Historický ústav SAV
 
PhDr. Michal Bada, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Michal Bada, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail:
michal.bada@savba.sk
WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

- Urban history, History of Bratislava in the Early Modern Period
- Early Modern Capitals and Metropoles, Coronations and Festivities
- Everyday Life at the end of the Late Middle Ages and in the Early Modern Period

Education:

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, kombinácia: história – etnológia; 2001
PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor história; 2005
PhD., Historický ústav SAV; 2007
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva; 2004-2006

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV člen od 2004
Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV – predseda
Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR – člen od 2021
Rada študijného programu pre študijný program Slovenské dejiny (3 stupeň); Filozofická fakulta UK v Bratislave – člen od 2021

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BADA, Michal. Premeny ceremoniálnych aktivít a života v ranonovovekej Bratislave v súvislosti s jej funkciou hlavného mesta Uhorska [The Changes in the Ceremonial Activities and Life in Bratislava of the Early Modern Period related to its Status of the Capital City of the Hungarian Kingdom]. In Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. - Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 47-68. ISBN 978-615-5615-35-1.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BADA, Michal. Bratislava očami cestopisu Johanna Bernoulliho [Bratislava in the View of Johann Bernoulli´s Travel Book]. In Kvalita života v minulosti našich miest. - Bratislava : Igor Iliť - Rádio Print, 2016, s. 179-188. ISBN 978-80-89867-01-1. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BADA, Michal. Dôsledky zániku bratislavskej kráľovskej kúrie pre vývoj mesta v ranom novoveku [Die Folgen des Unterganges der Pressburger Kurie für die Stadtentwicklung in Früher Neuzeit]. In Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Igor Iliť - RádioPrint, 2017, s. 101-113. ISBN 978-80-89867-02-8. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

FÁBRYOVÁ, Viera - VASIĽOVÁ, Angelika - BADA, Michal - KOLLÁROVÁ, Andrea - LALUHOVÁ STRIEŽENCOVÁ, Zuzana - MACICHOVÁ, Michaela - GBÚROVÁ, Katarína - FÁBRY, Martin - FÁBRY, Branislav. Haemoglobinopathy in Slovakia. In Journal of Hematology & Transfusion, 2020, vol. 7, issue 1, p. 1-5. ISSN 2333-6684.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

BADA, Michal. Historický kontext a obsahové súvislosti niektorých detailov veduty Bratislavy vo florentskom Palazzo Vecchio [The Historic Context of Some Details of the Veduta of Bratislava at the Palazzo Vecchio in Florence]. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2016, roč. 49, č. 1, s. 42-49. (2016 - Avery Index to Architectural Periodicals, Bibliography of the History of Art, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory). ISSN 0044-9008. (Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

BADA, Michal. Panovník [A Monarch]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 18-55. ISBN 978-80-224-1887-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vnútroústavný projekt HÚ SAV : Podoby a formy transformácie novovekých miest)

BADA, Michal. Príchod reformácie do Bratislavy v kontexte ideových zmien ranonovovekej spoločnosti [Die Ankunft der Reformation in Bratislava im Kontext ihrer ideologischen Veränderungen der früh-modernen Gesellschaft]. In Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Historický ústav SAV v Bratislave : Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Sekcia pre cirkevné dejiny, Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, 2018, s. 43-54. ISBN 978-83-8111-083-9. (Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BADA, Michal. Zaujímavé detaily na málo známej vedute Bratislavy zo 16. storočia [Interesting Details from a Little-Known Panorama of Bratislava from the 16th Century]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 29-34. ISBN 978-80-224-1708-2.

MELO, Marián - PIŠÚT, Peter - MELOVÁ, Katarína - VÍGĽAŠ, Peter - DAMBORSKÁ, Ingrid - BADA, Michal. Dôsledky extrémnych prejavov počasia v zime 1783/1784 na mestá strednej Európy po erupcii vulkánu Lakagígar [The Impacts of Extreme Weather Events During the Winter 1783/1784 on the towns of Central Europe after the Lakagígar Eruption]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 137-182. ISBN 978-80-89867-05-9. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

BADA, Michal. MVDr. Kirill Terentievič Gorianov (1892-1976) a jeho životné osudy [The Life and Fate of MVDr. Kirill Terentievič Gorianov (1892-1976)]. In Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky : 12. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Editori: Matej Gogola, Adam Meskiarkin, Ivana Vojteková ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Viera Štvrtinová. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava Lekárska fakulta : Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2018, s. 137-141. ISBN 978-80-8127-218-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BADA, Michal. Slovenské dejiny : 1526-1780 [Slovak History : 1526-1780]. II. Recenzenti: Zuzana Lopatková, Jaroslav Nemeš. 1. vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017. 385 s. ISBN 978-80-8119-103-9

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BADA, Michal. Niekoľko zamyslení nad premenami Bratislavy v ranom novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 217-224. ISBN 978-80-89523-63-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

BADA, Michal. O slonoch, ženách a daroch : príbeh o "prechádzke" prvého bratislavského slona v roku 1552. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 82-91. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BADA, Michal. Duchoňová, Diana - Lengyelová Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávnosti, strasti každodennosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 162-165. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku / Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. - ISBN 978-80-224-153-85.

BADA, Michal - KŠIŇAN, Michal. Slovak Studies. Rivista dell´Instituto Storico Slovaco di Roma. Roma: Rubbetino, 2015, VOl. I., nr. 1-2, 210 pp. ISBN 978-84-984-55-18, Vol. II., nr. 1-2, 234 pp. ISBN 978-88 498-494-24. ISSN 2421-6240. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 360-366. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Slovak Studies. - ISBN 978-84-984-55-18.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest [Catastrophes, Disasters and Miseries in the History of our Cities]. Zostavovatelia: Michal Bada, Diana Duchoňová ; recenzenti: Ján Lukačka, Tünde Lengyelová. Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019. 555 s. ISBN 978-80-89867-05-9 (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Kvalita života v minulosti našich miest [The Quality of Life in the Past of our Cities]. Viliam Čičaj, Michal Bada (Eds.) ; recenzenti: Diana Duchoňová, Miroslav Kamenický. Bratislava : Igor Iliť - Rádio Print, 2016. 255 s. ISBN 978-80-89867-01-1 (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

BADA, Michal. Predslov [Introduction]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 11-13. ISBN 978-80-89867-05-9. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak [The Wandering Through the History Under the Walls of Orava-Castle]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - 231 s. - Vega 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, Centrum excelentnosti SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov , riešený v HÚ SAV. - ISBN 9788022414500

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Niekoľko poznámok k edovaniu prameňov z obdobia raného novoveku / Michal Bada [Einige Glossen zur Editierung der Frühneuzeitlichen Quellen]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S. 33-47.

Vývoj urbanizácie a ľudnatosti Bratislavy v ranom novoveku / Michal Bada [Entwicklung der Urbanisierung und Bevölkerungsdichte der Stadt Bratislava (Pressburg) in der Frühen Neuzeit]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S. 73-80.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Disciplinizácia spoločnosti v ranonovovekom prostredí Bratislavy / Michal Bada [Disciplination of the Society in the Environment of Early Modern Bratislava]. - Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese.
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 25-40.

Korunovácia kráľa Mateja II. v Bratislave v roku 1608 v kontexte dobových mocensko-politických a socio-kultúrnych vzťahov / Michal Bada [Coronation of the King Matthew II. in Bratislava in 1608 in the Context of the Contemporary Power-political and Socio-cultural Relations]. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 33-50.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Niektoré formy a podoby komunikácie v ranonovovekej Bratislave s ohľadom na jej funkciu hlavného mesta / Michal Bada [Bratislava as the Early Modern Capital and her Modes of Communication]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015 ), s. 111-122.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Niekoľko poznámok ku starostlivosti o zvieratá na pôde ranonovovekej Bratislavy / Michal Bada [A Few Notes to the Care of the Animals in The Area of Early Modern Bratislava]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 7-14.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Epidémie v ranonovovekej Bratislave a politický život mesta / Michal Bada [Epidemics in Early Modern Bratislava and political life of the city]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 18-20.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Orava na počiatku novoveku / Michal Bada [Orava in the Beginning of the Early Modern Period]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 20-27.

Slon na bratislavskom hrade v roku 1552. 6.3. / Michal Bada ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [An Elephant on the Bratislava Castle in the Year 1552]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, riešený v HÚ SAV, CE SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 380-389.

Úloha kléru počas ranonovovekých korunovácií v Bratislave / Michal Bada [Die Rolle des Klerus bei den frühneuzeitigen Krönungen in Bratislava/Pressburg].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 129-136.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / editori: Michal Bada, Alena Bartlová ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak [The Wandering Through the History Under the Walls of Orava-Castle]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 231 s. - VEGA 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. - ISBN 978-80-224-1450-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Holá, Milada. Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437-1617). Praha: Casablanca, 2012, 255 s. ISBN 9788087292181 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s.569-570.

Konferencia Konflikt v meste - mesto v konflikte / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 186-188.

Laclavíková, Miriam - Švecová, Adriana. Pramene práva na území Slovenska II.: 1790-1918. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 673 s. ISBN 9788080825065 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 728-729.

Laclavíková, Miriam- Švecová, Adriana. Pramene práva na území Slovenska I.: Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007, 415 s. ISBN 9788097778907.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 577-579.

Papsonová, Mária. Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina: Eurokodex, 2014, 301 s. ISBN 9788081550362 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 174-175.

Správa z workshopu Archívne pramene ako zdroj poznania ľudnatosti našich miest a sídel v minulosti / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 177-178.

Úvod / Michal Bada, Alena Bartlová [Introduction].
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 9-10.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=4075&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia