetovými vojnami / Matej Hanula [Looking for the Third Way - Agrarian Political Movement in Europe during the Inter-war Period]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu).
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 79-100.

ABD03 Maďarskí republikáni. Dve tváre medzivojnovej agrárnej strany na Slovensku / Matej Hanula [Hungarian Republicans: Two faces of the interwar Agrarian Party in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 142-156.

ABD04 Martin Rázus a evanjelickí kňazi v agrárnej strane / Matej Hanula [Martin Rázus and Evangelical Priests in Agrarian Party]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV.
In Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - ISBN 978-80-7140-393-7. - S. 52-68.

ABD05 Peasant cavalry in Slovakai - the green army of the agrarian party or its prestigious club ? / Matej Hanula. - Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 85-95.

ABD06 Prekonávanie hraníc podľa agrarizmu : úskalia spolupráce agrárnych strán strednej a juhovýchodnej Európy v medzivojnovom období / Matej Hanula [Overcoming Borders according to Agrarian Ideology. Problems in Cooperation between Agrarian Parties from Central and Southeastern Europe during the Interwar Period]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 105-135.

ABD07 Slobodné učenie sedliacke- príspevok agrárnej strany k šíreniu vzdelanosti na slovenskom vidieku / Matej Hanula [Free Peasant´s Institute - Contribution of Agrarian party to the Diffusion of Knowledge in Slovak Countryside].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S. 87-100.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Úrodné zeme a polia neúrodné. Rozdiely volebnej podpory agrárnej strany v slovenských regiónoch v 20. rokoch minulého storočia / Matej Hanula [Fertile Soil and Barren Fields. Differences in Election Support of Agrarian Party in Slovak Regions in 1920s].
In Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky / Editoři Josef Harna, Blanka Rašticová. - Uherské Hradiště : Slovácke muzeum, 2012. - ISBN 978-80-87671-01-6. - S. 23-34.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Borders inside Political Party: Hungarian Membership of the Agrarian Party in Slovakia during the Inter-War Period / Matej Hanula.
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S. 74-93.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska (1944-1945) v kontexte migračných pohybov etnických Nemcov v juhovýchodnej Európe koncom II. svetovej vojny / Michal Schvarc, Matej Hanula [Evacuation of German Population from Slovakia (1944-1945) in the Context of the Movement of Ethnic Germans from Southeastern Europe at the End of World War II].
In Migračné procesy Slovenska (1918-1948) / Michal Šmígeľ, Pavol Tišliar a kol. ; recenzenti Karol Janas, Marek Syrný. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0804-1. - S. 368-408.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Ivantyšynová, Tatiana - Kodajová, Daniela a kol. Východná dilema strednej Európy. Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2010, 254 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 342-345.
Recenzia na: Východná dilema strednej Európy / Tatiana Ivantyšynová, Daniela Kodajová a kol. - Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2010

EDI02 Stolarik, M. Mark. Where is my Home ? Slovak immigration to North America (1870-2010) [Kde je môj domov? Slovenské vysťahovalectvo do Severnej Ameriky (1870-2010)]. Bern. Peter Lang 2012, 392 s. ISBN 9783034311694.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 350-354.
Recenzia na: Where is my home? / Mark M. Stolarik. - Bern : Peter Lang, 2012

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Podivuhodné dobrodružstvá Antonína Kubíčka. Spis z archívu československého zahraničného odboja vo Veľkej Británii z roku 1944 / Josette Baer. Text z anglického jazyka preložil Matej Hanula. [The Peculiar adventures of Antonín Kubíček: a 1944 document from the archives of the Czechoslovak Foreign Resistance in Great Britain].
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 629-640.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / editori: Linda Osyková, Matej Hanula ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-224-1461-6

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Slovo na úvod / Linda Osyková, Matej Hanula [Foreword].
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 7-11.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=4816&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia