Historický ústav SAV
 
Peter Bystrický, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Peter Bystrický, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: bystricky.peter@outlook.sk

WWW: https://independent.academia.edu/PBystricky

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

- Pre- and Early Slavic history of Slovakia
- Migration Period
- Byzantine Empire

Education:

1994 – 1999 – Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor história – latinčina
1999 – Historický ústav SAV Bratislava
2007 – Obhájenie titulu PhD.

Scholarships and fellowships:

2003, Mellon – American School of Classical Studies at Athens, Atény

Acknowledgements:

2009 - 1. cena Predsedníctva SAV v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV pre III. oddelenie, za monografiu Sťahovanie národov (454 - 568). Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania (2008)

2010 - prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 pre kolektív autorov za dielo Lexikón stredovekých miest na Slovensku

2016 – cena SAV za monografiu Pes v mytológii, náboženstve a folklóre v staroveku a stredoveku

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovenská jednota klasických filológov, od 1999

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BYSTRICKÝ, Peter. Pes a psia hviezda v antickej literatúre. In Zwierzeta : w historii, literaturze i sztuce Europy. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana ochanowskiego, 2017, s. 59-80. ISBN 978-83-7133-695-9. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BYSTRICKÝ, Peter. Človek a svet zvierat. In Od Tróje k Termopylám : príbeh archaického Grécka. - Bratislava : PERFEKT, 2019, s. 237-258. ISBN 978-80-8046-946-7.

BYSTRICKÝ, Peter. Pes v rytierskej epike. Tristan a Châtelaine de Vergi. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 99-117. ISBN 978-80-224-1787-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

BYSTRICKÝ, Peter. Môj dom, môj hrad. Vývoj a stavebné tendencie na príklade normandských hradov v 11. a 12. storočí. In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 127-135. ISBN 978-80-224-1608-5.

BYSTRICKÝ, Peter. Historické pozadie germánskych piesní a ság. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 233-255. ISBN 978-80-224-1537-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

BYSTRICKÝ, Peter. Heruli – od nepriateľov k spojencom Rímskej ríše. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 3-36. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.1.1 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

BYSTRICKÝ, Peter. Kráľovraždy, zosadenia, mrzačenia a vyhnania germánskych kráľov v 5. a 6. storočí. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 2, s. 102-136. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BYSTRICKÝ, Peter. Ťaženie v Itálii 535-540 a 1943-1945 : otcovi k 70. narodeninám. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 32-50. ISBN 978-80--89523-66-5. (VEGA 2/0043/20 : Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy)

BYSTRICKÝ, Peter. Datovanie Prokopiovho diela De aedificiis. In Byzantinoslovaca VII. : zborník k životnému jubileu profesora Miroslava Daniša. - Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre Všeobecných dejín FiF UK, 2020, s. 27-43. ISBN 978-80-223-5005-1. (VEGA 2/0043/20 : Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy)

BYSTRICKÝ, Peter. Longobardsko-gepidské nepriateľstvo v čase Justiniánovej vojny proti Gótom. In Byzantinoslovaca VI : zborník k nedožitému životnému jubileu Alexandra Avenaria, 2017, s. 31-45. ISBN 978-80-8127-201-1. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

BYSTRICKÝ, Peter. Kráľovské poklady v 5. a 6. storočí. In Ingenii Laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2017, s. 27-45. ISBN 978-80-223-4410-4. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

BYSTRICKÝ, Peter. Psia hviezda a psie dni : aj psy majú svoje dni. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s.31-38. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

BYSTRICKÝ, Peter. Tu leží pes... : nápisy na antických náhrobných kameňoch. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 15-27. ISBN 978-80-8159-999-6.

BYSTRICKÝ, Peter. „Beda mi, zostal som sám ako cudzinec medzi cudzími...“ : kráľovraždy, mrzačenia a vyhnania kráľov v 5. a 6. storočí. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 44-54. ISBN 978-80-8159-892-0.

BYSTRICKÝ, Peter. Nekradni chrta, lebo... : zločin a trest v germánskych zákonníkoch. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 15-23. ISBN 978-80-8159-680-3.

BYSTRICKÝ, Peter – HUDÁČEK, Pavol (eds.). Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. Editor: Peter Bystrický ; recenzenti: Daniela Dvořáková, Rastislav Kožiak. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 263 s. ISBN 978-80-224-1787-7 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Pes v mytológii, náboženstve a folklóre : staroveku a stredoveku / Peter Bystrický ; recenzenti: Daniela Dvořáková, Rastislav Kožiak [Dog in Mythology, Religion and Folklore : in Ancient History and Middle Ages]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 416 s. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1477-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Čierny pes. 2.2 / Peter Bystrický [Black Dog].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 166-196.

Psy - liečitelia : lingua canis dum lingit vulnus sanat illud. 3.1. / Peter Bystrický ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Dogs – Healers : lingua canis dum lingit vulnus sanat illud].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 222-247.

Rozporuplné vnímanie psa v dejinách. 2.1. / Peter Bystrický ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Contradictory Perception of Dog in History].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 151-165.

Samová ríša a prepožičiavanie vlády cudzincom. 1. / Peter Bystrický [Samo's Empire and the Lending of the Reign to Foreigners]. - Centrum excelentnosti: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 242-261.

Sympatický vlkolak. 5.2. / Peter Bystrický ; recenzenti: Richard marsina, Rastislav Kožiak [Likeable Werewolf].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 320-336.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Obraz vlkolaka v stredovekej literatúre = The image of the werewolf in medieval literature / Peter Bystrický. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 597-620.

The Image of the Werewolf in medieval Literature / Peter Bystrický. - VEGA 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV - 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 787-812.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Kresťanstvo u Germánov v Karpatskej kotliny v 6. storočí / Peter Bystrický [The Christianity of Germans in the Carpathian Basin during the 6th Century].
In Historia Slavorum Occidentis [seriál] : czasopismo historyczne : časopis historický. - ISSN 2084-1213. - Roč. 6, nr. 1 (2014), s. 14-41.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Kráľovská hodnosť u Germánov [elektronický zdroj] / Peter Bystrický [Germanic kingship]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 2 (2014), s.45-70.

Mytologické a rituálne premeny na vlka v antike / Peter Bystrický [Mythological and ritual transformation into a wolf in antiquity]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s.23-43.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Hlaholika a jej význam / Peter Bystrický [Glagolitic Alphabet and its Significance]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda : zborník príspevkov z konferencie k 1150 výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S.72-77.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Zahraničná politika, diplomacia a vojny cisára Justiniána v rokoch 527-547 / Peter Bystrický ; recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič. [Foreign Policy, Diplomacy and the Wars of Emperor Justinian from 527 till 547]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Byzantinoslovaca V : zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej / editori: Martin Hurbanič, Vratislav Zervan, Zuzana Černáková, Adam Sitár ; recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič. - Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-8127-122-9. - S. 38-52.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Leeds International Medieval Congress / Peter Bystrický.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 734.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=4077&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia