Historický ústav SAV
 
Michal Kšiňan, MAS, PhD. Slovenská verzia

Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: michal.ksinan@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/MichalKsinan

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

M. R. Štefánik, identities, memory, French and Slovak historiography

Education:

2021 - člen Predsedníctva SAV a zástupca podpredsedníčky SAV pre medzinárodné vzťahy
2013 - senior researcher of IH SAS
2011 - junior researcher of IH SAS
2011 -  PhD. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a HÚ SAV (dizertačná práca pod dvojitým vedením)
2007 - MAS Master 2 recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Histoire de l’Europe centrale contemporaine (Súčasné stredoeurópske dejiny)
2006 - Mgr. Pedagogická fakulta UK, Bratislava, história + francúzsky jazyk a literatúra

Scholarships and fellowships:

2021 - SAS-UPJS European Research Council Visiting Fellowship Grants, Ústav politických dejín, Budapešť
2015 - Štipendium Slovenského historického ústavu v Ríme
2014/2015 - Štipendium Fulbright, 5 mesiacov, George Washington University, Washington D.C.
2014 - Adela & John Ridzon Memorial Scholarship, University of Ottawa
2011/2012 - Štipendium Aide à la mobilité, 9 mesiacov, CEFRES, Praha
2010/2011 - Štipendium Aide à la mobilité, 9 mesiacov, CEFRES, Praha
2009/2010 - Štipendium Vyšehradského fondu, 9 mesiacov, Karlova Univerzita, Praha
2008/2009 - Národný štipendijný program, 6 mesiacov, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2006/2007 - Štipendista francúzskej vlády, 9 mesiacov, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Acknowledgements:

2020 - Cena SAV za špičkovú vedeckú monografiu za knihu L’Homme qui parlait avec les étoiles. Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre (2019)
2016 - Pamätný diplom Pedagogickej fakulty UK, Bratislava
2015 - Outreach Lecturing Fund Award, Stanford University, CA a Humphreys College, CA
2013 - Cena pre mladého vedeckého pracovníka SAV za knihu M. R. Štefánik (2012)
2013 - Cena Slovenskej historickej spoločnosti za popularizáciu za knihu M. R. Štefánik (2012)
2011 - Absolútny víťaz súťaže Študentská osobnosť roka 2010/2011 a držiteľ Ceny prezidenta SR
2009 - Štipendium Podporujeme individuality od nadácie Intenda
2009 - Štipendium Husovej nadácie

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

2020 Rusko-slovenská komisia historikov, člen
2018 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, člen redakčnej rady
2018 SNM – Historické múzeum, člen vedeckej rady
2014 Výbor Slovenskej historickej spoločnosti, člen
2014 Sekcia všeobecných dejín Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, predseda
2011 Slovenská historická spoločnosť pri SAV, člen
2011 Forum Historiae, člen redakčnej rady
2011 Francúzsko-česko-slovenská komisia historikov, člen

Membership in other scientific organizations:

2021 Zástupca SAV v All European Academy
2021 Predseda Komisie SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia

Educational activities:

2018 – 2019 externý prednášajúci na Univerzite Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2011 – 2012 externý prednášajúci na Karlovej Univerzite v Prahe

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

KŠIŇAN, Michal. L´homme qui parlait avec les étoiles : Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre [The Man Who Spoke with the Stars]. Peer-review: Étienne Boisserie, Bohumila Ferenčuhová. Paris : Eur´orbem, 2019. 344 s. Collection Histoire(s). Preložené pod názvom: Milan Rastislav Štefánik. The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia. - London ; New York : Routledge Taylor&Francis Group, 2021. ISBN 978-0-367-55005-9. ISBN 979-10-96982-08-0. ISSN 2558-0701 (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik : muž, ktorý sa rozprával s hviezdami [Milan Rastislav Štefánik. The Man Who Spoke with the Stars]. Recenzenti: Roman Holec, Dušan Kováč. Bratislava, 2021 : Vydavateľstvo SLOVART : Historický ústav Slovenskej akadémie vied. 399 s. ISBN 978-80-556-3904-8 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0087/20 : Výstupenia zo svetových vojen)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KŠIŇAN, Michal. La mémoire slovaque de la naissance de la Tchécoslovaquie. In Mémoires et usages de 1918 dans´l Europe médiane. - Paris : Institut d´études Slaves, 2020, s. 213-224. ISBN 978-2-7204-0567-9. ISSN 0079-0001.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik : diplomat medzi juhoslovanskými, francúzskymi a talianskými nárokmi [Milan Rastislav Štefánik. A Diplomat Amid Yugoslavian, French and Italian Demands]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 18-63. ISBN 978-80-97-2016-54. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940)

KŠIŇAN, Michal - BABJAK, Juraj. Prvá svetová vojna v československej, českej a slovenskej pamäti ( pred rokom 1989 a po ňom) [The First World War in Czechoslovak, Czech and Sliovak Historical memory (before and after 1989)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 397-415. ISBN 978-80-89910-01-4. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KŠIŇAN, Michal. Štefániková úloha pri urovnávaní konfliktu medzi talianskou a francúzskou vojenskou misiou v Československu [The Role of Stefanik in the settlement of the conflict between the Italian and French military missions in Czechoslovakia]. In Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný. - Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016, s. 13-26. ISBN 978-80-224-1504-0. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

KŠIŇAN, Michal. "V jednote je sila!" Štefánik a boj o jednotu československého odboja v Rusku v rokoch 1916/1917 ["Our Power comes from our Unity!" Štefánik and the Struggle for the Unity of the Czechoslovak Resistence in Russia in 1916/1917]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 17-27. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

KŠIŇAN, Michal. La vision italienne des activités de Milan R. Štefánik en mars et avril 1919. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, no. 1-2, p. 161-186. ISSN 2421-6240.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

FERENČUHOVÁ, Bohumila - MARÉS, Antoine - KŠIŇAN, Michal. Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu [Exiting Wars. From Napoleonic Wars to World War II.]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč.12, č. 2, s. 1-11. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/vystupenia-z-vojen-od-napoleonskych-vojen-po-druhu-svetovu-vojnu?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F02%2F2018-vystupenia-z-vojen-od-napoleonskych-vojen-po-druhu-svetovu-vojnu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waELc4N9ncmc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3>

KŠIŇAN, Michal - BABJÁK, Juraj. Italian-Czechoslovak Military Cooperation (1918–1919) in the Official Historical Memory of the Interwar Period. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 92-109. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.8 (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KŠIŇAN, Michal - ĎURČO, Michal. Italy and Post-Habsburg Central Europe (An Introduction). In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 1-6. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.1

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KŠIŇAN, Michal. Tchécoslovaquie: concept et propagande pendant la Grande Guerre [Das Konzept der Tschechoslowakei und seine Propagierung während des Ersten Weltkriegs]. In Saisir le terrain ou l´invention des sciences empiriques en Allemagne et en France. - Villeneuve d´Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2017, s. 187-204. ISBN 978-2-7574-1492-7. ISSN 1951-3526. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940)

KŠIŇAN, Michal. "V edinstve sila !" Štefanik i borba za edinstvo čechoslovackovo dviženija soprotivlenija v Rossii v 1916-1917 gody [“Strength in Unity!” Štefánik and Struggle for the Unity of the Czechoslovak Movement in Russia in the years 1916–1917]. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, no. 10, p.104-118. ISSN 2227-6874. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html> (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KŠIŇAN, Michal. Vznik Československa v historickej pamäti na Slovensku [The Establishment of Czechoslovakia in the Historical Memory in Slovakia]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 299-311. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0087/20 : Výstupenia zo svetových vojen)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

KŠIŇAN, Michal. La Déclaration de Martin du 30 octobre 1918. In Afts : l´amitie Franco- Tcheco-Slovaque, 2018, no. 2, p. 2-38. ISSN 0755-8082.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KŠIŇAN, Michal - BABJAK, Juraj. Milan Rastislav Štefánik - charizmatický vodca alebo reakčný diktátor? : Štefániková činnosť na Sibíri na prelome rokov 1918/1919 a jej obraz v legionárskej literatúre = Milan Rastislav Štefánik - charizmatičeskij vožď ili reakcionnyj diktator? Dejateľnosť Štefanika v Sibiri na prelome 1918/1919 gg. i jej otroženije v legionerskoj literature [Milan Rastislav Štefánik – Charismatic Leader or Reactionary Dictator? Štefánik's Activities in Siberia at the Trun on the Years 1918–1919 and Their Image in Legionary Literature]. In Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Zostavila Viera Kováčová ; recenzenti: Karol Fremal, Marian Uhrin. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania : Historický ústav SAV, 2016, s. 39-52, ruská jazyková mutácia na s. 44-59. ISBN 9789-80-89514-39-7. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0180/13 : Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. stor.): mýty- stereotypy- historická pamäť)

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik, personnage central de l´histoire Slovaque. In La Revue de la BNU : Bibliotheque nationale et universitaire de Strasbourg, 2017, nr. 16, s. 105-106. ISSN 2679-6104.

KŠIŇAN, Michal. Scholarly Contributions of Milan Rastislav Štefánik to a Global Society in the 21st Century. In Slovo : A Publication of the National Czech & Slovak Museum &Library, 2021-2022, vol. 22. n. 2, p. 27-30. ISSN 1545-0082.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

DRÁBIK, Jakub - KŠIŇAN, Michal. Chradne a práchnivie slovenská veda ? In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč., č., s. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/chradne-a-prachnivie-slovenska-veda-?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2Faka-si-slovenska-veda%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SvmdHkeVQVa4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D4>

KŠIŇAN, Michal. Ako sa dostal Štefánik z Tahiti do čela odboja. In HistoryWeb, 2018, 5.8., nestr. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-dostal-stefanik-z-tahiti-do-cela-odboja#.W2x64OgzaUk>

KŠIŇAN, Michal. Proti presile bránili Francúzi Strečno niekoľko dní. In HistoryWeb, 2019, 16.9. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/proti-presile-branili-francuzi-strecno-niekolko-dni>

KŠIŇAN, Michal. Zostrelenie aj samovražda - Štefánikova smrť láka konšpirátorov dodnes. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 2, s. 6-8. ISSN 2585-9048.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KŠIŇAN, Michal. Il ruolo di Milan Rastislav Štefánik nel conflitto tra la missione italiana e la missione francese in Cecoslovacchia. In Raccolta di studi " La legione Ceco - Slovacca in Italia e la grande guerra. - L´Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia : l´Instituto Storico Slovacco di Roma : l´Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia, 2016, s. 69-80. ISBN 978-80-972303-0-2. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

KŠIŇAN, Michal. Les États-Unis et la naissance de la Tchécoslovaquie. In Le nouveau monde dans la Grande Guerre. Espoirs et enjeux : Journées d´étude 9 & 10 novembre 2017 Châlons-en-Champagne. - Châlons-en-Champagne : Département de la Marne, 2018, s. 121-129. ISBN 978-2-9563220-0-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940)

KŠIŇAN, Michal. Okouzlující hvězdař, letec a diplomat : Milan Rastislav Štefánik. In Budovatelé státu : příběhy osobností, které ovlivnily vznik Československa. - Praha : Euromedia Group, 2018, s. 73-77. ISBN 978-80-242-6230-7.

KŠIŇAN, Michal. Štefánik´s Death and the Czecho(Slovak) Identity. In Transregional versus National Perspectives on Contemporary Central European History : Studies on the Buiilding of Nation-States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century. Vol. 170. - Stuttgart : ibidem-Verlag, 2017, s. 149-160. ISBN 978-3-8382-1015-5. ISSN 1614-3515. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KŠIŇAN, Michal. Hrdina, vedec a letec či egoista, karierista a rojko? : Čriepky zo života Milana Rastislava Štefánika. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 523-529. ISBN 978-80-8159-680-3.

KŠIŇAN, Michal. Protitalianska a protimaďarská hystéria v Československu v rokoch 1919 – 1920 [Anti-Italian and Anti-Hungarian Hysteria in Czechoslovakia in 1919 – 1920]. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 284-293. ISBN 978-80-8159-892-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BADA, Michal - KŠIŇAN, Michal. Slovak Studies. Rivista dell´Instituto Storico Slovaco di Roma. Roma: Rubbetino, 2015, VOl. I., nr. 1-2, 210 pp. ISBN 978-84-984-55-18, Vol. II., nr. 1-2, 234 pp. ISBN 978-88 498-494-24. ISSN 2421-6240. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 360-366. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Slovak Studies. - ISBN 978-84-984-55-18.

KŠIŇAN, Michal. Krakovský, Roman. Réinventer le Monde. L´ espace et le temps en Tchécoslovaquie communiste. Paris: publications de la Sorbonne, 2014, 326 s. ISBN 9782855948769. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 2, s.363-366. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Réinventer Le Monde / Roman Krakovský. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2014.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

BOISSERIE, Étienne - KŠIŇAN, Michal (prekl.). "Markovič zdeluje..." Úryvky z korešpondencie Ivana markoviča medzi Parížom, Prahou a Bratislavou na jar 1919. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s.29-43. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

MARÉS, Antoine - KŠIŇAN, Michal (prekl.). André Mazon alebo zmarená francúzska slavistika (1940-1945) [André Mazon or the Thwarted French Slavic Studies (1940-1945)]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 175-185. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu : Forum Historiae 2 (2018) [Exiting Wars. From Napoleonic Wars to World War II.]. Zostavovatelia: Bohumila Ferenčuhová, Michal Kšiňan, Antoine Mares, Milena Lenderová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2018. 120 s. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sk/tema/vystupenia-z-vojen-od-napoleonskych-vojen-po-druhu-svetovu-vojnu>. ISSN 1337-6861 (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej [Slovakia and Europe between the Democratic and Totalitarian Regimes . Chapter from the 20th Century to the Jubilee of Bohumila Ferenčuhová]. Kolektívnu monografiu zostavili: Matej Hanula, Michal Kšiňan ; recenzenti Slavomír Michálek, Zuzana Poláčková. Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017. 318 s. ISBN 978-80-224-1564-4 (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

Italy and Post-Habsburg Central Europe : Forum historiae, roč. 15, č. 1 (2021). Zostavovatelia Michal Kšiňan, Michal Ďurčo. Bratislava : Historický ústav SAV, 2021. 109 s. ISSN 1337-6861 (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen)

La France et l´Europe centrale : La construction des savoirs réciproques a travers l´enseignement. Publié sous la direction de Antoine arés et Jiří Hnilica ; recenzenti: Etienne Boisserie a Michal Kšiňan. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 204 s. ISBN 978-80-7560-110-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HANULA, Matej - KŠIŇAN, Michal. Predhovor. In Historický ústav SAV. Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 11-13. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

KŠIŇAN, Michal - PODSTUPKA, Martin - MARÉS, Antoine. Historik musí poznať krajinu zvnútra. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 5, s. 8-11. ISSN 0139-6307. Dostupné na internete: <https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/10141213spravysav_202105.pdf>

KŠIŇAN, Michal. Hnilica, Jiří. Les nouvelles élites Tchecoslovaques. Une formation francaise (1900-1950). Paris Institut d´études slaves, 2015, 405 s. ISBN 9788670255760. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 171. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KŠIŇAN, Michal. Komu prekáža silný Irán. In SME Komentáre, 2018, [3] s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/20836826/komu-prekaza-silny-iran.html>

KŠIŇAN, Michal. Štefánik mal dlhy, známosti a slabosti. A vedel ich využiť : rozhovor s historikom Kšiňanom. In SME plus, 2019, 22.3. ISSN 1335-440X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://plus.sme.sk/c/22080323/cim-bol-stefanik-bledsi-tym-silnejsia-bola-myslienka-ceskoslovenska.html>

KŠIŇAN, Michal. Štefánik, Milan Rastislav. In 1914-1918-online : International Encyclopedia of the First World War, 2021, 8. 6. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.15463/ie1418.11464/2.0

PODSTUPKA, Martin - KŠIŇAN, Michal. Životopis romantika je pre historika výzva. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 6, s. 15-17. ISSN 0139-6307. Dostupné na internete: <https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/12101146spravysav_202106.pdf>

VYDRA, Anton - KŠIŇAN, Michal. Muž viacerých identít : rozhovor s Michalom Kšiňanom. In Generál Štefánik, ktorá tvár je Vaša? : rozhovory Antona Vydru o svetovej osobnosti našich dejín. - Bratislava : Vydavateľstvo W PRESS, [2018], s. 14-31. ISBN 978-80-89879-11-3.

Years 2012 - 2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Komunisti a povstania : ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960) = Communists and Uprisings : Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945 - 1960) / Michal Kšiňan (a kol.). - Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku -Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - 282 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE), riešený v HÚ SAV. - ISBN 978-83-7490-508-4

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula [Biography and Historiography. Slovak, Czech and French Perspective]. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - 239 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. - ISBN 978-80-971247-2-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Milan Rastislav Štefánik comme médiateur culturel / Michal Kšiňan. - APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In La France et l´Europe centrale : Médiateurs et médiations / publié sous la direction d´Antoine Marés. - Paris : Institut d´études Slaves, 2015. - ISBN 978-2-7204-0538-9. - S. 61-76.

ABC02 Slovenské národné povstanie / Miroslav Michela, Michal Kšiňan [The Slovak National Uprising].
In Komunisti a povstania : ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960) = Communists and Uprisings / Michal Kšiňan (a kol.). - Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku -Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-508-4. - S..

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ako písať historickú biografiu ? Prípad Štefánik / Michal Kšiňan [How to write Historical Biography? Case Štefánik]. - Štúdia čiastočne nadväzuje na starší text Kšiňan, Michal. Jedinec v spoločnosti. Úvaha o biografickom prístupe na príklade M. R. Štefánika. In Forum historiae 4, internetový časopis, 2010, č. 1, 14 s. http// www. forumhistoriae.sk/main/texty_1_2010/ksinan.pdf. Predkladaný text štúdie je pozmenenou verziou úvodu k dizertačnej práci Kšiňan, Michal. Milan Rastislav Štefánik, essai biographique. Bratislava, Pari: FFUK, Univwersité Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2011, 477 s. Štúdia vypracovaná v rámci projektu Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii a Centra excelentnosti SAV, Slovenské dejiny v dejinách Európy, výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - ISBN 978-80-971247-2-4. - S.121-134.

ABD02 Štefánikovo umenie získavať si ľudí na príklade jeho misie v Ekvádore / Michal Kšiňan [Štefánik’s ability to gain others’ trust – the example of his mission to Ecuador]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 66-82.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Politika vs. história ? : diskusie v slovenskej historiografii [Politics versus History? discussions in Slovak Historiography]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 91-113.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 La mémoire de la Grande Guerre en ex-Tchécoslovaquie [elektronický zdroj] / Michal Kšiňan, Juraj Babjak. - Popis urobený dňa 19. marca 2015. - Názov z hl. obrazovky.
In Matériaux [elektronický zdroj] : pour l´histoire de notre temps. - ISSN 1952-4226. - n. 113-114 (2014), s. 15-24.

ADEB02 L´interprétation communiste du Soulevement national slovaque 1948-1960 / Michal Kšiňan. - Centrum excelentnosti, Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Afts [seriál] : l´amitie Franco- Tcheco-Slovaque. - nr. 6 (novembre 2013), s. 2-12.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí [elektronický zdroj] : (úvod) / Michal Kšiňan, Peter Šoltés [The Paths of Secularisation in the Long 19th Century. An Introduction]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 1-9.

ADFB02 Premeny a vývoj Štefánikovho svetonázoru [elektronický zdroj] / Michal Kšiňan [Changes and Evolution of Štefánik´s Worldview]. - vega 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách stredoeurópskom kontexte.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č.1 (2015), s. 126-138.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 L´attivita di Milan Rastislav Štefánik in Italia / Michal Kšiňan [Activity of Milan Rastislav Štefánik in Italy]. - Vega 2/0127/13 Biografia ako historiografický problém, APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Il Patto di Roma e la Legione Ceco-Slovacca : Tra Grande Guerra e Nuova Europa / a cura di Francesco Leoncini. - Kellermann Editore SAS, 2014. - ISBN 978-88-6767-014-7. - S. 81-99.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Aktivity M. R. Štefánika v Taliansku / Michal Kšiňan [Activities of M. R. Štefánik in Italy]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-971247-3-1. - S. 47-59.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Milan Rastislav Štefánik / Michal Kšiňan. - 1. vydanie. - Brno ; Praha : Vydalo vydavateľstvo CPress v spolupráci so Slovenským národným archívom v Brne v spoločnosti Albatros Media a.s., 2012. - 63 s. : il., foto. - ISBN 978-80-264-0114-8

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 M. R. Štefánik: život po živote / Michal Kšiňan.
In Literární noviny [seriál]. - ISSN 1210-0021. - Roč. č.3 (17. 1. 2013), s. 22-23.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Štefániková smrť - fakty, mýty, interpretácie / Michal Kšiňan.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 2 , (2015), s. 29-31.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Les activités de Milan Rastislav Štefánik en Italie / Michal Kšiňan. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0127/13 Biografia ako historiografický problém.
In Dov´e la Patria nostra ? : Luoghi, memorie e storie della Legione ceco-slovacca in Italia durante la Grande Guerra. - Salerno : Plectica, 2014. - ISBN 978-88-9756*9-26-8. - S. 123-142.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Zeleňák, Eugen. Konštruktivizmus a pluralita v histórii. Ružomberok: Verbum 2011, 123 s.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 17, č. 3 (2013), s. 172-175.
Recenzia na: Konštruktivizmus a pluralita v histórii / Eugen Zeleňák. - Ružomberok : Verbum, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Neužitočné vzdelanie ? [elektronický zdroj] / Michal Kšiňan.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - (4.8. 2015), s. 1.

GII02 Predslov / Michal Kšiňan.
In Jozef Klempa. Moje skúsenosti za svetovej vojny : denník československého legionára z rokov 1914-1920 / Rukopis denníka elektronicky spracovala a upravila vnučka Jozefa Klempu Viera Melišková. - Bratislava : Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-556-1162-4. - S. 5-9.

GII03 Úvod / Michal Kšiňan [Introduction].
In Komunisti a povstania : ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960) = Communists and Uprisings / Michal Kšiňan (a kol.). - Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku -Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-508-4. - S.4-5.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=6910&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia